ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

output

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *output*, -output-

output ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
output (n.) ปริมาณของสิ่งที่ผลิตได้ See also: ผลผลิต
output (n.) ข้อมูลที่ได้จากคอมพิวเตอร์ Ops. input
output (n.) ผลผลิต See also: ผลิตผล, ผลิตภัณฑ์ Syn. production, yield
output (vt.) แสดงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ออกมาทางหน้าจอหรือเครื่องพิมพ์ Ops. input
English-Thai: HOPE Dictionary
output(เอาทฺ'พุท) n. ผลิตผล,การผลิต,ปริมาณหรือจำนวนที่ผลิตได้,ข้อมูลที่ส่งออกมา
output bufferบัฟเฟอร์ส่งออกในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด อันที่จริง บัฟเฟอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
output dataข้อมูลออกหมายถึงข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะส่งออกไปทางจอภาพ เครื่องพิมพ์ พล็อตเตอร์ หรืออุปกรณ์ส่งออกอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยขับจานบันทึก
output deviceอุปกรณ์ส่งออกอุปกรณ์แสดงผลหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำ หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล การแสดงนั้นอาจแสดงผ่านทางอุปกรณ์ได้หลายชนิด เป็นต้นว่า จอภาพ เครื่องพิมพ์ พล็อตเตอร์ รวมทั้งหน่วยขับจานบันทึก ดู input device เปรียบเทียบ
output mediaสื่อแสดงผลเมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลให้ตามคำสั่งแล้ว ก็จะส่งผลให้เราทราบผ่านทางหน่วยแสดงผล (output unit) ซึ่งมีตัวกลางหรือสื่อหลายชนิดที่นิยมใช้กันแพร่หลาย คือ 1. บัตร (card) 2. แถบบันทึก (magnetic tape) 3. กระดาษพิมพ์ (continuous form) 4. จานบันทึก (disk) ฯลฯดู input media เปรียบเทียบ
output unitหน่วยส่งออกหมายถึง องค์ประกอบส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เราถือว่า คอมพิวเตอร์นั้นมีองค์ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน คือ หน่วยรับข้อมูล (input unit) หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) และหน่วยแสดงผล (output unit) ซึ่งมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น จอภาพ, พล็อตเตอร์, เครื่องพิมพ์ ฯลฯดู input unit เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
output(n) ผลลัพธ์,สิ่งที่ทำขึ้น,ผลิตผล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
output๑. ส่งออก, นำออก๒. (สิ่ง)ออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
output bufferบัฟเฟอร์ส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
output dataข้อมูลออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
output deviceอุปกรณ์ส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
output unitหน่วยส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Output ส่งออก เอาต์พุต ผลลัพธ์ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาท์พุต (n.) output Syn. ข้อมูลออก, ผล
ข้อมูลออก (n.) output data Ops. ข้อมูลเข้า
ข้อมูลเข้า-ออก (n.) input output
อินพุตเอาต์พุต (n.) input output Syn. ข้อมูลเข้า-ออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Visual sensors are back on line. - And its body functions? - Output is normal.ระบบการมองเห็นกลับมาแล้ว, ระบบร่างกายปกติ
The guitars are set per song with their output levels.กีตาร์พวกนี้เซ็ทไว้สำหรับแต่ละเพลง สำหรับระดับความแรงของสัญญาณ
Your urine output is up to 25 cc's per hour.ปัสสาวะของคุณเพิ่มเป็น 25 ซีซีต่อ ชม.
Who's gonna care about my urine output now?ตอนนี้ใครจะมาสนใจปัสสาวะของชั้น
We're reading fluctuations in the output from the Core--เรากำลังอ่านค่าผันแปร ในข้อมูลคอมพิวเตอร์จากแกน...
I am reading significantly higher output and your vitals all look promising.ทับทรวงใหม่แจ่มมาก พลังสูง สัญญาณชีพจรปกติ
I've asked them to output each source to a different monitor.ของกล้องแต่ละตัวออกจากกัน
Your cardiac output is starving your heart and brain of valuable oxygen.หัวใจแกกำลัง หิวโหย เลือด หัวใจและสมองของแก ต้องการออกซิเจนด่วน
With the output of both capacitors in play,ถ้าไม่นับตัวเก็บประจุที่กำลังใช้งานอยู่
Turn the nuclear reactor to 100% output and make sure I'm not disturbed.เปิดเครื่องปฏิกรนิวเคลียร์ไปที่ 100% และที่สำคัญอย่าให้ใครมารบกวนเด็ดขาด
(Chase) Low cardiac output can cause both.(เชส) ปริมาณเลือดออกจากหัวใจลดลง ทำให้เกิดได้ทั้งสองอย่าง
Increase the output by 60%%% and see to it our other facilities do the same.เพิ่มผลลัพธ์อีก60เปอร์เซนต์ แล้วบอกฐานที่อื่นของเราให้ทำเหมือนกัน

output ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包产到户[bāo chǎn dào hù, ㄅㄠ ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨˋ, 包产到户 / 包產到戶] fixing of farm output quotas for each household
生产总值[shēng chǎn zǒng zhí, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, 生产总值 / 生産總值] gross domestic production (GDP); total output value
包产到户制[bāo chǎn dào hù zhì, ㄅㄠ ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨˋ ㄓˋ, 包产到户制 / 包產到戶制] system of quotas for farm output per household
产值[chǎn zhí, ㄔㄢˇ ㄓˊ, 产值 / 產值] value of output; output value
国民收入[guó mín shōu rù, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕㄡ ㄖㄨˋ, 国民收入 / 國民收入] measures of national income and output
出产[chū chǎn, ㄔㄨ ㄔㄢˇ, 出产 / 出產] output
产量[chǎn liàng, ㄔㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, 产量 / 產量] output
功率[gōng lǜ, ㄍㄨㄥ ㄌㄩˋ, 功率] rate of work; power (output)

output ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトプット;アウトゥプット[, autoputto ; autouputto] (n) output
アウトプットポート[, autoputtopo-to] (n) {comp} output port
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog output channel amplifier
コム[, komu] (n) {comp} computer output microfilm system; COM; (P)
パラメタ方式出力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] (n) {comp} parametric output primitive
冗長出力[じょうちょうしゅつりょく, jouchoushutsuryoku] (n) {comp} verbose output
出力[しゅつりょく, shutsuryoku] (n,vs) output (e.g. of dynamo); (P)
出力デバイス[しゅつりょくデバイス, shutsuryoku debaisu] (n) {comp} output device
出力機構[しゅつりょくきこう, shutsuryokukikou] (n) {comp} output unit; output device
出力装置[しゅつりょくそうち, shutsuryokusouchi] (n) output unit; output device
原単位[げんたんい, gentan'i] (n) output level (e.g. in manufacturing); consumption rate (e.g. fuel, power); intensity
計算機出力マイクロフィルミング[けいさんきしゅつりょくマイクロフィルミング, keisankishutsuryoku maikurofirumingu] (n) {comp} computer output microfilming; COM
計算機出力マイクロフィルム印字装置[けいさんきしゅつりょくマイクロフィルムいんじそうち, keisankishutsuryoku maikurofirumu injisouchi] (n) {comp} computer output microfilm printer; COM printer
計算機出力マイクロフィルム装置[けいさんきしゅつりょくマイクロフィルムそうち, keisankishutsuryoku maikurofirumu souchi] (n) {comp} computer output microfilmer; COM device
IO[アイオー, aio-] (n) {comp} input-output
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC
アイオーコントロール[, aio-kontoro-ru] (n) {comp} IO control; input-output control
アナログ出力[アナログしゅつりょく, anarogu shutsuryoku] (n) analog output; AO
ファイル入出力[ファイルにゅうしゅつりょく, fairu nyuushutsuryoku] (n) {comp} file input-output
入出力データ[にゅうしゅつりょくデータ, nyuushutsuryoku de-ta] (n) {comp} input-output data
入出力機器[にゅうしゅつりょくきき, nyuushutsuryokukiki] (n) {comp} input-output device
入出力機構[にゅうしゅつりょくきこう, nyuushutsuryokukikou] (n) {comp} input-output unit; input-output device
入出力装置[にゅうしゅつりょくそうち, nyuushutsuryokusouchi] (n) {comp} input-output unit; input-output device
瞬発力[しゅんぱつりょく, shunpatsuryoku] (n) (See 瞬発) high power; high power output; explosiveness; explosive power; instantaneous force
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier
コム[こむ, komu] COM, computer output microfilm system
パラメタ方式出力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] parametric output primitive
冗長出力[じょうちょうしゅつりょく, jouchoushutsuryoku] verbose output
出力サブシステム[しゅつりょくさぶシステム, shutsuryokusabu shisutemu] output subsystem
出力先変更[しゅつりょくさきへんこう, shutsuryokusakihenkou] output (re)direction
出力基本要素の表示様相[しゅつりょくきほんようそのひょうじようそう, shutsuryokukihonyousonohyoujiyousou] aspects of output primitives
出力待ち行列[しゅつりょくぎょうれつ, shutsuryokugyouretsu] output queue
出力機構[しゅつりょくきこう, shutsuryokukikou] output unit, output device
出力装置[しゅつりょくそうち, shutsuryokusouchi] output unit, output device
標準出力[ひょうじゅんしゅつりょく, hyoujunshutsuryoku] stdout, standard output device
結果出力拡張機能[けっかしゅつりょくかくちょうきのう, kekkashutsuryokukakuchoukinou] extended result output function
計算機出力マイクロフィルミング[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるみんぐ, keisankishutsuryokumaikurofuirumingu] computer output microfilming, COM (abbr.)
計算機出力マイクロフィルム印字装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむいんじそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumuinjisouchi] computer output microfilm printer, COM printer
計算機出力マイクロフィルム装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumusouchi] computer output microfilmer, COM device (abbr.)
診断出力[しんだんしゅつりょく, shindanshutsuryoku] diagnostic output
ファイル入出力[ファイルにゅうしゅつりょく, fairu nyuushutsuryoku] file input-output
入出力データ[にゅうしゅつりょくデータ, nyuushutsuryoku de-ta] input-output data
入出力制御装置[にゅうしゅつりょくせいぎょそうち, nyuushutsuryokuseigyosouchi] Input-Output Controller, IOC
入出力機器[にゅうしゅつりょくきき, nyuushutsuryokukiki] input-output device
入出力機構[にゅうしゅつりょくきこう, nyuushutsuryokukikou] input-output unit, input-output device
入出力装置[にゅうしゅつりょくそうち, nyuushutsuryokusouchi] input-output unit, input-output device
基本入出力システム[きほんにゅうしゅつりょくシステム, kihonnyuushutsuryoku shisutemu] basic input-output system (BIOS)

output ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การส่งออก[n.] (kān song-øk) EN: export ; output FR: exportation [f] ; exportations [fpl]
ปริมาณการผลิต[n. exp.] (parimān kān) EN: output FR: volume de production [m] ; production [f]
ภาษีขาย[n. exp.] (phāsī khāi) EN: output tax FR:
ผลลัพธ์[n.] (phonlap) EN: product ; outcome ; output ; consequence FR: produit [m]
ผลผลิต[n.] (phonphalit) EN: production ; product ; output FR: produit [m]
ผลผลิตของโครงการ[n. exp.] (phonphalit ) EN: project outputs FR:

output ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Istleistung {f}actual output
Alarmausgangskarte {f}alarm output card
Analog-Ausgabeeinheit {f}analog output unit
Durchschnittsleistung {f}average output
Binär-Ausgabeeinheit {f}binary output unit
Ausgang {m} | abgeschirmter Ausgangoutput | guarded output
Reglerausgangssignal {n}controller output signal
Datenausgabe {f}data output
Digital-Ausgabeeinheit {f}digital output unit
Digitalausgabe {f}digital output
Heizleistung {f}heat output
Sollleistung {f}nominal output
Abtriebsseite {f}power takeoff side; output end
Ausgangsleistung {f}power output
Sprachausgabe {f}voice output
Abgabeleistung {f}output power
Ausgabename {m}outputname
BIOS {n}, Ein-/Ausgabe-System (Computer)BIOS : basic input/output system
Abgangsklemme {f}output terminal
Abgangswelle {f}output shaft
Abtriebsdrehmoment {n}output torque
Abtriebsdrehzahl {f}output speed
Ausgabedatei {f}output file
Ausgabeeinheit {f}output unit
Ausgabegerät {n}output device
Ausgabeglied {n}output element
Ausgabesignal {n}output signal
Produktionsbeschränkung {f}output restriction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า output
Back to top