ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outfit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outfit*, -outfit-

outfit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outfit (n.) เสื้อผ้าทั้งชุด Syn. clothes, costume
outfit (n.) เครื่องมือทั้งชุด Syn. kit
outfit (sl.) กลุ่มคน See also: พวก, ทีม, บริษัทเล็กๆ
outfitted (adj.) ติดอาวุธ Syn. equipped, loaded Ops. unarmed, unprotected
outfitter (n.) ร้านขายอุปกรณ์พักแรมหรือล่าสัตว์ Syn. costumer, supplier
English-Thai: HOPE Dictionary
outfit(เอาทฺ'ฟิท) n. เครื่องมือทั้งชุด,เสื้อผ้าทั้งชุด,เครื่องแต่งกาย,เครื่องสัมภาระ,หน่วยปฏิบัติการ,บริษัทห้างร้าน,สติปัญญา,การติดตั้งเครื่องมือ. vt.,vi. ติดตั้งเครื่องมือ,ติดตั้งสัมภาระ, Syn. gear,rig
English-Thai: Nontri Dictionary
outfit(n) เครื่องมือ,เครื่องใช้,สัมภาระ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They make me buy a new outfit and let you in in a housedress.ผมต้องไปซื้อสูทมาใส่ แต่คุณใส่ชุดอยู่บ้านได้
You could get the outfit right.นายน่าจะใส่ชุดให้ดีกว่านี้หน่อยนะ
I thought, ""Why am I doing this, wearing a fake smile and stupid outfit for people who will do anything to win a game?""หนูก็เลยคิดว่า แล้วหนูจะทำเรื่องพวกนี้ไปทำไม ต้องแกล้งยิ้มแถมยังต้องใส่ชุดทุเรศๆ แบบนั้น ..เพื่อให้คนที่ทำได้ทุกอย่างเพียงเพราะต้องการแค่ชัยชนะ น่ะหรือ?
Really? Cos I got this outfit from your mama.งั้นเหรอ ฉันเอาชุดแม่แกมาใส่ไง
So does this look like the outfit the mother of an innocent girl would wear?นี่เหมือนอะไรที่ แม่ของผู้บริสุทธิ์จะใส่มั้ย?
I haven't worn this candy stripers outfit since, like, the tenth grade.ฉันไม่ได้ใส่ชุดลายเส้นสีหวานขนาดนี้ มาตั้งแต่เกรด10แล้ว
I don't have an outfit that goes with that.แต่ฉันไม่มีชุด ที่เข้ากันได้กับหน้ากากนี้
Her outfit looked like it was picked out by a blind Sunday school teacher.เสื้อผ้าเธอยังกับถูกเลือกมาโดย ครูสอนโรงเรียนคนตาบอดงั้นแหละ
And this outfit works in HEAVEN. Show me your teeth.และชุดนี้ก็เวิร์คที่สุดแล้ว ในสวรรค์นี่ ไหน ยิงฟันให้ดูสิ
Now, you're going to put this outfit on that I bought you, drag your drunken ass downstairs and mingle with my clients like a good boy.คุณต้องลุกขึ้นมาใส่ชุดที่ฉันซื้อให้ ลากก้นขี้เมาลงไปข้างล่าง เป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับลูกค้าของฉัน
This is the outfit for you to change into tomorrow.นี่คือชุดทำงาน ที่คุณต้องใส่ในวันพรุ่งนี้
If it's corny, or if it's going to ruin your outfit you don't have to wear it.ถ้ามันเชยหรือไม่เข้ากับชุด เธอก็ไม่ต้องใส่นะ

outfit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旅行装备[lǚ xíng zhuāng bèi, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, 旅行装备 / 旅行裝備] outfit

outfit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトフィット[, autofitto] (n) outfit
コーディネート(P);コーディネイト[, ko-deine-to (P); ko-deineito] (n,vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P)
スキー用品[スキーようひん, suki-youhin] (n) ski outfit
ヘビーローテーション;ヘビー・ローテーション[, hebi-ro-te-shon ; hebi-. ro-te-shon] (n) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit
ヘビロテ;ヘビーローテ[, hebirote ; hebi-ro-te] (n) (abbr) (See ヘビーローテーション) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit
出で立ち[いでたち, idetachi] (n) dress; outfit
身支度;身仕度;身じたく[みじたく, mijitaku] (n) (1) dress; outfit; getup; (vs) (2) to dress oneself; to outfit oneself
防寒具[ぼうかんぐ, boukangu] (n) heavy outfit designed to keep out the cold
シャネラー[, shanera-] (n) young women completely outfitted in Chanel clothing and accessories (wasei
衣装(P);衣裳[いしょう, ishou] (n) clothing; costume; outfit; garment; dress; (P)
装い[よそおい, yosooi] (n) dress; outfit; equipment; makeup; adornment; guise; get-up; (P)
身仕舞い[みじまい, mijimai] (n) dressing or outfitting oneself
身形[みなり, minari] (n) dress; outfit; getup; appearance

outfit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุดเก่ง[n. exp.] (chut keng) EN: favourite outfit FR:
ชุดออกแขก[n. exp.] (chut økkhaē) EN: dress ; suit : outfit FR:
เครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน[n. exp.] (khreūangbaē) EN: air hostess outfit ; stewardess costume FR: uniforme d'hôtesse de l'air [m]
ม่อห้อม; ม่อฮ่อม[n.] (møhøm) EN: mohom shirt ; farmer's shirt ; indigo shirt ; unisex farmer's outfit FR: chemise indigo [f]
หม้อห้อม[n.] (møhøm) EN: mohom shirt ; farmer's shirt ; indigo shirt ; unisex farmer's outfit FR: chemise indigo [f]
หน่วย[n.] (nūay) EN: unit ; squad ; corps ; outfit ; group ; division ; department FR: unité [f] ; section [f] ; division [f] ; module [m]
เสื้อหม้อห้อม ; เสื้อหม้อฮ่อม[n. exp.] (seūa møhøm) EN: mohom shirt ; farmer's shirt ; indigo shirt ; unisex farmer's outfit FR: chemise indigo [f]
เสื้อผ้า[n.] (seūa phā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit ; apparel FR: vêtement [m] ; habillement [m] ; habits [mpl] ; habit [m] (vx) ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
แต่งตัวรัดกุม[X] (taengtūa ra) EN: safely attired ; properly outfitted FR:
ทหารเต็มอัตราศึก[n. exp.] (thahān tem ) EN: soldiers in full battle dress ; fully outfitted soldiers FR: soldat en tenue de combat [m]

outfit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Turnzeug {n}gym kit; PE kit; gym outfit
Reparaturausrüstung {f}repair outfit
Reparaturkit {n}repair outfit
Sportgeschäft {n}sports outfitters

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outfit
Back to top