ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *of*, -of-

of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
of (prep.) ของ See also: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง
of age (adj.) สำหรับผู้ใหญ่
of all the nerve (idm.) ช่างกล้าจริงๆ See also: ช่างน่าตกใจ, น่าประหลาด
of course (adv.) แน่นอน See also: อย่างที่คาดไว้ Syn. absolutely, certainly
of first importance (n.) ซึ่งเกี่ยวกับชั้นสูงสุด See also: ซึ่งสำคัญที่สุด, ดีที่สุด Syn. superior, best
of last month (adv.) ในเดือนก่อน See also: ในเดือนที่ผ่านมา
of late (idm.) มาสาย
of no avail (idm.) ไม่ประสบผล See also: ไม่สำเร็จ
of such a kind (adj.) เช่นนั้น See also: อย่างนั้น
of summer (adj.) เหมือนฤดูร้อน See also: เกี่ยวกับฤดูร้อน Syn. estival
of symptoms (adj.) เกี่ยวกับอาการโรค Syn. diagnostic
of syntax (adj.) เกี่ยวกับการสร้างประโยค Syn. grammatical
of the first water (idm.) มีคุณภาพดีที่สุด See also: เยี่ยมที่สุด
of the kind (adj.) เช่นนี้ See also: เช่นนั้น Syn. of the sort
of the old school (idm.) หัวโบราณ See also: หัวเก่า, เชย, ไม่ทันสมัย
of the sort (adj.) เช่นนี้ See also: เช่นนั้น Syn. of the kind
ofay (n.) คนขาว (คำสแลง)
off (prep.) ออกจาก Syn. away
off (adv.) ออกจาก Syn. away, aside
off (prep.) ไม่ทำงาน See also: หยุดงาน
off (adv.) ไม่ทำงาน See also: หยุดงาน
off (prep.) ลดลงจาก
off (adv.) ลดลงจาก
off (adv.) เอาออก See also: แยกออกมาจาก, หักออก
off (sl.) ตาย
off (sl.) จากไป See also: ไป Syn. do the frank, do the off, frank
off again (idm.) ไม่แน่นอน See also: ไม่เด็ดขาด, ลังเล Syn. on again Ops. on again, off again
off again (idm.) ไม่แน่นอน See also: ไม่เด็ดขาด, ลังเล Syn. on again Ops. off again, on again
off again, on again (idm.) ไม่แน่นอน See also: ไม่เด็ดขาด, ลังเล Syn. on again, off again Ops. on again, off again
off and on (adv.) บางคราว See also: บางครั้ง, บางโอกาส, บางเวลา Syn. now and again, now and then
off chance (n.) ความเป็นไปได้น้อยมาก
off colour (idm.) รู้สึกไม่ค่อยสบาย See also: ป่วยเล็กน้อย
off duty (idm.) หมดหน้าที่ See also: ไม่อยู่ในหน้าที่
off guard (idm.) โดยไม่ระวังตัว See also: เผลอ
off limits (idm.) ห้ามเข้า See also: ห้ามผ่าน
off season (n.) ช่วงวุ่นวายน้อยทางธุรกิจหรือการเดินทาง Syn. low season
off the air (idm.) หยุดกระจายเสียง (ทางวิทยุโทรทัศน์) See also: หยุดออกอากาศ
off the beaten track (idm.) อยู่ในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย
off the cuff (idm.) ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า See also: ทันทีทันใด, สดๆ
off the record (idm.) ไม่เป็นทางการ
English-Thai: HOPE Dictionary
of(ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี
ofay(โอ'เฟ) n. คนขาว. ไข่ขาว,คนผิวขาว
off(ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น
off chancen. ความเป็นไปได้เล็กน้อยมาก
off line deviceอุปกรณ์นอกสายอุปกรณ์ไม่เชื่อมตรงหมายถึง ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) และอยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยประมวลผล กลาง เช่น เครื่องเจาะบัตร (keypunch)
off line processingการประมวลผลแบบไม่เชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำขึ้นโดยไม่มีการเชื่อมต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) เช่น การแปลงข้อมูลจากบัตรแล้วบันทึกข้อมูลลงในแถบบันทึก หรือจานบันทึก เป็นต้นดู on line processing เปรียบเทียบ
off-bird(อูฟ'เบิร์ด) n. ขุมทรัพย์,เจ้าของเงิน
off-hour(ออฟ'เอาเออะ) n. ชั่งโมงที่หยุดพักงาน,ระยะเวลาพักผ่อน adj. เกี่ยวกับชั่วโมงหรือระยะเวลาดังกล่าว
off-key(ออฟ'คี) adj. ผิดเสียง,ผิดระดับเสียง,ผิดปกติ,ค่อนข้างหยาบโลน
off-limits(ออฟ'ลิม'มิทซฺ) adj. ห้ามเข้า
off-lineนอกสายไม่เชื่อมตรงถ้าใช้กับเครื่องปลายทาง (terminal) หมายความว่า ไม่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือคอมพิวเตอร์อื่นใดเลย ถ้าใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์ ก็หมายความว่าไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เช่นกัน ดู on line เปรียบเทียบ
off-load(ออฟ'โลด) vt.,vi. เอาลง
off-season(ออฟ'ซีเซิน) adj.,adv. ในระยะเวลาหนึ่งของปี,เกี่ยวกับฤดูว่าง. n. ความเป็นไปหรือเกิดการปรากฎขึ้นในระยะเวลาหนึ่งของปี,ฤดูว่าง
off-the-cuff(ออฟ'เธอะคัฟ) adj. ซึ่งเตรียมตัวมาน้อยหรือไม่ได้เตรียมตัวมาเลย
off-the-shelf(ออฟเธอเชลฟ) adj. ซึ่งมีอยู่พร้อม,ซึ่งดัดแปลงได้ง่าย
offal(ออ'เฟิล,ออฟ'เฟิล) n. เนื้อเน่า,ซากสัตว์,ขยะ,มูลฝอย,ของทิ้ง,เศษเล็กเศษน้อย
offbeatadj. ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,ผิดมาตรฐาน
offcast(ออดคาสทฺ,-แคสทฺ) adj. ซึ่งถูกขว้างทิ้ง,ซึ่งถูกปฏิเสธ
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offend(อะเฟนดฺ') n. กระทำผิด,ละเมิด,รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ., See also: offendable adj. offendible adj. offender n., Syn. fault,vice,attack
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offensive(อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด., See also: offensiveness n.
offer(ออฟ'เฟอะ) v.,n. (การ) เสนอ,กล่าวว่าจะยกให้,มอบ,ถวาย,ให้,เสนอราคา,บอกราคา,บอกขาย,ขอแต่งงาน,แสดง,ทำให้ปรากฎ,ประมูล,บูชา, See also: offerer n. offeror n.
offering(ออฟ'เฟอริง) n. สิ่งที่เสนอให้,สิ่งที่ถวายให้,ของบูชา,ของขวัญ,การเสนอ,การมอบ,การถวาย,การบูชา, Syn. submission
offertory(ออฟ'เฟอโทรี) n. ของบูชา,เพลงสวดในพิธีถวายของบูชา., See also: offertorial adj.
offhand(ออฟ'แฮนดฺ) adv.,adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,ทันทีทันใด,ฉับพลัน,ไม่นาน,เฉพาะหน้า,เฉพาะกาล,ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ได้ยึดหรือพิง,ไม่มีมารยาท., See also: offhandedly adv. offhandness n., Syn. extemporaneous
offhanded(ออฟ'แฮนดิด) adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ทันทีทันใด
office(ออฟ'ฟิซฺ) n. สำนักงาน,ที่ทำการ,สถาบัน,ร้านค้า,กระทรวง,กรม,กอง,ตำแหน่ง,การทำงาน,หน้าที่,ภาระหน้าที่,สมรรถนะ,งาน,การบริการ, See also: offices n.,pl. ที่ทำงานบ้านในบ้าน (เช่นครัวหรือที่ซักหรือรีดผ้า), Syn. function,position
office automationการอัตโนมัติสำนักงานใช้ตัวย่อว่า OA (อ่านว่า โอเอ) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่อวคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)
office-bearer(ออด'ฟิซแบ'เรอะ) n. ข้าราชการ
office-block(ออฟ'ฟิซบลอค) n. ย่านสำนักงาน
officer(ออฟ'ฟิสเซอะ) n. เจ้าหน้าที่, See also: officerial adj., Syn. official
official(อะฟิช'เชิล) n. ข้าราชการ,เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ
officialdom(อะฟิช'เชิลดัม) n. วงการข้าราชการ
officialese(อะฟิช'ชะลิซ) n. ภาษาหรือสำนวนหนังสือราชการที่เข้าใจยาก
officialism(อะฟิช'ชะลิซซึม) n. วิธีการทางราชการ,ระบบราชการ
officiant(อะฟิช'ชิอันทฺ) n. ผู้ประกอบพิธีทางศาสนา,ผู้ประกอบพิธี
officiary(อะฟิช'เซียรี) adj. เกี่ยวกับสำนักงาน,ซึ่งมีตำแหน่งการงาน
officiate(อะฟิช'ชิเอท) v. ปฏิบัติหน้าที่,ประกอบพิธี, See also: officiation n. officiator n., Syn. administer
officious(อะฟิช'เชิส) adj. เสือก,ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น,ซึ่งเอาอกเอาใจเกินไป., See also: officiousness n., Syn. meddlesome
English-Thai: Nontri Dictionary
off(adv) ไกลออกไป,แยกไป,ห่างออกไป,พ้น,หมดสิ้น
OFF AND off and on(adv) บางครั้งบางคราว,เป็นครั้งคราว
offal(n) เศษเล็กเศษน้อย,ของทิ้ง,ขยะมูลฝอย
offence(n) การรุกราน,การละเมิด,การกระทำผิด
offend(vt) ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ,รุกราน,ละเมิด,ทำผิด
offender(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด
offensive(adj) ซึ่งรุกราน,ก้าวร้าว,น่ารังเกียจ
offer(n) คำขอ,ข้อเสนอ,การยกให้,การเสนอ,การถวาย
offering(n) ของถวาย,เครื่องเซ่น,บัตรพลี
offhand(adj,adv) เฉพาะหน้า,ทันทีทันใด,ฉับพลัน
office(n) ตำแหน่ง,ที่ทำการ,สำนักงาน,พิธี,กระทรวง
officer(n) เจ้าหน้าที่,พนักงาน,นายทหาร
official(adj) ทางราชการ,เป็นทางการ,โดยตำแหน่ง
officially(adv) ทางราชการ,อย่างเป็นทางการ
officiate(vi) ทำหน้าที่,ประกอบพิธี,ปฏิบัติหน้าที่
officious(adj) ชอบยุ่ง,เจ้ากี้เจ้าการ,เสือก
offing(n) ขอบทะเล
offset(n) การชดเชย,การตอบแทน,การหักล้าง,แขนง,หน่อต้นไม้
offshoot(n) หน่อ,แขนง,สาขา,กิ่งก้าน,ผลปลีกย่อย,ควันหลง
offshore(adj) ห่างจากฝั่ง,นอกฝั่ง,ไกลฝั่ง,ออกจากฝั่ง
offspring(n) ลูกหลาน,ผล,ผลิตผล,ทายาท
oft(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
often(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
of ageอายุที่บรรลุนิติภาวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
off peak periodช่วงเวลาความต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
off-lineนอกสาย, ไม่เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
offenceความผิดอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offences triable either wayความผิดที่อาจใช้วิธีพิจารณาคดีได้สองแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offendกระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offenderผู้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offensiveการรุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offer๑. เสนอ๒. คำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offer for saleเสนอขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
office๑. สำนักงาน, ที่ทำการ๒. ตำแหน่งหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
office automation (OA)การอัตโนมัติสำนักงาน (โอเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
office hoursเวลาทำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
office workerคนทำงานสำนักงาน [ดู white collar worker] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
officer๑. เจ้าพนักงาน, เจ้าหน้าที่๒. นายทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
official๑. ข้าราชการ๒. ทางราชการ, ทางการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
official receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offsetหักกลบลบกัน [ดู set-off ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offshoot; offsetตะเกียง [สับปะรด] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
offshoreนอกฝั่ง, จากฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
offspringบุตร, ผู้สืบสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Of depreciationวิธีคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [การบัญชี]
off periodoff period, ช่วงเวลาไม่ส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
off season rice [dry season rice]ข้าวนาปรัง, ข้าวที่ได้จากการปลูกนอกฤดูฝน โดยอาศัยการชลประทาน ปีหนึ่งอาจปลูกได้หลายครั้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Off-line นอกสาย [คอมพิวเตอร์]
Off-road vehiclesยานพาหนะขับทางขรุขระ [TU Subject Heading]
Offenses against propertyความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ [TU Subject Heading]
Offerราคาเสนอขายราคาขายต่ำที่สุดของแต่ละหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายเข้ามาในระบบซื้อขาย ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจจะมีราคาเสนอขายเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอขายต่ำที่สุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอขายที่ราคาต่ำกว่าควรได้สิทธิขายก่อน [ตลาดทุน]
Offering priceราคาขายหน่วยลงทุนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) โดยปกติค่าธรรมเนียมการขายจะคิดเป็นร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน [ตลาดทุน]
officeออฟฟิศ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Office Automation การสำนักงานอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์]
Officersทหารชั้นสัญญาบัตร [TU Subject Heading]
Official Development Assistanceความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
Offlineเครื่องเสีย [การบัญชี]
Offset accountบัญชีปรับมูลค่า [การบัญชี]
Offshore bankingการธนาคารนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
offtake regulatorofftake regulator, อาคารบังคับน้ำปากคลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
A.B. (abbr.) อักษรศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Artium Baccfalaureus เท่ากับ Bachelor of Arts) See also: ศิลปศาสตรบัณฑิต
apostage (n.) พระนิกายโปรแตสแตนท์ที่ไม่เชื่อคำสอนของ Church of England Syn. dissenter
B.A. (abbr.) ศิลปศาสตร์บัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Arts) See also: วุฒิปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์
L/C (abbr.) เอกสารสินเชื่อ (คำย่อของ letter of credit) Syn. l/c
l/c (abbr.) เอกสารสินเชื่อ (คำย่อของ letter of credit) Syn. L/C
LL.B (abbr.) นิติศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Laws)
LL.B. (abbr.) นิติศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Laws) Syn. LLB
LL.D (abbr.) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คำย่อของ Doctor of Laws)
LL.D. (abbr.) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คำย่อของ Doctor of Laws) Syn. LLD
LL.M (abbr.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (คำย่อ Master of Laws)
LL.M. (abbr.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (คำย่อของ Master of Laws) Syn. LLM
LLB (abbr.) นิติศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Laws) Syn. LL.B
LLD (abbr.) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คำย่อของ Doctor of Laws) Syn. LL.D
LLM (abbr.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (คำย่อ Master of Laws) Syn. LL.M
lower house (n.) สภาล่างของรัฐสภา (House of commonsz)
M.A. (abbr.) ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts) See also: ปริญญาโท
M.B.A. (abbr.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)
M.C.S. (abbr.) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาบัณฑิต (Master of Computer Science)
M.D. (abbr.) แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต (Medicinae Doctor/Doctor of Medicine)
M.Ed. (abbr.) ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Education)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But, of course, it is up to you, sirแต่ แน่นอนว่า มันขึ้นอยู่กับท่าน ครับ/ค่ะ
He reminds me of Tomเขาทำให้ฉันนึกถึงทอม
But let me remind you of one thingแต่ขอฉันเตือนคุณสักอย่างนะ
You see what kind of a man he isคุณก็เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนกัน
Think nothing of itอย่าไปคิดอะไรเลย
I never told you anything of the sortฉันไม่เคยบอกอะไรอย่างนั้นกับคุณเลย
Don't be afraid of anythingอย่ากลัวสิ่งใด
Don't worry about my opinion of youอย่ากังวลกับความเห็นของฉันที่มีต่อคุณ
Please think nothing of itได้โปรดอย่าคิดอะไรมาก
I want you to meet friends of mineฉันต้องการให้คุณได้พบกับเพื่อนๆ ของฉัน
Is she out of her mind?เธอเสียสติไปแล้วหรือ
I told you to get out of hereฉันบอกคุณให้ออกไปจากที่นี่
I had never heard of themฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
I've never heard of itฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
I know nothing of thisฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้
We need to get out of the buildingพวกเราต้องออกไปจากตึกนี้
Neither of you has ever been there?พวกคุณทั้งสองไม่เคยไปที่นั่นหรือ
I'm embarrassed to admit that I've never heard of itฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
Can you finish your work ahead of time?คุณสามารถทำงานเสร็จก่อนเวลาได้ไหม
I started school at the age of 6ฉันเข้าโรงเรียนตอนอายุ 6 ขวบ
Most of them are less than 30พวกเขาส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 30 ปี
I had lunch with a friend of mineฉันทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนคนหนึ่ง
I'm sure I will do the work to the best of my abilityฉันแน่ใจว่าฉันจะทำงานนี้อย่างสุดความสามารถของฉัน
You have a sense of humorคุณมีอารมณ์ขัน
I am very proud of youฉันภูมิใจในตัวคุณมาก
It's none of your businessมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ
What's the height of the building?ตึกนี้สูงเท่าไหร่
What's the size of your shoes?รองเท้าของคุณขนาดเท่าไหร่
Make me a cup of coffee, will you?ชงกาแฟให้ฉันสักแก้วได้ไหม
Yes, a lot of friendsใช่ฉันมีเพื่อนมาก
I'll take care of itฉันจะดูแลมันเอง
No, of course notไม่ อย่างแน่นอน
There's not a lot of choiceมีทางเลือกไม่มากนัก
I gotta get out of hereฉันต้องออกไปจากที่นี่ พวกเราต้องไปแล้ว
I think we have a lot of issues to talk aboutฉันคิดว่าเรามีเรื่องต้องพูดคุยกันหลายเรื่อง
As a matter of fact you didจริงๆ แล้วคุณทำ(ปลุก)
I don't need anyone to take care of meฉันไม่ต้องการให้ใครมาดูแล
It's really nice of you to help usคุณช่างดีจริงๆ ที่ช่วยเหลือเรา
Let's get her out of hereพาเธอออกไปจากที่นี่กันเถอะ
I've gotta be part of thisฉันต้องเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Magic Mirror on the wall, who is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ผู้ที่เป็นสังขารหนึ่งทั้งหมด หรือไม่
I beg of Your Highness, forgive me.ฉันขอให้สมเด็จของคุณยกโทษ ให้ฉัน
She's mad, jealous of you!เธอเป็นคนบ้าที่อิจฉาของคุณ!
I'm so ashamed of the fuss I've made.ฉันละอายใจของเอะอะที่ฉันได้ ทำ
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ
One of us has gotta go down and chase it up.หนึ่งของเรามีต้องลงไปและไล่ มันขึ้น
They're full of wicked wiles.พวกเขากำลังเต็มรูปแบบของยา ที่ชั่วร้าย
Oh, how silly of me. I'm Snow White.โอ้วิธีโง่ของฉัน ฉันหิมะขาว
She's full of black magic.เธอเป็นคนที่เต็มไปด้วยมนต์ดำ
Get your hands full of water and you snort and you snuff and go...ได้รับในมือของคุณเต็มไปด้วย น้ำ และคุณเสียงหายใจรุนแรงและ คุณรสชาติและไป
Bunch of old nanny goats.พวงของแพะพี่เลี้ยงเก่า ยาทำให้ฉันรู้สึกแย่ไป
A fine bunch of water lilies you turned out to be.พวงดี ของน้ำดอกบัวคุณจะกลายเป็น

of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一句[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, 一句] a line of verse; a sentence
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
交变[jiāo biàn, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ, 交变 / 交變] half-period of a wave motion; alternation
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
阿加维[À jiā wéi, ㄚˋ ㄐㄧㄚ ㄨㄟˊ, 阿加维 / 阿加維] the Algarve (southern province of Portugal)
阿德雷德[À dé léi dé, ㄚˋ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ, 阿德雷德] Adelaide, capital of South Australia; also written 阿德萊德|阿德莱德
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, 土狼] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
阿巴斯[Ā bā sī, ㄚ ㄅㄚ ㄙ, 阿巴斯] Abbas (name); Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005
阿不来提.阿不都热西提[Ā bù lái tí Ā bù dū rè xī tí, ㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄊㄧˊ ㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄨ ㄖㄜˋ ㄒㄧ ㄊㄧˊ, 阿不来提.阿不都热西提 / 阿不來提.阿不都熱西提] Abdulaidi Amudurexiti (chairman of Xinjiang autonomous region)
倒春寒[dào chūn hán, ㄉㄠˋ ㄔㄨㄣ ㄏㄢˊ, 倒春寒] abnormal cold after the start of spring
亚伯拉罕[Yà bó lā hǎn, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 亚伯拉罕 / 亞伯拉罕] Abraham (name); Abraham, father of Judaism and Islam in the Bible and Quran; same as Ibrahim 易卜拉辛
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 千真万确 / 千真萬確] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
荒谬绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, 荒谬绝伦 / 荒謬絕倫] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly
玄奥[xuán ào, ㄒㄩㄢˊ ㄠˋ, 玄奥 / 玄奧] abstruse; profound mystery; the mysteries of the universe
讹谬[é miù, ㄜˊ ㄇㄧㄡˋ, 讹谬 / 訛謬] absurd errors (e.g. of translation)
淫威[yín wēi, ˊ ㄨㄟ, 淫威] abuse of authority; tyrannical abuse
阿比西尼亚[Ā bǐ xī ní yà, ㄚ ㄅㄧˇ ㄒㄧ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 阿比西尼亚 / 阿比西尼亞] Abyssinia, historical name of Ethiopia
科学院[kē xué yuàn, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 科学院 / 科學院] academy of sciences
按理[àn lǐ, ㄢˋ ㄌㄧˇ, 按理] according to reason; in the ordinary course of events; normally
阿克拉[Ā kè lā, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄚ, 阿克拉] Accra, capital of Ghana
亚齐[Yà qí, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ, 亚齐 / 亞齊] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra; Aceh sultanate 16th-19th century
亚齐省[Yà qí shěng, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ ㄕㄥˇ, 亚齐省 / 亞齊省] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra
亚金[Yà jīn, ㄧㄚˋ ㄐㄧㄣ, 亚金 / 亞金] Achim (son of Zadok in Matthew 1:14)
功勋[gōng xūn, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄣ, 功勋 / 功勛] achievement; meritorious deed; contributions (for the good of society)
[èr, ㄦˋ, 樲] acid variety of jujube plum
惧高症[jù gāo zhèng, ㄐㄩˋ ㄍㄠ ㄓㄥˋ, 惧高症 / 懼高症] acrophobia; fear of heights
使徒行传[shǐ tú xíng zhuàn, ㄕˇ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 使徒行传 / 使徒行傳] Acts of the Apostles
蹦达[bèng dá, ㄅㄥˋ ㄉㄚˊ, 蹦达 / 蹦達] active; still bouncy (esp. of old person)
亚当・斯密[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Si1 mi4, 亚当・斯密 / 亞當・斯密] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论
亚的斯亚贝巴[Yà dì sī Yà bèi bā, ㄧㄚˋ ㄉㄧˋ ㄙ ㄧㄚˋ ㄅㄟˋ ㄅㄚ, 亚的斯亚贝巴 / 亞的斯亞貝巴] Addis Ababa (capital of Ethiopia)
宗教徒[zōng jiào tú, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 宗教徒] adherent of religion; disciple
干事[gàn shi, ㄍㄢˋ ㄕ˙, 干事 / 幹事] administrative secretary (in charge of sth)
行政区划[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区划 / 行政區劃] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
行政区画[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区画 / 行政區畫] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
接纳[jiē nà, ㄐㄧㄝ ㄋㄚˋ, 接纳 / 接納] admit (into membership of an organization)
承继[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 承继 / 承繼] adoption (e.g. of a nephew as a son); to inherit
垫付[diàn fù, ㄉㄧㄢˋ ㄈㄨˋ, 垫付 / 墊付] advance of funds

of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced)
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution)
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI
G10[ジーテン, ji-ten] (n) Group of Ten; G-10
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ)
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M')
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities
Oリング[オーリング, o-ringu] (n) O-ring; loop of elastomer used as a gasket
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924)
POS[ポス;ピーオーエス, posu ; pi-o-esu] (n) point of sale; POS
POSシステム[ポスシステム;ピーオーエスシステム, posushisutemu ; pi-o-esushisutemu] (n) point of sales system; POS system
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave
QOL[キューオーエル, kyu-o-eru] (n) (See クオリティーオブライフ) quality of life; QOL
rem[レム, remu] (n) rem (unit of radiation dose)
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related)
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キュー末尾[キューまつび, kyu-matsubi] end of a queue
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] denial of service
サービスの復旧[サービスのふっきょう, sa-bisu nofukkyou] service restoration, restoration of service
サービス品質[サービスひんしつ, sa-bisu hinshitsu] quality of service (QOS)
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract
サービス要素[サービスようそ, sa-bisu youso] element of service, service element
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] subnetwork point of attachment
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit
セクタのデータ領域[せくたのデータりょういき, sekutano de-ta ryouiki] data field of a sector
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data
データの基底アドレス[データのきていアドレス, de-ta nokitei adoresu] base address of data
データ付き領域集合群[データつきりょういきしゅうごうぐん, de-ta tsukiryouikishuugougun] set of fill area sets with data
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR
テキスト開始[テキストかいし, tekisuto kaishi] start of text (STX)
トライアルウェア[とらいあるうえあ, toraiaruuea] trial version of software, "trialware"
トランザクション終了フェーズ[とらんざくしょんしゅうりょうフェーズ, toranzakushonshuuryou fe-zu] termination phase of a transaction
ナット[なっと, natto] natural unit of information content, nat
ハートレー[はーとれー, ha-tore-] Hartley, decimal unit of information content
パワーブック[ぱわーぶっく, pawa-bukku] Powerbook (type of computer)
ビット[びっと, bitto] Shannon, binary unit of information content, bit, binary digit
ヘッディング開始[ヘッディングかいし, heddeingu kaishi] start of heading (SOH)
ポイントオブプレザンス[ぽいんとおぶぷれざんす, pointoobupurezansu] point of presence (POP)
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section
マック[まっく, makku] Mac (abbr. of Macintosh), Mach
ランプ点灯[ランプてんとう, ranpu tentou] lighting of a lamp (LED)
レコーディング年[レコーディングねん, reko-deingu nen] year of recording
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of
仕様作成[しようさくせい, shiyousakusei] standards author, writer of standards
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] disclosure of other recipients
仮数[かすう, kasuu] mantissa (e.g. of a logarithm)
伝送ブロック終結[でんそうブロックしゅうけつ, densou burokku shuuketsu] end of transmission block (ETB)
伝送終了[でんそうしゅうりょう, densoushuuryou] end of transmission (EOT)
使用頻度[しようひんど, shiyouhindo] frequency of use
優先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] order of precedence, priority level
先行[せんこう, senkou] leading (a-no), preceding (vs), going ahead of
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
なめる[なめる, nameru] Thai: ดูถูก English: to make a fool of sb
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people
商品[しょうひん, shouhin] Thai: สินค้า English: article of commerce
外れる[はずれる, hazureru] Thai: ผิดแผกไป English: to get out of place (vi)
字源[じげん, jigen] Thai: ที่มาของตัวอักษร English: construction of character
専門[せんもん, senmon] Thai: วิชาเอก English: subject of study
展開[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)
教え方[おしえかた, oshiekata] Thai: วิธีการสอน English: method of teaching
曜日[ようび, youbi] Thai: วัน(ในสัปดาห์) English: day of the week
書き方[かきかた, kakikata] Thai: วิธีเขียน ลายมือเขียนหนังสือ English: way of writing
焼肉[やきにく, yakiniku] Thai: เนื้อย่าง English: yakiniku (Japanese dish of fried meat)
父方[ちちかた, chichikata] Thai: ญาติฝ่ายพ่อ English: father's side of family
目次[もくじ, mokuji] Thai: สารบัญ English: table of contents
視点[してん, shiten] Thai: มุมมองหรือทัศนคติ English: point of view
読者層[どくしゃそう, dokushasou] Thai: กลุ่มผู้อ่าน English: class of readers
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] Thai: มหาวิทยาลัยเดงกิซือชิน English: University of Electro-Communication
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เหตุการณ์หรือเรื่องราว English: state of affairs
ずれる[ずれる, zureru] Thai: เคลื่อน English: to slip off
ソフト[そふと, sofuto] Thai: นุ่มนวล นิ่ม English: soft
ソフト[そふと, sofuto] Thai: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ English: software
ソフトウェア[そふとうぇあ, sofutouea] Thai: ซอฟท์แวร์ English: software
プロ[ぷろ, puro] Thai: ระดับผู้ชำนาญงาน English: professional
伝送先[でんそうさき, densousaki] Thai: ผู้รับสารปลายทาง English: destination (of transmission)
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
利益[りえき, rieki] Thai: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป English: profits
化ける[ばける, bakeru] Thai: เปลี่ยนรูปเป็น English: to take the form of
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Thai: เทือกเขาแอลป์ใต้(ในประเทศญี่ปุ่น) English: southern alps (of Japan)
取れる[とれる, toreru] Thai: หลุดออกมา English: to come off
奉る[たてまつる, tatematsuru] Thai: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า) English: to offer
本局[ほんきょく, honkyoku] Thai: สำนักงานกลาง English: main office
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: เสนอ(เงินบริจาค) English: offer
脱ぐ[ぬぐ, nugu] Thai: ถอดเสื้อผ้า English: to take off clothes
見直す[みなおす, minaosu] Thai: รู้สึกกับ(เขา)ดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา English: to get a better opinion of
証し[あかし, akashi] Thai: สิ่งที่ใช้พิสูจน์ความถูกต้องหรือความจริง English: proof
降りる[おりる, oriru] Thai: ลง(จากรถ) English: to get off

of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่ะ[interj.] (a-) EN: [expression of resignation] FR:
อบาย[n.] (abāi) EN: place of suffering ; ruin ; destruction FR:
อบายภูมิ[n.] (abāiyaphūm) EN: state of misery FR:
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained FR: bien né
แอก[n.] (aēk) EN: yoke ; yoke of a plough FR:
แอมพลิจูดฟังก์ชันเป็นคาบ[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a periodic function FR:
แอมพลิจูดจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a complex number FR:
แอมพลิจูดของจุด[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a point FR:
แอมพลิจูดพิกัดเชิงขั้ว[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of polar coordinates FR:
แอมพลิจูดเส้นโค้ง[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a curve FR:
แอ่งน้ำ[n. exp.] (aeng nām) EN: basin ; pool of water FR: bassin [m]
อาหารพิเศษประจำวัน[n. exp.] (āhān phisēt) EN: menu of the day FR: plat du jour [m]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin FR: pardon [m]
ไอ้ชาติหมา[n. exp.] (ai chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch ; You bastard! FR: fils de pute [m] (vulg.) ; fils de chienne [m] (vulg.)
ไอแดด[n.] (aidaēt) EN: reflected heat of the sun ; warmth of the sun FR: chaleur réfléchie du soleil [f]
อายหมา[v. exp.] (āi mā) EN: be ashamed of oneself FR:
ไอซิส[n. prop.] (Aisit = Ais) EN: ISIS (Islamic State of Iraq and Greater Syria) FR:
อจินไตย[adj.] (ajintai) EN: unthinkable ; beyond the reach of thought FR: inconcevable
อาการเบื่ออาหาร[n. exp.] (ākān beūa ā) EN: loss of appetite FR: manque d'appétit [m]
อาการเจ็บป่วย[n. exp.] (ākān jeppūa) EN: signs of illness FR: signe de maladie [m]
อาการลังเล[v. exp.] (ākān langlē) EN: show signs of hesitation ; show signs of indecision ; show signs of wavering FR:
อาขยาน[n.] (ākhayān) EN: recitation from memory ; classroom recitation of poetry ; memorized text FR:
อาเขย[n. exp.] (ā khoēi) EN: uncle by marriage ; uncle-in-law ; husband of one's father's younger sister FR:
อาครหายณี[n. prop.] (Ākhrahāyanī) EN: [name of a constellation] FR:
อาร์กิวเมนต์จำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (ākiumēn jam) EN: argument of a complex number FR:
อาร์กิวเมนต์ของค่าสูงสุด[n. exp.] (ākiumēn khø) EN: argument of the maximum ; arg max ; argmax FR:
อักโข[adj.] (akkhō) EN: plentiful ; many ; considerable ; a host of ; legion of FR:
อัครชายา[n.] (akkhrachāyā) EN: one of the principal consorts of the king ; queen consort ; first wife ; head consort FR:
อัครศาสนูปถัมภก[X] (akkhrasāsan) EN: Prime Patron of Buddhism ; Upholder of religions FR:
อัครสาวก[X] (akkhrasāwok) EN: the principle disciples of the Buddha ; Sariputta and Moggallana FR:
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter of alphabet ; letter ; alphabet FR: lettre de l'alphabet [f] ; lettre [f] ; consonne [f] ; caractère alphabétique [m] ; caractère [m] ; alphabet [m]
อักษรเลข[n.] (aksønlēk = ) EN: secretary of the provincial governor FR:
อักษรสมัย[n.] (aksønsamai) EN: method of reading and writing FR:
อักษรสาส์นตราตั้ง[n. exp.] (aksønsān tr) EN: credentials ; letter of credence FR:
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt = ) EN: arts ; liberal arts ; literature ; art of letters FR: littérature [f]
อักษรเลข[n.] (aksøralēk =) EN: secretary of the provincial governor FR:
อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.)[n. exp.] (aksørasāt b) EN: Bachelor of Arts (B.A.) FR:
อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (aksørasāt d) EN: Doctor of Arts; D.A FR:
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต[n. exp.] (aksørasāt m) EN: Master of Arts ; M.A. FR:
อกุศลมูล[n.] (akusonlamūn) EN: root causes of evil FR:

of ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbauprodukt {n} [biol.]product of catabolism
Klagerücknahme {f}abandonment of action
Optionsaufgabe {f}abandonment of option
Schuldenerlass {m}abatement of a debt; debt cancelation; debt relief
Steuernachlass {m}abatement of tax
Verfahrenseinstellung {f}abatement of action
Verwirrung {f} | in einem Augenblick geistiger Verwirrungaberration | in a moment of mental aberration
Abmeldung {f}notice of departure
Abonnementserneuerung {f}renewal of subscription
Abraumbeseitigung {f}removal of overburden; stripping
Uferabrasion {f}abrasion of river banks
Beschlussunfähigkeit {f}absence of quorum
Fehlen {n} der Geschäftsgrundlageabsence of valid subject matter
Geistesabwesenheit {f}absence of mind
Geruchlosigkeit {f}absence of smell
Rückwirkungsfreiheit {f}absence of reaction
Abschöpfung {f} der Kaufkraftabsorption of buying power
Finanzmittelbindung {f}absorption of funds
Eigentumsnachweis {m}abstract of title
Kontoauszug {m}abstract of account
Wortfülle {f}abundance of words
Ermessensmissbrauch {m}abuse of discretion
Machtmissbrauch {m}abuse of power; misuse of power
Marktmachtmissbrauch {m}abuse of market power
Patentnutzungsmissbrauch {n}abuse of patent
Prozessmissbrauch {m}abuse of process
Rechtsmissbrauch {m}abuse of right
Abwägungsergebnis {n}outcome of consideration
Abwanderung {f} von Arbeitskräftenmovement of labour
Fallbeschleunigung {f}acceleration due to gravity; acceleration of gravity
Kreditvergabe {f}accommodation of a loan
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Gebührenaufstellung {f}account of charges
Kapitalbildung {f}accumulation of capital
Lagerauffüllung {f}accumulation of inventories
Rentenendwert {m}accumulation of annuity
Risikohäufung {f}accumulation of risk
Verschlammung {f}accumulation of mud
Wertbildung {f}accumulation of value
Herzas {n} (Kartenspiel)ace of hearts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า of
Back to top