ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

occasionally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *occasionally*, -occasionally-

occasionally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
occasionally (adv.) บางครั้งบางคราว See also: บางที, บางครั้ง, บางโอกาส Syn. now and then, at times Ops. frequently, often
English-Thai: Nontri Dictionary
occasionally(adv) บางโอกาส,เป็นครั้งคราว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครั้งคราว (adv.) occasionally See also: now and then, now and again, at intervals Syn. บางครั้งบางคราว Ops. บ่อยๆ, เสมอๆ
ชั่วครั้งชั่วคราว (adv.) occasionally See also: sometimes, at times, periodically Syn. ชั่วครั้งชั่วคราว, เป็นครั้งคราว, ชั่วครั้งคราว Ops. บ่อย, ถี่, เสมอ
บางคราว (adv.) occasionally See also: sometimes Syn. บางครั้ง, บางที, บางขณะ
บางโอกาส (adv.) occasionally See also: sometimes Syn. บางคราว, บางหน
เป็นครั้งๆ (adv.) occasionally See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time
เป็นครั้งคราว (adv.) occasionally See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time Syn. บางครั้ง, บางโอกาส, เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นมื้อเป็นคราว, บางครั้งบางคราว Ops. บ่อย, เป็นประจำ
เป็นคราวๆ (adv.) occasionally See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time Syn. เป็นครั้งๆ
เป็นตอนๆ (adv.) occasionally See also: periodically, periodically, sporadically, intermittently, spasmodically Syn. เป็นช่วง, เป็นช่วงๆ
เป็นพักๆ (adv.) occasionally See also: periodically, periodically, sporadically, intermittently, spasmodically Syn. เป็นช่วง, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ
เป็นมื้อเป็นคราว (adv.) occasionally See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time Syn. บางครั้ง, บางโอกาส, เป็นครั้งเป็นคราว, บางครั้งบางคราว Ops. บ่อย, เป็นประจำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Occasionallyบางโอกาส นานๆ ครั้ง ไม่บ่อยมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, I don't know about y'all, but I occasionally have the impulse to physically assault one of our finer correctional officers.พวกแกยังไงไม่รู้นะ แต่บางวันฉันก็ตีนคัน... อยากกระทืบไอ้ผู้คุมกลับบ้างเหมือนกัน
THE WILHELMINA SLATER I KNOW AND OCCASIONALLY WISH I WASเวเลมีน่า สเลเตอร์ ผมรู้จัก\ บ้างครั้งบางคราว ผมก็
Well, I think one of our duties as teenagers is to occasionally piss off our parents.ฉันคิดว่าหนึ่งในหน้าที่ของการเป็นวัยรุ่น อย่างเราคือการออกห่างจากพ่อแม่ในบางครั้ง
Well, some police departments occasionally call me up to come back and do psych evaluations.บางครั้งบางคราวทางกรมตำรวจก็โทรหาแม่ ให้แม่กลับมาแล้วก็ทำการประเมินทางจิตน่ะ
Sharks, bears, the occasionally penguin.ฉลาม หมี บางครั้งก็ เพนกวิน
I'm short and occasionally have dandruff in my beard.ฉันเตี้ย และมีโอกาสที่จะเป็นรังแคที่หนวด
Darwin was occasionally a moron.ดาร์วินก็จะเป็นพวกบ้าๆบอได้ในบางครั้ง
She can occasionally be quite sentimental Uh, there were funding cutbacks and you've lt your scholarship, which, of course, means yo internship is canced.บางทีแคมก็คงอ่อนไหวกับเรื่องแบบนี้ เอ่อ.. พวกเขาลดจำนวนเงินลง ทำให้คุณเสียทุนการศึกษาไป ซึ่ง..
Well,that was a low-Probability event, and even low-Probability events occasionally occur, and this one did.มันมีความเป็นไปได้น้อยที่จะตกลงมา และโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้น้อยด้วย และอันนี้มันใช่ค่ะ
But Penny and I occasionally need some...แต่เพนนีกับฉัน อยากมีเวลา
And if i'm occasionally naked in your dreams,- เชอร์ลีย์ - ผมรู้ เธอเป็นคนมีปัญหา เธอกวนน้ำให้ขุ่น
And occasionally more classic cannibalismและบางครั้งพบมาก ในพวกที่มีลักษณะชอบกินเนื้อคนสด ๆ

occasionally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, 偶然] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly
偶尔[ǒu ěr, ㄡˇ ㄦˇ, 偶尔 / 偶爾] occasionally; once in a while; sometimes
时而[shí ér, ㄕˊ ㄦˊ, 时而 / 時而] occasionally; often, but not at fixed times

occasionally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょいちょい[, choichoi] (adv,int,n) often; frequently; now and then; occasionally
時に[ときに, tokini] (exp) (1) by the way; incidentally; (adv) (2) sometimes; occasionally
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P)
ちょくちょく[, chokuchoku] (adv) often; frequently; now and then; occasionally; (P)
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P)
往々にして[おうおうにして, ouounishite] (adv) sometimes; occasionally; now and then; from time to time
折り節;折節[おりふし, orifushi] (adv,n) occasionally; at times; the season; from time to time
時たま;時偶[ときたま, tokitama] (adv) once in a while; occasionally; seldom; at long intervals
時には[ときには, tokiniha] (exp,adv) at times; occasionally; (P)

occasionally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางครั้ง[adv.] (bāng khrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāng khrang) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time ; at times ; now and then FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre ; à l'occasion
บางคราว[adv.] (bāng khrāo) EN: occasionally ; sometimes FR: de temps en temps ; occasionnellement ; parfois
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บางเวลา[adv.] (bāng wēlā) EN: sometimes ; occasionally FR: certaines fois
ครั้งคราว[adv.] (khrang khrā) EN: occasionally FR:
ในบางโอกาส[adv.] (nai bāng ōk) EN: occasionally FR: occasionnellement
เป็นช่วง[adv.] (pen chūang) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically FR: par intermittence ; sporadiquement
เป็นครั้งคราว[adv.] (pen khrang ) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time ; once in a while FR: occasionnellement
เป็นครั้งเป็นคราว[adv.] (pen khrang ) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre
เป็นคราว ๆ[adv.] (pen khrāo-k) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time FR: de temps à autre ; de temps en temps ; occasionnellement ; à l'occasion ; périodiquement

occasionally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gelegentlich; fallweise {adv}now and again; occasionally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า occasionally
Back to top