ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ocean

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ocean*, -ocean-

ocean ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ocean (n.) มหาสมุทร
ocean (n.) จำนวนมาก Syn. a large amount of, many
ocean greyhound (n.) เรือเดินสมุทรเร็ว Syn. ocean liner
ocean liner (n.) เรือเดินสมุทร
ocean undercurrent (n.) กระแสใต้น้ำ
ocean-going (adj.) (เรือ) ซึ่งสร้างเพื่อข้ามทะเลหรือมหาสมุทร
oceanfront (adj.) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้มหาสมุทร
Oceania (n.) หมู่เกาะทางแปซิฟิก See also: ได้แก่ Mironesia, Melanesia, Polynesia และเกาะบางส่วนในออสเตรเลียและมาเลย์ Syn. Oceanica
oceanic (adj.) แห่งมหาสมุทร
oceanic abyss (n.) ส่วนลึก See also: ระยะลึก
Oceanica (n.) หมู่เกาะทางแปซิฟิก See also: ได้แก่ Mironesia, Melanesia, Polynesia และเกาะบางส่วนในออสเตรเลียและมาเลย์
oceanography (n.) การศึกษาเกี่ยวกับมหาสมุทร
English-Thai: HOPE Dictionary
ocean(โอ'เชิน) n. มหาสมุทร,ความมหาศาล., See also: oceanic adj.
ocean linern. เรือเดินสมุทร
oceanarium(โอเชินแน'เรียม) n. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลขนาดใหญ่
oceanfront(โอ'เชินฟรันทฺ) n. ที่ดินชายฝั่งมหาสมุทร
oceania(โอชีแอน'เนีย,โอชะแอน'นิคะ) n. ชื่อหมู่เกาะในตอนกลางและใต้ของ
oceanica(โอชีแอน'เนีย,โอชะแอน'นิคะ) n. ชื่อหมู่เกาะในตอนกลางและใต้ของ
oceanid(โอซี'อะนิด) n. นางเทพธิดาแห่งทะเล pl. Oceanids,Oceanides
oceanograph(โอชินอก'กระฟี) n. มหาสมุทรศาสตร์,สมุทรศาสตร์., See also: oceanographer n.
oceanography(โอชินอกกระฟี) มหาสมุทรศาสตร์., See also: oceanographic,adj.
oceanology(โอซะนอล'ละจี) n. = oceanography (ดู), See also: oceanological adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
ocean(n) มหาสมุทร
oceanic(adj) เกี่ยวกับมหาสมุทร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oceanมหาสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oceanic crustเปลือกโลกใต้มหาสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oceanographyสมุทรศาสตร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oceanมหาสมุทร [TU Subject Heading]
Oceaniaโอเชียเนีย [TU Subject Heading]
Oceanic Island เกาะกลางมหาสมุทร เกาะที่ตั้งห่างจากทวีปมากๆ และโดยทั่วไปจะอยู่ในมหาสมุทร เกาะประเภทนี้ จะถือกำเนิดตามลำพังไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผืนแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ เกาะภูเขาไฟ (Volcanic Island) และเกาะปะการัง (Coral Island) [สิ่งแวดล้อม]
Oceanographyสมุทรศาสตร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะเลใหญ่ (n.) ocean See also: great sea Syn. ห้วงน้ำใหญ่, มหาสมุทร, มหรรณพ
ทะเลใหญ่ (n.) ocean See also: great sea Syn. มหาสมุทร, ห้วงน้ำใหญ่
มหรณพ (n.) ocean See also: great sea Syn. ทะเลใหญ่, ห้วงน้ำใหญ่, มหาสมุทร, มหรรณพ
มหรรณพ (n.) ocean See also: great sea Syn. มหาสมุทร, ทะเลใหญ่, ห้วงน้ำใหญ่
มหาสมุทร (n.) ocean Syn. ห้วงสมุทร, อรรณพ, ห้วงมหาสมุทร
สมุทร (n.) ocean Syn. มหาสมุทร
ห้วงน้ำใหญ่ (n.) ocean See also: great sea Syn. ทะเลใหญ่, มหาสมุทร, มหรรณพ
ห้วงน้ำใหญ่ (n.) ocean See also: great sea Syn. มหาสมุทร, ทะเลใหญ่
ห้วงมหาสมุทร (n.) ocean Syn. ห้วงสมุทร, อรรณพ
ห้วงสมุทร (n.) ocean Syn. อรรณพ, ห้วงมหาสมุทร
อรรณพ (n.) ocean See also: sea, body of water Syn. ห้วงน้ำ, ทะเล, มหาสมุทร, มหรรณพ
เรือเดินสมุทร (n.) ocean liner See also: seagoing ship, liner, passenger liner
สวนน้ำ (n.) ocean park
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why do they make birds so delicate and fine when the ocean can be so cruel?ทำไมพวกเขาทำเพื่อให้นกที่ ละเอียดอ่อนและปรับ เมื่อมหาสมุทรสามารถจะ โหดร้ายเพื่อ?
Just before it was dark, as they passed the great island of sargasso weed... ... that heaved and swung as though the ocean were making love... ... with something under a yellow blanket... ... his small line had been taken by a dolphin... ... and he had brก่อนที่มันจะมืดขณะที่พวกเขา ผ่าน เกาะที่ดีของวัชพืชสาหร่าย ที่ยกและยิงในทะเลแสง
Is an ocean without any shore When you're on your ownเหมือนดั่งมหาสมุทรไร้ฝั่ง เมื่อเธออยู่เพียงลำพัง
Then the woman and the swan sailed across an ocean many thousands of li wide, stretching their necks toward America.แล้วหญิงชรากับหงส์ก็แล่นเรือ ข้ามมหาสมุทรเป็นพันๆลี้ ยื่นคอพวกเขาไปยังอเมริกา
Throw him in the ocean Then see if he is sadโยนลงทะเลแล้วรอดูเขาร้องไห้
Learned Defender of the Faith, Ocean of Wisdom.ผู้ปกป้องศรัทธา และมหานทีแห่งปัญญา
Should this have remained unseen at the bottom of the ocean for eternity?สิ่งนี้สมควรถูกทอดทิ้งไว้ใต้ท้องทะเล ชั่วกัปชั่วกัลป์มั้ย
I was just wondering if you had found the Heart of the Ocean yet, Mr. Lovett.ดิฉันอยากรู้ว่า คุณหา "หัวใจมหาสมุทร" เจอหรือยังคะ
The bow section planes away, landing about a half a mile away... going 20, 30 knots when it hits the ocean floor.ส่วนหัวร่อนออกไป จมลงอีกครึ่งไมล์ห่างจากนั้น ความเร็ว 20-30 นอตตอนโหม่งพื้น
A woman's heart is a deep ocean of secrets.หัวใจของผู้หญิงคือมหาสมุทรแห่งความลับ
The ocean was his homeมหาสุมทรคือบ้านของเขา
But just three days later, the ocean got tired of the festivitiesแต่แค่ 3 วันให้หลัง ท้องทะเลก็เบื่อความอึกทึก

ocean ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海港[hǎi gǎng, ㄏㄞˇ ㄍㄤˇ, 海港] ocean port; harbor
中远集团[Zhōng yuǎn Jí tuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 中远集团 / 中遠集團] COSCO (China Ocean Shipping Company)
远洋[yuǎn yáng, ㄩㄢˇ ㄧㄤˊ, 远洋 / 遠洋] distant seas; the open ocean (far from the coast)
精卫填海[Jīng wèi tián hǎi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, 精卫填海 / 精衛填海] lit. mythical bird Jingwei tries to fill the ocean with stones (成语 saw); futile ambition; task of Sisyphus; determination in the face of impossible odds
洋底[yáng dǐ, ㄧㄤˊ ㄉㄧˇ, 洋底] ocean floor; bottom of the ocean
洋流[yáng liú, ㄧㄤˊ ㄌㄧㄡˊ, 洋流] ocean current
洋面[yáng miàn, ㄧㄤˊ ㄇㄧㄢˋ, 洋面] ocean surface
浪涛[làng tāo, ㄌㄤˋ ㄊㄠ, 浪涛 / 浪濤] ocean wave; billows
邮轮[yóu lún, ㄧㄡˊ ㄌㄨㄣˊ, 邮轮 / 郵輪] ocean liner; cruise liner
泛大洋[fàn dà yáng, ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄧㄤˊ, 泛大洋] Panthalassis (geol., a single ocean surrounding Pangea 泛大陸|泛大陆 around 500 million years ago)
浪花[làng huā, ㄌㄤˋ ㄏㄨㄚ, 浪花] spray; ocean spray; spindrift; fig. happenings from one's life
南冰洋[Nán bīng yáng, ㄋㄢˊ ㄅㄧㄥ ㄧㄤˊ, 南冰洋] the Antartic Ocean
北冰洋[Běi bīng yáng, ㄅㄟˇ ㄅㄧㄥ ㄧㄤˊ, 北冰洋] Arctic ocean
大西洋[Dà xī yáng, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ, 大西洋] Atlantic Ocean
大西洋中脊[Dà xī yáng zhōng jǐ, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˇ, 大西洋中脊] Atlantic mid-ocean ridge
大西洋洋中脊[Dà xī yáng yáng zhōng jǐ, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˇ, 大西洋洋中脊] Atlantic mid-ocean ridge
印度洋[Yìn dù yáng, ˋ ㄉㄨˋ ㄧㄤˊ, 印度洋] Indian Ocean
罗摩诺索夫山脊[Luó mó nuò suǒ fū shān jǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄛˊ ㄋㄨㄛˋ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄨ ㄕㄢ ㄐㄧˇ, 罗摩诺索夫山脊 / 羅摩諾索夫山脊] Lomonosov ridge (in the Artic Ocean)
中央海岭[zhōng yāng hǎi lǐng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄏㄞˇ ㄌㄧㄥˇ, 中央海岭 / 中央海嶺] mid-ocean ridge (geol.)
大洋[dà yáng, ㄉㄚˋ ㄧㄤˊ, 大洋] oceans
大洋洲[Dà yáng Zhōu, ㄉㄚˋ ㄧㄤˊ ㄓㄡ, 大洋洲] Oceania
奥切诺斯[Ào qiē nuò sī, ㄠˋ ㄑㄧㄝ ㄋㄨㄛˋ ㄙ, 奥切诺斯 / 奧切諾斯] Oceanus, Titan God of the seas before Poseidon
奥西娜斯[Ào xī nuó sī, ㄠˋ ㄒㄧ ㄋㄨㄛˊ ㄙ, 奥西娜斯 / 奧西娜斯] Oceanus, Titan God of the seas before Poseidon
洋底地壳[yáng dǐ dì qiào, ㄧㄤˊ ㄉㄧˇ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄠˋ, 洋底地壳 / 洋底地殼] oceanic crust (geol.)
洋壳[yáng qiào, ㄧㄤˊ ㄑㄧㄠˋ, 洋壳 / 洋殼] oceanic crust (geol.)
海洋学[hǎi yáng xué, ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ ㄒㄩㄝˊ, 海洋学 / 海洋學] oceanography
留尼汪[Liú ní wāng, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧˊ ㄨㄤ, 留尼汪] Réunion (Island in Indian Ocean, a French overseas department)
大海[dà hǎi, ㄉㄚˋ ㄏㄞˇ, 大海] sea; ocean
海底[hǎi dǐ, ㄏㄞˇ ㄉㄧˇ, 海底] seabed; seafloor; bottom of the ocean
汹涌[xiōng yǒng, ㄒㄩㄥ ㄩㄥˇ, 汹涌 / 洶湧] to surge up violently (of ocean, river, lake etc); turbulent
转换断层[zhuǎn huàn duàn céng, ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 转换断层 / 轉換斷層] transform fault (geol., fault in oceanic crust between two branches of a mid-ocean ridge)
查戈斯群岛[Chá gē sī qún dǎo, ㄔㄚˊ ㄍㄜ ㄙ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, 查戈斯群岛 / 查戈斯群島] Chagos Archipelago, coral archipelago in tropical Indian Ocean, with Diego Garcia 迪戈·加西亞島|迪戈·加西亚岛 as largest island
迪戈・加西亚岛[Dí gē, ㄉㄧˊ ㄍㄜ· Jia1 xi1 ya4 dao3, 迪戈・加西亚岛 / 迪戈・加西亞島] Diego Garcia tropical island and US military base in the Indian Ocean, main island of Chago archipelago 查戈斯群島|查戈斯群岛

ocean ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish)
アラスカ目抜[アラスカめぬけ;アラスカメヌケ, arasuka menuke ; arasukamenuke] (n) (uk) Pacific ocean perch (Sebastes alutus)
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[, indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean)
インディアンバナーフィッシュ[, indeianbana-fisshu] (n) phantom bannerfish (Heniochus pleurotaenia); Indian Ocean bannerfish
エレガンスユニコーンフィッシュ;エレガントユニコーンフィッシュ[, eregansuyuniko-nfisshu ; eregantoyuniko-nfisshu] (n) elegant unicornfish (Naso elegans, species of Indian Ocean tang)
オーシャンサージョン;オーシャンサージャン[, o-shansa-jon ; o-shansa-jan] (n) ocean surgeon (Acanthurus bahianus, species of Atlantic tang)
オスパー[, osupa-] (n) ocean space explorer; OSPER
オハグロハギ[, ohagurohagi] (n) Thompson's surgeonfish (Acanthurus thompsoni, species of Indo-Pacific tang whose Indian Ocean population lacks the white caudal fin of the Pacific variety)
カリビアンリーフシャーク;カリビアン・リーフ・シャーク[, karibianri-fusha-ku ; karibian . ri-fu . sha-ku] (n) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil)
グリーンバードマウスラス[, guri-nba-domausurasu] (n) green birdmouth wrasse (Gomphosus caeruleus); checkerboard wrasse; Indian Ocean bird wrasse
ゴマアイゴ;オレンジスポッティド・スパインフット;オレンジスポッティドスパインフット[, gomaaigo ; orenjisupotteido . supainfutto ; orenjisupotteidosupainfutto] (n) goldlined spinefoot (Siganus guttatus, species of Eastern Indian Ocean and Western Pacific rabbitfish); orange-spotted spinefoot
スポッテッド・タン;スポッティドタン[, supotteddo . tan ; supotteidotan] (n) spotted tang (Zebrasoma gemmatum, species of Western Indian Ocean tang); gem surgeonfish
スマトラ沖地震[スマトラおきじしん, sumatora okijishin] (n) Sumatra-Andaman earthquake (2004, resulting in the Indian Ocean tsunami)
ダブルバンドサージョンフィッシュ;ダブルバンドサージャンフィッシュ[, daburubandosa-jonfisshu ; daburubandosa-janfisshu] (n) doubleband surgeonfish (Acanthurus tennentii, species of Indian Ocean tang); lieutenant surgeon; lieutenant surgeonfish; lieutenant tang
デスジャーディンズセイルフィンタン[, desuja-deinzuseirufintan] (n) Desjardin's sailfin tang (Zebrasoma desjardinii, species of Indian Ocean tang); Indian sail-fin surgeonfish; Red Sea sailfin tang
ニライカナイ;にらいかない[, niraikanai ; niraikanai] (n) paradise across the ocean (folk belief of Okinawa & Amami)
フタスジヒメジ[, futasujihimeji] (n) doublebar goatfish (Parupeneus trifasciatus, was Parupeneus bifasciatus); Indian Ocean member of the Parupeneus trifasciatus complex
ペレス目白鮫[ペレスめじろざめ;ペレスメジロザメ, peresu mejirozame ; peresumejirozame] (n) (uk) (See カリビアンリーフシャーク) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil)
マダガスカルバタフライフィッシュ[, madagasukarubatafuraifisshu] (n) Seychelles butterflyfish (Chaetodon madagaskariensis); Madagascar butterflyfish; Indian Ocean chevron butterflyfish; pearlscale butterflyfish; pearly butterflyfish
南極海[なんきょくかい, nankyokukai] (n) Antarctic Ocean
大海一滴[たいかいいってき, taikaiitteki] (n) a drop in the ocean (bucket)
最深部[さいしんぶ, saishinbu] (n) deepest part; deepest portion; depths (of the ocean etc.); innermost
海を渡る[うみをわたる, umiwowataru] (exp,v5r) to cross the ocean (i.e. to go to or come from overseas)
海底探査[かいていたんさ, kaiteitansa] (n) seabed probe; probe of the ocean floor; submarine prospecting
海気;改機;海黄[かいき, kaiki] (n) (1) (海気 only) sea air; sea breeze; (2) (海気 only) ocean and atmosphere; (3) type of thin thread; textile type
海洋底[かいようてい, kaiyoutei] (n) ocean floor; sea floor; seabed
海洋監視衛星[かいようかんしえいせい, kaiyoukanshieisei] (n) ocean surveillance satellite
海洋調査船[かいようちょうさせん, kaiyouchousasen] (n) ocean investigation ship
海盆[かいぼん, kaibon] (n) ocean basin
海砂[かいさ, kaisa] (n) sea sand (sand collected from the ocean floor, as opposed to that which is used as an ingredient in concrete)
滄海一滴[そうかいいってき, soukaiitteki] (n) a drop in the ocean (bucket)
赤魚[あかうお;アカウオ, akauo ; akauo] (n) (1) (See 赤魚鯛・1) Matsubara's red rockfish (Sebastes matsubarae); (2) Pacific ocean perch (Sebastes alutus); (3) comb goby (Ctenotrypauchen microcephalus); (4) (See 石斑魚) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (5) any edible red saltwater fish
赤魚鯛;阿候鯛;あこう鯛[あこうだい, akoudai] (n) (1) (uk) Matsubara's red rockfish (Sebastes matsubarae); (2) {food} (See 赤魚・2) Pacific ocean perch (Sebastes alutus)
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish
インディアンゴールドリングブリストルトゥース[, indeiango-rudoringuburisutorutou-su] (n) Indian gold-ring bristle-tooth (Ctenochaetus truncatus, species of bristletooth tang native to the Indian Ocean)
インディアンスウェルシャーク;インディアン・スウェル・シャーク[, indeiansuuerusha-ku ; indeian . suueru . sha-ku] (n) Indian swellshark (Cephaloscyllium silasi, species of catshark from the western Indian Ocean)
オーシャニックホワイトティップシャーク;オーシャニック・ホワイトティップ・シャーク[, o-shanikkuhowaitoteippusha-ku ; o-shanikku . howaitoteippu . sha-ku] (n) oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus)
オーシャノート[, o-shano-to] (n) oceanaut

ocean ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรรณพ[n.] (annop) EN: ocean FR:
ใบตราส่งสินค้าทางทะเล[n. exp.] (baitrāsong ) EN: ocean bill of Lading ; marine bill of lading. FR:
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี[n. prop.] (Britit Indī) EN: British Indian Ocean Territory (BIOT) FR:
ชลธี = ชลธ[n.] (chonlathī =) EN: sea ; ocean FR:
ชลธิศ[n.] (chonlathit) EN: sea ; ocean FR:
ก้นทะเล[n. exp.] (kon thalē) EN: seabed ; sea bottom ; bottom of the sea ; depths of the ocean FR: fond de la mer [m] ; grands fonds [mpl]
กุ้งกุลาทะเล[n. exp.] (kung kulā t) EN: Ocean Black Tiger Prawn FR:
มหรรณพ[n.] (mahannop) EN: ocean ; sea FR:
มหาสมุทร[n.] (mahāsamut) EN: ocean FR: océan [m]
มหาสมุทรแอตแลนติก[n. prop.] (Mahāsamut A) EN: Atlantic Ocean FR: océan Atlantique [m] ; Atlantique [m]
มหาสมุทรอินเดีย[n. prop.] (Mahāsamut I) EN: Indian Ocean FR: océan Indien [m]
มหาสมุทรแปซิฟิก = มหาสมุทรแปซิฟิค[n. prop.] (Mahāsamut P) EN: Pacific Ocean FR: océan Pacifique [m] ; Pacifique [m]
ปลานกแก้ว[n. exp.] (plā nokkaēo) EN: Indian Ocean steephead parrotfish FR:
เรือเดินสมุทร[n.] (reūadoēnsam) EN: ocean liner ; seagoing ship ; liner ; passenger liner ; oceangoing vessel ; oceangoing ship FR: paquebot [m]
สาคเรศ[n.] (sākharēt) EN: river ; sea ; ocean FR:
สมุทร[n.] (samut) EN: sea ; ocean FR: mer [f] ; océan [m]
สมุทร-[pref.] (samutthra-) EN: sea ; ocean FR: mer [f] ; océan [m]
สยาม โอเชี่ยน เวิลล์ = สยามโอเชี่ยนเวิลล์[TM] (Sayām Ōchīe) EN: Siam Ocean World FR: Siam Ocean World
สวนน้ำ[n. exp.] (sūan nām) EN: ocean park FR: parc aquatique [m]
ทะเลหลวง[n. exp.] (thalē lūang) EN: high sea ; international waters ; ocean FR: haute mer [f] ; eaux internationales [fpl]
วันทะเลโลก[n. prop.] (Wan Thalē L) EN: World Ocean Day FR: Journée mondiale de l'océan [f]
คณะกรรมการระหว่างประเทศด้านสมุทรศาสตร์[org.] (Khanakammak) EN: The Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) FR:
ก้นมหาสมุทร[n. exp.] (kon mahāsam) EN: FR: fonds marins [mpl] ; plancher océanique [m]
มหาสมุทรศาสตร์[n.] (mahāsamutsā) EN: oceanography ; oceanology ; marine science FR: océanologie [f]
เมขลา[n.] (mēkkhalā) EN: goddess of lightning ; goddess of the ocean/sea ; name of goddess FR:
นักสมุทรศาสตร์[n. exp.] (nak samutth) EN: FR: océanographe [m]
นกโต้คลื่นสีคล้ำ[n. exp.] (nok tō khle) EN: Swinhoe's Storm-Petrel FR: Océanite de Swinhoe [m] ; Pétrel de Swinhoe
โอเชียเนีย[n. prop.] (Ōchīanīa) EN: Oceania FR: Océanie [f]
พื้นสมุทร[n. exp.] (pheūn samut) EN: FR: fonds marins [mpl] ; plancher océanique [m]
พื้นทะเล[n. exp.] (pheūn thalē) EN: FR: fonds marins [mpl] ; plancher océanique [m]
ผิวทะเล[n. exp.] (phiu thalē) EN: sea surface. FR: surface océanique [f]
เรือเดินทะเล[n.] (reūadoēntha) EN: oceangoing vessel ; oceangoing ship ; seagoing ship FR: navire au long cours [m] ; paquebot [m]
สมุทรศาสตร์[n.] (samutthrasā) EN: oceanography ; oceanology FR: océanographie [f]
สมุทรวิทยา[n.] (samutwittha) EN: oceanography ; oceanology FR: océanographie [f]
วิทยาศาสตร์ทางทะเล[n.] (witthayāsāt) EN: oceanography FR: sciences océanographiques [fpl] ; océanographie [f] ; sciences marines [fpl] ; hydrologie marine [f]

ocean ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arktischer Ozean; Nordpolarmeer {n}Arctic Ocean
Hochsee {f}; offene See; offenes Meer; offener Ozeanopen sea; open ocean
See {f} | auf hoher See | auf offener See | zur See; auf See | glatte See | gekräuselte See | die stampfende See | in See stechensea; ocean | on the high seas | on the open sea | at sea | calm sea | rippled sea | churning sea | to put to sea
Walschutzzone {f} | Antarktische Walschutzzone | Walschutzzone Indischer Ozean | Mittelmeer-Walschutzzone (Italien, Frankreich, Monaco) | Südliche Walschutzzone | Walschutzzone Südpazifik (vorgeschlagen) | Antrag für weltweite Walschutzzonewhale sanctuary | Antarctic whale sanctuary | Indian Ocean Whale Sanctuary | Mediterranean Whale Sanctuary (Italy, France, Monaco) | southern oceans whale sanctuary | South Pacific Whale Sanctuary (proposed) | Global Whale Sanctuary Petition
Buntfuß-Sturmschwalbe {f} [ornith.]Wilson's Storm-Petrel (Oceanites oceanicus)
Neongrundel {f} (Gobiosoma oceanops) [zool.]neon blue goby
Meeresströmung {f}ocean current
Verklappung {f}ocean dumping; dumping (of) waste into the sea
Ozeandelfine {pl} [zool.]oceanic dolphins
Ozeanograph {m}oceanographer
Ozeanographie {f}oceanography
ozeanisch {adj}oceanic
ozeanographisch {adj}oceanographic
ozeanographisch {adv}oceanographically
Überseeleitung {f}transoceanic cable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ocean
Back to top