ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

other

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *other*, -other-

other ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
other (adj.) อื่นๆ See also: อื่น
other (pron.) คนอื่น See also: สิ่งอื่น
other (adj.) ที่เป็นอันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง)
other (pron.) อันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง) See also: อีกอันหนึ่ง
other than (prep.) นอกจาก (มักใช้ในประโยคปฏิเสธ) See also: ยกเว้น Syn. except
other way round (idm.) ทางกลับกัน See also: ทางตรงข้าม
other woman (n.) ผู้หญิงอื่นที่สามีมีเพศสัมพันธ์ด้วยนอกจากภรรยา Syn. third party, second woman, correspondent
other world (n.) ชาติหน้า See also: เมืองยมบาล Syn. future world
other-directed (adj.) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากภายนอก
other-worldliness (n.) ความคิดเรื่องของจิตวิญญาณ
otherness (n.) ความแปลก See also: ความแตกต่าง
others (pron.) พวกเขา Syn. he and she, all
otherwise (conj.) มิฉะนั้น See also: ไม่เช่นนั้น, หาไม่แล้ว Syn. or else, if not
otherwise (adv.) มิฉะนั้น See also: อย่างเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม Syn. contrarily, differently
otherworldly (adj.) เกี่ยวกับโลกอื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
other(อัธ'เธอะ) adj. อื่น,อีก,อื่นอีก,อะไรอีก,มากกว่า,จำนวนพิเศษ,ต่างไปกว่า,ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,อันก่อน,ก่อน. -every other..วันเว้นวัน -Phr. (the other day (night) สองสามวันก่อน,เมื่อวานซืนนี้) n. สิ่งอื่น,คนอื่น,อันอื่น,วันอื่น pron. สิ่งอื่น,คนอื่น adv. มิฉะนั้น,ตรงกันข้าม
otherwise(อัธ'เธอะไวซฺ) adv. อีกอย่างหนึ่ง,หาไม่แล้ว,ถ้าไม่เช่นนั้น,มิฉะนั้น,อีกอย่างหนึ่ง,ประการอื่น. adj. อื่น,เป็นอย่างอื่น,แตกต่าง,ตรงกันข้าม
otherworldly(อัธ'เธอะเวิร์ลลี) adj. เกี่ยวกับ (โลกอื่น,โลกหน้า,ชาติหน้า) ,ซึ่งมุ่งทางจิต., See also: otherworldliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
other(adj) อื่นๆ,อีก,อื่นอีก,อันก่อน,ก่อน
otherwise(adv) อีกอย่างหนึ่ง,อีกนัยหนึ่ง,อย่างอื่น,คนละอย่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
other insurance clauseข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันภัยอื่น ๆ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Other assetsสินทรัพย์อื่น [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวอีกนัยหนึ่ง (adv.) in other words Syn. อีกนัยหนึ่ง
ตายห่า (v.) die of cholera or other certain epidemic disease See also: die from some of contagious disease
ทอดผ้าป่า (v.) make and off-season offering of robes and other needs to monks
พระเจ้า (n.) prefix for the names of the king and other members of the royal family
รู้ทัน (v.) know what the other is up to Syn. รู้เท่าทัน
รู้ทัน (v.) know what the other is up to Syn. รู้เท่าทัน
วันเว้นวัน (adv.) every other day See also: alternate day
อีกกรณีหนึ่ง (det.) on the other hand
อีกนัยหนึ่ง (conj.) in other words Syn. อีกแง่หนึ่ง
อีกประการหนึ่ง (conj.) on the other hand Syn. ในอีกทางหนึ่ง
อีกแง่หนึ่ง (conj.) in other words
เจ๋อ (v.) poke one´s nose into other affair See also: intrude, dare, meddle, interfere Syn. เสนอหน้า, เจ๋อเจอะ, สะเออะ
เจ๋อเจอะ (v.) poke one´s nose into other affair See also: intrude, dare, meddle, interfere Syn. เสนอหน้า, สะเออะ
เมื่อวันก่อน (n.) the other day
เสนอหน้า (v.) poke one´s nose into other affair See also: intrude, dare, meddle, interfere Syn. เจ๋อเจอะ, สะเออะ
แต่บางที (adv.) at other times Syn. บางที, บางคราว, บางครั้ง Ops. เสมอ, สม่ำเสมอ
ในอีกกรณีหนึ่ง (det.) on the other hand Syn. อีกกรณีหนึ่ง
ในอีกทางหนึ่ง (adv.) on the other hand See also: in other direction, on other sides Syn. ในอีกกรณีหนึ่ง, ในอีกแง่หนึ่ง
ในอีกแง่หนึ่ง (conj.) on the other hand Syn. ในอีกทางหนึ่ง, อีกประการหนึ่ง
ต่างถิ่น (n.) other place Syn. ต่างแดน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have other business to attend toฉันมีธุระอื่นๆ ต้องไปทำ
We'll talk about this some other timeพวกเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหลัง
We have known each other for 6 yearsพวกเรารู้จักกันมา 6 ปีแล้ว
Some other time, perhapsไว้วันหลังแล้วกัน บางทีนะ
They didn't talk to each other for the whole dayพวกเขาไม่ได้พูดคุยกันตลอดทั้งวัน
We're asking each other questions about…พวกเรากำลังถามซึ่งกันและกันเกี่ยวกับ
Every other dayวันเว้นวัน
I know all about your other ladyฉันรู้เกี่ยวกับผู้หญิงคนอื่นของคุณหมดแล้ว
It's rude to stare at other peopleการจ้องมองคนอื่นนั้นไม่สุภาพ
We have some other classes togetherเรามีเรียนบางวิชาด้วยกัน
Any other symptoms?มีอาการอื่นๆ อีกไหม?
We've been seeing each other for quite a whileพวกเราคบกันมาก็ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
But the other one seemed nicerแต่อีกชุดดูดีกว่านะ
In fact, you're not allowed to receive any calls, other than from meจริงๆ แล้วเธอไม่ได้รับอนุญาตให้รับโทรศัพท์ใดๆ นอกจากของฉัน
There are other ways to do this, okay?มีหนทางอื่นๆ ให้ทำอยู่ ตกลงไหม?
Most of our children are rejects from other schoolsเด็กๆ ของเราส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธจากโรงเรียนอื่น
Some other time, thenถ้างั้นคราวหน้าก็แล้วกัน
What other options do you have?เธอมีทางเลือกอื่นๆ หรือ?
I knew we could help each other outฉันรู้ว่าพวกเราสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
They compliment each other very wellพวกเขายกย่องซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี
Could you please stop letting other people wake me up?ช่วยกรุณาอย่าให้คนอื่นมาปลุกผมได้ไหม
We've got no other optionพวกเราไม่มีทางเลือกอื่นเลย
What other people can do, you can do itสิ่งใดที่คนอื่นทำมันได้ เธอก็ทำได้เช่นกัน
If my girlfriend goes around other guys, I'd go nutsถ้าแฟนของฉันเที่ยวไปป้วนเปี้ยนกับชายอื่นล่ะก็ ฉันก็คงจะคลั่ง
There are other things that need to be taken into accountมีสิ่งอื่นๆ ที่ต้องนำมาพิจารณากัน
I told you, you should have listened to other people's suggestionsฉันบอกแล้วไง เธอควรฟังข้อเสนอแนะของคนอื่นบ้าง
There may be other things I wanna do with my lifeอาจจะมีสิ่งอื่นๆ อีกที่ฉันอยากจะทำในชีวิต
There's no other way, I'll do the test!ไม่มีทางอื่นเลย ฉันจะทำบททดสอบนี้
They don't even talk to each other muchพวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกันมากนัก
You usually don't care about other people's businessโดยปกติแล้วนายไม่สนใจเรื่องของคนอื่นๆ นี่
Try to think of yourself before you think of other peopleพยายามคิดถึงตนเองก่อนที่จะคิดถึงคนอื่น
But now I've got sick and it bothers meแต่ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
She's old enough to be your grandmotherเธอแก่มากพอที่จะเป็นยายของคุณได้
They have another purpose?พวกเขามีวัตถุประสงค์อื่นหรือ
I'm sorry, do we know each other?ขอโทษนะ พวกเราเคยรู้จักกันหรือเปล่า
Do you have any brothers or sisters?คุณมีพี่ชาย/น้องชาย หรือพี่สาว/น้องสาวไหม
My mother is over 60 years oldแม่ของฉันอายุมากกว่า 60 ปีแล้ว
She wants to live near her brotherเธอต้องการอาศัยอยู่ใกล้พี่ชายของเธอ
I'll no longer bother youฉันจะไม่รบกวนคุณอีกต่อไปแล้ว
How do you all know each other?พวกคุณทั้งหมดรู้จักกันได้อย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't drop the other one.ห้ามทิ้งของแม้แต่อย่างเดียว
Now that we've found each other again, I hope I shall see something of you.ไหนๆ เราก็ได้เจอกันเเล้ว ฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีก
Come along. We needn't talk to each other if we don't feel like it.มาเถอะ เราไม่ต้องคุยกันก็ได้ ถ้าไม่ต้องการ
That pro must have been teaching you other things than tennis.ครูนั่นคงจะสอนเธออย่างอื่นนอกจากเทนนิส
I was just wondering if you meant what you said the other day - about showing me the run of things.ฉันแค่สงสัยว่าวันก่อนคุณพูดจริงรึเปล่าที่ว่า จะแสดงให้ฉันดูเรื่องการบริหารจัดการนี่
I was down at the cottage on the beach the other day.เมื่อวันก่อนฉันลงไปที่กระท่อมริมหาด
Oh, we can't lose each other now. We must be together always.ตอนนี้เราทิ้งกันไปไม่ได้เเล้ว เราต้องอยู่ด้วยกันตลอด
One hand in her pocket, the other holding a cigarette.มือหนึ่งอยู่ในกระเป๋า อีกมือคีบบุหรี่
They'll identify her body, then they'll remember the other woman.พวกเขาจะระบุศพของหล่อน แล้วพวกเขาก็จะจําได้ถึงผู้หญิงอีกคน...
The other woman buried in the crypt.ผู้หญิงอีกคนที่ถูกฝังอยู่ในสุสาน
If they find out it was Rebecca, you must simply say you made a mistake about the other body.ถ้าพวกเขารู้ว่านั่นคือรีเบคคา คุณก็อ้างได้ว่าคุณชี้ศพผิดพลาดเอง
He wanted to know if I could possibly have made a mistake about that other body.ท่านอยากจะรู้ว่าผมอาจจะ ทําอะไรผิดพลาด... เกี่ยวกับอีกศพนั่น

other ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对过[duì guò, ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˋ, 对过 / 對過] across; opposite; the other side
他人[tā rén, ㄊㄚ ㄖㄣˊ, 他人] another; sb else; other people
以外[yǐ wài, ㄧˇ ㄨㄞˋ, 以外] apart from; other than; except for; external; outside of
破读[pò dú, ㄆㄛˋ ㄉㄨˊ, 破读 / 破讀] pronunciation of a character other than the standard; lit. broken reading
会审[huì shěn, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄣˇ, 会审 / 會審] joint hearing; to review jointly (i.e. with other checkers)
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, 相濡以沫] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances
体贴[tǐ tiē, ㄊㄧˇ ㄊㄧㄝ, 体贴 / 體貼] considerate (of other people's needs)
皈依[guī yī, ㄍㄨㄟ ㄧ, 皈依] convert to other religion
对方[duì fāng, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄤ, 对方 / 對方] counterpart; other person involved; opposite side; other side; receiving party
含忍耻辱[hán rěn chǐ rǔ, ㄏㄢˊ ㄖㄣˇ ㄔˇ ㄖㄨˇ, 含忍耻辱 / 含忍恥辱] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek
忍辱含垢[rěn rǔ hán gòu, ㄖㄣˇ ㄖㄨˇ ㄏㄢˊ ㄍㄡˋ, 忍辱含垢] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek
爭相[zhēng xiāng, ㄓㄥ ㄒㄧㄤ, 爭相] to fall over each other in their eagerness to...
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, 同病相怜 / 同病相憐] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company
步人后尘[bù rén hòu chén, ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ ㄏㄡˋ ㄔㄣˊ, 步人后尘 / 步人後塵] follow in other people's footsteps; trail along behind others
垃圾车[lā jī chē, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄔㄜ, 垃圾车 / 垃圾車] garbage truck (or other vehicle)
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, 一手交钱,一手交货 / 一手交錢,一手交貨] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, 三人行,必有我师 / 三人行,必有我師] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher.
别无[bié wú, ㄅㄧㄝˊ ˊ, 别无 / 別無] have no other (choice, alternative etc)
也就是说[yě jiù shì shuō, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄕㄨㄛ, 也就是说 / 也就是說] in other words; that is to say; so; thus
就是说[jiù shì shuō, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄕㄨㄛ, 就是说 / 就是說] in other words; that is
换句话说[huàn jù huà shuō, ㄏㄨㄢˋ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, 换句话说 / 換句話說] in other words
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 块 / 塊] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱
周旋[zhōu xuán, ㄓㄡ ㄒㄩㄢˊ, 周旋] mix with other people; socialize; deal with; contend with
转注[zhuǎn zhù, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄨˋ, 转注 / 轉註] transfer character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character with meanings influenced by other words; sometimes called mutually explanatory character
转注字[zhuǎn zhù zì, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄨˋ ㄗˋ, 转注字 / 轉註字] transfer character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character with meanings influenced by other words; sometimes called mutually explanatory character
无话可说[wú huà kě shuō, ˊ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄜˇ ㄕㄨㄛ, 无话可说 / 無話可說] (idiom) to have no other alternative; (idiom) above criticism; perfect
九声六调[jiǔ shēng liù diào, ㄐㄧㄡˇ ㄕㄥ ㄌㄧㄡˋ ㄉㄧㄠˋ, 九声六调 / 九聲六調] nine tones and six modes (tonal system of Cantonese and other southern languages)
管闲事[guǎn xián shì, ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄕˋ, 管闲事 / 管閑事] to meddle; to be a "nosy Parker"; to be too inquistive about other people's business
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 哀莫大于心死 / 哀莫大於心死] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than
无异[wú yì, ˊ ㄧˋ, 无异 / 無異] nothing other than; to differ in no way from; the same as; to amount to
反之[fǎn zhī, ㄈㄢˇ ㄓ, 反之] on the other hand...; conversely...
反过来说[fǎn guò lái shuō, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, 反过来说 / 反過來說] on the other hand
另一方面[lìng yī fāng miàn, ㄌㄧㄥˋ ㄧ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, 另一方面] on the other hand; another aspect
另一半[lìng yī bàn, ㄌㄧㄥˋ ㄧ ㄅㄢˋ, 另一半] other half; fig. spouse; one's better half
人家[rén jia, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ˙, 人家] other people; sb else; he, she or they; I, me, myself (as "one" or "people")
其他[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, 其他] other; the others; else; other than (that person); in addition to the person mentioned above
其它[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, 其它] other; the others; else; other than it; in addition to the thing mentioned above
别人[bié rén, ㄅㄧㄝˊ ㄖㄣˊ, 别人 / 別人] other people; others; other person
闲事[xián shì, ㄒㄧㄢˊ ㄕˋ, 闲事 / 閑事] other people's business
外边[wài bian, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄢ˙, 外边 / 外邊] outside; outer surface; abroad; place other than one's home

other ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
あの世[あのよ, anoyo] (n,adj-no) the other world; world of the dead; (P)
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
オリキャラ[, orikyara] (n) (abbr) original character (i.e. not a character from some other existing work)
お互い;御互い[おたがい, otagai] (n) mutual; reciprocal; each other
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat
かと言って[かといって, katoitte] (exp) (uk) having said that; on the other hand
クロスセル[, kurosuseru] (n) cross-selling (selling other products to a customer); cross sell
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P)
これを要するに;此れを要するに[これをようするに, korewoyousuruni] (exp,adv) to sum things up; in short; in other words
コンドル[, kondoru] (n) (1) condor (inc. other New World vultures of family Cathartidae); (2) Andean condor (Vultur gryphus); (P)
ショック死[ショックし, shokku shi] (n,vs) death due to shock (triggered by blood loss, heart failure or other causes)
シルバーウィーク[, shiruba-ui-ku] (n) (col) (See ゴールデンウィーク) Silver Week (any long string of Japanese public holidays other than Golden Week)
スーパースプレッダー[, su-pa-supuredda-] (n) super spreader (carrier of a viral disease who spreads the virus to a large number of other people)
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole
すれ違う;擦れ違う[すれちがう, surechigau] (v5u,vi) to pass by one another; to disagree; to miss each other
その代り;その代わり[そのかわり, sonokawari] (conj) instead; but (on the other hand)
その反面[そのはんめん, sonohanmen] (n) on the other hand
それより[, soreyori] (conj) apart from that; other than that; leaving that aside; more ... than that; but; however; (P)
ツーカーの仲[ツーカーのなか, tsu-ka-nonaka] (exp) (id) (apparently from 通過の仲) on such good terms as to know what each other is thinking
って(P);て(P)[, tte (P); te (P)] (prt) (abbr for というのは and other similar combinations) casual quoting particle; (P)
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills
でなくて何だろう[でなくてなんだろう, denakutenandarou] (exp) (uk) if not ... then what is it?; (this) is nothing other than ...
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P)
どうか[, douka] (adv,n) please; somehow or other
どうにかこうにか[, dounikakounika] (exp) somehow or other
どうやらこうやら[, douyarakouyara] (exp) somehow or other
どう仕様も無い;どう仕様もない[どうしようもない, doushiyoumonai] (exp,adj-i) (uk) it cannot be helped; there is no other way
とか[, toka] (prt,conj) among other things; such things as; or something like that; (P)
となりの芝生は青い;隣の芝生は青い[となりのしばふはあおい, tonarinoshibafuhaaoi] (exp) the grass is always greener on the other side
ドリア[, doria] (n) (1) (named after the Doria family of Genoa) pilaf topped with bechemal or other cheese-based sauce, then oven baked (ita
なんたらかんたら[, nantarakantara] (exp) something or other (often used in place of a word or phrase that has been forgotten)
にょきりにょきり[, nyokirinyokiri] (adv-to) (on-mim) (See にょきにょき) feelings; memories; imagined items or dreams that sprout up one after the other
ネストテーブル[, nesutote-buru] (n) nest table; several tables inside each other
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked))
バイト敬語[バイトけいご, baito keigo] (n) (See 敬語) Keigo used by employees in restaurants and other businesses
はた迷惑;傍迷惑[はためいわく, hatameiwaku] (adj-na,n) nuisance to other people; inconvenience to others
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファイル他者クラス[ファイルたしゃクラス, fairu tasha kurasu] file other class
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] disclosure of other recipients
マザーボード[まざーぼーど, maza-bo-do] motherboard
盗み見る[ぬすみみる, nusumimiru] to intercept and read (other people's email, e.g.)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
すれ違う[すれちがう, surechigau] English: to pass each other
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: คลาดกัน English: to miss each other
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละอันกัน English: another thing

other ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัยซึ่งกันและกัน[v. exp.] (āsai seung ) EN: be dependent on each other ; be dependent one another FR: dépendre l'un de l'autre
บาน[n.] (bān) EN: [classif.: doors, windows, mirrors, frames, screens, other flat things] FR: [classif. : portes, fenêtres, miroirs, cadres, écrans, autres objets plats]
ชนิดอื่น[n. exp.] (chanit eūn) EN: other species FR: autre espèce [f]
ชื่ออื่น ๆ = ชื่ออื่นๆ[n. exp.] (cheū eūn-eū) EN: other names FR: autres noms [mpl]
ชอบพอ[v.] (chøpphø) EN: love ; love each other FR: être intime avec
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other FR: s'apprécier mutuellement
ช่วยกัน[v. exp.] (chūay kan) EN: help one another ; help each other ; help together FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir ; s'aider mutuellement
ดูถูกคนอื่น[v. exp.] (dūthūk khon) EN: look down on other people FR:
เอื้ออาทร[v. exp.] (eūa āthøn) EN: have solicitude for ; have consideration (for) ; help each other FR:
อื่น[adj.] (eūn) EN: other ; else ; another FR: autre ; différent ; distinct
ฝ่ายตรงข้าม[n. exp.] (fāi trongkh) EN: adverse party ; opponents ; opposition ; other side ; opposite side FR: parti adverse [f] ; opposants [mpl] ; camp opposé [m]
ฝากไข้[v.] (fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness FR:
ฝากผีฝากไข้[v. exp.] (fākphī-fākk) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness FR:
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chon) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads FR:
อีก[adj.] (īk) EN: another ; other FR: autre
อีกฝ่าย[X] (īk fāi) EN: the other party ; the other side FR:
อีกนัยหนึ่ง[X] (īk nai neun) EN: in a sense ; in another sense ; in other words ; on the other hand FR: en d'autres termes
อีกโสดหนึ่ง[xp] (īk sōt neun) EN: on the other case ; on the other hand FR: d'un autre côté ; d'autre part
จับมือถือแขน[v. (loc.)] (japmeūtheūk) EN: get familiar (with s.o.) ; touch each other ; snuggle FR:
เจ๋อ[v.] (joē) EN: poke one's nose into other people's affairs FR:
เจ๋อเจ๊อะ[v.] (joējoe) EN: poke one's nose into other people's affairs ; intrude ; dare FR:
เจอะกัน[v. exp.] (joe kan) EN: meet ; meet each other ; encounter ; see ; face FR: se rencontrer
กัน[adv.] (kan) EN: one another ; each other ; mutually ; together ; jointly FR: l'un et l'autre ; l'un l'autre ; ensemble ; entre eux ; réciproquement ; mutuellement
กันและกัน[pr.] (kanlaekan) EN: one another ; each other FR: l'un l'autre
ค่าใช้จ่ายอื่น[n. exp.] (khā chai jā) EN: sundries ; other expenses FR: autres dépenses [fpl]
ข้ามฟาก[v. exp.] (khām fāk) EN: cross ; cross over ; cross over to the other side FR: traverser
คัน[n.] (khan) EN: [classif.: automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...), umbrellas, spoons, forks] FR: [classif. : automobiles, véhicules motorisés, cyclomoteurs, bicyclettes, parapluies, ombrelles, cuillères/cuillers, fourchettes]
ขนานกัน[v. exp.] (khanān kan) EN: be parallel each other ; be parallel ; run parallel to each other FR: être parallèles (l'un à l'autre)
เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา[xp] (khao hū sāi) EN: in one ear and out the other ; go into one ear and come out of the other FR: entrer par une oreille et sortir par l'autre
เข้าขา[v.] (khaokhā) EN: get along well with ; become a member of a group ; become partners ; affiliate (with) ; join ; cooperate with each other FR: faire la paire
ขับรถสวนกัน[v. exp.] (khap rot sū) EN: drive past each other FR:
ขี้ตามช้าง[v. exp.] (khī tām chā) EN: copy other people ; imitate other people FR:
คล้ายคลึงกัน[v. exp.] (khlāikhleun) EN: resemble each other FR:
เขรอะ[v.] (khloe) EN: cling to each other FR:
คนอื่น[n. exp.] (khon eūn) EN: others ; the others ; other ones ; other people FR: quelqu'un d'autre ; autrui ; les autres (personnes)
เขรอะ[v.] (khroe) EN: cling to each other FR:
ความไวต่อความรู้สึก[n. exp.] (khwām wai t) EN: sensitivity to other people's feelings FR:
กินกัน[v. exp.] (kin kan) EN: harmonize ; get along ; fit well together ; go together ; agree ; suit each other ; mesh FR: s'harmoniser ; s'accorder
กินเส้น[v.] (kinsen) EN: like each other ; talk about everything on a friendly basis FR: s'apprécier
กินทาง[v.] (kinthāng) EN: cross the white line ; stride over other people's driving lane FR: mordre la ligne blanche ; déborder sur la bande de circulation inverse

other ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
axial {adj}; Achsen... | auf einer Achse liegenaxial | to be axial to each other
Kenntnis {f} (anderer Sprachen)familiarity (with other languages)
unter {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | unter einem Baum liegen | sich unter einen Baum legen | unter Druck stehen | unter Druck setzen | unter null sinken | unter anderem | einer unter vielen | unter uns gesagtunder; below; among; amongst | to lie under a tree | to lay oneself under a tree | to be under pressure | to put under pressure | to drop below zero | among other things | one of many; one among many | between you and me; between ourselves
Achtung {f} | Achtung voreinanderrespect | respect for each other
abseits {adv} | sich abseits halten von; sich fernhalten von | abseits der anderen stehenaloof | to keep aloof from | to stand aloof from the others
Chemotherapeutikum {n} [med.]chemotherapeutic
Chemotherapie {f} [med.]chemotherapy
Ergotherapie {f}ergotherapy
Urgroßmutter {f}great grandmother
Halbbruder {m}half brother
Inbegriff {m}mother-of-all
Isotherme {f} | Isothermen
isothermisch {adj}isothermal
isothermisch {adv}isothermally
Brüderchen {n}; kleiner Bruderkid brother; little brother
Mutterschutz {m}maternity protection; maternity leave; legal (job-)protection for expectant and nursing mothers
Hauptader {f} (Bergbau)mother lode
Katzenmutter {f}mother cat
Mutterkomplex {m}mother fixation
Mutterplatte {f}; Motherboard
Muttersprache {f}mother tongue
Mutterliebe {f}motherly love
Mutterherz {n}mother's heart
Mutterland {n}motherland
Physiotherapeut {m}; Physiotherapeutin
Physiotherapie {f}physiotherapy
Plage {f}trouble; bother
Psychotherapeut {m}psychotherapist
Psychotherapie {f} | Psychotherapien
Königinmutter {f}queen mother
Krankengymnastik {f}remedial gymnastics; medical gymnastics; physiotherapy
Krankengymnastin {f}remedial gymnast; medical gymnast; physiotherapist
glatt; sanft; weich; mild {adj} | glatter | am glattestensmooth | smoother | smoothest
Leihmutter {f}surrogate mother
Leihmutterschaft {f}surrogate motherhood
Rabenmutter {f}unnatural mother

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า other
Back to top