ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

organization

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *organization*, -organization-

organization ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
organization (n.) องค์กร See also: องค์การ, คณะ, สมาคม Syn. association, institution
organization (n.) องค์ประกอบ Syn. composition
organization (n.) การจัดการอย่างเป็นระบบ Syn. management, organizing
organization (n.) องค์กร See also: องค์การ, คณะ, สมาคม Syn. association, institution
organization (n.) องค์ประกอบ Syn. composition
organization (n.) การจัดการอย่างเป็นระบบ Syn. management, organizing
organizational (adj.) เกี่ยวกับองค์กร See also: เกี่ยวกับระบบ
organizational (adj.) เกี่ยวกับองค์กร See also: เกี่ยวกับระบบ
English-Thai: HOPE Dictionary
organization(ออร์กะไนเซ'เชิน) n. องค์การ,คณะ,รูป,ระบบ,องค์ประกอบ,โครงสร้างสิ่งมีชีวิต,การควบคุม,การจัดตั้ง., Syn. organisation., See also: organizational adj., Syn. arrangement
English-Thai: Nontri Dictionary
organization(n) การจัดระเบียบ,การจัดตั้ง,องค์กร,คณะ,องค์การ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
organization๑. องค์การ๒. การจัดองค์การ๓. การจัดระเบียบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organizational directoryนามสงเคราะห์ส่วนราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Organizationองค์การ [TU Subject Heading]
Organizational behaviorพฤติกรรมองค์การ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทศท. (n.) Telephone Organization of Thailand See also: TOT Syn. องศ์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ทีโอที (n.) Telephone Organization of Thailand See also: TOT Syn. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ร.ส.พ. (n.) The Express Transportation Organization of Thailand See also: E.T.O Syn. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ร.ส.พ. (n.) The Express Transportation Organization of Thailand Syn. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
อ.ส.ค. (n.) Dairy Farming Promotion Organization of Thailand See also: DPO Syn. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
อ.ส.ม.ท. (n.) The Mass Communication Organization of Thailand See also: MCOT Syn. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (n.) The Marketing Organization for Farmers See also: MOF
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (n.) Marketing Organization for Farmers
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (n.) International Organization for Standardization See also: ISO Syn. ไอโซ
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (n.) Express Transportation Organization of Thailand See also: ETO Syn. ร.ส.พ.
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (n.) War Veterans Organization of Thailand See also: WVO Syn. อผศ.
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (n.) Dairy Farming Promotion Organization of Thailand See also: DPO
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (n.) Mass Communication Organization of Thailand See also: MCOT Syn. อ.ส.ม.ท.
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (n.) Telephone Organization of Thailand Syn. ทศท.
องศ์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (n.) Telephone Organization of Thailand See also: TOT
อตก. (n.) The Marketing Organization for Farmers See also: MOF Syn. องค์การตลาดเพื่อการเกษตร
อผศ. (n.) The War Veterans Organization of Thailand See also: WVO Syn. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ไอเอสโอ (n.) International Organization for Standardization See also: ISO Syn. ไอโซ, องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
ไอโซ (n.) International Organization for Standardization See also: ISO Syn. องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
องค์กร (n.) organization See also: unit, body, organ Syn. หน่วยงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not only is Willie Williams' organization nonprofit he personally pays over six figures in income tax every year.มูลนิธิวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ไม่ได้แค่ ไม่รับผลตอบแทนเท่านั้น แต่ตัวเขาเอง จ่ายภาษีจำนวน 6 หลักทุก ๆ ปี
An organization of decent... law-abiding white folk... just like you.องค์กรที่ดี คนผิวขาวต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นเหมือนกันกับคุณ
Are you denying that such an organization known as The Foot exists?คุณปฏิเสธว่าองค์กรดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันเป็นเท้าที่มีอยู่?
What Paulie and the Organization does... is offer protection for people who can't go to the cops.ว่าสิ่งที่พอลลี่และแก๊งค์ทำ คือการปกป้องพวกคน ที่ไปยุ่งกับตำรวจไม่ได้ แค่นั้นละ
Here's someone whose organization is accused of conducting its own inquisition:หวือหวาทางศาสนาทั้งหมดนี้ นี่คือคนที่มีองค์กร ถูกกล่าวหาว่าการดำเนิน การสืบสวนของตัวเอง:
Our organization will not be placated with flowery New Age rhetoric...องค์กรของเราจะไม่ได้จบลง กับสำนวนสละสลวยยุคใหม่
Payments were made to the contracting organization or a Hong-Kong bank account.การชำระเงินผ่านมือที่สาม หรือบัญชีธนาคารฮ่องกง
And I always counter point out there's no organization on this planet that can neglect its economic foundation.และผมมักโต้แย้งเสมอว่า ไม่มีองค์กรไหนในโลก ที่สามารถละเลยรากฐานทางเศรษฐกิจ
My organization provided the main amicus curiae brief if you allow the patent on this microbe we argued it means that without any congressional guidance or public discussion corporations will own the blueprints of life.องค์กรของผมยื่นสำนวนคำร้องต่อศาลว่า ถ้าศาลยอมให้มีการจดสิทธิบัตรจุลินทรีย์ตัวนี้ หมายความว่าโดยไม่ได้ผ่านสภาคองเกรส
.. The plan as outlined to me was to form an organization of veterans to use as a bluff or as a club at least to intimidate the government... but the corporate cabal had picked the wrong man....เค้าโครงของแผนการนั้นคือให้ผมก่อตั้งองค์กร ของทหารผ่านศึก หรืออย่างน้อยก็เป็นสโมสร เพื่อเอาไว้ข่มขู่รัฐบาล...
The upshot of the whole thing was that I was supposed to lead an organization of 500000 men which would be able to take over the functions of government...บทสรุปของเรื่องทั้งหมดก็คือ ผมได้รับการจ้างวานให้จัดตั้ง องค์กรที่มีสมาชิกราว 500,000 คน ซึ่งสามารถเข้าควบคุมกลไกของรัฐบาลได้...
I visualize an organization of people committed to a purpose and the purpose is doing no harm.ผมเห็นภาพองค์กรของกลุ่มคน ตั้งปณิธานเพื่อไปสู่เป้าหมาย และเป้าหมายนั้นคือไม่ทำร้ายโลก

organization ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿拉伯国家联盟[Ā lā bó Guó jiā Lián méng, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 阿拉伯国家联盟 / 阿拉伯國家聯盟] Arab League, regional organization of Arab states in Southwest Asia, and North and Northeast Africa, officially called the League of Arab States
上合组织[Shàng Hé Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, 上合组织 / 上合組織] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan
上海合作组织[Shàng hǎi Hé zuò Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 上海合作组织 / 上海合作組織] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan
欧洲核子中心[ōu zhōu hé zi zhōng xīn, ㄡ ㄓㄡ ㄏㄜˊ ㄗ˙ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 欧洲核子中心 / 歐洲核子中心] European Organization for Nuclear Research (CERN)
国际刑事警察组织[Guó jì Xíng shì Jǐng chá Zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ ㄗㄨˇ ㄓ, 国际刑事警察组织 / 國際刑事警察組織] International Criminal Police Organization (Interpol)
国际标准化组织[Guó jì Biāo zhǔn huà Zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 国际标准化组织 / 國際標準化組織] International Organization for Standardization
欧佩克[ōu pèi kè, ㄡ ㄆㄟˋ ㄎㄜˋ, 欧佩克 / 歐佩克] OPEC; Organization of the Petroleum Exporting Countries
石油输出国组织[shí yóu shū chū guó zǔ zhī, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄕㄨ ㄔㄨ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄨˇ ㄓ, 石油输出国组织 / 石油輸出國組織] OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries
伊斯兰会议组织[Yī sī lán Huì yì Zǔ zhī, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 伊斯兰会议组织 / 伊斯蘭會議組織] Organization of the Islamic Conference
欧洲安全和合作组织[Ōu zhōu ān quán hé hé zuò zǔ zhī, ㄡ ㄓㄡ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 欧洲安全和合作组织 / 歐洲安全和合作組織] Organization for Security and Cooperation in Europe OCSE
欧洲安全与合作组织[ōu zhōu ān quán yǔ hé zuò zǔ zhī, ㄡ ㄓㄡ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄩˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 欧洲安全与合作组织 / 歐洲安全與合作組織] Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
经济合作与发展组织[Jīng jì Hé zuò yǔ Fā zhǎn Zǔ zhī, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩˇ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄗㄨˇ ㄓ, 经济合作与发展组织 / 經濟合作與發展組織] Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); abbr. to 經合組織|经合组织
美洲国家组织[Měi zhōu Guó jiā Zǔ zhī, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˇ ㄓ, 美洲国家组织 / 美洲國家組織] Organization of American States
非洲统一组织[Fēi zhōu Tǒng yī Zǔ zhī, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄗㄨˇ ㄓ, 非洲统一组织 / 非洲統一組織] Organization of African Unity
非赢利组织[fēi yíng lì zǔ zhī, ㄈㄟ ˊ ㄌㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 非赢利组织 / 非贏利組織] organization not for profit
救世军[jiù shì jūn, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, 救世军 / 救世軍] Salvation Army (protestant philanthropic organization founded in London in 1865)
世界卫生组织[Shì jiè Wèi shēng Zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄗㄨˇ ㄓ, 世界卫生组织 / 世界衛生組織] World Health Organization (WHO)
世卫[shì wèi, ㄕˋ ㄨㄟˋ, 世卫 / 世衛] World Health Organization (WHO); abbr. for 世界衛生組織|世界卫生组织
废藩置县[fèi fān zhì xiàn, ㄈㄟˋ ㄈㄢ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 废藩置县 / 廢藩置縣] abolish the feudal Han and introduce modern prefectures (refers to reorganization during Meiji Japan)
接纳[jiē nà, ㄐㄧㄝ ㄋㄚˋ, 接纳 / 接納] admit (into membership of an organization)
亚太经合组织[Yà Tài Jīng Hé Zǔ zhī, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, 亚太经合组织 / 亞太經合組織] APEC (organization)
亚太经济合作组织[Yà Tài Jīng jì Hé zuò Zǔ zhī, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 亚太经济合作组织 / 亞太經濟合作組織] Asian-Pacific Economic Cooperation organization; APEC
补助组织[bǔ zhù zǔ zhī, ㄅㄨˇ ㄓㄨˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 补助组织 / 補助組織] auxiliary organizations
梁木[liáng mù, ㄌㄧㄤˊ ㄇㄨˋ, 梁木] beam; rafter; lintel; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
慈善组织[cí shàn zǔ zhī, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 慈善组织 / 慈善組織] charity organization
俱乐部[jù lè bù, ㄐㄩˋ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ, 俱乐部 / 俱樂部] club (i.e. a group or organization)
商业机构[shāng yè jī gòu, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 商业机构 / 商業機構] commercial organization
群众组织[qún zhòng zǔ zhī, ㄑㄩㄣˊ ㄓㄨㄥˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 群众组织 / 群眾組織] communal organization
上合[Shàng Hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, 上合] SCO (Shanghai cooperation organization), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan; abbr. for 上海合作組織|上海合作组织
世界海关组织[Shì jiè Hǎi guān Zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ ㄗㄨˇ ㄓ, 世界海关组织 / 世界海關組織] World Customs Organization
教学机构[jiào xué jī gòu, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 教学机构 / 教學機構] educational organization
政府机构[zhèng fǔ jī gòu, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 政府机构 / 政府機構] government organization
团体[tuán tǐ, ㄊㄨㄢˊ ㄊㄧˇ, 团体 / 團體] group; organization; team
人权观察[rén quán guān chá, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ, 人权观察 / 人權觀察] Human Rights Watch (organization)
民间组织[mín jiān zǔ zhī, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄗㄨˇ ㄓ, 民间组织 / 民間組織] humanitarian organization
国际劳工组织[Guó jì Láo gōng Zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄌㄠˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨˇ ㄓ, 国际劳工组织 / 國際勞工組織] International Labor Organization
国际组织[guó jì zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 国际组织 / 國際組織] international organization
国际刑警组织[guó jì xíng jǐng zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˇ ㄗㄨˇ ㄓ, 国际刑警组织 / 國際刑警組織] Interpol (International Criminal Police Organization)
解放组织[jiě fàng zǔ zhī, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 解放组织 / 解放組織] liberation organization
建制[jiàn zhì, ㄐㄧㄢˋ ㄓˋ, 建制] organizational structure

organization ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P)
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO
NPO[エヌピーオー, enupi-o-] (n) (See 非営利団体,特定非営利活動法人) nonprofit organization; Not-for-Profit Organization
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization
アイエルオー[, aieruo-] (n) International Labour Organization (Labor, Organisation); ILO
インターポール;インターポル[, inta-po-ru ; inta-poru] (n) Interpol; International Criminal Police Organization (Organisation)
インテルサット[, interusatto] (n) Intelsat; International Telecommunications Satellite Organization (Organisation)
インマルサット[, inmarusatto] (n) International Maritime Satellite Organization (Organisation); INMARSAT
オアペック[, oapekku] (n) Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (Organisation); OAPEC
オペック[, opekku] (n) Organization of Petroleum Exporting Countries (Organisation); OPEC
ワルシャワ条約機構[ワルシャワじょうやくきこう, warushawa jouyakukikou] (n) Warsaw Treaty Organization
世界保健機関[せかいほけんきかん, sekaihokenkikan] (n) World Health Organization (Organisation); WHO
世界気象機関[せかいきしょうきかん, sekaikishoukikan] (n) World Meteorological Organization (Organisation); WMO
世界知的所有権機関[せかいちてきしょゆうけんきかん, sekaichitekishoyuukenkikan] (n) World Intellectual Property Organization (Organisation); WIPO
区分編成データセット[くぶんへんせいデータセット, kubunhensei de-tasetto] (n) {comp} partitioned organization data set
右翼団体[うよくだんたい, uyokudantai] (n) right-wing organization (clique) (organisation)
国家行政組織法[こっかぎょうせいそしきほう, kokkagyouseisoshikihou] (n) National Government Organization Law (1948)
国連食糧農業機関[こくれんしょくりょうのうぎょうきかん, kokurenshokuryounougyoukikan] (n) UN Food and Agriculture Organization (Organisation); FAO
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] (n) {comp} International Organization for Standardization; ISO
国際機構[こくさいきこう, kokusaikikou] (n) international organization
国際連合食糧農業機関[こくさいれんごうしょくりょうのうぎょうきかん, kokusairengoushokuryounougyoukikan] (n) Food and Agriculture Organization of the United Nations
宮座[みやざ, miyaza] (n) organization of shrine parishioners in a hamlet; parish guild
愛国団体[あいこくだんたい, aikokudantai] (n) patriotic group or organization (organisation)
暴力団[ぼうりょくだん, bouryokudan] (n) gangster organization (organisation); crime syndicate; yakuza (Japanese mafia); band of thugs; group of hoodlums; (P)
猛烈社員;モーレツ社員[もうれつしゃいん(猛烈社員);モーレツしゃいん(モーレツ社員), mouretsushain ( mouretsu shain ); mo-retsu shain ( mo-retsu shain )] (n) gung-ho organization (corporate) man (woman); go-getter worker; hard-driving worker; workaholic employee
理事国[りじこく, rijikoku] (n) member country of the executive committee in an international organization (organisation)
神宮奉斎会[じんぐうほうさいかい, jinguuhousaikai] (n) (obs) Ise Shrine Offering Association (secular organization formed from Jingu-kyo in 1899; dissolved in 1946)
福祉商法[ふくししょうほう, fukushishouhou] (n) (unscrupulous) business practices based on an appeal to one's social conscience; (unscrupulous) sales methods used by someone falsely claiming to represent a charitable (social welfare) organization
組織論[そしきろん, soshikiron] (n) organizational theory; organization theory
複合企業[ふくごうきぎょう, fukugoukigyou] (n,adj-no) conglomerate; group of companies run as a single organization
道長[どうちょう, douchou] (n) head of a martial arts organization (organisation)
野生動物保護団体[やせいどうぶつほごだんたい, yaseidoubutsuhogodantai] (n) wildlife protection organization (organisation)
順編成[じゅんへんせい, junhensei] (n) {comp} sequential organization
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO
オプスデイ;オプス・デイ[, opusudei ; opusu . dei] (n) Opus Dei (Roman Catholic organization)
オルグ[, orugu] (n,vs) (1) (abbr) (See オルガナイザー) organizer; organiser; (2) organizing; organising; organization; organisation; (P)
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P)
クメールルージュ[, kume-ruru-ju] (n) Khmer Rouge (Cambodian communist guerrilla organization)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オーガナイゼーション[おーがないぜーしょん, o-ganaize-shon] organization
ファイル編成[ファイルへんせい, fairu hensei] file organization
世界貿易機関[せかいぼうえききかん, sekaibouekikikan] World Trade Organization (WTO)
区分編成データセット[くぶんへんせいデータセット, kubunhensei de-tasetto] partitioned organization data set
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] International Organization for Standardization, ISO
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation
研究機関[けんきゅうきかん, kenkyuukikan] research organization
索引編成[さくいんへんせい, sakuinhensei] indexed organization
編成[へんせい, hensei] organization (vs), forming, composition, compilation
順編成[じゅんへんせいほう, junhenseihou] sequential organization
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization
標準化団体[ひょうじゅんかだんたい, hyoujunkadantai] standards organization, standards body
部門名[ぶもんめい, bumonmei] organizational unit name
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
協会[きょうかい, kyoukai] Thai: องค์กร English: organization
団体[だんたい, dantai] Thai: องค์กร English: organization

organization ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f] ; corporation [f]
บริหารภายในแบบแนวราบ[n. exp.] (børihān phā) EN: flat organization FR:
เอ็นจีโอ[X] (En.Jī.Ō.) EN: NGO ; Non Government Organization FR: ONG [f] ; organisation non gouvernementale [f]
การจัดระเบียบทางสังคม[n. exp.] (kān jat rab) EN: social organization FR: organisation sociale [f]
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang FR: mouvement [m] ; organisation [f]
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
โครงสร้างสังคม ; โครงสร้างทางสังคม[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: social structure ; social organization FR: structure sociale [f] ; organisation [f]
กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน[org.] (Klum Prathē) EN: Organization of Petroleum Exporting Countries ( OPEC ) FR: Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
กอง[n.] (køng) EN: division ; office ; bureau ; agency ; headquarters ; unit ; organization FR: division [f] ; bureau [m]
ก่อตั้งองค์การ[v. exp.] (køtang ongk) EN: establish an organization FR:
หมู่คณะ[n.] (mūkhana) EN: staff ; clique ; bloc ; organization FR:
หน่วยงานเอกชน[n. exp.] (nūay ngān ē) EN: private organization FR:
องค์[n.] (ong) EN: body ; organization FR: corps [m]
องค์การ[n.] (ongkān) EN: organization ; agency FR: organisation [f] ; organisme [m] ; comité [m]
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ[org.] (Ongkān Āhān) EN: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) FR:
องค์การอนามัยโลก[org.] (Ongkān Anām) EN: World Health Organization (WHO) FR: Organisation mondiale de la santé (OMS)
องค์การแบตเตอรี่่ (อ.บ.ต.)[org.] (Ongkān Baet) EN: Battery Organization of Thailand FR:
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)[org.] (Ongkān Børi) EN: Tambon Administrative Organization (TAO) ; Subdistrict Administrative Organization (SAO) FR:
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น[n. exp.] (Ongkān Børi) EN: Local Administration Organization FR:
องค์การฟอกหนัง (อฟน.)[org.] (Ongkān Føkn) EN: The Tanning Organization FR:
องค์การแห่งความรู้ [n. exp.] (ongkān haen) EN: knowledge organization FR: organisation du savoir [f]
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ[org.] (Ongkān Kān ) EN: International Civil Aviation Organization (ICAO) FR:
องค์การการค้าโลก[org.] (Ongkān Kānk) EN: World Trade Organization (WTO) FR: Organisation mondiale du commerce (OMC)
องค์การคลังสินค้า (อคส.)[org.] (Ongkān Khla) EN: Public Warehouse Organization FR:
องค์การมหาชน[n. exp.] (ongkān mahā) EN: public agency ; public organization FR: organisation publique [f] ; organisme public [m ] ; agence publique [f]
องค์การนิติบุคคล[n. exp.] (ongkān niti) EN: juristic organization FR:
องค์การเภสัชกรรม (อภ.)[n. exp.] (Ongkān Phēs) EN: The Government Phamaceutical Organization (GPO) FR:
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา[org.] (Ongkān Pheū) EN: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) FR:
องค์การแรงงาน [n. exp.] (ongkān raēn) EN: labour organization FR: organisation du travail [f]
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ[org.] (Ongkān Raēn) EN: International Labour Organization (ILO) FR:
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)[org.] (Ongkān Rap ) EN: Express Transportation Organization of Thailand (ETO) FR:
องค์การรัฐบาล[n. exp.] (ongkān ratt) EN: government organization FR: organisation gouvernementale [f]
องค์การระหว่างประเทศ[n. exp.] (ongkān rawā) EN: international organization (Am.) ; international organisation FR: organisation internationale [f]
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน[org.] (Ongkān Rawā) EN: International Organization for Standardization (ISO) FR:
องค์การรูปนัย[n. exp.] (ongkān rūpn) EN: formal organization FR:
องค์การสหประชาชาติ[org.] (Ongkān Saha) EN: United Nations Organization ; United Nations ; UN FR: Nations unies [fpl] ; ONU
องค์การสะพานปลา (สป.) [org.] (Ongkān Saph) EN: Fish Marketing Organization FR:
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก[org.] (Ongkān Saps) EN: World Intellectual Property Organization (WIPO) FR: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) [f]
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)[org.] (Ongkān Seūs) EN: Mass Communication Organization of Thailand (MCOT) FR:
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)[org.] (Ongkān Song) EN: Thai Dairy Farming Promotion Organization of Thailand FR:

organization ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwaltungsapparat {m}administrative organization
Dateiorganisation {f}data organization
Dateiorganisation {f}file organization
Arbeitsorganisation {f}labour organization
Vertriebsorganisation {f}marketing organization
Verwaltungsapparat {m}ministrative organization
NRO : Nichtregierungsorganisation {f}NGO : Non-Governmental Organization
Ablauforganisation {f}process organization; process organisation; process-oriented organization
Hilfsorganisation {f}relief organization
Dachorganisation {f}umbrella organization; parent organization
Dachverband {m}umbrella organization
Spitzenverband {m}umbrella organization
Aktive {m,f}; Aktiver (in einer Organisation)full member (of an organization)
Organigramm {n}organization chart
Organisationskontrolle {f}organizational control
Organisationsstruktur {f}organizational structure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า organization
Back to top