ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

operating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *operating*, -operating-

operating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
operating (adj.) ซึ่งจัดการ See also: ซึ่งปรับให้เหมะสม, ซึ่งเปลี่ยนแปลง Syn. managing
operating (adj.) ซึ่งจัดการ See also: ซึ่งปรับให้เหมะสม, ซึ่งเปลี่ยนแปลง Syn. managing
operating room (n.) ห้องผ่าตัด Syn. operating theatre
operating system (n.) ระบบปฏิบัติการซึ่งควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ Syn. operating theatre, theatre
operating table (n.) โต๊ะผ่าตัด
operating theatre (n.) ห้องผ่าตัด Syn. operating room
operating time (n.) ช่วงเวลาในการให้บริการ See also: ช่วงเวลาใช้งาน
English-Thai: HOPE Dictionary
operating systemระบบปฏิบัติการใช้ตัวย่อว่า OS หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด รวมทั้งการปฏิบัติงานของโปรแกรมด้วย เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้าน ที่คอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานประสานกัน ระบบปฏิบัติการของโมโครคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (disk operating systemหรือที่ใช้ตัวย่อว่า DOS) ที่มีชื่อโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ก็คือ MS DOS (ใช้กับพีซี) และ System 7 (ใช้กับแมคอินทอช) หลังจากดอสแล้ว ก็มานิยมใช้ระบบวินโดว์แทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
operating roomห้องผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
operating systemระบบปฏิบัติการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
operating theatre; theater, operatingห้องสอนแสดงผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Operating room nursingการพยาบาลทางห้องผ่าตัด [TU Subject Heading]
Operating system ระบบปฏิบัติการ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบบปฏิบัติการ (n.) operating system

operating ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
网络操作系统[wǎng luò cāo zuò xì tǒng, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 网络操作系统 / 網絡操作系統] network operating system
网路作业系统[wǎng lù zuò yè xì tǒng, ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 网路作业系统 / 網路作業系統] network operating system
作业环境[zuò yè huán jìng, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 作业环境 / 作業環境] operating environment
作业系统[zuò yè xì tǒng, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 作业系统 / 作業系統] operating system
操作台[cāo zuò tái, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄞˊ, 操作台] operating desk; control panel; console
操作环境[cāo zuò huán jìng, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 操作环境 / 操作環境] operating environment
操作系统[cāo zuò xì tǒng, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 操作系统 / 操作系統] operating system
操作速率[cāo zuò sù lǜ, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, 操作速率] operating speed
实时操作环境[shí shí cāo zuò huán jìng, ㄕˊ ㄕˊ ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 实时操作环境 / 實時操作環境] real time operating environment
司炉[sī lú, ㄙ ㄌㄨˊ, 司炉 / 司爐] stoker (worker operating a coal fire, esp. for a steam engine)
工作报告[gōng zuò bào gào, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, 工作报告 / 工作報告] working report; operating report
运作[yùn zuò, ㄩㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, 运作 / 運作] thread (computing); operation (e.g. business); operating

operating ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number)
OS[オーエス, o-esu] (n) {comp} operating system; OS
ウィンドウズ;ウィンドゥズ;ウインドウズ[, uindouzu ; uindouzu ; uindouzu] (n) {comp} Windows (Microsoft operating system)
オペレーティングシステムイメージ[, opere-teingushisutemuime-ji] (n) {comp} operating system image
オペレーティングシステムファームウェア[, opere-teingushisutemufa-muuea] (n) {comp} operating system firmware
オペレーティングマージン[, opere-teinguma-jin] (n) operating margin
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] (n) {comp} operating environment
ゲストOS[ゲストオーエス, gesutoo-esu] (n) {comp} guest Operating System
ダブルブート[, daburubu-to] (n) {comp} two operating systems on a computer; double-boot
ディスクオペレーティングシステム[, deisukuopere-teingushisutemu] (n) {comp} disk operating system; DOS
デスクトップ[, desukutoppu] (n) (1) {comp} desk-top computer; (2) desktop of a computer (the primary screen for most graphical-based computer operating systems)
ドス[, dosu] (n) (1) dagger (esp. in yakuza slang); (2) {comp} disk operating system; DOS; (P)
ネットワークOS[ネットワークオーエス, nettowa-kuo-esu] (n) {comp} network operating system; NOS
兼営[けんえい, ken'ei] (n,vs) operating or carrying on simultaneously
手術台[しゅじゅつだい, shujutsudai] (n) operating table
手術室[しゅじゅつしつ;しゅじつしつ, shujutsushitsu ; shujitsushitsu] (n) operating room
手術着[しゅじゅつぎ, shujutsugi] (n) operating gown; surgical suit
稼働率[かどうりつ, kadouritsu] (n) operating ratio; rate of operation; (P)
稼働率指数[かどうりつしすう, kadouritsushisuu] (n) index of capacity utilization ratio; ICUR; capacity utilization index; operating rate index
経常利益[けいじょうりえき, keijourieki] (n) (seldom used by non-Japanese financial analysts) current profits; ordinary profit; income before income taxes; ordinary income; operating income; (P)
自営[じえい, jiei] (n,vs,adj-no) independent; self-employed; self-supporting; operating own business; (P)
連動[れんどう, rendou] (n,vs) (1) operating together; working together; gearing; linkage; (adj-f) (2) linked; coupled; interlocking; (P)
運営経費[うんえいけいひ, un'eikeihi] (n) operating expenses; budget
運営費[うんえいひ, un'eihi] (n) operating expenses; budget
運用リスク[うんようリスク, unyou risuku] (n) operational risk; operating risk
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system
ディスクオペレーティングシステム[でいすくおぺれーていんぐしすてむ, deisukuopere-teingushisutemu] disk operating system (DOS)
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US)
ネットワークオペレーティングシステム[ねっとわーくおぺれーていんぐしすてむ, nettowa-kuopere-teingushisutemu] network operating system
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US)
作動電圧表示器[さどうでんあつひょうじき, sadouden'atsuhyoujiki] operating voltage indicator
地域ベルオペレーティング会社[ちいきベルオペレーティングがいしゃ, chiiki beruopere-teingu gaisha] Regional Bell Operating Company (RBOC) (US)
地域ベル電話会社[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC)
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage
稼働率[かどうりつ, kadouritsu] operating ratio
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system

operating ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องผ่าตัด[n. exp.] (hǿng phātat) EN: operating room FR: salle d'opération [f] ; salle d'op [f] (fam.)
กำไรจากการดำเนินการ[n. exp.] (kamrai jāk ) EN: operating profits FR:
การดำเนินกิจการ[n. exp.] (kān damnoēn) EN: operating FR:
การดำเนินงาน[n.] (kān damnoēn) EN: operating ; performance FR:
การปฏิบัติการ[n.] (kān patibat) EN: operation ; operating ; actions FR: opération [f]
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ[n. exp.] (khā chai jā) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs FR:
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน[n. exp.] (khā chai jā) EN: operating cost ; operating expense ; overheads ; overhead costs FR:
กิจกรรมดำเนินงาน[n. exp.] (kitjakam da) EN: operating activities FR:
กิจกรรมการดำเนินการ[n. exp.] (kitjakam kā) EN: operating activities FR:
กระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน[n. exp.] (krabūankān ) EN: standard operating procedure (SOP) FR:
มาตรฐานวิธีปฏิบัติ[n. exp.] (māttrathān ) EN: standard practice ; standard operating procedure FR:
ระบบการปฏิบัติการ[n. exp.] (rabop kān p) EN: operating system FR: système d'exploitation [m]
ระบบปฏิบัติการ[n. exp.] (rabop patib) EN: operating system (OS) FR: système d'exploitation [m] ; mode opératoire [m]
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย[n. exp.] (rabop patib) EN: Network Operating System (NOS) FR:
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค[org.] (Samnakngān ) EN: Regional Operating Headquarters (ROH) FR:
สัญญาเช่าดำเนินงาน[n. exp.] (sanyā chao ) EN: operating lease FR:
ต้นทุนการดำเนินงาน[n. exp.] (tonthun kān) EN: operating cost FR:
โอเอส[n.] (Ō-Ēs) EN: OS (operating system) FR: OS [m] ; SE (système d'exploitation) [m]

operating ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour
Bedienelement {n}control element; operating element; operational control
Betriebsleiter {m}COO : Chief Operating Officer
Arbeitszyklus {m}duty cycle; operating cycle
Bedienungsanleitung {f}instruction manual; operating instructions
Operationssaal {m}operating theatre [Br.]; operating room [Am.]
Betriebsverhalten {n}operational behavior (behaviour); operating characteristic
Betriebsüberdruck {m}positive operating pressure
Operationsraum {m}operating room
Operationstisch {m}operating table
Ansprechspannung {f}operating voltage
Bedienungs- und Wartungsanleitung {f}operating and maintenance instructions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า operating
Back to top