ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

order

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *order*, -order-

order ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
order (n.) คำสั่ง See also: คำบัญชา Syn. command, mandate
order (n.) ใบสั่งซื้อสินค้า See also: คำสั่งซื้อสินค้า
order (n.) ความเป็นระเบียบเรียบร้อย Syn. tidiness, organization Ops. disorganization, chaos
order (n.) ลำดับ Syn. sequence, succession
order (vt.) สั่ง See also: สั่งการ, บงการ, ออกคำสั่ง, บัญชา Syn. command, direct, decree
order (vt.) สั่งซื้อ See also: สั่งจอง Syn. book, reserve
order (vt.) จัดระเบียบ See also: จัดให้เป็นระเบียบ Syn. arrange, organize Ops. disorganize
order about (phrv.) พยายามควบคุม See also: พยายามบังคับ Syn. push about
order about (phrv.) พยายามควบคุม See also: พยายามบังคับ Syn. push about
order book (n.) บันทึกยอดสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ
order form (n.) แบบฟอร์มสั่งซื้อ
order from (phrv.) สั่งมาจาก
order in (phrv.) สั่งให้เข้ามา See also: สั่งให้เข้าไป
order of magnitude (n.) ขนาดใหญ่ See also: ความใหญ่ (ของขนาดหรือปริมาณ) Syn. amplitude, greatness
order of the day (idm.) สิ่งจำเป็น See also: สิ่งปกติ
order off (phrv.) สั่งให้ออกจาก
order out (phrv.) สั่งให้ออกจาก
order out (phrv.) สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
Order Paper (n.) รายการหัวข้อที่อภิปรายในรัฐสภาแต่ละวัน
order that (conj.) เพราะว่า See also: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ Syn. so, because
order up (phrv.) สั่ง (ทหารหรือยานพาหนะ) ให้ไปอยู่แนวหน้าในการรบ
ordered (adj.) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ See also: ซึ่งจัดเรียงตามระบบ, ซึ่งเป็นระเบียบ Syn. well-organized, arranged Ops. disordered
ordering (n.) การสั่งซื้อ Syn. buying, arrangement
orderless (adj.) ซึ่งไม่เป็นระบบ See also: ซึ่งยุ่งเหยิง, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, ซึ่งระส่ำระสาย, ซึ่งวุ่นวาย Syn. disarranged
orderliness (n.) ความเป็นระเบียบ Syn. discipline, neatness
orderly (adj.) ที่เป็นไปด้วยความสงบ Syn. peaceable, quiet Ops. riotous, noisy
orderly (adj.) ซึ่งเป็นระเบียบเรียบร้อย See also: ซึ่งมีระเบียบ Syn. well-organized, in order Ops. disorderly, chaotic
orderly (n.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (ที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ เช่น คนขนส่งผู้ป่วย) Syn. medical orderly
orderly (n.) ทหารที่ทำงานทั่วๆ ไปให้ทหารยศสูงกว่า See also: ทหารรับคำสั่ง, ทหารรับใช้
orderly (adv.) อย่างมีระเบียบ See also: อย่างมีแบบแผน Syn. methodically, regularly
English-Thai: HOPE Dictionary
order(ออร์'เดอะ) n. คำสั่ง,ใบสั่ง,ตั๋วแลกเงิน,ธนาณัติ,หนังสือมอบอำนาจ,ระดับ,ลำดับ,ขั้น,นิกาย,คณะสงฆ์,อนุกรม,ชนิด,แบบแผน,ระเบียบ,สมณศักดิ์,เครื่องอิสริยาภรณ์,การลงมติในที่ประชุมนิติบัญญัติ. -Phr. (in order เหมาะสม,เป็นระเบียบ) -Phr. (in order that เพื่อว่า) vt.ออกคำสั่ง,สั่งซื้อ,ทำให้เป็นระเบียบ,บรรพชา,แต่งตั้งให้เป็นพระ
order cheque() n. เช็คลงชื่อ
order of battlen. การจัดขบวนรบ
orderliness(ออร์'ดะลินิส) n. ความมีระเบียบ,ความมีวินัย,ความเรียบร้อย
orderly(ออร์'เดอลี) adj.,adv. มีระเบียบ,มีวินัย,รักษาวินัย,เกี่ยวกับคำสั่ง,ตามลำดับ,ตามขั้นตอน n. เจ้าหน้าที่ข่าวสาร,เจ้าหน้าที่ทั่วไป,ทหารที่ส่งคำสั่ง,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล., Syn. neat,proper
English-Thai: Nontri Dictionary
order(n) ใบสั่ง,คำสั่งซื้อ,ตำแหน่ง,อันดับ,ชั้น,ระเบียบแบบแผน
orderliness(n) ความเป็นระเบียบ,ความเรียบร้อย,ความมีวินัย
orderly(adj) เป็นระเบียบ,เรียบร้อย,มีวินัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
order๑. คำสั่ง, ระเบียบ๒. ความสงบเรียบร้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Order in the Houseการรักษาระเบียบในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
order of the day; order of businessระเบียบวาระการประชุม [ดู agenda] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ordered fieldฟีลด์อันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
orderลำดับ, อันดับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ordered pairคู่อันดับ, คู่ของสมาชิกที่มาจากเซต A และ เซต B เขียนได้ในรูป(a, b) เรียก a ว่าสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับ และเรียก b ว่า สมาชิกตัวหลังของคู่อันดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข่มนาม (v.) disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops See also: insult the enemy in effigy
ทั้งนี้ (conj.) in order that See also: so that, so as to, for the purpose that Syn. เช่นนี้, ดังนี้
พอให้ (conj.) in order to Syn. เพื่อให้
รับสั่ง (n.) an order (of the king or of a prince) See also: command Syn. คำสั่ง, บัญชา, คำบัญชา
ลอยช้อน (v.) float in the water in order to catch fish
ลาบวช (v.) take leave in order to enter priesthood
เพื่อจะ (conj.) in order to See also: in order that Syn. เพื่อ
เพื่อที่จะ (conj.) in order to See also: in order that Syn. เพื่อจะ, เพื่อ
เพื่อให้ (conj.) in order that See also: in order to Syn. เพื่อ
เรียงพี่เรียงน้อง (v.) arrange in order of age (as brothers and sisters)
เรียงพี่เรียงน้อง (adj.) to be cousins (arranged in order of age)
การสั่งซื้อ (n.) order
จัดเรียง (v.) order See also: arrange, list Syn. จัด, เรียง
ชี้นิ้ว (v.) order See also: command, issue orders, direct Syn. ออกคำสั่ง, บัญชา, บงการ, สั่ง
บัญชาการ (v.) order See also: command, direct an undertaking Syn. สั่งการ, ออกคำสั่ง, บัญชา, สั่ง
สั่ง (v.) order See also: command, give/issue orders, direct, instruct Syn. บัญชา, บงการ
สั่งจอง (v.) order See also: book, reserve
สั่งซื้อ (v.) order See also: request, direct
สั่งทำ (v.) order
ออกคำสั่ง (v.) order See also: command, issue orders, direct, bid, charge Syn. บัญชา, บงการ, สั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
In order to meet all expenses in the big familyเพื่อให้มีเงินพอเพียงสำหรับรายจ่ายทั้งหมดในครอบครัวขนาดใหญ่
She runs everyday in order to lose weightเธอวิ่งทุกวันเพื่อลดน้ำหนัก
I've tried whatever I could in order to be suitable for youฉันจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะได้คู่ควรกับคุณ
In order to survive in this world, you have to use your brainเพื่อที่จะอยู่ให้รอดในโลกใบนี้ เธอต้องใช้สมองหน่อย
My orders are to leave you hereคำสั่งของฉันคือปล่อยคุณไว้ที่นี่
Are we ready to order?พวกเราพร้อมจะสั่งหรือยัง?
May I have you order, sir?คุณจะสั่ง(อาหาร)แล้วหรือยังครับ?
May I take your order?คุณจะสั่งอะไรดี?
That's not a suggestion, it's an orderนี่ไม่ใช่คำแนะนำ แต่เป็นคำสั่ง
Don't give me that look, I'm not ordering you aroundอย่ามองฉันอย่างนั้น ฉันไม่ได้บังคับให้คุณทำนะ
You have to follow my orders!นายต้องทำตามคำสั่งฉัน
I'll do whatever you orderฉันจะทำตามทุกสิ่งที่คุณสั่ง
Please give me your ordersโปรดสั่งมาได้เลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In order to carry this out one of us must die.เพื่อการใหญ่นี้ มีคนนึงจะต้องตาย
I asked you up here in order to tell you of my engagement.ผมเชิญคุณขึ้นมานี่ ก็เพื่อจะบอกข่าวการหมั้นของผม
In order for the Seventh Fleet to land troops here by midnight,{\cHFFFFFF}In order for the Seventh Fleet to land troops here by midnight,
Murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ...
I can't order them to do what the Lawgiver has forbidden.กฎหมายมีอยู่ผมไม่ได้ส่งพวกเขามาตาย
A sheriff! But law and order is the last thing I want.นายอำเภอ แต่ฉันไม่อยากให้มี ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์
As I grew up, whenever I'd meet one who seemed to be at all clear-sighted, in order to find out if he was really a person of true understanding,ขณะที่ผมเติบโตขึ้น เมื่อไรก็ตามที่ผม เจอคนที่ดูจะมีสายตาคมกริบ เพื่อที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ มีความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่
Are you looking for that snake in order to do away with yourself?เธอกำลังหางูนั่น เพื่อให้ตัวเองตายแล้วไปจากที่นี่เหรอ
"Beaches Closed. No Swimming. By order of the Amity P. D.""หาดปิด ห้ามว่ายนํ้า โดยคําสั่งของกรมตํารวจอามิตี้"
For we received order for to sail back to Bostonเพราะมีคําสั่ง ให้เราล่องกลับบอสตัน
This is the house on Parkhill Lane. I'd like to order some items.นี่คือบ้าน ที่ พาคิล เลน ฉัน Iike การสั่งซื้อ บางรายการ
To the order for which he stands.สำหรับสิ่งที่เขาตั้งมั่น

order ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拨乱反正[bō luàn fǎn zhèng, ㄅㄛ ㄌㄨㄢˋ ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 拨乱反正 / 撥亂反正] bring order out of chaos; set to rights things which have been thrown into disorder
食肉目[shí ròu mù, ㄕˊ ㄖㄡˋ ㄇㄨˋ, 食肉目] Carnivora, order of carnivores within Mammalia
治病救人[zhì bìng jiù rén, ㄓˋ ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ, 治病救人] cure the sickness to save the patient; criticize a person in order to help him
双翅目[shuāng chì mù, ㄕㄨㄤ ㄔˋ ㄇㄨˋ, 双翅目 / 雙翅目] Diptera (insect order including flies)
蜻蜓[qīng tíng, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥˊ, 蜻蜓] dragonfly (common spoken term); Odonata, order consisting of about 6,000 species of dragonflies and damselflies
伯仲叔季[bó zhòng shū jì, ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧˋ, 伯仲叔季] eldest; second; third and youngest of brothers; order of seniority among brothers
井然有序[jǐng rán yǒu xù, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ, 井然有序] everything clear and in good order (成语 saw); neat and tidy
[mù, ㄇㄨˋ, 目] eye; item; section; list; catalogue; table of contents; order (taxonomy); goal; name; title
半翅目[bàn chì mù, ㄅㄢˋ ㄔˋ ㄇㄨˋ, 半翅目] Hemiptera (suborder of order Homoptera, insects including cicadas and aphids)
托钵修会[tuō bō xiū huì, ㄊㄨㄛ ㄅㄛ ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, 托钵修会 / 托鉢修會] mendicant religious order in catholicism; Franciscan order
末愿[mò yuàn, ㄇㄛˋ ㄩㄢˋ, 末愿 / 末願] final vows (in a religious order or congregation of the Catholic Church)
膜翅目[mó chì mù, ㄇㄛˊ ㄔˋ ㄇㄨˋ, 膜翅目] Hymenoptera (insect order including ants and bees)
以免[yǐ miǎn, ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ, 以免] in order to avoid; so as not to
先来后到[xiān lái hòu dào, ㄒㄧㄢ ㄌㄞˊ ㄏㄡˋ ㄉㄠˋ, 先来后到 / 先來後到] in order of arrival; first come, first served
为了[wèi le, ㄨㄟˋ ㄌㄜ˙, 为了 / 為了] in order to; for the purpose of; so as to
用以[yòng yǐ, ㄩㄥˋ ㄧˇ, 用以] in order to; so as to
倒装[dào zhuāng, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ, 倒装 / 倒裝] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe
倒装句[dào zhuāng jù, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ ㄐㄩˋ, 倒装句 / 倒裝句] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe
蝼蛄[lóu gū, ㄌㄡˊ ㄍㄨ, 蝼蛄 / 螻蛄] mole cricket; Gryllolaptaptidae, family of burrowing insects of order Orthoptera (a serious agricultural pest)
修道会[xiū dào huì, ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 修道会 / 修道會] order (of monks)
啮齿目[niè chǐ mù, ㄋㄧㄝˋ ㄔˇ ㄇㄨˋ, 啮齿目 / 嚙齒目] order of rodents (rats, rabbits etc)
字母顺序[zì mǔ shùn xù, ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, 字母顺序 / 字母順序] order of letters in an alphabet
定单[dìng dān, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄢ, 定单 / 定單] order form for goods
直翅目[zhí chì mù, ㄓˊ ㄔˋ ㄇㄨˋ, 直翅目] Orthoptera (insect order including grasshoppers, crickets and locusts)
切触[qiè chù, ㄑㄧㄝˋ ㄔㄨˋ, 切触 / 切觸] osculation (higher order tangency)
失灵[shī líng, ㄕ ㄌㄧㄥˊ, 失灵 / 失靈] out of order (of machine); not working properly; a failing (of a system)
[lǎo, ㄌㄠˇ, 老] prefix used before the surname of a person or a numeral indicating the order of birth of the children in a family or to indicate affection or familiarity; old (of people); venerable (person); experienced; of long standing; always; all the time; of the pas
蔷薇十字团[qiáng wēi shí zì tuán, ㄑㄧㄤˊ ㄨㄟ ㄕˊ ㄗˋ ㄊㄨㄢˊ, 蔷薇十字团 / 薔薇十字團] the Rosicrucian order (masonic order)
无患子[wú huán zǐ, ˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗˇ, 无患子 / 無患子] Sapindales; order of scented bushes and trees, includes citrus fruit and lychee
鳞翅[lín chì, ㄌㄧㄣˊ ㄔˋ, 鳞翅 / 鱗翅] scaly wing; Lepidoptera (insect order including butterflies 蝶類|蝶类 and moths 蛾類|蛾类)
笔顺[bǐ shùn, ㄅㄧˇ ㄕㄨㄣˋ, 笔顺 / 筆順] stroke order (when writing Chinese character)
[pí, ㄆㄧˊ, 毗] adjoin; border
[pí, ㄆㄧˊ, 毘] adjoin; border
抗命[kàng mìng, ㄎㄤˋ ㄇㄧㄥˋ, 抗命] against orders; to disobey; to refuse to accept orders
[gēng, ㄍㄥ, 庚] age; seventh of 10 heavenly trunks 十天干; seventh in order; letter "G" or roman "VII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hepta
利落[lì luò, ㄌㄧˋ ㄌㄨㄛˋ, 利落] agile; nimble; all settled; in order
阿尔卑斯[Ā ěr bēi sī, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ, 阿尔卑斯 / 阿爾卑斯] Alps, mountain range bordering Switzerland
阿尔卑斯山[Ā ěr bēi sī shān, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ ㄕㄢ, 阿尔卑斯山 / 阿爾卑斯山] Alps, mountain range bordering Switzerland
阿尔泰山脉[Ā ěr tài shān mài, ㄚ ㄦˇ ㄊㄞˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 阿尔泰山脉 / 阿爾泰山脈] Altai mountain chain on the border of Russia and Mongolia
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl

order ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order
アウトオブオーダー実行[アウトオブオーダーじっこう, autoobuo-da-jikkou] (n) {comp} out of order execution
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
カメムシ目;椿象目[カメムシもく(カメムシ目);かめむしもく(椿象目), kamemushi moku ( kamemushi me ); kamemushimoku ( tsubaki zou me )] (n) Hemiptera (taxonomic order comprising the true bugs)
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
コリント式[コリントしき, korinto shiki] (n) Corinthian order (building style)
コリント様式[コリントようしき, korinto youshiki] (n) Corinthian order (building style)
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
すべく[, subeku] (aux-v,conj) (contraction of するべく) doing in order to; doing for the purpose of
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility)
ツノゴケ類;角苔類[ツノゴケるい(ツノゴケ類);つのごけるい(角苔類), tsunogoke rui ( tsunogoke rui ); tsunogokerui ( kaku koke rui )] (n) hornworts (non-vascular plants of order Anthocerotopsida)
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order
ドイツ騎士団[ドイツきしだん, doitsu kishidan] (n) Teutonic Knights; Teutonic Order
となるために[, tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to...
トビケラ目;飛螻蛄目[トビケラもく(トビケラ目);とびけらもく(飛螻蛄目), tobikera moku ( tobikera me ); tobikeramoku ( hi okera me )] (n) (See 飛螻蛄) Trichoptera (the order of insects comprising the caddisflies)
ドミニコ修道会[ドミニコしゅうどうかい, dominiko shuudoukai] (n) Dominican Order; Order of Preachers
ニザダイ亜目[ニザダイあもく, nizadai amoku] (n) Acanthuroidei (suborder of the order Perciformes, containing the families Acanthuridae, Ephippidae, Luvaridae, Scatophagidae, Siganidae, and Zanclidae)
ニシキギ目[ニシキギもく, nishikigi moku] (n) the order Celastrales (plant)
にゃ[, nya] (exp) (1) (also にゃあ) (See ねば) if not ... (negative conditional); (2) (See には) for (in regard to); in order to
ネットワークバイトオーダー[, nettowa-kubaitoo-da-] (n) {comp} network byte order
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P)
バイトオーダー[, baitoo-da-] (n) {comp} byte order
バックオーダー[, bakkuo-da-] (n) back order
ファセット順位[ファセットじゅんい, fasetto jun'i] (n) {comp} citation order
フラックス[, furakkusu] (n) flux (substance mixed with a solid in order to lower the its melting point); fising agent
フランシスコ修道会[フランシスコしゅうどうかい, furanshisuko shuudoukai] (n) Order of Friars Minor; Fransiscans
ベネディクト修道会[ベネディクトしゅうどうかい, benedeikuto shuudoukai] (n) Order of Saint Benedict
マグネットスクール[, magunettosuku-ru] (n) magnet school (public school offering special instruction in order to attract a more diverse student body)
メールオーダー;メイルオーダー[, me-ruo-da-; meiruo-da-] (n) mail order
もうちょっとしたら[, mouchottoshitara] (exp) in a little while (referring to the very near future on the order of minutes); in a bit
ように[, youni] (exp) (1) in order to (e.g. meet goal); so that; take care (so as); (2) hoping or wishing for something; (P)
レ点[レてん, re ten] (n) mark showing character order in Chinese texts; tick mark
一括発注[いっかつはっちゅう, ikkatsuhacchuu] (n) {comp} blanket order
七節;竹節虫[ななふし;ナナフシ, nanafushi ; nanafushi] (n) (uk) walking stick (any insect of order Phasmatodea); walkingstick; stick insect; leaf insect
三次の多項式[さんじのたこうしき, sanjinotakoushiki] (n) {comp} third order polynomial
上からの命令[うえからのめいれい, uekaranomeirei] (n) order from above
中止命令[ちゅうしめいれい, chuushimeirei] (n) cease and desist order; stay order; discontinuance order; suspension order
主客転倒[しゅきゃくてんとう, shukyakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order
ファセット順位[ファセットじゅんい, fasetto jun'i] citation order
一括発注[いっかつはっちゅう, ikkatsuhacchuu] blanket order
三次の多項式[さんじのたこうしき, sanjinotakoushiki] third order polynomial
上位[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device)
優先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] order of precedence, priority level
割付け順番[わりつけじゅんばん, waritsukejunban] sequential layout order
可視化順序[かしかじゅんじょ, kashikajunjo] imaging order
最左端[さいさたん, saisatan] high order end
特注[とくちゅう, tokuchuu] custom (a-no), special order
継続発注[けいぞくはっちゅう, keizokuhacchuu] standing order
順序付ける[じゅんじょづける, junjodukeru] to order
カムコーダー[かむこーだー, kamuko-da-] camcorder
フライトデータレコーダー[ふらいとでーたれこーだー, furaitode-tareko-da-] flight data recorder
下位[かい, kai] low-end (a-no), low-order
外枠[そとわく, sotowaku] border
実行順序[じっこうじゅんじょ, jikkoujunjo] execution order, execution sequence
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation
昇順[しょうじゅん, shoujun] ascending-order
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] sort (in ascending order)
[わく, waku] frame, border
段階[だんかい, dankai] stage, steps, order, class, phase
注文[ちゅうもん, chuumon] custom (a-no), order, request
降順[こうじゅん, koujun] descending-order
順序性[じゅんじょせい, junjosei] ordering, alignment
順序木[じゅんじょぎ, junjogi] ordered tree
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
命じる[めいじる, meijiru] Thai: สั่ง English: to order
整う[ととのう, totonou] Thai: จัดเป็นระเบียบ English: to be put in order
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดให้เป็นระเบียบ English: to put in order

order ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารตามสั่ง[n. exp.] (āhān tām sa) EN: food to order FR: plats à la carte [mpl]
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukr) EN: alphabetical order ; alphabetic index ; index FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m] ; index [m]
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อันดับ[n.] (andap) EN: order FR: ordre [m]
อันดับอักษร[n. exp.] (andap aksøn) EN: lexicographic order FR:
อันดับบางส่วน[n. exp.] (andap bāng ) EN: partial order FR:
อันดับของขนาด[n. exp.] (andap khøng) EN: order of magnitude FR:
อันดับของสมการเชิงอนุพันธ์[n. exp.] (andap khøng) EN: order of a differential equation FR: ordre d'une équation différentielle [m]
อันดับเลพิดอปเทอรา[n. exp.] (andap lēphi) EN: Order Lepidoptera FR: ordre des Lépidoptères [m]
อันดับลด[n. exp.] (andap lot) EN: descending order FR:
อันดับนก[n. exp.] (andap nok) EN: bird order FR: ordre d'oiseaux [m]
อันดับวัฏจักร[n. exp.] (andap watta) EN: cyclic order FR:
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: sequence ; series ; order FR: série [f]
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m]
ใบจอง[n. exp.] (bai jøng) EN: pre-emption certificate ; advance order FR:
ใบคำสั่งซื้อ[n. exp.] (bai khamsan) EN: purchase order FR:
ใบสั่ง[v.] (baisang) EN: order ; ticket ; police summons FR: commande [f]
ใบสั่งจ่าย[n.] (baisangjāi) EN: voucher ; check ; payment order FR: reçu [m]
ใบสั่งปล่อยสินค้า[n. exp.] (baisang plǿ) EN: delivery order ; D/O FR:
ใบสั่งซื้อ[n. exp.] (bai sangseū) EN: purchase order ; order ; order letter FR:
ใบส่งของ[n.] (bai song kh) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งสินค้า[n. exp.] (bai song si) EN: delivery order FR:
ใบตราส่ง[n.] (baitrāsong) EN: delivery order FR:
บัญชา[v.] (banchā) EN: order ; command ; direct ; lead FR: commander ; ordonner ; diriger
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct FR: commander ; ordonner
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce ; impose FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner ; imposer
บัตรหมาย[n.] (batmāi) EN: official order ; call-up orders ; draft papers FR:
บงการ[v.] (bongkān) EN: command ; issue a directive ; direct ; order ; dictate FR: dicter ; imposer ; mettre le couteau sous la gorge
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān ma) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order ; ineffective FR: inutilisable ; hors d'usage
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair FR:
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage ; hors service
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrut sut) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown FR:
ชังคา[n.] (changkhā) EN: order FR:
ช้างเผือก[n. prop.] (Chāngpheūak) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant FR: Ordre de l'Éléphant blanc [m]
เช็คไปรษณีย์[n.] (chekpraisan) EN: postal check ; postal order FR: chèque postal [m]
ชี้นิ้ว[v. exp.] (chī niu) EN: order ; demand ; point one's finger at in admonition ; wag one's finger at FR:
ได้อย่างเสียอย่าง[xp] (dai yāng sī) EN: You can't make an omelette without breaking eggs. ; You need to sacrifice in order to achieve something. ; No pain no gain. FR: On n'a rien sans rien.
ดำเนินตามลำดับ[v. exp.] (damnoēn tām) EN: observe the order FR: procéder dans l'ordre
เดี้ยง[adj.] (dīeng) EN: out of action ; lame ; out of order ; kaput (obsol., vulg.) FR:

order ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akzept {n}; Accept Order [econ.]accept order
Auftragsbestätigung {f}acknowledgement of order [Br.]; acknowledgment of order [Am.]
Konkursbeschluss {m}administration order
Anzeigenauftrag {m}advertisement order
Anzeigenauftrag {m}advertising order
Bestellbetrag {m}amount of the order
Jahresbestellwert {m}annual purchase order value
Ansichtsbestellung {f}approval order
Materialanforderungsschein {m}assembly order
bestellbar {adj}available for order
Schlachtordnung {f} [mil.] | in Schlachtordnung aufstellenbattle order | to embattle
Rahmenauftrag {m}blanket order
Baugebot {n} | Durchführung eines Baugebotsbuilding order | implementation of a building order
Betriebsauftrag {m}business order
Unterlassungsanordnung {f}cease and desist order [Am.]
Werksbescheinigung {f}certificate of compliance with the order
Ritter {m}; Angehöriger des Ritterordens [hist.]companion of the order of knighthood
Auftragsbestätigung {f}confirmation of order
Kundenauftrag {m}customer order; sales order
Abbruchgebot {n}demolition order
Erstbestellung {f}initial order
Ausweisungsbefehl {m}expulsion order
Bauordnungsrecht {n}Federal State Building Order
Auftragnehmer {m}firm accepting the order
Grad {m} [math.]degree; order
Konkurseröffnungsbeschluss {m}adjudication order
Mindestbestellmenge {f}minimum order quantity
Mönchsorden {m}monastic order
Geldbrief {m}money order
Zahlenfolge {f}numerical order
Sammelbestellung {f}omnibus order
Auftragsbestätigung {f}order confirmation; confirmation of order
Bestellformular {n} | leeres Bestellformularorder form | order blank
Typenschlüssel {m} (für Bestellung)ordering code; order reference
Postanweisung {f}money order
Postauftrag {m}postal order
Auftragsabwicklung {f}processing of orders; order procedure; order processing; order transaction
Auftragsbearbeitung {f}purchase order processing
Nachbestellung {f}repeat order
Tischordnung {f}seating order

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า order
Back to top