ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oversee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oversee*, -oversee-

oversee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oversee (vt.) ตรวจสอบ See also: ตรวจดู, มองเห็น, แอบเห็น Syn. superintend, supervise
oversee (vt.) ตรวจตรา See also: สำรวจ Syn. supervise
oversee (vt.) เฝ้าสังเกตอย่างไม่เปิดเผย
overseen (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ oversee
overseer (n.) ผู้ตรวจสอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
oversee(โอ'เวอะซี) vt. คุมงาน,ควบคุม,ตรวจตรา,สำรวจ,มองลงสู่เบื้อล่าง, Syn. direct
overseer(โอ'เวอะซี'เออะ) n. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน,นายงานคนจนของเจ้าหน้าที่ทางศาสนา, Syn. supervisor
English-Thai: Nontri Dictionary
oversee(vt) ตรวจตรา,ดูแล,ควบคุม,มองข้าม,เผลอ
overseer(n) นายงาน,ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overseerผู้ดูแลทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
oversaw (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ oversee
overseen (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ oversee
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Um, hey, I need a resident to help me out in the clinic to oversee the new interns while I'm workinon this patient.อืม,เฮ้,ผมต้องการเรซิเดนท์ มาช่วยที่คลีนิค จะหาอินเทิร์นใหม่ไปให้ เพราะฉันกำลังดูผู้ป่วยอยู่
I will personally oversee your security detail, Mr. St. Nigel.ฉันจะดูแลการรักษาความปลอดภัยของคุณด้วยตัวเองคุณเซนต์ไนเจล
Loomis has now been appointed by Judge Masterson to oversee Myers' care while incarcerated here at Smith's Grove.ลูมิสตอนนี้ได้รับการแต่งตั้ง โดยผู้พิพากษามาสเตอร์สัน ให้มาคอยดูแลไมเออร์ ขณะที่ถูกขังไว้ที่สมิทสโกรฟ
"if you need something to do, why not oversee the remodel of our new ski chalet?"ถ้ามีอะไรอยากทำ ก็ไปกระท่อมสกีอันใหม่ของเราสิ
I-I got everything under control up here, but I need you to oversee stevens with the pre-ops in the clinic.ผมคุมที่อบ่างบนนี้หมดแล้ว แต่ชั้นอยากให้เธอไปช่วย สตีเว่น ที่คลีนิค
We oversee the meal plans, chaperone the social events, make sure the girls stay out of trouble.ดูแลเรื่องอาหารการกิน ก็ค่อยดูแลการออกงาน ให้แน่ใจว่าเค้าไม่มีปัญหา
I want you to oversee the clean-up... if you're open to it.ผมอยากให้คุณดูเรื่องทำให้ปลอดภัย ถ้าคุณเปิดใจนะ
I oversee all the execs at a big record company."ศิลปินและรายการแสดง"
She's already done the leg work. I'll oversee it,เธอทำการบ้านค้นคว้ามาเพียบแล้ว ผมจะตรวจสอบให้เอง
Task force, to oversee the country's preparedness to fight off an epidemic.ภารกิจเพือเฝ้าสังเกตุความพร้อมของประเทศ ในการเอาชนะโรคระบาด
I'm a caterer. I oversee events on thanksgiving.แต่ฉันเป็นผู้รับจัดงานนะ ต้องดูแลงานตลอดวันขอบคุณพระเจ้าเลย
After the vandalism, we called him to oversee the repairs.หลังจากบ้านถูกทำลาย เราโทรหาเขา เพื่อเรียกมาซ่อมแซม

oversee ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 畯] overseer; steppe
监视[jiān shì, ㄐㄧㄢ ㄕˋ, 监视 / 監視] oversee; watch over

oversee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中臣祓;中臣の祓[なかとみのはらえ, nakatominoharae] (n) (arch) (See 大祓) grand purification ceremony (so-called because it was overseen by the Nakatomi family)
主事[しゅじ, shuji] (n) manager; director; superintendent; overseer
学生会[がくせいかい, gakuseikai] (n) student council (details vary widely but a body of students that takes part in overseeing student behaviour or student activities)
左弁官[さべんかん, sabenkan] (n) (See 弁官) Oversight Department of the Left (overseeing the Ministries of Central Affairs, Ceremonies, Civil Administration & Popular Affairs)
現場監督[げんばかんとく, genbakantoku] (n) field overseer; site foreman
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P)
目付[めつけ, metsuke] (n) censor; overseer; inspector (Edo period)
総理[そうり, souri] (n,vs) prime minister; leader; overseer (of national affairs); president; (P)
蔵元[くらもと, kuramoto] (n) sake brewer; warehouse overseer

oversee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct FR: diriger ; superviser ; contrôler ; conduire
ขอดู[v. exp.] (khø dū) EN: browse ; be given the opportunity to oversee FR:
คอยเหตุ[v.] (khøihēt) EN: observe ; watch ; circumspect ; look ; inspect ; oversee ; keep watch ; be on the lookout for FR: observer
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge ; assurer
คุมงาน[v. exp.] (khum ngān) EN: supervise work ; oversee ; be in charge of FR: superviser
ควบคุม[v.] (khwop khum) EN: control ; confine ; oversee ; supervise ; superintend FR: contrôler
นิเทศ[v.] (nithēt) EN: supervise ; oversee FR:
นิเทศการสอน[v. exp.] (nithēt kān ) EN: supervise teaching ; oversee teaching FR:
ตรวจสอบ[v.] (trūatsøp) EN: check ; inspect ; verify ; test ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; explorer ; réviser ; superviser ; tester ; approuver
ตรวจตรา[v.] (trūattrā) EN: examine ; inspect ; check ; check carefully ; patrol ; look around ; monitor ; oversee FR: inspecter ; passer en revue ; examiner ; surveiller
มูลนาย[n.] (mūnnāi) EN: master ; boss ; original boss ; feudal official ; overseer FR:
นาย [n.] (nāi) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader ; overseer FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer FR:
สายตรวจ[n. exp.] (sāi trūat) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oversee
Back to top