ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

old-fashioned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *old-fashioned*, -old-fashioned-

old-fashioned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
old-fashioned (adj.) ที่ล้าสมัย See also: เชย, ที่เป็นสมัยเก่า Syn. ou of date, outdated Ops. modern, new
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คร่ำครึ (adj.) old-fashioned See also: out-of-date, antiquated, outmoded Ops. ทันสมัย, ล้ำสมัย
ครึ (adj.) old-fashioned See also: obsolete, outmoded, obsolescent
เก่าก่อน (adj.) old-fashioned See also: outdated, outmoded, dated, out of date, unfashionable, ancient, antiquated, antique, archaic, primeval Syn. เก่า, เก่าแก่
เชย (adj.) old-fashioned See also: outdated, outmoded, dated, out of date, unfashionable Syn. ล้าสมัย, โบราณ, หมดสมัย, หมดยุค Ops. ทันสมัย
เร่อร่า (adj.) old-fashioned See also: out of date, outdated, outmoded Syn. ล้าสมัย
โบราณ (adj.) old-fashioned See also: outdated, outmoded, dated, out of date, unfashionable, ancient, antiquated, antique, archaic, primeval Syn. เก่าก่อน, เก่า, เก่าแก่
เชย (v.) be old-fashioned See also: be outdated, be dated, be out of date, be unfashionable Syn. ล้าสมัย, โบราณ, หมดสมัย, หมดยุค Ops. ทันสมัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, old boy, I have a strong feeling that before the day's out, somebody's going to make use of that rather expressive, though somewhat old-fashioned term, "foul play. "รู้มั้ยฉันสังหรณ์ใจว่าก่อนที่จะหมดวัน จะมีบางคนใช้สํานวนที่สื่อความหมาย... ซึ่งถึงแม้จะโบราณที่เรียกว่า 'เล่นตุกติก'
You've known Max a long time. So you know he's the old-fashioned type, who'd die to defend his honor, or who'd kill for it.ท่านรู้จักแม็กซ์มานาน ดังนั้นคงรู้ว่า เขาเป็นคนหัวโบราณที่ยอมตายเพื่อรักษาเกียรติ
They've got an old-fashioned toilet. You know, the box and the chain thing.พวกเขาได้มีห้องน้ำล้าสมัย คุณรู้ว่ากล่องและสิ่งที่ห่วงโซ่
Why don't we stick to good, old-fashioned hand tools for now.ทำไมเราไม่หาอะไรอย่างอื่นทำ ให้พ้นจากพวกเครื่องมือเก่า ๆ พวกเนี้ย
Roughly two hours. He's using an old-fashioned HA-3 virus.ไม่น่าเกิน 2ชม.ครับ, เขาใช้ HA-3 ในการเจาะ, ไวรัสรุ่นปู่เลยล่ะ
Maybe I'm just an old-fashioned girl... but I pity the woman who's too busy to take care of her man.บางทีฉันอาจจะเพียงแค่สาวเชย ... แต่ผมสงสารผู้หญิงคนหนึ่งที่ยุ่งเกินไปที่จะดูแลคนของเธอ
"But where are those good, old-fashioned valuesที่กลบวิถีคุณค่าเก่า ๆ ดี ๆ
We want a big, old-fashioned one. Probably rusty.หาดอกใหญ่ที่โบราณที่สุด และขึ้นสนิมเหมือนตรงที่จับ
It's time we reinvested in some good old-fashioned policemen and women, not these mechanical clowns.ถึงเวลาที่เราจะต้องสร้าง... . เข้าหน้าที่ตำรวจชายและหญิงที่ดี แบบเดิมขึ้นมา...
Who would want to marry into such an old-fashioned traditional family?ใครอย่างจะแต่งงานกับ ครอบครัวที่หัวโบราณบ้างล่ะ?
You don't come across old-fashioned values like that anymore, friends.เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอใครทำเรื่อง เชยๆ แบบนี้อีกแล้ว
I have a company that provides banking-support services mainly in the South, but, really, I'm an old-fashioned entrepreneur.ผมมีบริษัทที่ให้บริการ เกี่ยวกับกิจการของธนาคาร... ...รายใหญ่ทางใต้, แต่, จริงๆ, ผมเป็นนักลงทุนการเงินรุ่นเก่า

old-fashioned ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陈规[chén guī, ㄔㄣˊ ㄍㄨㄟ, 陈规 / 陳規] outmoded conventions; old-fashioned ways
陈规陋习[chén guī lòu xí, ㄔㄣˊ ㄍㄨㄟ ㄌㄡˋ ㄒㄧˊ, 陈规陋习 / 陳規陋習] outmoded conventions; old-fashioned ways
拜堂[bài táng, ㄅㄞˋ ㄊㄤˊ, 拜堂] ritual kneeling to heaven and earth by bride and groom in a old-fashioned wedding ceremony; same as 拜天地
成语[chéng yǔ, ㄔㄥˊ ㄩˇ, 成语 / 成語] saw: set expression of written Chinese, invariably made up of 4 characters (or two couplets of 4 characters), often alluding to a story or historical quotation, sometimes cliched, trite or old-fashioned (specialized Chinese saw dictionaries 成語辭典|成语辞典 list
过时[guò shí, ㄍㄨㄛˋ ㄕˊ, 过时 / 過時] old-fashioned

old-fashioned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
揚げ巻;揚巻;総角[あげまき, agemaki] (n) (1) old-fashioned boys' hairstyle; (2) Meiji period women's hairstyle; (3) (揚げ巻, 揚巻 only) type of dance in kabuki; (4) (揚げ巻, 揚巻 only) knots in colour of four cardinal points hanging from the roof above the sumo ring (color); (5) (abbr) (See 揚巻貝) constricted tagelus (Sinonovacula constricta); Chinese razor clam
灯台(P);燈台(oK)[とうだい, toudai] (n) (1) lighthouse; (2) old-fashioned interior light fixture comprising a wooden pole with an oil-filled dish and a wick atop it; (P)
白粉中毒[おしろいちゅうどく, oshiroichuudoku] (n) lead poisoning (from old-fashioned white makeup powder)
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
前時代的[ぜんじだいてき, zenjidaiteki] (adj-na) premodern; old-fashioned; outmoded; antiquated
大時代[おおじだい(P);だいじだい(ik), oojidai (P); daijidai (ik)] (adj-na,n) old-fashioned; antiquated; anachronistic; (P)
旧弊[きゅうへい, kyuuhei] (adj-na,n,adj-no) old-fashioned; conservatism; standing evil; the old school; antiquated
時代遅れ;時代後れ[じだいおくれ, jidaiokure] (adj-na,adj-no,n) old-fashioned; behind the times; out of date

old-fashioned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; antiquated ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
โบราณ-[pref.] (bōrānna-) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
เชย[adj.] (choēi) EN: old-fashioned ; outdated ; rustic FR:
ไดโนเสาร์[adj.] (dainōsao) EN: old-fashioned ; obsolete FR:
หัวโบราณ[X] (hūa bōrān) EN: old-fashioned ; conservative FR: vieux jeu
หัวโบราณ[adj.] (hūabōrān) EN: conservative ; old-fashioned ; out-of-date FR: conservateur ; ringard ; vieux jeu
หัวเก่า[adj.] (hūakao) EN: conservative ; old-fashioned ; of the old school FR: conservateur ; de la vieille école ; vieux jeu
คร่ำครึ[adj.] (khramkhreu) EN: old-fashioned ; obsolete ; outmoded ; obsolescent ; out-of-date ; antiquated FR: démodé ; désuet ; obsolète ; ringard (fam.) ; dépassé
ครึ[adj.] (khreu) EN: old-fashioned ; obsolete ; outmoded ; obsolescent FR: démodé ; désuet ; obsolète ; ringard (fam.) ; dépassé
กริ๊งกร๊าง[interj.] (kring krāng) EN: [sound of an old-fashioned telephone ringing] FR: Dring !
ล้าสมัย[adj.] (lāsamai) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
สมัยเก่า[adj.] (samaikao) EN: old-fashioned FR: démodé ; passé de mode ; ringard (fam.)
เต่าล้านปี[n.] (taolānpī) EN: dinosaur ; very old-fashioned person FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า old-fashioned
Back to top