ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

occur

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *occur*, -occur-

occur ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
occur (vi.) เกิดขึ้น See also: อุบัติ, บังเกิด, อุบัติขึ้น Syn. happen, befall, take place
occur (vi.) มีอยู่ Syn. exist, appear
occur (vi.) เข้ามาในจิตใจ Syn. come to mind
occur to (phrv.) ผุดขึ้นในใจของ
occurrence (n.) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น See also: สิ่งที่เกิดขึ้น, เรื่องที่เกิดขึ้น Syn. incident, happening
occurrence (n.) การเกิดขึ้น See also: การปรากฎขึ้น Syn. apperance, existence
English-Thai: HOPE Dictionary
occur(อะเคอ') vi. ปรากฎขึ้น, Syn. come about
occurrence(อะเคอ'เรินซฺ) n. การปรากฎขึ้น,สิ่งที่ปรากฎขึ้น,เหตุการณ์,กรณี, See also: occurrent adj., Syn. happening
English-Thai: Nontri Dictionary
occur(vi) เกิดขึ้น,มีขึ้น,ปรากฏขึ้น,บังเกิดขึ้น
occurrence(n) เหตุการณ์,การปรากฏขึ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
occurrenceเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อกำเนิด (v.) occur See also: start Syn. เกิดขึ้น, อุบัติ Ops. จบสิ้น, สูญสิ้น, อวสาน, มลาย, สูญ
บังเกิด (v.) occur See also: happen, take place Syn. เกิดขึ้น
การกำเนิด (n.) occurrence See also: happening Syn. การเกิด, การบังเกิด
การบังเกิด (n.) occurrence See also: happening Syn. การกำเนิด, การเกิด
การอุบัติ (n.) occurrence See also: happening Syn. การกำเนิด, การเกิด, การบังเกิด
การเกิด (n.) occurrence See also: happening Syn. การกำเนิด, การบังเกิด
ธุมเกตุ (n.) mist or clouds occurring abnormally
วันที่เกิดเหตุ (n.) time of occurrence
วันเกิดเหตุ (n.) time of occurrence Syn. วันที่เกิดเหตุ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It never occurred to meมันไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did it occur to the jury that anybody could have stuck some of my clothes up the furnace ?I'm a real light sleeper, Childs.
That was the summer of 1963... when everybody called me ""Baby"" and it didn't occur to me to mind.มันคือช่วงฤดูร้อนของปี 1963... ตอนที่ใคร ๆ ก็เรียกฉันว่า "เบบี้" และฉันก็ ไม่ว่าอะไร หากพวกเขาอยากเรียกกันแบบนั้น
Did it ever occur to you that the only time I´ve been happy... in the past five years is when I´m playing ball, when I´m part of a team?Did it ever occur to you that the onIy time I've been happy... in the past five years is when I'm pIaying baII, when I'm part of a team?
I guess it didn't occur to you that you'll have to bleed to pull off this coup.แกควรจะหลั่งเลือดเพื่อการปฏิวัติ
Did it never occur to you that this, in the hands of Sirius Black...It never occured to you that this map in the hands of Sirirus Black...
My titties didn't occur to you?หัวนมฉันไม่สามารถทำให้เธอมีอารมณ์ได้เนี่ยนะ
If her contractions occur any closer than three minutes apart, call out for me.ถ้าเธอมีกาหดตัวถี่ขึ้นมากกว่า3นาที เรียกผม
Did it ever occur to you that the point of the meeting... wasn't for the needs of the single parent?แม่เคยคิดบ้างไหมคะ ว่าจุดมุ่งหมายของการประชุม ไม่ใช่ความต้องการ ของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกตามลำพัง
Did it occur to you that could be dangerous?คิดไหมว่า เข้าไปหาเขามันอันตราย
I shouldn't have even said anything, and i'm sure that thought would never even occur to anyone else.ว่าเธอไม่เคยคิดแบบนั้นแน่
Did you know that 55% of accidents occur in the kitchen?นี่ 55 เปอร์เซ็นต์ของอุบัติเหตุ เกิดขึ้นในครัว
And it didn't occur to you to mention this before?ไม่คิดจะบอกกันก่อนเลยรึไง

occur ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多发病[duō fā bìng, ㄉㄨㄛ ㄈㄚ ㄅㄧㄥˋ, 多发病 / 多發病] frequently re-occuring disease
交并[jiāo bìng, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄥˋ, 交并 / 交併] occurring simultaneously
发生率[fā shēng lǜ, ㄈㄚ ㄕㄥ ㄌㄩˋ, 发生率 / 發生率] rate of occurrence
怪事[guài shì, ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, 怪事] strange occurances
想不到[xiǎng bu dào, ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, 想不到] unexpected; hard to imagine; it had not occurred to me; who could have thought that
空谷足音[kōng gǔ zú yīn, ㄎㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ , 空谷足音] sound of footsteps in an empty valley (成语 saw); a rare occurrence; That's sth you don't often hear!

occur ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei
一朝有事[いっちょうゆうじ, icchouyuuji] (exp) (when) the time of need arises; should an emergency occur
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
引き続く;引続く[ひきつづく, hikitsuduku] (v5k,vi) to continue (for a long time); to occur in succession
心に浮かぶ[こころにうかぶ, kokoroniukabu] (exp,v5b) to cross one's mind; to spring to mind; to occur to one
思い寄る[おもいよる, omoiyoru] (v5r,vi) (1) to recall; to hit upon...; to occur to (one); (2) to feel the call of ...
思い立つ[おもいたつ, omoitatsu] (v5t,vt) (1) to occur (to one's mind); to get the idea of doing; (2) to resolve; to make up one's mind
相前後する[あいぜんごする, aizengosuru] (vs-s,vi) to occur one after another; to happen in succession
続く[つづく, tsuduku] (v5k,vi) (1) (See に続く) to continue; to last; to go on; (2) to be unbroken; (3) to occur again and again; (4) to lead to; to connect to; (P)
起きる[おきる, okiru] (v1,vi) (1) to get up; to rise; (2) to wake up; (3) to occur (usu. of unfavourable incidents); to happen; to take place; (P)
重なる[かさなる, kasanaru] (v5r,vi) (1) to be piled up; to lie on top of one another; (2) to come one after another; to happen over and over; to pile up (e.g. stress); to accumulate; (3) to overlap (each other); to occur at the same time; to happen simultaneously; (P)
閃く[ひらめく, hirameku] (v5k,vi) (1) to flash (lightning, etc.); to flicker (lights); to glitter; (2) to wave; to undulate; (3) to hit on a good idea; to occur to someone; (P)
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868
エコノミークラス症候群[エコノミークラスしょうこうぐん, ekonomi-kurasu shoukougun] (n) economy class syndrome (occurrence of deep vein thrombosis in air travelers)
それからというもの[, sorekaratoiumono] (exp) after that (a substantive change occurred)
たりけり[, tarikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating past condition or occurrence (e.g. "was", "had been", etc.)
ない内に;無い内に[ないうちに, naiuchini] (exp) (after neg. stem of verb) before it becomes (verb); before (an undesirable thing occurs)
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions
ロングフライト血栓症[ロングフライトけっせんしょう, rongufuraito kessenshou] (n) (See エコノミークラス症候群) occurrence of deep vein thrombosis in air travelers
一世一代[いっせいちだい;いっせいいちだい(ik), isseichidai ; isseiichidai (ik)] (n,adj-no) once in a lifetime; the first and last occurrence (event, experience) of one's lifetime
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
並行(P);平行(P);併行[へいこう, heikou] (adj-no,n,vs) (1) (並行, 併行 only) (going) side-by-side; abreast; (2) concurrent; occurring together; at the same time; (adj-na,adj-no,n,vs) (3) (平行 only) {math} parallel; (P)
中気[ちゅうき, chuuki] (n) (1) palsy; paralysis; (2) (See 二十四節気) every second solar term (occurring in the latter half of each month)
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P)
事がある[ことがある, kotogaaru] (exp,v5r-i) (1) (uk) (after the past tense form of a verb) (something) has occurred; to have done (something); such a thing happened; (2) (uk) (something) happens on occasions; there are times when; (P)
出来[でき, deki] (n,vs) occurrence; happening; taking place; (P)
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (1) front and rear; front and back; before and behind; (2) before and after; (3) order; context; (4) consequences; (n,vs) (5) inversion; reversion; getting out of order; (6) co-occurring; (n-suf,n) (7) around; about; approximately; nearly; (P)
勃発;ぼっ発[ぼっぱつ, boppatsu] (n,vs) outbreak (e.g. war); outburst; sudden occurrence
動天[どうてん, douten] (n) heaven-shaking event; earth-shattering occurrence
危険日[きけんび, kikenbi] (n) (See 安全日) dangerous day (one on which conception is likely to occur)
安全日[あんぜんび, anzenbi] (n) safe day (one on which conception is unlikely to occur)
家常茶飯[かじょうさはん, kajousahan] (n) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary
尋常茶飯[じんじょうさはん, jinjousahan] (n,adj-na,adj-no) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary
市区改正[しくかいせい, shikukaisei] (n) shiku-kaisei city planning; city renewal that occured in the Taisho and Meiji eras
式年遷宮[しきねんせんぐう, shikinensenguu] (n) construction of a new shrine and transfer of the enshrined object from the old to the new, occurring at a regular, preordained time
暁(P);曉(oK)[あかつき(P);あかとき(ok), akatsuki (P); akatoki (ok)] (n) (1) dawn; daybreak; (2) (あかつき only) event (i.e. "in the event of ..."); occasion; occurrence; (P)
沈静[ちんせい, chinsei] (adj-na,n) (esp. naturally-occurring) (See 鎮静・ちんせい) stillness; tranquility; tranquillity; dullness; (P)
生起[せいき, seiki] (n,vs) occurrence; taking place; happening
発生[はっせい, hassei] (n,vs,adj-no) (1) outbreak; spring forth; occurrence; incidence; origin; (2) (See 個体発生) ontogeny; development of complex multicellular structures from cell(s) in a simple state; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
再発[さいはつ, saihatsu] return (vs), relapse, reoccurrence
出現回数[しゅつげんかいすう, shutsugenkaisuu] number of occurances
可変反復データ項目[かへんはんぷくデータこうもく, kahenhanpuku de-ta koumoku] variable occurrence data item
発生頻度[はっせいひんど, hasseihindo] frequency of occurrence
頻度[ひんど, hindo] frequency (of occurence)

occur ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
ฉุก[v.] (chuk) EN: occur instantaneously ; happen instanly FR: survenir ; arriver soudainement
ดาล[v.] (dān) EN: happen ; occur FR:
จับพลัดจับผลู[v.] (japphlatjap) EN: take at random ; grab at random ; occur unintentionally FR:
เกิดขึ้น[v.] (koēt kheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; take place ; crop up ; form FR: se produire ; survenir ; se dérouler ; arriver ; se passer ; apparaître ; naître ; se former ; émerger ; surgir ; avoir lieu ; voir le jour
ก่อกำเนิด[v.] (køkamnoēt) EN: occur ; initiate ; generate ; give birth to ; form FR: engendrer ; créer
มีขึ้น[v. exp.] (mī kheun) EN: happen ; occur ; take place ; come into existence FR: avoir lieu ; se passer ; exister
เป็นมา[v. exp.] (pen mā) EN: happen ; occur ; arise FR: arriver ; survenir ; se produire ; se passer ; advenir
เป็นไป[v.] (pen pai) EN: happen ; occur ; take place ; go on ; proceed ; move FR: se dérouler ; se produire ; arriver ; se passer
ประจวบ[v.] (prajūap) EN: coincide ; be coincident with ; be coincidental with ; clash ; occur at the same time ; come together accidentally FR: coïncider
ปรากฏขึ้น[v. exp.] (prākot kheu) EN: occur ; present itself FR: apparaître
อุบัติ[X] (ubat) EN: occur ; happen ; arise ; take place ; break out FR: survenir ; arriver ; éclater
ได้แก่[adv.] (dāikaē) EN: that is ; that is to say ; namely ; id est ; i.e. (abbr.) FR: c'est-à-dire ; à savoir ; en l'occurrence ; tel que ; c-à-d (abrév.) ; id est ; i.e. (abrév.)
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions FR: événement [m] = évènement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; faits [mpl] ; circonstance [f] ; phénomène [m]
เหตุการณ์ในอดีต[n. exp.] (hētkān nai ) EN: past event ; past occurrence FR: vieille affaire [f]
การกำเนิด[n.] (kān kamnoēt) EN: occurrence ; production ; advent FR:
การปรากฏให้เห็น[n. exp.] (kān prākot ) EN: occurrence FR:
คิดไม่ถึง[v. exp.] (khit mai th) EN: not expect ; never thought of ; never occurred to ; hadn't thought of it FR:
เกิดขึ้น[adj.] (koēt kheun) EN: happened ; occurring ; arisen FR: apparu
ปรากฏการณ์[n.] (prākotkān =) EN: phenomenon ; occurence ; effect ; phenomena [pl] FR: effet [m] ; phénomène [m]
เรื่องธรรมดา[n. exp.] (reūang tham) EN: ordinary affairs ; common occurrence FR: affaire ordinaire [f]
ธุมเกตุ[n.] (thumakēt) EN: mist or clouds occurring abnormally FR:
วันที่เกิดเหตุ[n. exp.] (wanthī koēt) EN: time of occurrence FR:

occur ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begebenheit {f}occurrence; event
Alltäglichkeit {f} | etw. (ganz) Alltägliches seineveryday occurrence | to be an everyday occurrence
Schadstoffvorkommen {n}occurrence of contamination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า occur
Back to top