ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

observer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *observer*, -observer-

observer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
observer (n.) ผู้สังเกตการณ์ See also: ผู้สังเกต
English-Thai: HOPE Dictionary
observer(อับเซอ'เวอะ) n. ผู้สังเกต, Syn. onlooker
English-Thai: Nontri Dictionary
observer(n) ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์,ผู้ออกความเห็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
observerผู้สังเกตการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Observers' manualsคู่มือนักสังเกตการณ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักสังเกตการณ์ (n.) observer See also: watcher, watchman
ผู้ดู (n.) observer See also: spectator Syn. ผู้เฝ้าดู
ผู้ดู (n.) observer Syn. ผู้เฝ้าดู, ผู้อยู่ในเหตุการณ์
ผู้สังเกตการณ์ (n.) observer See also: spectator Syn. ผู้ดู, ผู้เฝ้าดู
ผู้สังเกตการณ์ (n.) observer Syn. ผู้ดู, ผู้เฝ้าดู, ผู้อยู่ในเหตุการณ์
ผู้อยู่ในเหตุการณ์ (n.) observer Syn. ผู้ดู, ผู้เฝ้าดู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Vance, I think what the judge is trying to determine here... is what exactly your strategy is for helping poor Mr. Junuh find his game, because to the untrained observer it appears you know as much about being a caddie... as I do about driving a locom...คุณช่วยจูเนอท่าไหน เพราะ... ...ดูคุณรู้เรื่องแคดดี้ เท่าๆ กับฉันรู้เรื่องขับรถไฟ
My desire to be an observer of life was actually keeping me from living one.ความปรารถนาที่จะเป็นผู้สังเกตการณ์ชีวิต แท้จริงแล้วกลับเก็บชีวิตนึงของฉันไป
Depersonalization disorder, in brief, involved the persistent or recurrent experience of feeling detached, as if one was an outside observer of one's mental processes or body.โรครู้สึกเหมือนไม่จริง อธิบายย่อๆก็คือ... การที่มีความรู้สึกเป็นประจำ หรือเป็นๆ หายๆ ว่าตัวเองได้แยกออกมา เป็นอีกคนนึงที่คอยเฝ้ามองกระบวนการทางความคิด หรือร่างกายของตัวเองจากภายนอก
We'll continue observer status till subject lands. Copy.เราจะจับตาดูจนกว่าจะร่อนลง
The tip-off that the Observer was spotted at that motel, it was called in from one of the motel phones.มีการแจ้งมาว่าผู้สังเกตการณ์ กบดานอยู่ที่โรงแรม มาจากสายที่เรียกมาจาก ภายในโรงแรมเครื่องหนึ่ง
The observer gets to decide.คนสังเกตการณ์ ต้องตัดสินใจ
Do not stop... and not take any decision that any observer can continue.และอย่าไปฟังใครพูดอะไรทั้งนั้น พวกนั้นกำลังมา
His observer is better than me.และตาทิพย์ของเค้าเก่งกว่าชั้น
Basically, I was just an observer and a writer.โดยทั่วไปผมเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์และนักเขียน
The observer doesn't experience time like we do.กาลเวลาไม่มีผลต่อผู้สังเกตุการณ์ เหมือนกับเรา
But why would the observer drag a dead man 25 years through time just to talk with his father?แต่ทำไมผู้สังเกตุการณ์ถึงต้องลากเอาคนที่ตาย ไปตั้ง 25 ปีก่อน ข้ามเวลามา เพื่อแค่มาคุยกับพ่อของเขาด้วยล่ะ
But every time the observer shows up, it has something to do with you.แต่ทุกครั้งที่ผู้สังเกตุการณ์โผล่มา มันต้องเกี่ยวข้องกับนายเสมอ

observer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旁观者[páng guān zhě, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄜˇ, 旁观者 / 旁觀者] observer; spectator
观察人士[guān chá rén shì, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄖㄣˊ ㄕˋ, 观察人士 / 觀察人士] observer
观察员[guān chá yuán, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, 观察员 / 觀察員] observer
观察家[guān chá jiā, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄐㄧㄚ, 观察家 / 觀察家] observer
观察者[guān chá zhe, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄓㄜ˙, 观察者 / 觀察者] observer
观测者[guān cè zhě, ㄍㄨㄢ ㄘㄜˋ ㄓㄜˇ, 观测者 / 觀測者] observer

observer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブザーバ(P);オブザーバー(P)[, obuza-ba (P); obuza-ba-(P)] (n) observer; (P)
人見[ひとみ, hitomi] (n) (1) (obsc) hole in the curtains to allow someone backstage to see the audience (in kabuki theatre); (2) (obsc) (See 人目) public observation; feel of being watched; casual observers

observer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; fulfill ; accomplish ; carry out ; act FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บง[v.] (bong) EN: look ; watch FR: observer ; jeter un coup d'oeil ; regarder ; reluquer
ดู[v.] (dū) EN: look ; watch ; see FR: regarder ; voir ; observer ; consulter ; zieuter (fam.)
ดูดาว[v. exp.] (dū dāo) EN: FR: observer les étoiles ; regarder les étoiles
ดูเล่น[v. exp.] (dū len) EN: just have a look ; look at something for pleasure ; browse FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
ดูนก[v. exp.] (dū nok) EN: watch birds FR: observer les oiseaux
เฝ้าดู[v. exp.] (fao dū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view FR: observer ; surveiller ; guetter ; surveiller de l'oeil
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: stay in a monastery to observe the Buddhist precepts ; keep the Buddhist precepts ; sit still and pray ; observe precepts FR: observer les préceptes bouddhiques dans un temple
จ้องมอง[v. exp.] (jǿng møng) EN: stare ; gaze ; look at FR: observer ; surveiller ; fixer du regard
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; observe ; not violate FR: respecter ; observer ; ne pas violer
เคารพกฎหมาย[v. exp.] (khaorop kot) EN: observe the law FR: observer la loi
คนช่างสังเกต[n. exp.] (khon chāng ) EN: observer FR: observateur [m] ; observatrice [f]
มองดู[v. exp.] (møng dū) EN: look ; watch ; gaze FR: observer ; jeter un coup d'oeil ; regarder ; reluquer
มองดูด้วยตาเปล่า[v. exp.] (møng dū dūa) EN: FR: observer à l'oeil nu
มองดูด้วยแว่นขยาย[v. exp.] (møng dū dūa) EN: FR: observer à la loupe
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: observe ; abide by ; comply with ; practice ; follow FR: observer ; pratiquer ; suivre
เพ่ง[v.] (pheng) EN: stare ; gaze ; gape ; gawk ; goggle ; gawp ; concentrate ; look intently ; contemplate FR: contempler ; observer ; regarder avec attention
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์[n. exp.] (phū rūhen h) EN: witness ; observer FR:
ผู้สังเกตการณ์[n. exp.] (phū sangkēt) EN: observer FR: observateur [m]
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue ; vérifier
สำรวจธรรมชาติ[v. exp.] (samrūat tha) EN: FR: observer la nature
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor ; pick up on FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
ส่องดูดาว[v. exp.] (sǿngdū dāo) EN: FR: observer les étoiles
ส่องดูนก[v. exp.] (sǿngdū nok) EN: watch birds FR: observer les oiseaux
ส่องสัตว์[v. exp.] (sǿng sat) EN: watch animals at night FR: observer les animaux la nuit
สอดส่อง[v.] (søtsǿng) EN: be on the lookout for ; look after ; watch FR: observer ; avoir à l'oeil
ถือบวช[v.] (theūbūat) EN: observe religious rules FR: observer les préceptes religieux
ถือเคร่ง[v. exp.] (theū khreng) EN: observe strictly ; be strict FR: observer strictement
ถือศีล[v. exp.] (theū sīn) EN: observe the precepts ; observe the rules FR: observer les préceptes ; observer les prescriptions ; pratiquer
ตรวจดู[v. exp.] (trūat dū) EN: inspect ; examine ; look over ; have a look at ; go over FR: scruter ; observer ; inspecter ; examiner
เฝ้ามอง[v.] (faomøng) EN: look at ; look ; glance ; take a look ; take a glance ; keep watching FR: observer
จับตา[v.] (japtā) EN: catch the eye ; keep an eye on ; watch ; monitor ; observe ; catch FR: avoir l'oeil sur ; tenir à l'oeil ; observer
จับตามอง[v. exp.] (japtā møng) EN: keep an eye on ; watch ; observe ; keep watch ; keep an eye on ; catch FR: fixer avec attention ; observer
คอยเหตุ[v.] (khøihēt) EN: observe ; watch ; circumspect ; look ; inspect ; oversee ; keep watch ; be on the lookout for FR: observer
ลองสังเกต[v. exp.] (løng sangkē) EN: FR: observer
มองเห็น[v. exp.] (møng hen) EN: see ; catch sight of ; sight ; be in sight ; behold ; notice ; perceive ; witness FR: voir ; percevoir ; apercevoir ; discerner ; observer
ปฏิบัติตาม[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
พิศ[v.] (phit) EN: examine ; peer at FR: observer
สังเกตการณ์[v.] (sangkētkān) EN: observe ; watch ; keep an eye on ; keep track of ; monitor FR: observer

observer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boxenaufsicht {f}pit observer
Beobachtungsflugzeug {n}observer plane

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า observer
Back to top