ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

official

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *official*, -official-

official ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
official (n.) เจ้าหน้าที่ See also: พนักงาน Syn. officer, agent
official (adj.) ที่เป็นทางการ See also: เป็นทางการ Syn. formal Ops. informal, unofficial
official inquiry (n.) การสอบสวนหาความผิด See also: การสืบสวน, การพิจารณาคดี Syn. investigation, trial
official language (n.) ภาษาจีนกลาง (ใช้เป็นทางการในประเทศจีน) See also: ภาษาแมนดาริน Syn. Mandarin Chinese
official list (n.) ม้วนเอกสาร Syn. record
official receiver (n.) พนักงานพิทักษ์ทรัพย์สิน (ทางกฎหมาย) Syn. receiver
officialdom (n.) ข้าราชการ
officialese (n.) สำนวนภาษาของเอกสารทางการ Syn. jargon
officialism (n.) ความเป็นทางการเกินไป (คำไม่เป็นทางการ) See also: การยึดติดระเบียบราชการมากเกินไป Syn. bureaucracy, mumbo jumbo
officially (adv.) อย่างเป็นทางการ Syn. formally Ops. informally, unofficially
officials (n.) ผู้มีอำนาจ See also: เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ Syn. officialdom
officials (n.) ที่ทำการของเจ้าหน้าที่ Syn. directors
English-Thai: HOPE Dictionary
official(อะฟิช'เชิล) n. ข้าราชการ,เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ
officialdom(อะฟิช'เชิลดัม) n. วงการข้าราชการ
officialese(อะฟิช'ชะลิซ) n. ภาษาหรือสำนวนหนังสือราชการที่เข้าใจยาก
officialism(อะฟิช'ชะลิซซึม) n. วิธีการทางราชการ,ระบบราชการ
English-Thai: Nontri Dictionary
official(adj) ทางราชการ,เป็นทางการ,โดยตำแหน่ง
officially(adv) ทางราชการ,อย่างเป็นทางการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
official๑. ข้าราชการ๒. ทางราชการ, ทางการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
official receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Official Development Assistanceความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จวน (n.) governor´s official resident See also: official resident Syn. บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด
ตราภูมิ (n.) an official paper granting immunity from taxes and convee
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด (n.) governor´s official resident See also: official resident
ระวาง (n.) official record (of) Syn. ทำเนียบ
เทศกิจ (n.) municipal official (whose duty is to take care of cleanness)
เสวกามาตย์ (n.) court official and councilors
ทางราชการ (n.) official See also: governmental Syn. ทางการ
เจ้าพนักงาน (n.) official See also: government official, officer Syn. เจ้าหน้าที่
พระราชสาสน์ (n.) official and royal message See also: royal letter, autograph letter from a king to another government
ราชสาสน์ (n.) official and royal message See also: royal letter, autograph letter from a king to another government Syn. พระราชสาสน์
สารตรา (n.) official document
แขกเมือง (n.) official foreign visitor See also: state guest Syn. แขกบ้านแขกเมือง
วันหยุดราชการ (n.) official holiday
ข้อราชการ (n.) official issue Syn. เรื่องราชการ
เรื่องราชการ (n.) official issue
ภาษาทางการ (n.) official language See also: standard language, formal language Syn. ภาษามาตรฐาน
ภาษาราชการ (n.) official language
ภาษาแบบแผน (n.) official language See also: standard language, formal language Syn. ภาษาทางการ, ภาษามาตรฐาน
หนังสือราชการ (n.) official letter See also: official document
ทบวงการ (n.) official organization See also: bureau, office, agency
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He'd gotten an official warning that…เขาได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการว่า...
I got an official warningฉันได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But in my official capacity, I have no alternative but to pursue his accusations.เเต่ด้วยหน้าที่เเล้ว ผมไม่มีทางเลือก นอกจากรับฟังข้อกล่าวหาของเขา
I take it the official nature of this visit makes it necessary for me to...ในเมื่อนี่เป็นการพบปะอย่างเป็นทางการ ผมก็คงจําเป็นต้อง--
We shall need an official verification.เราคงจําเป็นต้องพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการ
I'm not welcome in official circles.{\cHFFFFFF}ฉันไม่ได้รับการต้อนรับ ในวงการอย่างเป็นทางการ
Read my latest, an official version of the French Revolution.นี่ อ่านเล่มล่าสุดของฉัน เวอร์ชั่นที่เป็น ทางการของการปฏิวัติฝรั่งเศส
My sister knew an official in the Controller's officeพี่สาว,น้องสาวของฉันที่รู้ official in สำนักงานของผู้ควบคุม
Well, I offer our academy's official welcome in the name of our directress,เอาละ, ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการ ในนามของผู้อำนวยการของเรา,
A private man without wealth without property without official title or office.ชายสันโดษ ไร้ความมั่งคั่ง ปราศจากทรัพย์สิน และยศถาบรรดาศักดิ์
They got immigration records, census reports, and they got official accounts of all the wars and plane crashes... and volcano eruptions and earthquakes and fires and floods... and all the other disasters that interrupted the flow of things... in the good ยังมีบันทึกคนเข้าเมือง สำมะโนประชากร มีรายงานเกี่ยวกับสงคราม เครื่องบินตก.. ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม
That's the official Flights of Fancy balloon.นั่นเป็นบอลลูนของทางสวนสนุกนะหนู.
Now we've done it. You have brought me an official farewell gift from...ตอนนี้เราได้ทำมัน คุณได้นำฉันของขวัญอำลาอย่างเป็นทางการจาก ...
This isn't an official Forensic Services report.นี่มันไม่ใช่รายงานฉบับจริง

official ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假吏[jiǎ lì, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧˋ, 假吏] acting magistrate; temporary official (in former times)
出官[chū guān, ㄔㄨ ㄍㄨㄢ, 出官] to leave the capital for an official post
内定[nèi dìng, ㄋㄟˋ ㄉㄧㄥˋ, 内定 / 內定] decision to appoint an official that is kept secret among the hierarchy
半封建半殖民地[bàn fēng jiàn bàn zhí mín dì, ㄅㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄢˋ ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄧˋ, 半封建半殖民地] semi-feudal and semi-colonial (the official Marxist description of China in the late Qing and under the Guomindang
文书[wén shū, ㄨㄣˊ ㄕㄨ, 文书 / 文書] document; official correspondence; secretary; secretariat
名士[míng shì, ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, 名士] famous scholar; worthy; celebrity, esp. distinguished literary person having no official post
弹冠相庆[tán guān xiāng qìng, ㄊㄢˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˋ, 弹冠相庆 / 彈冠相慶] lit. to flick dust off sb's cap (成语 saw); to celebrate an official appointment; to congratulate and celebrate (promotion, graduation etc)
办公[bàn gōng, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ, 办公 / 辦公] handle official business; work (usually in an office)
府第[fǔ dì, ㄈㄨˇ ㄉㄧˋ, 府第] mansion house; official residence
府邸[fǔ dǐ, ㄈㄨˇ ㄉㄧˇ, 府邸] mansion house; official residence
一中原则[yī zhōng yuán zé, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, 一中原则 / 一中原則] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China
假公济私[jiǎ gōng jì sī, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˋ ㄙ, 假公济私 / 假公濟私] official authority used for private interests (成语 saw); to attain private ends by abusing public position
清史馆[Qīng shǐ guǎn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄍㄨㄢˇ, 清史馆 / 清史館] office set up in 1914 to compile official history of the Qing dynasty
公务[gōng wù, ㄍㄨㄥ ˋ, 公务 / 公務] official business
公章[gōng zhāng, ㄍㄨㄥ ㄓㄤ, 公章] official seal
史臣[shǐ chén, ㄕˇ ㄔㄣˊ, 史臣] official in charge of public records
司马[Sī mǎ, ㄙ ㄇㄚˇ, 司马 / 司馬] official post of minister of war in pre-han Chinese states; two-character surname Sima
咨文[zī wén, ㄗ ㄨㄣˊ, 咨文] official communication (between gov. offices of equal rank); report delivered by the head of gov. on affairs of state
官价[guān jià, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄚˋ, 官价 / 官價] official price
打官腔[dǎ guān qiāng, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, 打官腔] to talk officiously; to assume the air of a functionary; to talk in official jargon
打官话[dǎ guān huà, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚˋ, 打官话 / 打官話] to talk officiously; to assume the air of a functionary; to talk in official jargon
加官进位[jiā guān jìn wèi, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ, 加官进位 / 加官進位] promotion in official post and salary raise (成语 saw)
加官进禄[jiā guān jìn lù, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄨˋ, 加官进禄 / 加官進祿] promotion in official post and salary raise (成语 saw)
公事[gōng shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 公事] public affairs; official (matters, duties etc)
官架子[guān jià zi, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, 官架子] putting on official airs
官复原职[guān fù yuán zhí, ㄍㄨㄢ ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ ㄓˊ, 官复原职 / 官復原職] restored to one's official post; to send sb back to his former post
[xǔ, ㄒㄩˇ, 糈] official pay; sacrificial rice
[fǔ, ㄈㄨˇ, 府] seat of government; government repository (archive); official residence; mansion; presidential palace; (honorific) Your home; prefecture (from Tang to Qing times)
大印[dà yìn, ㄉㄚˋ ˋ, 大印] stamp; official seal
泰卢固语[Tài Lú gù yǔ, ㄊㄞˋ ㄌㄨˊ ㄍㄨˋ ㄩˇ, 泰卢固语 / 泰盧固語] Telegu, the official language of Andhra Pradesh, India
官称[guān chēng, ㄍㄨㄢ ㄔㄥ, 官称 / 官稱] title; official appellation
缅甸联邦[Miǎn diàn lián bāng, ㄇㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ, 缅甸联邦 / 緬甸聯邦] Union of Myanmar, official name of Burma since 1998
出面[chū miàn, ㄔㄨ ㄇㄧㄢˋ, 出面] act in a (official or personal) capacity
幕僚[mù liáo, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˊ, 幕僚] aids and advisors of top official
阿拉伯国家联盟[Ā lā bó Guó jiā Lián méng, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 阿拉伯国家联盟 / 阿拉伯國家聯盟] Arab League, regional organization of Arab states in Southwest Asia, and North and Northeast Africa, officially called the League of Arab States
[lì, ㄌㄧˋ, 浰] attend (official functions)
[lì, ㄌㄧˋ, 莅 / 蒞] attend (official functions)
官府[guān fǔ, ㄍㄨㄢ ㄈㄨˇ, 官府] authorities; feudal official
劣迹[liè jì, ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 劣迹 / 劣跡] bad record (esp. of a public official); unsavory track record
文武百官[wén wǔ bǎi guān, ㄨㄣˊ ˇ ㄅㄞˇ ㄍㄨㄢ, 文武百官] civil and military officials

official ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフィシャルサプライヤー[, ofisharusapuraiya-] (n) official supplier
オフィシャルハンデ[, ofisharuhande] (n) official handicap (golf)
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California
パイプ[, paipu] (n) (1) pipe; tube; (2) channels, official or otherwise; (business) connections; (3) tobacco pipe; (P)
下文[くだしぶみ, kudashibumi] (n) edict from a senior official in government or military which had the status of a binding official document
下種;下衆;下司[げす, gesu] (adj-na,n,adj-no) (1) low-life; sleazebag; boor; (2) person of humble rank; humble person; peasant; menial; churl; petty official
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official
伴食[ばんしょく, banshoku] (n,vs) (1) eating with a guest; (2) nominal official (a slighting term)
係員(P);係り員[かかりいん, kakariin] (n) official (e.g. customs); clerk in charge; (P)
公報[こうほう, kouhou] (n) official bulletin; communique; (P)
公布[こうふ, koufu] (n,vs) official proclamation; announcement; promulgation (e.g. of regulations); (P)
公式参拝[こうしきさんぱい, koushikisanpai] (n) official visit to a shrine (or temple)
公徳[こうとく, koutoku] (n) civic virtues; official morality
公文[こうぶん, koubun] (n) official document; archives; (P)
公文書[こうぶんしょ, koubunsho] (n) official document; archives; (P)
公表[こうひょう, kouhyou] (n,vs) official announcement; proclamation; (P)
公認[こうにん, kounin] (n,vs,adj-no) official recognition; authorization; authorisation; licence; license; accreditation; (P)
制式[せいしき, seishiki] (n) (See 決まり・きまり・1) defined style; predetermined style; official style; rule
印鑑証明[いんかんしょうめい, inkanshoumei] (n) certification of official registration of a seal
古手[ふるて, furute] (n,adj-no) disused article; ex-soldier; retired official
国字[こくじ, kokuji] (n) (1) country's official writing system; native script; (2) (See 仮名・かな) kana; (3) (See 漢字) kanji that originated in Japan (as opposed to China)
国連公用語[こくれんこうようご, kokurenkouyougo] (n) official languages of the UN (Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish)
在籍専従者[ざいせきせんじゅうしゃ, zaisekisenjuusha] (n) full-time trade union official
官人[かんにん;かんじん;つかさびと, kannin ; kanjin ; tsukasabito] (n) (arch) government official (esp. one of low to medium rank); public servant
官司[かんし, kanshi] (n) (1) government office; public office; (2) government official
官員[かんいん, kan'in] (n) government official
官報[かんぽう, kanpou] (n) official daily gazette; official telegram; (P)
官紀紊乱[かんきびんらん, kankibinran] (n) laxity in official discipline; civil service corruption
官職[かんしょく, kanshoku] (n) (See 公職) government service; official position; civil service
官製葉書[かんせいはがき, kanseihagaki] (n) official (government) postcard; postal card
官許[かんきょ, kankyo] (n,vs) official licence; official license; government permit
実用語[じつようご, jitsuyougo] (n) practical language; language used for day-to-day activity (in contrast to official languages); facility language
小鰺刺[こあじさし;コアジサシ, koajisashi ; koajisashi] (n) little tern (the official bird of Chiba); sterna albifrons
帰臥[きが, kiga] (n,vs) quitting one's job as a government official to return to live quietly in one's own native region
建て前(P);建前(P);立て前;立前;点て前;点前[たてまえ(P);てまえ(点前), tatemae (P); temae ( temae )] (n) (1) (建て前, 建前, 立て前, 立前 only) face; official stance; public position or attitude (as opposed to private thoughts); (2) (建て前, 建前 only) ceremony for the erection of the framework of a house; (3) (立て前, 立前, 点て前, 点前 only) tea ceremony procedures; tea ceremony etiquette; (P)
建値;建て値[たてね, tatene] (n) official market quotations; exchange rates
役職[やくしょく, yakushoku] (n) post; managerial position; official position; (P)
拡大連座制[かくだいれんざせい, kakudairenzasei] (n) (See 連座制) expanded system of guilt by association in Japanese election law, which stipulates that an elected official may lose his position if someone in his campaign commits a crime
捨て印;捨印[すていん, sutein] (n) marginal seal (special seal affixed into the margins of an official document to indicate that any later revisions to the document are valid)
掌客[しょうきゃく, shoukyaku] (n) (arch) court official in charge of entertaining important guests

official ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer FR: conseiller du roi [m]
อำมาตย์[n.] (amnāt) EN: government officer ; court official ; courtier FR:
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบรายงาน[n. exp.] (bai rāi-ngā) EN: official report from the province FR:
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: official residence ; official quarters FR: résidence officielle [f]
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด[n. exp.] (bānphak phū) EN: governor's official resident FR:
บัตรหมาย[n.] (batmāi) EN: official order ; call-up orders ; draft papers FR:
บัตรประจำตัวข้าราชการ[n. exp.] (bat prajamt) EN: official identification card FR:
ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ[v. exp.] (chai amnāt ) EN: abuse of official functions FR:
ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ[n. exp.] (cheū rīek y) EN: official name FR: nom officiel [m]
ชื่อทางการ[n. exp.] (cheū thāngk) EN: official name FR: nom officiel [m]
ชื่ออย่างเป็นทางการ[n. exp.] (cheū yāng p) EN: official name FR: nom officiel [m]
เอกสารราชการ[n.] (ēkkasānrātc) EN: official document ; government document ; official government papers FR: document officiel [m] ; document administratif [m]
แจ้งความมายัง[n. exp.] (jaēngkhwām ) EN: form of address formerly used in official letters FR:
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority ; authorities FR: agent public [m] ; agent [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; officier [m] ; représentant de l'autorité [m] ; autorités [fpl]
เจ้าหน้าที่ของรัฐ[n. exp.] (jaonāthī kh) EN: state official ; government officer FR:
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข[n. exp.] (jaonāthī sā) EN: public health official FR: responsable de la santé publique [m]
เจ้าหน้าที่สอบสวน[n. exp.] (jaonāthī sø) EN: inquiry official FR:
เจ้าพนักงาน[n.] (jaophanakng) EN: officer ; government official ; official FR:
เจ้าพนักงานของรัฐบาล[n. exp.] (jaophanakng) EN: government official FR:
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (jaophanakng) EN: official custodian FR:
จวน[n.] (jūan) EN: official residence ; governor's residence FR: résidence officielle [f]
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน [org.] (Kān Prachum) EN: Senior Economic Official Meeting (SEOM) FR:
การประชุมทางการ[n. exp.] (kān prachum) EN: official meeting FR: réunion officielle [f]
แขกเมือง[n.] (khaēkmeūang) EN: official visitor ; official guest FR:
ข้าราชการบำนาญ[n. exp.] (khārātchakā) EN: retired civil servant ; pensioned official FR: fonctionnaire retraité [m]
ข้าราชการชั้นกระจอก[n. exp.] (khārātchakā) EN: petty official FR: fonctionnaire subalterne [m] ; sous-fifre [m] (fam.)
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร[n. exp.] (khārātchakā) EN: commissioned officer ; commissioned official FR:
ข้าราชการฝ่ายปกครอง[n. exp.] (khārātchakā) EN: administration official ; administration officer FR:
ข้าราชการพลเรือน[n. exp.] (khārātchakā) EN: civilian government official ; civil servant ; civil official FR:
ข้าราชสำนัก[n. exp.] (khārātchasa) EN: courtier ; court official ; palace official FR:
ขุน[n.] (khun) EN: prince ; king ; sovereign ; ruler ; nobleman ; titled official ; [title for the lowest rank of nobility] FR: prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; magnat [m]
ขุนเมือง[n.] (khunmeūang) EN: king ; lord ; civic official FR:
ความลับของทางราชการ[n. exp.] (khwām lap k) EN: official secret FR:
กิจจะลักษณะ[adj.] (kitjalaksan) EN: official ; formal ; systematic FR:
เกินอำนาจหน้าที่[v. exp.] (koēn amnāt ) EN: overstep one's official powers FR:
กรมการอำเภอ[n.] (krommakān-a) EN: administrative staff of a district ; district official FR:
กรมการจังหวัด[n.] (krommakānja) EN: administrative staff of a township ; township official FR:
กรมวัง[n. exp.] (krommawang) EN: palace official FR:
หลวง[adj.] (lūang) EN: public ; official ; state ; governement FR: public ; officiel ; étatique ; national

official ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahnbeamter {m}railway official
Beamtenbeleidigung {f}libelling an official; insulting an official
Dementi {n} | ein offizielles Dementidisclaimer | an official denial
Regierungsbeamte {m,f}; Regierungsbeamtergovernment official
Amtsblatt {n} | im Amtsblatt bekannt gebend (bekanntgebend [alt])official gazette; official journal | gazetting
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits
Dienstordnung {f}official regulations
Amtsgeheimnis {n}official secret
Amtsgeschäfte {pl}official duties
Amtshandlung {f}official act
Amtssprache {f}official language
Amtstracht {f}official attire
Amtsüberschreitung {f}official excess
Ausstellungskatalog {m}official catalogue
Bußgeldbescheid {m}official demand for payment of a fine
Dienstgespräch {n}official call
Dienstpflicht {f}official duty
Dienstsiegel {n}official seal (stamp)
Dienstwagen {m}official car
Sachbearbeiter {m}official in charge
Amtsstil {m}officialese

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า official
Back to top