ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *off*, -off-

off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
off (prep.) ออกจาก Syn. away
off (adv.) ออกจาก Syn. away, aside
off (prep.) ไม่ทำงาน See also: หยุดงาน
off (adv.) ไม่ทำงาน See also: หยุดงาน
off (prep.) ลดลงจาก
off (adv.) ลดลงจาก
off (adv.) เอาออก See also: แยกออกมาจาก, หักออก
off (sl.) ตาย
off (sl.) จากไป See also: ไป Syn. do the frank, do the off, frank
off again (idm.) ไม่แน่นอน See also: ไม่เด็ดขาด, ลังเล Syn. on again Ops. on again, off again
off again (idm.) ไม่แน่นอน See also: ไม่เด็ดขาด, ลังเล Syn. on again Ops. off again, on again
off again, on again (idm.) ไม่แน่นอน See also: ไม่เด็ดขาด, ลังเล Syn. on again, off again Ops. on again, off again
off and on (adv.) บางคราว See also: บางครั้ง, บางโอกาส, บางเวลา Syn. now and again, now and then
off chance (n.) ความเป็นไปได้น้อยมาก
off colour (idm.) รู้สึกไม่ค่อยสบาย See also: ป่วยเล็กน้อย
off duty (idm.) หมดหน้าที่ See also: ไม่อยู่ในหน้าที่
off guard (idm.) โดยไม่ระวังตัว See also: เผลอ
off limits (idm.) ห้ามเข้า See also: ห้ามผ่าน
off season (n.) ช่วงวุ่นวายน้อยทางธุรกิจหรือการเดินทาง Syn. low season
off the air (idm.) หยุดกระจายเสียง (ทางวิทยุโทรทัศน์) See also: หยุดออกอากาศ
off the beaten track (idm.) อยู่ในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย
off the cuff (idm.) ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า See also: ทันทีทันใด, สดๆ
off the record (idm.) ไม่เป็นทางการ
off the track (adv.) พลัด See also: หลง, หลงทาง Syn. amiss, in the wrong way
off the wall (idm.) แปลก See also: ประหลาด, ไม่ปกติ
off to a running start (idm.) เริ่มต้นได้ดี See also: (ม้า) ออกตัวดี
off your face (sl.) เมามาก
off your rocker (sl.) บ้า Syn. off your trolley
off your trolley (sl.) บ้า Syn. off your rocker
off-balance (adj.) ไม่สมดุล See also: เอียง Syn. off-center, irregular
off-Broadway (adj.) ไม่ใช่ของบรอดเวย์ See also: ไม่ใช่วิธีเขียนปกติ
off-center (adj.) ไม่ตรงกลาง Syn. off-centre
off-centre (idm.) ไม่อยู่กึ่งกลาง See also: ไม่ตรงเป้า
off-centre (adj.) ไม่ตรงกลาง Syn. off-center
off-duty (adj.) ไม่ได้ปฏิบัติงาน See also: ไม่อยู่ในหน้าที่
off-guard (adv.) อย่างไม่รู้ตัว Syn. surprisingly, abruptly
off-hour (n.) ช่วงเวลาไม่เร่งรีบเช่น ช่วงคนไม่พลุกพล่าน การจราจรไม่ติดขัด)
off-key (adj.) นอกคีย์ดนตรี See also: (เสียง) ไม่ถูกต้อง, ไม่ได้ระดับเสียง, ไม่เหมาะสม
off-licence (n.) ร้านขายสุราแบบผู้ซื้อนำขวด/กระป๋องที่ใส่ไปด้วยได้ Syn. liquor store
off-limits (adj.) ที่ห้ามเข้า See also: ที่ไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าไป
English-Thai: HOPE Dictionary
off(ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น
off chancen. ความเป็นไปได้เล็กน้อยมาก
off line deviceอุปกรณ์นอกสายอุปกรณ์ไม่เชื่อมตรงหมายถึง ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) และอยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยประมวลผล กลาง เช่น เครื่องเจาะบัตร (keypunch)
off line processingการประมวลผลแบบไม่เชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำขึ้นโดยไม่มีการเชื่อมต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) เช่น การแปลงข้อมูลจากบัตรแล้วบันทึกข้อมูลลงในแถบบันทึก หรือจานบันทึก เป็นต้นดู on line processing เปรียบเทียบ
off-bird(อูฟ'เบิร์ด) n. ขุมทรัพย์,เจ้าของเงิน
off-hour(ออฟ'เอาเออะ) n. ชั่งโมงที่หยุดพักงาน,ระยะเวลาพักผ่อน adj. เกี่ยวกับชั่วโมงหรือระยะเวลาดังกล่าว
off-key(ออฟ'คี) adj. ผิดเสียง,ผิดระดับเสียง,ผิดปกติ,ค่อนข้างหยาบโลน
off-limits(ออฟ'ลิม'มิทซฺ) adj. ห้ามเข้า
off-lineนอกสายไม่เชื่อมตรงถ้าใช้กับเครื่องปลายทาง (terminal) หมายความว่า ไม่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือคอมพิวเตอร์อื่นใดเลย ถ้าใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์ ก็หมายความว่าไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เช่นกัน ดู on line เปรียบเทียบ
off-load(ออฟ'โลด) vt.,vi. เอาลง
off-season(ออฟ'ซีเซิน) adj.,adv. ในระยะเวลาหนึ่งของปี,เกี่ยวกับฤดูว่าง. n. ความเป็นไปหรือเกิดการปรากฎขึ้นในระยะเวลาหนึ่งของปี,ฤดูว่าง
off-the-cuff(ออฟ'เธอะคัฟ) adj. ซึ่งเตรียมตัวมาน้อยหรือไม่ได้เตรียมตัวมาเลย
off-the-shelf(ออฟเธอเชลฟ) adj. ซึ่งมีอยู่พร้อม,ซึ่งดัดแปลงได้ง่าย
offal(ออ'เฟิล,ออฟ'เฟิล) n. เนื้อเน่า,ซากสัตว์,ขยะ,มูลฝอย,ของทิ้ง,เศษเล็กเศษน้อย
offbeatadj. ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,ผิดมาตรฐาน
offcast(ออดคาสทฺ,-แคสทฺ) adj. ซึ่งถูกขว้างทิ้ง,ซึ่งถูกปฏิเสธ
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offend(อะเฟนดฺ') n. กระทำผิด,ละเมิด,รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ., See also: offendable adj. offendible adj. offender n., Syn. fault,vice,attack
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offensive(อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด., See also: offensiveness n.
offer(ออฟ'เฟอะ) v.,n. (การ) เสนอ,กล่าวว่าจะยกให้,มอบ,ถวาย,ให้,เสนอราคา,บอกราคา,บอกขาย,ขอแต่งงาน,แสดง,ทำให้ปรากฎ,ประมูล,บูชา, See also: offerer n. offeror n.
offering(ออฟ'เฟอริง) n. สิ่งที่เสนอให้,สิ่งที่ถวายให้,ของบูชา,ของขวัญ,การเสนอ,การมอบ,การถวาย,การบูชา, Syn. submission
offertory(ออฟ'เฟอโทรี) n. ของบูชา,เพลงสวดในพิธีถวายของบูชา., See also: offertorial adj.
offhand(ออฟ'แฮนดฺ) adv.,adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,ทันทีทันใด,ฉับพลัน,ไม่นาน,เฉพาะหน้า,เฉพาะกาล,ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ได้ยึดหรือพิง,ไม่มีมารยาท., See also: offhandedly adv. offhandness n., Syn. extemporaneous
offhanded(ออฟ'แฮนดิด) adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ทันทีทันใด
office(ออฟ'ฟิซฺ) n. สำนักงาน,ที่ทำการ,สถาบัน,ร้านค้า,กระทรวง,กรม,กอง,ตำแหน่ง,การทำงาน,หน้าที่,ภาระหน้าที่,สมรรถนะ,งาน,การบริการ, See also: offices n.,pl. ที่ทำงานบ้านในบ้าน (เช่นครัวหรือที่ซักหรือรีดผ้า), Syn. function,position
office automationการอัตโนมัติสำนักงานใช้ตัวย่อว่า OA (อ่านว่า โอเอ) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่อวคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)
office-bearer(ออด'ฟิซแบ'เรอะ) n. ข้าราชการ
office-block(ออฟ'ฟิซบลอค) n. ย่านสำนักงาน
officer(ออฟ'ฟิสเซอะ) n. เจ้าหน้าที่, See also: officerial adj., Syn. official
official(อะฟิช'เชิล) n. ข้าราชการ,เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ
officialdom(อะฟิช'เชิลดัม) n. วงการข้าราชการ
officialese(อะฟิช'ชะลิซ) n. ภาษาหรือสำนวนหนังสือราชการที่เข้าใจยาก
officialism(อะฟิช'ชะลิซซึม) n. วิธีการทางราชการ,ระบบราชการ
officiant(อะฟิช'ชิอันทฺ) n. ผู้ประกอบพิธีทางศาสนา,ผู้ประกอบพิธี
officiary(อะฟิช'เซียรี) adj. เกี่ยวกับสำนักงาน,ซึ่งมีตำแหน่งการงาน
officiate(อะฟิช'ชิเอท) v. ปฏิบัติหน้าที่,ประกอบพิธี, See also: officiation n. officiator n., Syn. administer
officious(อะฟิช'เชิส) adj. เสือก,ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น,ซึ่งเอาอกเอาใจเกินไป., See also: officiousness n., Syn. meddlesome
offing(ออฟ'ฟิง) n. ทะเลตอนเห็นจากฝั่งไกลลิบออกไป,ตำแหน่งที่อยู่ไกลจากฝั่งมาก. -phr. (in the offing ไกลออกไปแต่ยังมองเห็น,ในอนาคตที่คาดหมายไว้)
offish(ออฟ'ฟิช) adj. อยู่ห่าง ๆ ,เมินเฉย,วางข้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
off(adv) ไกลออกไป,แยกไป,ห่างออกไป,พ้น,หมดสิ้น
OFF AND off and on(adv) บางครั้งบางคราว,เป็นครั้งคราว
offal(n) เศษเล็กเศษน้อย,ของทิ้ง,ขยะมูลฝอย
offence(n) การรุกราน,การละเมิด,การกระทำผิด
offend(vt) ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ,รุกราน,ละเมิด,ทำผิด
offender(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด
offensive(adj) ซึ่งรุกราน,ก้าวร้าว,น่ารังเกียจ
offer(n) คำขอ,ข้อเสนอ,การยกให้,การเสนอ,การถวาย
offering(n) ของถวาย,เครื่องเซ่น,บัตรพลี
offhand(adj,adv) เฉพาะหน้า,ทันทีทันใด,ฉับพลัน
office(n) ตำแหน่ง,ที่ทำการ,สำนักงาน,พิธี,กระทรวง
officer(n) เจ้าหน้าที่,พนักงาน,นายทหาร
official(adj) ทางราชการ,เป็นทางการ,โดยตำแหน่ง
officially(adv) ทางราชการ,อย่างเป็นทางการ
officiate(vi) ทำหน้าที่,ประกอบพิธี,ปฏิบัติหน้าที่
officious(adj) ชอบยุ่ง,เจ้ากี้เจ้าการ,เสือก
offing(n) ขอบทะเล
offset(n) การชดเชย,การตอบแทน,การหักล้าง,แขนง,หน่อต้นไม้
offshoot(n) หน่อ,แขนง,สาขา,กิ่งก้าน,ผลปลีกย่อย,ควันหลง
offshore(adj) ห่างจากฝั่ง,นอกฝั่ง,ไกลฝั่ง,ออกจากฝั่ง
offspring(n) ลูกหลาน,ผล,ผลิตผล,ทายาท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
off peak periodช่วงเวลาความต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
off-lineนอกสาย, ไม่เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
offenceความผิดอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offences triable either wayความผิดที่อาจใช้วิธีพิจารณาคดีได้สองแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offendกระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offenderผู้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offensiveการรุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offer๑. เสนอ๒. คำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offer for saleเสนอขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
office๑. สำนักงาน, ที่ทำการ๒. ตำแหน่งหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
office automation (OA)การอัตโนมัติสำนักงาน (โอเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
office hoursเวลาทำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
office workerคนทำงานสำนักงาน [ดู white collar worker] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
officer๑. เจ้าพนักงาน, เจ้าหน้าที่๒. นายทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
official๑. ข้าราชการ๒. ทางราชการ, ทางการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
official receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offsetหักกลบลบกัน [ดู set-off ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offshoot; offsetตะเกียง [สับปะรด] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
offshoreนอกฝั่ง, จากฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
offspringบุตร, ผู้สืบสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
off periodoff period, ช่วงเวลาไม่ส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
off season rice [dry season rice]ข้าวนาปรัง, ข้าวที่ได้จากการปลูกนอกฤดูฝน โดยอาศัยการชลประทาน ปีหนึ่งอาจปลูกได้หลายครั้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Off-line นอกสาย [คอมพิวเตอร์]
Off-road vehiclesยานพาหนะขับทางขรุขระ [TU Subject Heading]
Offenses against propertyความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ [TU Subject Heading]
Offerราคาเสนอขายราคาขายต่ำที่สุดของแต่ละหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายเข้ามาในระบบซื้อขาย ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจจะมีราคาเสนอขายเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอขายต่ำที่สุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอขายที่ราคาต่ำกว่าควรได้สิทธิขายก่อน [ตลาดทุน]
Offering priceราคาขายหน่วยลงทุนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) โดยปกติค่าธรรมเนียมการขายจะคิดเป็นร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน [ตลาดทุน]
officeออฟฟิศ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Office Automation การสำนักงานอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์]
Officersทหารชั้นสัญญาบัตร [TU Subject Heading]
Official Development Assistanceความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
Offlineเครื่องเสีย [การบัญชี]
Offset accountบัญชีปรับมูลค่า [การบัญชี]
Offshore bankingการธนาคารนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
offtake regulatorofftake regulator, อาคารบังคับน้ำปากคลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินดาย (v.) take off the opponent´s all chesses
กินแถว (v.) take off opponent´s whole row of chesses
ดับไฟ (v.) turn off the light Syn. ปิดไฟ Ops. เปิดไฟ
ตัดความสัมพันธ์ (v.) cut off relations See also: break off relations, sever relations with Syn. เลิกคบ
ตัดสัมพันธ์ (v.) break off relations See also: cut off relations, sever relations Syn. ตัดไมตรี
ตัดไม่ขาด (v.) do not cut off completely Syn. มีเยื่อใย
ตัดไมตรี (v.) break off relations See also: cut off relations, sever relations Syn. ตัดสัมพันธ์
ถอดทิ้ง (v.) take off and throw away See also: stop using Ops. ใส่
ถอน (v.) break off an engagement See also: cancel, repeal, revoke, rescind Syn. บอกเลิก, ยกเลิก
ถอนหมั้น (v.) break off one´s engagement See also: withdraw one´s engagement, disengage
ปิดไฟ (v.) turn off the light See also: switch off the electricity Ops. เปิดไฟ
พ้นขีดอันตราย (v.) be on / off the danger list
ฟาดเคราะห์ (v.) drive off bad luck See also: dispel misfortune
มีเยื่อใย (v.) do not cut off completely
สู่รู้ (v.) show off one´s knowledge/learning See also: be too smart, think oneself is smart Syn. อวดรู้
หักหัวคิว (v.) take (an amount) off the top See also: subtract, remove
หัวคิว (v.) take (an amount) off the top See also: subtract, remove, deduct
ห้ามเดินลัดสนาม (v.) keep off the grass
อวดฉลาด (v.) show off one´s ability Syn. อวดรู้, อวดภูมิ Ops. ถ่อมตน, เจียมตัว
อวดรวย (v.) show off one´s riches See also: flaunt one´s riches
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I turned it off for a reasonฉันปิดมันด้วยเหตุผลบางอย่าง
I need you to pick me up and drop me off at…ฉันอยากให้คุณมารับฉันและส่งฉันลงที่...
You can take the bus and get off the 2nd stopคุณสามารถขึ้นรถบัสและลงที่ป้ายที่สอง
Sir, I need you to sign off on thisท่านครับ ผมอยากให้ท่านเซ็นต์ชื่อตรงนี้
Leave him alone! Get off him!ปล่อยเขาไว้ตามลำพัง ไปให้พ้นจากเขา
My company gives everyone 8 days off for the holidaysบริษัทของฉันให้วันหยุดพักผ่อนกับทุกคนเป็นเวลา 8 วัน
I'd better be off in a minuteฉันควรจะออกไปในอีก 1 นาทีนี้
I don't want you wandering off into the streetsฉันไม่ต้องการให้เธอออกไปเที่ยวเตร่บนท้องถนน
He broke off his holiday and returned to his homeเขายกเลิกวันหยุดพักผ่อนแล้วกลับมาบ้าน
I'll get off in 10 minutesฉันจะเลิกงานใน 10 นาทีนี่แหล่ะ
Have you turned off the water?คุณปิดน้ำแล้วหรือยัง?
You have got a few days off work, haven't you?คุณได้หยุดงานสองสามวัน ใช่ไหม?
I told the kids to get off the roadฉันบอกเด็กๆ ให้ออกจากถนน
Please take off your shoesโปรดถอดรองเท้าออกด้วย
Can you turn off that music, please?คุณช่วยปิดเพลงนั่นให้หน่อยได้ไหม?
I need you to sign off on this letterฉันอยากให้คุณช่วยลงชื่อบนจดหมายฉบับนี้
Are you running off again?เธอกำลังจะวิ่งหนีอีกล่ะสิ
When you wake up, wipe the slugs off your faceเมื่อเธอตื่นนอนให้กวาดเอาตัวขี้เกียจออกจากใบหน้า
How could you guys try to sneak off and leave us alone!พวกนายพยายามแอบหนีออกไป และทิ้งพวกเราไว้ตามลำพังได้อย่างไร
We have to hurry to get off the baggages!เราต้องรีบเอากระเป๋าพวกนี้ลงนะ
I fell off the stairs and broke my legฉันตกบันไดแล้วก็ขาหัก
But your cellphone was turned offแต่คุณปิดมือถือ
The meeting is put offการประชุมเลื่อนออกไป
I hurried to my officeฉันรีบรุดไปที่ทำงาน
Can you come to my office tomorrow morning?คุณจะมาที่ที่ทำงานของฉันพรุ่งนี้เช้าได้ไหม
He went to the post officeเขาไปที่ที่ทำการไปรษณีย์
You drink too much coffeeคุณดื่มกาแฟมากเกินไปแล้ว
Make me a cup of coffee, will you?ชงกาแฟให้ฉันสักแก้วได้ไหม
Could you tell me where the post office is?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน
So you hang out with me at the officeงั้นเธอก็ไปใช้เวลาอยู่กับฉันในที่ทำงานแล้วกัน
That would be my perfect day offนั่นคงจะเป็นวันหยุดที่สมบูรณ์แบบของฉัน
I didn't mean to offend you or anythingฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณโกรธแต่อย่างใด
He always drinks black coffeeเขาดื่มกาแฟดำเสมอ
He'd gotten an official warning that…เขาได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการว่า...
I got an official warningฉันได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการ
I'll be off, plenty to doฉันจะออกไปข้างนอก มีมากมายที่ต้องทำ
Which offer a very high-quality educationที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงมาก
He is not entitled to enter this officeเขาไม่ได้รับสิทธิให้เข้ามาในสำนักงานนี้
This letter entitles him to enter the officeจดหมายนี้ให้สิทธิเขาเข้ามาในสำนักงานได้
I am ready to resign from my officeฉันพร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're better off than a lot of people.นายมีสิทธิ์เลือก มากกว่าคนทั่วไป
It's your destiny. We'll kill off the Jews, wipe out the brunettes, then will come forth a pure Aryan race.มันเป็นทีของท่าน เราจะสังหาร พวกยิวอย่างลับๆ
When his troops are off the border, we can move in.เมื่อเขาถอนทัพ พวกเราจะเข้าเสียบแทนทันที
Remember, Gideon, the time I tied strings on you... and passed you off as a puppet?โปรดจำไว้ว่าพ้นเวลาที่ฉันผูก สตริง กับคุณและคุณส่งผ่านออกมา เป็นหุ่นเชิดหรือไม่?
Why, this is-- eh, just as easy as... rollin' off a--ทำไมเรื่องนี้จึงเป็นเพียงเป็น เรื่องง่ายเหมือนลงจาก
Fact is, that empty house got on his nerves to such an extent, he nearly went off his head.ความจริงคือบ้านที่ว่างเปล่านั่น ทําให้เขาประสาทเสียเเทบบ้า
I sometimes seem to fly off the handle for no reason at all.บางครั้งผมก็เกรี้ยวกราดโดยไร้เหตุผล
It's a lovely name that rolls off the tongue so easily.ชื่อของฆาตกรไง เป็นชื่อไพเราะชวนเอ่ยนามว่า
An orchestra plays a march from some operetta as inmates head off to the quarry or the factory.วงออเคสตร้าเล่นเพลงมาร์ช จากละครสักเรื่องหนึ่ง ขณะที่เหล่านักโทษแยกย้าย ออกไปทำงานตามที่กำหนด
Factories have camps of their own, off limits to the SS.โรงงานหลายแห่งตั้งแคมป์ของตัวเอง เป็นเอกเทศจากทางการ
War nods off to sleep, but keeps one eye always open.สงครามได้สงบลงแล้ว แต่มนุษยชาติ เพิ่งจะตื่นตัว
It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first.มันไม่ง่ายที่จะยกมือของฉันและส่งเด็กออกไปตายโดยไม่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรก

off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不费吹灰之力[bù fèi chuī huī zhī lì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄔㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓ ㄌㄧˋ, 不费吹灰之力 / 不費吹灰之力] as easy as blowing off dust; effortless; with ease
吐气[tǔ qì, ㄊㄨˇ ㄑㄧˋ, 吐气 / 吐氣] aspirated; to blow off steam
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, 烘托] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage)
刹把[shā bǎ, ㄕㄚ ㄅㄚˇ, 刹把 / 剎把] brake lever; crank handle for stopping or turning off machinery
断交[duàn jiāo, ㄉㄨㄢˋ ㄐㄧㄠ, 断交 / 斷交] break off diplomatic relations
仓皇出逃[cāng huáng chū táo, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ ㄔㄨ ㄊㄠˊ, 仓皇出逃 / 倉皇出逃] to run off in a great panic (成语 saw)
出其不意攻其不备[chū qí bù yì gōng qí bù bèi, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, 出其不意攻其不备 / 出其不意攻其不備] catch an enemy off guard with a surprise attack (成语 saw, from Sunzi's Art of War 孫子兵法|孙子兵法)
出其不意[chū qí bù yì, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ, 出其不意] to do sth when least expected (成语 saw); to catch sb off guard
奋起直追[fèn qǐ zhí zhuī, ㄈㄣˋ ㄑㄧˇ ㄓˊ ㄓㄨㄟ, 奋起直追 / 奮起直追] to catch up vigorously; to set off in hot pursuit
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, 出脱 / 出脫] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child)
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, 一刀两断 / 一刀兩斷] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation
乘凉[chéng liáng, ㄔㄥˊ ㄌㄧㄤˊ, 乘凉 / 乘涼] to cool off in the shade
[yuè, ㄩㄝˋ, 刖] cut off the feet as punishment
[èr, ㄦˋ, 刵] cut off the ears as punishment
[guǎ, ㄍㄨㄚˇ, 剐 / 剮] cut off the flesh as punishment
[yì, ㄧˋ, 劓] cut off the nose
[guó, ㄍㄨㄛˊ, 聝] cut off the left ear of the slain
[guó, ㄍㄨㄛˊ, 馘] cut off the left ear of the slain
因噎废食[yīn yē fèi shí, ㄧㄝ ㄈㄟˋ ㄕˊ, 因噎废食 / 因噎廢食] lit. not eating for fear of choking (成语 saw); fig. to cut off one's nose to spite one's face; to avoid sth essential because of a slight risk
[qì, ㄑㄧˋ, 妻] to marry off (a daughter)
厂礼拜[chǎng lǐ bài, ㄔㄤˇ ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ, 厂礼拜 / 廠禮拜] day off (work)
缓兵之计[huǎn bīng zhī jì, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄧㄥ ㄓ ㄐㄧˋ, 缓兵之计 / 緩兵之計] delaying tactics; stalling; measures to stave off an attack; strategem to win a respite
[tùn, ㄊㄨㄣˋ, 褪] fade; take off (clothes)
弹冠相庆[tán guān xiāng qìng, ㄊㄢˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˋ, 弹冠相庆 / 彈冠相慶] lit. to flick dust off sb's cap (成语 saw); to celebrate an official appointment; to congratulate and celebrate (promotion, graduation etc)
枪手[qiāng shǒu, ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ, 枪手 / 槍手] gunman; sharpshooter; sb who takes an exam for sb else; sb who produces a piece of work for sb else to pass off as their own
怒发冲冠[nù fā chōng guān, ㄋㄨˋ ㄈㄚ ㄔㄨㄥ ㄍㄨㄢ, 怒发冲冠 / 怒髮衝冠] hair stands up in anger and tips off one's hat (成语 saw); seething in anger; rising hackles
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, 上天] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away
断断续续[duàn duàn xù xù, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ, 断断续续 / 斷斷續續] intermittent; off and on; discontinuous; stop-go; stammering; disjointed; inarticulate
猿玃[yuán jué, ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, 猿玃] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 玃] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls
玃猿[jué yuán, ㄐㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, 玃猿] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls
[jiē, ㄐㄧㄝ, 揭] lift off (a cover); divulge
貔貅[pí xiū, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄡ, 貔貅] mythical animal that brings luck and wards off evil, having head of a dragon and lion's body, often with hoofs, wings and tail; also written 辟邪; fig. valiant soldier
淡季[dàn jì, ㄉㄢˋ ㄐㄧˋ, 淡季] off season; slow business season
假冒[jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ, 假冒] to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation
宽衣[kuān yī, ㄎㄨㄢ ㄧ, 宽衣 / 寬衣] Please take off your coat (honorific)
[tuì, ㄊㄨㄟˋ, 蜕 / 蛻] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell
蜕皮[tuì pí, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧˊ, 蜕皮 / 蛻皮] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell
变卖[biàn mài, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄞˋ, 变卖 / 變賣] sell off (one's property)
蛇岛[Shé dǎo, ㄕㄜˊ ㄉㄠˇ, 蛇岛 / 蛇島] Shedao or Snake island in Bohai sea 渤海 off Lüshun 旅順|旅顺 on the tip of the Liaoning peninsula, small rocky island famous for snakes

off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドリングストップ[, aidoringusutoppu] (n) turning off a vehicle engine when stopped (wasei
ウイルスを排除する[ウイルスをはいじょする, uirusu wohaijosuru] (exp,vs-i) (1) to fight off a virus; (2) {comp} to screen out computer viruses
うつらうつら[, utsurautsura] (adv) drowsily; nodding off
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt')
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child
オートパワーオフ[, o-topawa-ofu] (n) {comp} auto power off
オフショルダー[, ofushoruda-] (n) off shoulder
オフブロードウェー[, ofuburo-doue-] (n) off Broadway
おんり[, onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle)
キスアンドライド[, kisuandoraido] (n) kiss-and-ride; dropping family member off at a station
きりきり舞い[きりきりまい, kirikirimai] (n,vs) a whirl; going round and round; rushing a person off his feet
クッションボール[, kusshonbo-ru] (n) cushion ball (carom off the outfield wall by a batted ball) (baseball)
クラカケトラザメ[, kurakaketorazame] (n) slender catshark (Schroederichthys tenuis, found off Suriname and Brazil)
こそげ取る;刮げ取る[こそげとる, kosogetoru] (v5r,vt) (See 刮げる) to scrape off
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out
これ見よがし;此れ見よがし;此見よがし;是見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no,adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off
サービスエリア[, sa-bisueria] (n) service area (usu. an area off a highway to buy gasoline, etc. for vehicles); (P)
サインオフ[, sain'ofu] (n,vs) {comp} sign off
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole
スレチ[, surechi] (n) (col) (See スレッド,スレ違い) off topic (e.g. in a web forum)
そり上げる;剃り上げる[そりあげる, soriageru] (v1) to shave off
それ切り;其れ切り[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n,adv) (uk) (See それっ切り) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility)
チカチカ[, chikachika] (adv,vs) (1) (on-mim) flickering; flashing on and off (e.g. Christmas lights); (2) prickling (pain)
チャラチャラ[, charachara] (n,vs) messing around; showing off
ちょん切る[ちょんぎる, chongiru] (v5r,vt) to chop something off (e.g. head); to snip off; to fire
ヒレナガハギ[, hirenagahagi] (n) sailfin tang (Zebrasoma velifer, species of Pacific tang also found off Mozambique)
ピントがずれる;ピントがズれる[, pinto gazureru ; pinto ga zu reru] (exp,v1) (1) (See ずれる) to be out of focus; (2) to be off the point (e.g. of a plan); to have not got the point
ピントが外れる[ピントがはずれる, pinto gahazureru] (v1,exp) (1) to be out of focus; (2) to be off the point; to not have got the point
ピンぼけ[, pin boke] (n) out of focus; off the point
プチ切れ[プチぎれ;プチギレ, puchi gire ; puchigire] (n,vs) (sl) (See キレる) getting irked; looking a little ticked off
ぶっつけ[, buttsuke] (n,adj-na) without preparation; off the cuff; abrupt; outspoken; (at) first
ふるい落とす;振るい落とす;ふるい落す;振るい落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to shake off
ベークオフ[, be-kuofu] (n) bake off (when a bakery bakes its wares from dough brought in from elsewhere)
ぼったくる[, bottakuru] (v5r) to rip someone off
マレー沖海戦[マレーおきかいせん, mare-okikaisen] (n) Naval Battle off Malaya (Dec. 10, 1941)
マンスリークリア[, mansuri-kuria] (n) paying off one's entire credit card balance monthly
むしり取る;毟り取る[むしりとる, mushiritoru] (v5r,vt) to tear off; to pluck off
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サインオフ[さいん'おふ, sain ' ofu] sign off (vs)
切り捨てる[きりすてる, kirisuteru] to round down, to round off
四捨五入[ししゃごにゅう, shishagonyuu] round off (vs)
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off
既製[きせい, kisei] ready-made (a-no), off the shelf
送る[おくる, okuru] to send, to dispatch, to see off
頭切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission
オフィスアプリケーション[おふぃすあぷりけーしょん, ofisuapurike-shon] office application
オフィスコンピューター[おふぃすこんぴゅーたー, ofisukonpyu-ta-] office computer
オフコン[おふこん, ofukon] office computer (abbr)
オフセット[おふせっと, ofusetto] offset
オフライン[おふらいん, ofurain] offline, off-line
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage
ティーロフ[ていーろふ, tei-rofu] TROFF
ファイルオフセット[ふぁいるおふせっと, fairuofusetto] file offset
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off
ログオフ[ろぐおふ, roguofu] logoff (vs)
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation
仮想局[かそうきょく, kasoukyoku] virtual (switching) office
仮想的交換局[かそうてきこうかんきょく, kasoutekikoukankyoku] virtual (switching) office
分局[ぶんきょく, bunkyoku] local office, branch office
加わった呼量[くわわったこりょう, kuwawattakoryou] offered load
四捨五入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] round-off function, rounding
局コード[きょくコード, kyoku ko-do] office code
局データ[きょくデータ, kyoku de-ta] office data
局建[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment
局舎[きょくしゃ, kyokusha] (central) office building
局間回線[きょくかんかいせん, kyokukankaisen] trunk, inter-office line
市内局番[しないきょくばん, shinaikyokuban] local office number
無手順[むてじゅん, mutejun] ASCII data transfer with XON-XOFF flow control
物理的配達郵便局アドレス構成要素[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくアドレスこうせいようそ, butsuritekihaitatsuyuubinkyoku adoresu kouseiyouso] physical delivery office address components
物理的配達郵便局名[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくめい, butsuritekihaitatsuyuubinkyokumei] physical delivery office name
物理的配達郵便局番号[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくばんごう, butsuritekihaitatsuyuubinkyokubangou] physical delivery office number
発局[はっきょく, hakkyoku] sending office, transmitting office
相対変位[そうたいへんい, soutaihen'i] relative offset
私書箱番号[ししょばこばんごう, shishobakobangou] Post Office box address, P.O.box address
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] mobile (telephone switching office) CHECK THIS!!!!
終着局[しゅうちゃくきょく, shuuchakukyoku] end office, terminating office
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office
電力切れ[でんりょくぎれ, denryokugire] power (supply) cutoff
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
脱ぐ[ぬぐ, nugu] Thai: ถอดเสื้อผ้า English: to take off clothes
ずれる[ずれる, zureru] Thai: เคลื่อน English: to slip off
取れる[とれる, toreru] Thai: หลุดออกมา English: to come off
奉る[たてまつる, tatematsuru] Thai: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า) English: to offer
本局[ほんきょく, honkyoku] Thai: สำนักงานกลาง English: main office
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: เสนอ(เงินบริจาค) English: offer
降りる[おりる, oriru] Thai: ลง(จากรถ) English: to get off

off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาหน้า[v.] (aonā) EN: show off ; take credit (for) FR:
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; take out ; remove ; free FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox FR: photocopier ; dupliquer
บาก[v.] (bāk) EN: bevel ; chip off ; make a cut ; incise FR: entailler ; biseauter ; tailler en biseau ; encocher ; inciser
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off FR:
บางเบา[v.] (bāngbao) EN: subside ; fall off ; lessen ; thin out FR:
บิ[v.] (bi) EN: pinch off ; break off FR:
บินขึ้น[v. exp.] (bin kheun) EN: take off ; fly up FR: décoller ; s'envoler
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliu) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade ; refuse to admit ; shirk ; fail to act ; put off doing something FR:
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce ; disaffirm FR: annuler ; décommander ; dénoncer
บ่ง[v.] (bong) EN: pick off ; extricate FR: extraire ; enlever
แฉลบ[v.] (chalaēp) EN: ricochet ; glance off ; swerve FR: ricocher ; faire une embardée
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down ; slow up ; put off ; postpone ; retard ; delay FR: ralentir ; retarder ; postposer
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
เฉ่ง[v.] (cheng) EN: pay ; pay off ; settle an account FR: payer ; régler
เช็ดน้ำ[v.] (chetnām) EN: pour the water from the boiled rice ; drain off water from the boiled rice FR:
ชี้ช่อง[v.] (chīchǿng) EN: tip off ; advise ; indicate the opportunity FR:
เฉาะ[v.] (chǿ) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off FR: fendre ; ouvrir ; trancher
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer
เชิดเงินหนี[v. exp.] (choēt ngoen) EN: make off with the money FR:
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer ; duper ; rouler (fam.)
ฉุนกึก[v. exp.] (chun keuk) EN: lose one's temper ; fly off the handle ; get a sudden stench (of) ; be pungent FR: avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
ฉุนขาด[v. exp.] (chun khāt) EN: lose control ; fly off the handle ; lose one's temper FR:
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow FR: faucher ; sarcler ; désherber
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
ดับไฟ[v. exp.] (dap fai) EN: extinguish ; turn out the light ; turn off the light FR: éteindre la lumière
เด็จ[v.] (det) EN: break off FR:
เด็ด[v.] (det) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off FR: cueillir ; couper avec les ongles
เด็ดหัว[v. exp.] (det hūa) EN: cut off s.o.'s head ; bump s.o. off FR:
ดีดออก[v. exp.] (dīt øk) EN: flick away ; flick off FR:
เดินจากไป[v. exp.] (doēn jāk pa) EN: walk off FR:
เดินหลบฉาก[v. exp.] (doēn lop ch) EN: dodge ; slip off ; slip away FR: partir sur la pointe des pieds ; s'en aller sur la pointe des pieds
ดง[v.] (dong) EN: reheat boiled rice after pouring off excess water FR: sécher le riz cuit à feu doux
ดงข้าว[v. exp.] (dong khāo) EN: reheat boiled rice after pouring off excess water FR:
ฟาดหัว[v. exp.] (fāt hūa) EN: bribe ; buy over ; buy off FR:
ฟาดเคราะห์[v. exp.] (fāt khrǿ) EN: drive off bad luck ; dispel misfortune FR:
หัก[v.] (hak) EN: subtract ; deduct ; debit ; deduct ; take off ; discount FR: décompter ; déduire ; ôter ; retirer
ห้ามเดินลัดสนาม[v. exp.] (hām doēn la) EN: keep off the grass ; Don't walk on the grass FR: ne pas marcher sur la pelouse
ห่าง[adv.] (hāng) EN: far ; far off ; far away ; away from ; off ; from FR:

off ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jahresabgrenzung {f}annual cut off
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang]
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]
Regen {m} | starker Regen | saurer Regen | wegen Regen nicht stattfindenrain | heavy rain | acid rain | to be rained out [Am.]; to be rained off [Br.]
Bully {m} [sport] | das Bully machenbully | to bully off
Abbrennen {n}burning off
Katapultstart {m}catapult take off
abgesperrt {adj}closed off
Gespräch {n} | ein Gespräch abbrechen | ein Gespräch führenconversation | to break off a conversation | to conduct a conversation
Abkühlungsperiode {f}cooling off period
Haushaltstag {m}day off
Produktionsrückgang {m}falling off in production
Abschreibungsmöglichkeit {f}possibility of setting off items against taxable income
Joch {n} | das Joch abschüttelnyoke | to shake off the yoke; to throw off the yoke
Abhaspel {f}pay off reel; decoiler
Rente {f} (im Alter ...) | in Rente gehen | in Rente sein | jdn. auf Rente setzenpension | to start drawing one's pension | to be on a pension | to pension sb. off
Raketenstart {m}rocket assisted take off
Reigen {m} | den Reigen anführenround dance | to lead off in the round dance
ungeschoren {adj} | ungeschoren davonkommenscot-free | to get off scot-free; to escape scot-free
Abschaltsystem {n}shut off system
Tee {n} (Golf) | den Ball auf das Tee legen; aufteen | Ball von Abschlag spielentee | to tee; to tee up | to tee off
Thyristor {m} [electr.] | abgeschalteter Thyristorthyristor | off thyristor
Abdampfverlust {m}boil-off loss
Abmeldung {f} (am System) [comp.]logging off; logoff
Abrisskante {f}tear-off edge
Abwehrstoff {m} | Abwehrstoffe
Abwägung {f}trade-off
Säurefarbstoff {m} | Säurefarbstoffe
Verwaltungsbeamte {m}administrative officer
Zulassungsstelle {f}admission office
Anzeigenannahme {f}advertising office
Gutschriftsanzeige {f}; Eröffnungsschreiben
Allergen {n}; Allergiestoff
Alpaka {n}; Alpakastoff
Alternativangebot {n}alternative offer
Amtsleitung {f}head of office
Amtslizenz {f}ex officio licence
Zuschlagstoff {m} [techn.] | Zuschlagstoffe
Anerbieten {n}offer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า off
Back to top