ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outline

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outline*, -outline-

outline ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outline (n.) เส้นรอบนอก See also: เส้นขอบ Syn. contour, shape
outline (n.) ภาพร่าง See also: ภาพคร่าวๆ Syn. sketch, drawing
outline (n.) แผนการอย่างคร่าวๆ Syn. schema, scheme
outline (n.) ส่วนสรุปโดยย่อ Syn. summary, synopsis
outline (vt.) ร่างภาพ See also: ร่าง Syn. sketch, draft
outline (vt.) สรุปส่วนสำคัญ See also: สรุป, แสดงจุดสำคัญ, สรุปความ Syn. summarize, adumbrate
English-Thai: HOPE Dictionary
outline(เอาทฺ'ไลนฺ) n. เค้าโครง,รูปร่าง,สัณฐาน,เค้าหน้า,เส้นรอบนอก,ภาพคร่าว ๆ ,แผนผังสังเขป,ต้นร่าง. vt. ร่างเค้าโครง,สรุปความ, See also: outlines n.,pl. ส่วนที่สำคัญข้อความสำคัญ, Syn. sketch,plan,draw
outline fontแบบอักษรที่มีแต่เส้นขอบหมายถึง แบบอักษรแบบหนึ่งที่มีแต่เส้นขอบ ตรงกลางกลวง นิยมใช้ในการทำหัวเรื่อง
English-Thai: Nontri Dictionary
outline(n) เค้าโครง,รูปร่าง,ภาพ,สัณฐาน,โครงร่าง,ต้นร่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
outline๑. ตัวโปร่ง๒. เส้นกรอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
outline mapoutline map, แผนที่เค้าโครง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นเงื่อน (n.) outline See also: plot, scheme Syn. รูปความ, ต้นเค้า, เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, พล็อตเรื่อง
พล็อตเรื่อง (n.) outline See also: plot, scheme Syn. รูปความ, ต้นเงื่อน, ต้นเค้า, เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง
รูปความ (n.) outline See also: plot, scheme Syn. ต้นเงื่อน, ต้นเค้า, เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, พล็อตเรื่อง
เค้า (n.) outline See also: plot, scheme Syn. รูปความ, ต้นเงื่อน, ต้นเค้า, เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, พล็อตเรื่อง
เค้าโครง (n.) outline See also: summary, draft, synopsis, plan Syn. เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง
ปริทัศน์ (n.) general outline See also: introduction, general survey, general view, general observation
แนวป่า (n.) forest outline See also: jungle outline, forest verge, forest border, forest fringe
โดมไพร (n.) forest outline See also: jungle outline, forest verge, forest border, forest fringe Syn. แนวป่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, I'll outline the situation for you.{\cHFFFFFF}Now, I'll outline the situation for you.
After I've seen the outline of my brother's body on the floor... you expect me to forget?หลังจากที่ฉันได้เห็น รอยศพน้องชายฉันบนพื้น... คุณบอกให้ฉันลืมงั้นเหรอ
"I baste the chicken with one hand and outline the paper with the other. ""ฉันสามารถใช้มือนึงทาน้ำมันไก่ อีกมือนึงทำรายงานได้"
There was a chalk outline here, around the body of Vladimir Neski.มันมีชอล์คเขียนอยู่ตรงนี้ รอบศพของวลาดิเมียร์ เนสกี้
I had a classmate in the sixth grade who raised his hand and he pointed to the outline of the east coast of South America and he pointed to the west coast of Africa and he asked, "Did they ever fit together?"มีเพื่อนร่วมชั้น ป.6 คนนึงยกมือขึ้น แล้วชี้ไปที่เส้นชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้ แล้วก็ชี้ไปที่ชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกา
Now, go home, write me an initial outline and e-mail it to me by 3:00.เอาล่ะ กลับบ้านซะ เขียนโครงร่างมาให้ผม และอีเมล์ให้ผมตอนสามโมง.โอเค?
All right, today she starts spraying water at my crotch to see the outline of my dick.วันนี้เธอ ฉีดน้ำใส่เป้ากางเกงฉันเพื่อดูไอ้จ้อน
All right, I've taken the liberty of drafting these workflow charts which outline our various duties and the path we will follow as we develop our ground-breaking new app.ดีละ ฉันก็มีอิสระที่จะ ร่างผัง การทำงานพวกนี้ กับร่างคร่าวๆถึงหน้าที่ต่างๆของเรา และส่วนที่เราจะติดตาม
Um, do you start with watercolor and then outline with rapidograph...อืม คุณเริ่มด้วยสีน้ำ และ เขียนเส้นขอบ...
There's still a smoke outline of your bodyดูสิ ที่ตัวยังมีรอยควันฟุ้งอยู่เลย
I understand the general outline of this case.อ๋อครับ ผมพอเข้าใจคร่าวๆ เกี่ยวกับคดีนี้แล้ว
I was sort of expecting a body outline in chalk or tape.หนูคิดว่าจะมีรูปร่างกายที่เขียน โดยชอล์คหรือเทปเสียอีก

outline ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梗概[gěng gài, ㄍㄥˇ ㄍㄞˋ, 梗概] synopsis; outline (of story)
草稿[cǎo gǎo, ㄘㄠˇ ㄍㄠˇ, 草稿] draft; outline; sketch
概要[gài yào, ㄍㄞˋ ㄧㄠˋ, 概要] outline
概论[gài lùn, ㄍㄞˋ ㄌㄨㄣˋ, 概论 / 概論] outline; introduction; survey; general discussion
纲要[gāng yào, ㄍㄤ ㄧㄠˋ, 纲要 / 綱要] outline; essential points
头绪[tóu xù, ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ, 头绪 / 頭緒] outline; main threads
要略[yào, ㄧㄠˋlu:e4, 要略] roughly; outline; summary

outline ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトライン;アウトゥライン[, autorain ; autourain] (n) outline
アウトラインステッチ[, autorainsutecchi] (n) outline stitch
アウトラインフォント[, autorainfonto] (n) {comp} outline font
アウトラインプロセッサ[, autorainpurosessa] (n) {comp} outline processor
アウトラインプロセッサー[, autorainpurosessa-] (n) outline processor
アウトラインユーティリティ[, autorainyu-teiritei] (n) {comp} outline utility
アウトラインレベル[, autorainreberu] (n) {comp} outline level
日の丸[ひのまる, hinomaru] (n) (1) outline of the sun (esp. represented as a red circle); (2) (abbr) the Japanese flag; (P)
要略[ようりゃく, youryaku] (n,vs) epitome; summary; outline
骨組み;骨組[ほねぐみ, honegumi] (n) (1) skeletal frame; skeleton; build; physique; (2) framework; frame; structure; (3) outline
魚影[ぎょえい, gyoei] (n) outline of a solitary fish (as seen through the water when fishing, etc.)
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about
一まず(P);一先ず;一先;ひと先ず[ひとまず, hitomazu] (adv) (uk) for the present; once; in outline; (P)
一応(P);一往[いちおう, ichiou] (adv) once; tentatively; in outline; for the time being; just in case; so far as it goes; (P)
一斑[いっぱん, ippan] (n) spot (glimpse, outline); sighting
中抜き[なかぬき, nakanuki] (n,vs) (1) outlined; lacking content; (2) getting rid of the middleman
外郭(P);外廓[がいかく, gaikaku] (n) (1) outer wall (e.g. castle); outer block (enclosure); (2) outline; contour; (P)
大系[たいけい, taikei] (n) outline; survey; compendium
提要[ていよう, teiyou] (n) summary; outline; compendium
撮要[さつよう, satsuyou] (n) outline; summary; compendium
梗概[こうがい, kougai] (n) outline; summary; epitome
概要[がいよう, gaiyou] (n-t) outline; summary; abridgment; synopsis; (P)
概論[がいろん, gairon] (n,vs) introduction; outline; general remarks; (P)
略筆[りゃくひつ, ryakuhitsu] (n,vs) (1) outline; synopsis; abridgment; summary; (2) simplified form of a kanji
[せん, sen] (n,n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い,線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P)
要領[ようりょう, youryou] (n) (1) (See 要領を得る) point; gist; essentials; tenets; outline; (2) knack; trick; the ropes; (P)
輪郭(P);輪廓;輪かく[りんかく, rinkaku] (n) (1) contour; outline; border; silhouette; (2) summary; outline; sketch; (3) looks; features; appearance; (P)
輪郭線[りんかくせん, rinkakusen] (n) outline; contour line; border line
隻影[せきえい, sekiei] (n) a glimpse of an object's outlines
[ほね, hone] (n) (1) bone; (2) frame; (3) outline; core; (4) backbone; spirit; fortitude; (adj-na,n) (5) laborious; troublesome; difficult; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility
輪郭[りんかく, rinkaku] outline, features

outline ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉบับร่าง[n. exp.] (chabap rāng) EN: draft ; early version ; preliminary outline FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
โฉม[n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f] ; look [m] (anglic.)
โดมไพร[n.] (dōmphrai) EN: forest outline FR:
เค้า[n.] (khao) EN: outline ; plot ; framework ; inkling FR:
เค้าโครง[n.] (khaokhrōng) EN: outline ; summary ; draft ; synopsis ; plan FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; vue d'ensemble [f] ; synopsis [m]
โครง[n.] (khrōng) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
โครงการสอน[n. exp.] (khrōngkān s) EN: course syllabus ; course outline FR:
โครงเรื่อง[n.] (khrōngreūan) EN: story line ; plot ; outline FR: intrigue [f] ; scénario [m] ; canevas [m] ; script [m]
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline FR: approximativement ; grossièrement
แนวป่า[n.] (naēopā) EN: forest belt ; line of the forest ; forest outline FR: orée [f] ; lisière [f]
เนื้อเรื่อง[n.] (neūareūang) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject FR: thème [m] ; sujet [m] ; intrigue [f] ; scénario [m] ; teneur [f]
ประมวลการเรียนรายวิชา[n. exp.] (pramūan kān) EN: course outline FR:
ประมวลการสอน[n.] (pramūankāns) EN: course outline ; course survey ; courses of study ; syllabus ; course syllabus FR: syllabus [m]
ร่าง[n.] (rāng) EN: figure ; form ; outline ; shape ; draft ; body ; structure ; appearance FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; brouillon [m] ; projet [m] ; plan [m] ; canevas [m] ; corps [m] ; structure [f]
ร่าง[v.] (rāng) EN: draft ; sketch ; outline ; draw up ; formulate FR: esquisser ; ébaucher ; formuler ; rédiger
เรื่องย่อ[n. exp.] (reūang yø) EN: synopsis ; summary ; abridgment ; outline ; precis ; review FR: synthèse [f] ; résumé [m] ; sommaire [m] ; synopsis [m]
รูปทรง[n.] (rūpsong) EN: shape ; figure ; build ; contours ; outline ; configuration ; form FR: forme [f] ; contour [m]
สังเขป[n.] (sangkhēp) EN: summary ; outline ; synopsis ; abstract ; abridgement ; compendium ; gist FR: synthèse [f] ; résumé [m]
สังเขป[adv.] (sangkhēp) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials FR: dans les grandes lignes
สัณฐาน[n.] (santhān) EN: shape ; outline ; contours ; form ; configuration ; figure ; stature FR: forme [f] ; configuration [f] ; apparence [f]
เส้นรอบนอก[n. exp.] (sen røp nøk) EN: outline ; contour ; periphery ; shape FR:
ทรวดทรง[n.] (suatsong) EN: shape ; contour ; figure ; appearance ; outline ; form ; carriage ; posture ; stature ; carriage FR: silhouette [f] ; ligne [f] ; contour [m] ; forme [f]

outline ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bibliotheksgrundriss {m}library's outline
Aufprallkontur {f}impact outline
Umrisszeichnung {f}outline drawing; outline plan
Übersichtskarte {f}outline map

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outline
Back to top