ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

optimistic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *optimistic*, -optimistic-

optimistic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
optimistic (adj.) โดยคาดหวังสิ่งที่ดี Ops. pessimistic
English-Thai: HOPE Dictionary
optimistic(ออพทะมิส'ทิค) adj. ซึ่งมองในแง่ดี,ซึ่งมองโลกในแง่ดี,เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ., See also: optimistical adj. optimistically adv., Syn. hopeful,
English-Thai: Nontri Dictionary
optimistic(adj) มองโลกในแง่ดี,ในทางดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was always a rather stupidly optimistic man.เขามักจะเป็นคนที่แย่ มองว่าคนอื่นโง่กว่าเขา
Wow, that's an optimistic view of the world.ว้าว นั่นช่างเป็นความคิดที่สุดยอดอุดมคติในโลก
That's very optimistic for a man in your position.ช่างมองโลกในแง่ดีสำหรับคนที่อยู่ในสภาพแบบนี้
Government sources seem to be optimistic about the turnaround and say that it is to alleviate economic blockades while rumors state that it is because his ability to produce biological weapons has been removed.ทางรัฐบาลหวังว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป้นไปได้ด้วยดี และช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจถดถอย มีข่าวลือว่าที่จริงแล้วเป็นเพราะ
You must be overly optimistic if you think these Weequayans plan to let you leave this planet.เจ้ามองโลกในแง่ดีเกินไป คิดรึว่าชาววีเควย์ จะปล่อยให้เจ้าไปจากดาวนี่
We think that these new numbers show a much more optimistic upside for us.เราคิดว่า ตัวเลขใหม่นี้เป็นแนวโน้มที่ดีมาก
Man, you were this smart, optimistic guy,นายเป็นคนฉลาด มองโลกในแง่ดี
Spouting that optimistic rubbish.Spouting that optimistic rubbish.
But, uh, I'm highly optimistic that it hasn't returned.แต่ เอ้อ ฉันมองโลกในแง่ดีมากว่ามันจะไม่ได้กลับมา
We've been optimistic for a few weeks.- เราได้รอคอยข่าวดีมา ไม่กี่สัปดาห์นี่เอง
Her physical and neurological injuries are extensive, and I'm not optimistic about her chance of survival.ร่างกายและเส้นประสาทของเธอ อาการสาหัสมาก ผมจะไม่มองโลกในแง่ดีว่าเธอ จะมีโอกาสรอดชีวิต
She'll radio you when she's got something, though she didn't look too optimistic when she left.เธอจะบอกผ่านวิทยุมา เมื่อเธอค้นพบบางอย่าง ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้มองในแง่ร้าย ตอนที่เธอไปนะ

optimistic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
看好[kàn hǎo, ㄎㄢˋ ㄏㄠˇ, 看好] optimistic (about the outcome); bullish; to think highly of; to support
不管三七二十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, 不管三七二十一] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast
乐观[lè guān, ㄌㄜˋ ㄍㄨㄢ, 乐观 / 樂觀] optimistic; hopeful

optimistic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オプチミスティック[, opuchimisuteikku] (adj-na) optimistic
オプティミスティック[, oputeimisuteikku] (adj-f) optimistic
甘っちょろい[あまっちょろい, amacchoroi] (adj-i) optimistic
大甘[おおあま, ooama] (adj-na) (1) lenient; (2) overoptimistic
好い気;いい気[いいき, iiki] (adj-na,n) easygoing; optimistic; conceited
好気[こうき, kouki] (n,adj-no) easygoing; optimistic; conceited
暢気(ateji)(P);呑気(ateji);暖気[のんき(P);ノンキ, nonki (P); nonki] (adj-na,n) (uk) carefree; optimistic; careless; reckless; heedless; happy-go-lucky; easygoing; (P)
楽天的[らくてんてき, rakutenteki] (adj-na,n) optimistic; (P)
楽観的[らっかんてき, rakkanteki] (adj-na) optimistic; hopeful; (P)
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P)
皮算用[かわざんよう, kawazanyou] (exp) (See 取らぬ狸の皮算用) over-optimistic calculation; unreliable account
能天気;能転気;脳天気;ノー天気[のうてんき(能天気;能転気;脳天気);ノーてんき(ノー天気), noutenki ( nou tenki ; nou ten ki ; noutenki ); no-tenki ( no-tenki )] (adj-na) optimistic; thoughtless; insolent

optimistic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มองโลกในแง่ดี[adj.] (møng lōk na) EN: optimistic FR: optimiste
มองในแง่ดี[adj.] (møng nai ng) EN: optimistic ; positive FR: optimiste ; positif
แง่ดี[adv.] (ngāe dī) EN: positively ; optimistically ; on the good side FR:

optimistic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
optimistisch {adj} | optimistischer | am optimistischstenoptimistic | more optimistic | most optimistic
optimistisch {adv}optimistically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า optimistic
Back to top