ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

once

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *once*, -once-

once ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
once (adv.) ณ เวลาหนึ่งในอดีต See also: ครั้งหนึ่ง (ในอดีต) Syn. formerly, at one time
once (conj.) ทันทีที่ Syn. immediately, instantly
once (n.) หนึ่งครั้ง See also: ครั้งหนึ่ง, ครั้งเดียว Syn. one time
once a quarter (adv.) ทุก 3 เดือนคือ 4 ครั้งใน 1 ปี See also: โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน Syn. by quarters, periodically
once a season (adj.) ตามฤดูกาล See also: ตามช่วงเวลา, ขึ้นอยู่กับฤดูกาล, มีเป็นช่วงๆ Syn. periodically, periodic
once a year (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นปีละครั้ง
once and for all (idm.) เป็นครั้งสุดท้าย Syn. finally
once in a blue moon (idm.) ไม่บ่อย See also: นานๆ ครั้ง Syn. rarely Ops. often
once more (adv.) อีกครั้ง See also: อีก, อีกแล้ว, ใหม่, ซ้ำสอง Syn. anew
once more (adv.) อีกครั้ง Syn. again
once or twice (idm.) ไม่กี่ครั้ง See also: เพียงครั้งสองครั้ง Syn. infrequently Ops. frequently
once over lightly (sl.) ผ่านๆ See also: ลวกๆ
once upon a time (idm.) กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว See also: ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
once-in-a-lifetime chance (idm.) โอกาสครั้งเดียวในชีวิต
once-over (n.) การมองสำรวจอย่างรวดเร็ว
English-Thai: HOPE Dictionary
once(วันซฺ) adv. ครั้งหนึ่ง,ครั้งเดียว,แต่ก่อน adj. เมื่อก่อน,กาลก่อน conj. พอ....ก็,เมื่อไร...ก็,ถ้า....ก็ n. ครั้งหนึ่ง,โอกาสเดียว,ครั้งเดียว,-all at once ทันที,พร้อมกัน -Phr. (at once ทันทีพร้อมกัน) -Phr. (once and for all (once for all) ในที่สุด,เด็ดขาด,ท
English-Thai: Nontri Dictionary
once(adv) ครั้งหนึ่ง,หนหนึ่ง,แต่ก่อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายขุย (v.) bear fruit once and then die (as the bamboo) See also: be monocarpic
กาลครั้งหนึ่ง (adv.) once See also: at one time, once upon a time
ครั้งหนึ่ง (adv.) once See also: at one time, once upon a time Syn. กาลครั้งหนึ่ง
สักครั้ง (adv.) once Syn. หนึ่งครั้ง Ops. บ่อยครั้ง
สักที (adv.) once Syn. ทีหนึ่ง, หนหนึ่ง, สักครั้ง
หนหนึ่ง (adv.) once Syn. ทีหนึ่ง, สักครั้ง
หนึ่งครั้ง (adv.) once Ops. บ่อยครั้ง
เคย (adv.) once See also: ever
ทั้งที (adv.) once in a while
นานๆ (adv.) once in a while See also: rarely, infrequently, now and then, occasionally, from time to time Ops. บ่อยๆ
อีกที (adv.) once more See also: one more time
อีกที (adv.) once more See also: one more time
ก้มหน้าก้มตา (v.) concentrate See also: make an effort, do assiduously, converge Syn. ตั้งใจ, ทำอย่างตั้งใจ Ops. ละเลย
กรอบความคิด (n.) concept idea See also: set of ideas or beliefs Syn. แนวคิด, เค้าโครงความคิด
กลบ (v.) conceal See also: cover up, veil, bury, shut, hide Syn. ปิดบัง, อำพราง, ปกปิด, กลบเกลื่อน, หมก, ซ่อน
กลบเกลื่อน (v.) conceal See also: hide, cover up Syn. ปิดบัง, อำพราง, ปกปิด, กลบ, ซ่อนเร้น, แอบแฝง Ops. เปิดเผย
การตั้งสติ (n.) concentration See also: composure
การแสดงดนตรี (n.) concert
ความคิดรวบยอด (n.) concept See also: idea, abstract notion
ความตั้งใจผิด (n.) wrong concentration See also: wrong will/determination Ops. สัมมาสมาธิ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He broke his words once againเขาผิดคำพูดอีกครั้งแล้ว
So I must, once again, summon your parentดังนั้นนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่ฉันต้องเรียกพ่อแม่เธอมาพบ
Let me try once moreขอฉันลองอีกสักครั้ง
I understand your concernsฉันเข้าใจความเป็นห่วงของคุณ
Please leave the building at onceโปรดออกไปจากตึกนี้โดยทันที
You must bring me to him at onceเธอต้องพาฉันไปหาเขาโดยทันทีนะ
As far as I am concerned it was a great successตามความเห็นของฉันมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
He expressed concerns about…เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับ
Did you attend a concert last night?คุณไปชมคอนเสิร์ทเมื่อคืนนี้ไหม?
Would you like to go to the concert with me tonight?คุณอยากไปดูคอนเสิร์ทกับฉันคืนนี้ไหม?
He tried to concentrate on his bookเขาพยายามที่จะเอาใจจดจ่ออยู่กับหนังสือ
They are deeply concerned about the condition of…พวกเขาเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพ/ความเจ็บป่วยของ...
Just this onceแค่ครั้งนี้ครั้งเดียว
I have no concerns for my own safetyฉันไม่ห่วงความปลอดภัยของตัวเอง
What I do with this money is not your concernฉันจะทำอะไรกับเงินนี่ก็ไม่เกี่ยวกับคุณ
That's a common misconceptionนั่นเป็นความเข้าใจผิดโดยทั่วไป
He concentrated too little in classเขาสนใจในการเรียนน้อยมาก
Stop playing around and study for once!เลิกเล่นสนุกซะที แล้วหันมาเรียนสักที
You're more concerned about your own reputationคุณน่ะห่วงเหลือเกินกับชื่อเสียงของตนเอง
If you can't concentrate to what I have to say, then wait until you have the time to comeถ้าเธอไม่ตั้งใจฟังในสิ่งที่ฉันจำเป็นต้องพูดแล้วล่ะก็ รอจนกว่าจะมีเวลาถึงค่อยมาก็แล้วกัน
In this house, everyone is unconcerned about everyone elseทุกคนในบ้านหลังนี้ไม่สนใจกันเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On and on wound the poor thread that had once been our drive, and finally, there was Manderley.แผ่ปกคลุมทางเข้าอันซอมซ่อ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทางเดินรถของเรา ในที่สุดก็ถึงเเมนเดอเลย์
Yes, I went there once with my father on holiday.ค่ะ ฉันเคยไปเที่ยวที่นั่นกับพ่อครั้งนึง
And the public is admitted here, you know, once a week.เเละคนนอกจะได้รับเชิญมาสัปดาห์ละครั้ง
I'd told you once that I'd done a selfish thing in marrying you.ผมเคยบอกคุณไปแล้ว ว่าผมเห็นแก่ตัวนักที่แต่งงานกับคุณ
Yes, of course. I'll phone her at once and we'll get straight down to Manderley.ครับ ผมจะโทรหาหล่อนทันที เเล้วจากนั้นจะตรงไปที่เเมนเดอเลย์เลย
A strange grass covers the paths once trod by inmates.ทางเดินที่นักโทษชาวยิวเคยเดินย่ำ ก็แปลกตาไปด้วยหญ้าที่ปกคลุมอยู่
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน
The inmates once again take up their driving obsession:แล้วเหล่านักโทษก็ต้องเผชิญ กับการท้าทายความอยู่รอด
We pretend to take up hope again as the image recedes into the past, as if we were cured once and for all of the scourge of the camps.เราตั้งความหวังใหม่ขึ้นมา ให้ความทรงจำได้กลายเป็นอดีต เหมือนว่ามนุษยชาติ ได้ชดเชยชะตาชีวิตจากในแคมป์แล้ว
That's like being hit in the head with a crowbar once a day.ที่เหมือนถูกตีในหัวด้วยชะแลงวันละครั้ง
Cos he's been hit on the head by somebody once a day, every day.เพราะเขาถูกตีที่ศีรษะโดยคนวันละครั้งทุกวัน
Supposing we go once around the table?สมมุติว่าเราไปอีกรอบโต๊ะได้หรือไม่

once ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ, 偶一] accidentally; once in a while; very ocassionally
[zài, ㄗㄞˋ, 再] again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then)
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, 一年被蛇咬十年怕井绳 / 一年被蛇咬十年怕井繩] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 一人得道鸡犬升天 / 一人得道雞犬升天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
鸡犬升天[jī quǎn shēng tiān, ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 鸡犬升天 / 雞犬升天] lit. cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
一旦[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, 一旦] in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day
死灰复燃[sǐ huī fù rán, ㄙˇ ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ ㄖㄢˊ, 死灰复燃 / 死灰復燃] lit. ashes burn once more (成语 saw); fig. sb lost returns to have influence; sth malevolent returns to haunt one
千载难逢[qiān zǎi nán féng, ㄑㄧㄢ ㄗㄞˇ ㄋㄢˊ ㄈㄥˊ, 千载难逢 / 千載難逢] lit. hard to meet in a thousand years (成语 saw); extremely rare opportunity; once in a blue moon
偶尔[ǒu ěr, ㄡˇ ㄦˇ, 偶尔 / 偶爾] occasionally; once in a while; sometimes
再度[zài dù, ㄗㄞˋ ㄉㄨˋ, 再度] once more; once again; one more time
故地[gù dì, ㄍㄨˋ ㄉㄧˋ, 故地] once familiar places; former haunts
有一次[yǒu yī cì, ㄧㄡˇ ㄧ ㄘˋ, 有一次] once; once upon a time
每年一度[měi nián yī dù, ㄇㄟˇ ㄋㄧㄢˊ ㄧ ㄉㄨˋ, 每年一度] once a year (every year)
旧地[jiù dì, ㄐㄧㄡˋ ㄉㄧˋ, 旧地 / 舊地] once familiar places; former haunts
再次[zài cì, ㄗㄞˋ ㄘˋ, 再次] one more time; again; one more; once again
机不可失,时不再来[jī bù kě shī, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕ, shi2 bu4 zai4 lai2, 机不可失,时不再来 / 機不可失,時不再來] opportunity knocks but once (谚语 proverb); a chance not to miss; Seize the occasion, it will not return.
过节[guò jié, ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 过节 / 過節] to celebrate a festival; after the celebrations (i.e. once the festival is over)
百闻不如一见[bǎi wén bù rú yī jiàn, ㄅㄞˇ ㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄧ ㄐㄧㄢˋ, 百闻不如一见 / 百聞不如一見] seeing once is better than hearing a hundred times (成语 saw); seeing for oneself is better than hearing from many others; seeing is believing
千篇一律[qiān piān yī lǜ, ㄑㄧㄢ ㄆㄧㄢ ㄧ ㄌㄩˋ, 千篇一律] thousand articles, same rule (成语 saw); stereotyped and repetitive; once you've seen one, you've seen them all
又一次[yòu yī cì, ㄧㄡˋ ㄧ ㄘˋ, 又一次] yet again; once again; once more
无动于衷[wú dòng yǔ zhōng, ˊ ㄉㄨㄥˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥ, 无动于衷 / 無動于衷] aloof; indifferent; unconcerned
包藏[bāo cáng, ㄅㄠ ㄘㄤˊ, 包藏] to contain; to harbor; to conceal
包藏祸心[bāo cáng huò xīn, ㄅㄠ ㄘㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ, 包藏祸心 / 包藏禍心] to harbor evil intentions (成语 saw); concealing malice
苞藏祸心[bāo cáng huò xīn, ㄅㄠ ㄘㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ, 苞藏祸心 / 苞藏禍心] to harbor evil intentions (成语 saw); concealing malice
[cáng, ㄘㄤˊ, 藏] to conceal; to hide away; to harbor; to store; to collect
狂妄自大[kuáng wàng zì dà, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ ㄗˋ ㄉㄚˋ, 狂妄自大] arrogant and conceited
人工概念[rén gōng gài niàn, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, 人工概念] artificial concept
意境[yì jìng, ㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 意境] artistic mood or conception; creative concept
奥斯威辛[Ào sī wēi xīn, ㄠˋ ㄙ ㄨㄟ ㄒㄧㄣ, 奥斯威辛 / 奧斯威辛] Auschwitz (concentration camp)
奥斯威辛集中营[Ào sī wēi xīn jí zhōng yíng, ㄠˋ ㄙ ㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ˊ, 奥斯威辛集中营 / 奧斯威辛集中營] Auschwitz concentration camp
同轴[tóng zhóu, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡˊ, 同轴 / 同軸] coaxial; concentric
同轴圆弧[tóng zhóu yuán hú, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡˊ ㄩㄢˊ ㄏㄨˊ, 同轴圆弧 / 同軸圓弧] coaxial circular arc; concentric arc (in spherical geometry)
基本概念[jī běn gài niàn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, 基本概念] basic concept
[chuāi, ㄔㄨㄞ, 搋] to knead; to rub; to clear a drain with a pump; to conceal sth in one's bosom; to carry sth under one's coat
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 褢] to carry in the bosom or the sleeve; to wrap, to conceal
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 褱] to carry in the bosom or the sleeve; to wrap, to conceal
包厢[bāo xiāng, ㄅㄠ ㄒㄧㄤ, 包厢 / 包廂] box (in a theater or concert hall)
勃兰登堡[Bó lán dēng bǎo, ㄅㄛˊ ㄌㄢˊ ㄉㄥ ㄅㄠˇ, 勃兰登堡 / 勃蘭登堡] Brandenburg (e.g. gate, concertos)
精选[jīng xuǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ, 精选 / 精選] carefully chosen; handpicked; best of the bunch; choice (product); concentration (mining); to concentrate; to winnow
疏忽大意[shū hū dà yì, ㄕㄨ ㄏㄨ ㄉㄚˋ ㄧˋ, 疏忽大意] careless; negligent; not concentrating on the main point

once ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コピーワンス[, kopi-wansu] (n) copy once (regulation)
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly
されてしまった[, sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P)
ツツジ科[ツツジか, tsutsuji ka] (n) (See 躑躅) Ericaceae (plant family); heath; (subset of Ericaceae once formally had the generic name Azalea)
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers
ライトワンス[, raitowansu] (n) {comp} write once
一世一代[いっせいちだい;いっせいいちだい(ik), isseichidai ; isseiichidai (ik)] (n,adj-no) once in a lifetime; the first and last occurrence (event, experience) of one's lifetime
一再[いっさい, issai] (n-adv,n-t) once or twice; repeatedly
一巻;一巻き[いっかん(一巻);ひとまき, ikkan ( ikkan ); hitomaki] (n) (1) one roll; (2) one book; one volume; (3) (いっかん only) first volume; (4) (ひとまき only) rolling once
一擲千金[いってきせんきん, ittekisenkin] (exp) being lavish with one's money; spending a huge sum of money at once on a treat
乞食を三日すれば止められぬ[こじきをみっかすればやめられぬ, kojikiwomikkasurebayamerarenu] (exp) (id) Once a beggar, always a beggar
今は昔[いまはむかし, imahamukashi] (exp) once upon a time
優曇華[うどんげ, udonge] (n) (1) udumbara (mythical Indian plant often identified with the cluster fig, Ficus glomerata); (2) something very rare (from the legend that it flowers once in 3000 years); (3) (See 芭蕉) Japanese fiber banana flower; (4) (See 草蜉蝣) green lacewing eggs
千載一遇[せんざいいちぐう, senzaiichiguu] (n) once in a lifetime (opportunity); (a golden opportunity that may) happen only once in a thousand years
後生一生[ごしょういっしょう, goshouisshou] (n) extremely important or once in a lifetime (request); only once in one's lifetime
後生一生の頼み[ごしょういっしょうのたのみ, goshouisshounotanomi] (exp) extremely important or once in a lifetime request
従兄弟違い[いとこちがい, itokochigai] (n) parent's cousin; first-cousin once removed
或る時;ある時[あるとき, arutoki] (n) once (i.e. "once, when I was studying ..")
改めて[あらためて, aratamete] (adv) another time; again; over again; once again; anew; (P)
昔々;昔昔[むかしむかし, mukashimukashi] (n-t) long ago; once upon a time
時たま;時偶[ときたま, tokitama] (adv) once in a while; occasionally; seldom; at long intervals
本膳料理[ほんぜんりょうり, honzenryouri] (n) extremely high-grade Japanese meal served all at once (on a table with legs)
束になって掛かる[たばになってかかる, tabaninattekakaru] (exp,v5r) to attack all in a bunch; to attack all at once
死んで花実がなるものか[しんではなみがなるものか, shindehanamiganarumonoka] (exp) (obsc) once you're dead, that's it
死んで花実が咲くものか[しんではなみがさくものか, shindehanamigasakumonoka] (exp) once you're dead, that's it
疑心暗鬼[ぎしんあんき, gishin'anki] (exp) Suspicion will raise bogies; Once you suspect something, everything else will look suspicious
綺麗さっぱり;奇麗さっぱり[きれいさっぱり, kireisappari] (adv,adv-to,vs,adj-na) (1) (uk) once and for all; (adv,adv-to,vs) (2) spotlessly
羹に懲りて膾を吹く[あつものにこりてなますをふく, atsumononikoritenamasuwofuku] (exp) (id) (obs) a burnt child dreads the fire; once bitten twice shy; to become over cautious from a bad experience
耳そろえて;耳揃えて[みみそろえて, mimisoroete] (exp) (col) all at once (usu. of payment); at one go
腐っても鯛[くさってもたい, kusattemotai] (exp) something that is not what it once was but it is still high class; quality is quality; even if it's rotten, it's still sea bream
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself
オタ芸[オタげい, ota gei] (n) type of fan who yells and dances at pop concerts, etc.
ガラコンサート[, garakonsa-to] (n) gala concert
きりきり[, kirikiri] (adv) (on-mim) at once; right away; quickly
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study
クリコン[, kurikon] (n) (abbr) Christmas concert
ゲリラライブ[, geriraraibu] (n) surprise concert (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンセントレータ[こんせんとれーた, konsentore-ta] concentrator
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] conceptual system design
データ集線装置[データしゅうせんそうち, de-ta shuusensouchi] data concentrator
上位概念[じょういがいねん, jouigainen] high level concept, broader term
二重接続コンセントレータ[にじゅうせつぞくコンセントレータ, nijuusetsuzoku konsentore-ta] dual attachment concentrator
光集中指数[ひかりしゅうちゅうしすう, hikarishuuchuushisuu] concentration exponent
単一接続コンセントレータ[たんいつせつぞくコンセントレータ, tan'itsusetsuzoku konsentore-ta] single attachment concentrator
概念[がいねん, gainen] concept
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] conceptual scheme
概念文書[がいねんぶんしょ, gainenbunsho] conceptual-document
概念記号[がいねんきごう, gainenkigou] concept symbol
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no)
集信装置[しゅうしんそうち, shuushinsouchi] concentrator
集線装置[しゅうせんそうち, shuusensouchi] line concentrator, (line) multiplexer
集配信装置[しゅうはいしんそうち, shuuhaishinsouchi] concentrator
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)
構う[かまう, kamau] Thai: เกรงใจ English: to be concerned about
覆う[おうう, ouu] Thai: ซ่อน English: to conceal
隠る[かくれる, kakureru] Thai: แอบซ่อน English: to conceal oneself

once ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาทิตย์ละ...[X] (āthit la …) EN: … a week ; … per week ; weekly ; once a week FR: … par semaine
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly ; immediately FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement ; à l'instant
เดือนละครั้ง[xp] (deūoen la k) EN: once a month FR: une fois par mois
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; just now ; immediately FR: maintenant ; à présent ; en ce moment ; tout de suite ; immédiatement
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[v. (loc.)] (fontokmaith) EN: it does not rain everywhere at once ; life is not fair FR:
เห็นดำเห็นแดง[adv.] (hendamhenda) EN: to the end ; once and for all FR:
อีก[adv.] (īk) EN: again ; more ; repeatedly ; once more ; any more FR: encore ; plus ; davantage ; à nouveau
อีกครั้งหนึ่ง[adv.] (īk khrang n) EN: once again ; again FR: encore une fois ; une fois encore ; une fois de plus ; derechef (vx, litt.) ; une autre fois
อีกที[adv.] (īk thī) EN: once more ; one more time FR: une fois encore ; une fois de plus ; encore une fois ; à nouveau ; de nouveau
อีกทีหนึ่ง[n. exp.] (īk thī neun) EN: once more ; once again ; again FR: encore une fois
อีกวาระหนึ่ง[X] (īk wāra neu) EN: again ; once again ; once more ; another time ; another time ; FR:
จับปลาสองมือ[v. (loc.)] (japplāsøngm) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
กาลครั้งหนึ่ง[n. exp.] (kān khrang ) EN: once upon a time FR: il était une fois
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว[xp] (kān khrang ) EN: once upon a time, a long time ago FR: il était une fois, il y a très longtemps
เข็ดแล้ว[v. exp.] (khet laēo) EN: once bitten, twice shy FR:
เคย[X] (khoēi) EN: once ; ever FR:
ครั้งเดียว[n. exp.] (khrang dīo) EN: only once ; once FR: une seule fois
ครั้งละ[X] (khrang la) EN: per time ; at a time ; once FR:
ครั้งหนึ่ง[adv.] (khrang neun) EN: once ; at one time ; once upon a time FR: une fois ; il était une fois
กินข้าวมื้อเดียว[v. exp.] (kin khāo me) EN: eat once a day ; take one meal a day FR: prendre un seul repas par jour
ใหม่[adv.] (mai) EN: again ; afresh ; once more ; repeatedly FR: à nouveau
มาแล้ว[X] (mā laēo) EN: in the past ; once upon a time ; ago ; before FR: passé ; révolu ; déjà
ณ กาลครั้งหนึ่ง[X] (na kāla khr) EN: once upon a time FR:
นาน ๆ = นานๆ[adv.] (nān-nān) EN: rarely ; once in a while FR:
นาน ๆ ครั้ง = นานๆ ครั้ง[X] (nān-nān khr) EN: once in a while FR:
นานทีปีหน[xp] (nān thī pī ) EN: once in a blue moon ; rarely ; once in a great while FR:
หนึ่งครั้ง ; 1 ครั้ง[X] (neung khran) EN: once FR: une fois
ออนซ์[n.] (øn) EN: ounce FR: once [f]
ปั๊บ[adv.] (pap) EN: at once FR: tout de suite
เป็นครั้งคราว[adv.] (pen khrang ) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time ; once in a while FR: occasionnellement
เป็นครั้งเป็นคราว[adv.] (pen khrang ) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; aussitôt ; à l'instant ; promptement ; lestement ; rondement ; sans délai ; séance tenante ; tout de suite ; sur le champ ; soudainement
พอ[X] (phø) EN: just when ; just after ; as soon as ; once FR: dès que ; aussitôt que
ปีละครั้ง[X] (pī la khran) EN: once a year FR: une fois par an ; une fois l'an
รายเดือน[adj.] (rāi deūoen) EN: monthly ; every month ; once a month FR: mensuel
รวด[adv.] (rūat) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois
รวดเดียว[adv.] (rūatdīo) EN: nonstop ; in a single stretch ; throughout ; all at once FR: d'un trait ; en une fois
สักครั้ง[X] (sak khrang) EN: juste once ; just this once FR: juste une fois
สักที[adv.] (sak thī) EN: once ; even once ; just one time FR:
ซ้ำสอง[X] (sam søng) EN: again ; once more ; moreover FR: une fois encore

once ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hin und wieder; sporadisch {adv}every once (in) a while
Mal {n} | das erste Mal; beim ersten Mal | das allererste Mal | dieses Mal; diesmal | zum letzten Mal; ein letztes Mal | das x-te Mal | zum x-ten Mal | von Mal zu Mal besser | dieses eine Mal | mit einem Mal | ein für alle Mal | jedes Mal | viele Male; des Öfterentime | the first time | the very first time | this time | for the last time | the umpteen time | for the umpteen time | better every time | this once | all of a sudden | once and for all | each time; every time | many times; many a time
leitbildorientiert {adj}according to the overall concept
Adventsingen {n}Advent choral concert
Benefizkonzert {n}benefit concert
Anreicherungsschicht (Halbleiter) {f} [electr.]carrier concentration layer
Kausalbegriff {m}causal concept
konzentrisch; mittig {adj} | konzentrische Kreiseconcentric; concentrical | concentric circles
konzentrisch {adv}concentrically
Kammerkonzert {n}chamber concert
Konzentrationslager {n}concentration camp
Schadgasgehalt {m}concentration of corrosive gas
Schadstoffbelastung {f} | außergewöhnliche Schadstoffbelastungconcentration of noxious substances | unusual concentrations of noxious substances
Menschenbild {n}conception of man; idea of man
Anliegen {n} | ein nationales Anliegenconcern | a matter of national concern
Beziehung {f} (zu)concern (with)
beunruhigt {adj} | beunruhigt seinconcerned | to be concerned
Konzertflügel {m}concert grand
Konzertsaal {m}concert hall
Kurkonzert {n}concert of the spa orchestra
Solokonzert {n}concertino
Bergwerkskonzession {f}concession of a mine
Deputatkohle {f}concessionary coal
Zylinderkonzept {n}cylinder concept
Denkbarkeit {f}conceivableness
Konzentrationsverteilung {f}distribution of concentration
Elfmeter {m} [sport] | einen Elfmeter verursachenpenalty | to concede a penalty
Finanzwesen {n}financial concerns
gebrannt {adj} | rohgebrannt; einmal gebrannt | niedrig gebrannt | hoch gebrannt | im Holzofen gebranntfired | once-fired | low-fired | high-fired | wood-fired
unfassbar {adj} | unfassbarer | am unfassbarsteninconceivable | more inconceivable | most inconceivable
Großbetrieb {m}large concern
Lastenheft {n}product concept catalogue
Arbeitsschutzgesetzgebung {f}legislation concerning health and safety at work
Leben {n} | einmal im Lebenlifetime | once-in-a-lifetime
Blick {m} | ein banger Blick | ein besorgter Blicklook | a look of trepidation | a concerned look
Mariä Empfängnis {f} [relig.]the Immaculate Conception
Keimkonzentration {f}microorganism concentration
Auftragslage {f}order situation; situation concerning orders
Leitbilder {pl}overall concepts
Eltern {pl} | besorgte Elternparents | concerned parents

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า once
Back to top