ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *on*, -on-

on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
on (prep.) บน Syn. upon Ops. off
on (prep.) ที่ (ใช้บอกสถานที่)
on (prep.) (ติด) ไว้ที่ See also: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่
on (prep.) ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)
on (prep.) อยู่ในระหว่าง
on (prep.) เกี่ยวกับ See also: ในเรื่อง
on (prep.) ในสภาพ See also: ในลักษณะ, ในอาการที่
on (prep.) โดย (วิธีการ) See also: ด้วย
on (prep.) ทาง (ทิศทาง)
on (prep.) ใกล้ See also: อยู่ติด
on (prep.) (ใช้จ่าย) ไปกับ
on (adv.) อย่างทำงานอยู่ See also: อย่างใช้อยู่
on (adv.) อย่างกำลังดำเนินอยู่
on (adv.) อย่างต่อไป See also: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด
on (adj.) ที่กำลังทำงานอยู่
on (adj.) ที่เป็นไปตามกำหนด See also: ที่เป็นไปตามแผนการ
on a diet (idm.) กำลังลดน้ำหนัก (ด้วยการควบคุมอาหาร)
on a par with (idm.) เท่ากับ See also: เทียบเท่า
on a tight leash (sl.) คอยควบคุมดูแล
on account (idm.) (ซื้อของ) แบบเงินเชื่อ
on account of (idm.) เนื่องจาก See also: เพราะว่า
on active duty (idm.) พร้อมรบ (ทางทหาร) See also: ในสงคราม
on again (idm.) ไม่แน่นอน See also: ไม่เด็ดขาด, ลังเล Syn. off again Ops. on again, off again
on again (idm.) ไม่แน่นอน See also: ไม่เด็ดขาด, ลังเล Syn. off again Ops. off again, on again
on again, off again (idm.) ไม่แน่นอน See also: ไม่เด็ดขาด, ลังเล Syn. off again, on again Ops. off again, on again
on all fours (idm.) คลาน
on all sides (adv.) รอบๆ See also: โดยรอบ Syn. surrounding, round
on and off (idm.) ที่เกิดขึ้นและหยุดเป็นพักๆ Syn. now and again
on and on (adv.) ตามความยาวสูงสุดของ See also: ตามความยาวเต็มที่ของ Syn. at great length
on appro (idm.) แบบส่งสินค้าให้ดูก่อนซื้อ
on approval (idm.) แบบส่งสินค้าให้ดูก่อนซื้อ
on average (idm.) โดยทั่วไป
on behalf of (idm.) (ทำบางสิ่ง) ในนามของ
on board (idm.) บนหรือใน (เรือ, รถ, เครื่องบินหรือพาหนะอื่น)
on board (idm.) ทำงานให้กับ
on call (idm.) พร้อมให้บริการเมื่อเรียกหา
on cloud nine (idm.) เป็นสุขมาก (คำไม่เป็นทางการ)
on deck (idm.) บนดาดฟ้าเรือ
on deposit (idm.) ซึ่งเก็บไว้ในที่ปลอดภัย See also: เก็บในตู้เซฟ / ธนาคาร
on duty (idm.) อยู่ในหน้าที่ Ops. off duty
English-Thai: HOPE Dictionary
on(ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
on line deviceอุปกรณ์เชื่อมตรงหมายถึง อุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยประมวลผลกลาง เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เครื่องพิมพ์ (printer) รวมไปถึงเครื่องปลายทาง (terminal) ฯลฯ ดู off-line device เปรียบเทียบ
on line processingการประมวลผลแบบเชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำโดยอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่อง (เช่นเครื่องอ่านบัตร) หรืออุปกรณ์นั้นจะอยู่ห่างออกไปแต่สามารถติดต่อโดยตรงกับเครื่องได้ เช่น การประมวลผลโดยมีการสื่อสารระหว่างเครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัล (terminal) และหน่วยประมวลผลกลางโดยทางโทรศัพท์ หรือวิธีอื่น ๆ การทำเช่นนี้เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูล ซึ่งจะเข้าสู่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา เช่น ที่ใช้ในการส่งยานอากาศไปนอกโลก การถอนเงินในระบบเงินด่วน เป็นต้น ดู batch processing เปรียบเทียบ
on-lineเชื่อมตรงในสายหมายถึง การเชื่อมอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) เข้า กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ผ่านทางสายเคเบิลหรือด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้มีการทำงานร่วมกัน เป็นต้นว่า เครื่องถอนเงินด่วน (ATM) จะต้อง "เชื่อมตรง" กับคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ธนาคารสำนักงานใหญ่ จึงสามารถประมวลผลให้ได้ว่า บัญชีของเรามีเงินเท่าใด ถอนแล้วเหลือเงินอีกเท่าใด ดู off line เปรียบเทียบ
onanism(โอ'นะนิสซึม) n. การกระทำกามอัตโนมัติ., See also: onanist n. onanistic adj. -S.,n. masturbation
once(วันซฺ) adv. ครั้งหนึ่ง,ครั้งเดียว,แต่ก่อน adj. เมื่อก่อน,กาลก่อน conj. พอ....ก็,เมื่อไร...ก็,ถ้า....ก็ n. ครั้งหนึ่ง,โอกาสเดียว,ครั้งเดียว,-all at once ทันที,พร้อมกัน -Phr. (at once ทันทีพร้อมกัน) -Phr. (once and for all (once for all) ในที่สุด,เด็ดขาด,ท
oncology(อองคอล'โลจี) n. เนื้องอกวิทยา, See also: oncologic,oncological adj.
oncoming(ออน'คัม'มิง) adj. ที่กำลังมา,จวน,ใกล้,n. การเข้าใกล้,การเริ่มมา
ondometer(ออนดอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือบันทึกความยาวคลื่น (wavelengths) ของคลื่นวิทยุ
one(วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง
one upได้เปรียบ,นำคู่ต่อสู้เพียงหนึ่งคะแนน,แต่ละ
one-handed(วัน'แฮนดิด) adj. มีมือเดียว,ใช้มือเดียว
one-horse(วัน'ฮอส) adj. ใช้ม้าตาเดียว,ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,จำกัด -S.,adj. unimportant
one-idead(วัน'ไอเดียดฺ) adj. เกี่ยวกับความคิดคับแคบ,เกี่ยวกับวิธีการคิดแบบง่าย ๆ
one-liner(วัน'ไล'เนอะ) n. คำคม,ข้อความสั้น ๆ ที่มีความหมายมากหรือทำให้ชวนหัวเราะ
one-sided(วัน'ไซ'ดิด) adj. ข้างเดียว,เข้าข้าง,ลำเอียง, See also: one-sidedness n., Syn. partial,unequal
one-up(วัน'อัพ) vt. ทำให้ดีกว่า,ทำให้ได้เปรียบทำให้ได้คะแนนนำหนึ่งคะแนน,อยู่เหนือ
one's(วันซฺ) คำที่แสดงเป็นเจ้าของของone
oneiromancy(โอไน'ระแมนซี) n. การหยั่งรู้หรือทำนายจากความฝัน การทำนายฝัน., See also: oneiromancer n.
oneness(วัน'นิส) n. ความเป็นเอกลักษณ์,การมีสิ่งเดียวกัน
onerous(ออน'เนอรัส,โอ'เนอรัส) adj. เป็นภาระ,ลำบาก,ยากยิ่ง,หนักหน่วง, See also: onerousness n.
oneself(วันเซลฟฺ') pron. ตัวเอง,ตนเอง - -Phr. (by oneself ตนเอง,ไม่มีคนอื่นด้วย ด้วยตัวเอง) -Phr. (come to oneself,come to รู้ตัว), Syn. one's self
ongoing(ออน'โกอิง) adj. ไม่หยุดยั้ง,ต่อเนื่อง,ไปเรื่อย, Syn. progressing,continuing
onion(อัน'ยัน) n. หอม,หัวหอมหัวใหญ่
onlooker(ออน'ลุคเคอะ) n. ผู้ชม
only(โอน'ลี) adv.,adj. เท่านั้น,เพียงแต่,สิ่งเดียว conj. เพียงแต่,ยกเว้นว่า,แต่ทว่า -Phr. (only too ความจริงแล้ว,อย่างยิ่ง,มาก ๆ), Syn. solely,alone
onomastic(ออนนะแมส'ทิค) adj. เกี่ยวกับชื่อ
onomatopoeia(ออนนะแมท'ทะพี'อะ) n. การสร้างคำ,การประกอบเป็นคำ,การเลียนเสียงในการใช้สำนวน,ศัพท์ที่เหมือนเสียง, See also: onomatopoetic,onomatopotic adj.
onset(ออน'เซท) n. การเริ่ม,การโจมตี, Syn. attack,beginning
onslaught(ออน'สลอท) n. การโจมตี,การจู่โจม, Syn. incursion
onto(ออน'ทู) prep. ไปยัง,รู้ถึง,เข้าใจ
ontogeny(ออนทอจ'จีนี) n. การพัฒนาเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
ontology(ออนทอล'โลจี) n. metaphysics (ดู) ที่เกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งที่เป็นจริง
onus(โอ'นิส) n. ความรับผิดชอบ,ภาระ
onward(ออน'เวิร์ด) adv.,adj. ไปข้างหน้า,ตำแหน่งข้างหน้า., Syn. ahead
onwards(ออน'เวิร์ดซฺ) adv. ไปข้างหน้า,ตำแหน่งข้างหน้า, Syn. onward
onychomycosisเชื้อราที่เล็บ
English-Thai: Nontri Dictionary
on(adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า
once(adv) ครั้งหนึ่ง,หนหนึ่ง,แต่ก่อน
oncoming(adj) เร็วๆนี้,ที่กำลังจะมาถึง
one(adj) หนึ่ง,เดียว,โทน,เอก,เดี่ยว
ONE-one-sided(adj) มีด้านเดียว,เข้าข้าง,ไม่ยุติธรรม,ลำเอียง
ONE-one-way(adj) ไปทางเดียว
oneness(n) เอกภาพ,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
onerous(adj) เป็นภาระ,หนัก,ลำบาก,ยากยิ่ง
oneself(pro) ตัวของตัวเอง,ตนเอง
onion(n) หัวหอม
onlooker(n) ผู้ดู,ผู้ชม
only(adj) เท่านั้น,เพียงคนเดียว,เดี่ยว,เอก,เดียว
onrush(n) การไหลบ่า,การทะลัก,การโถม,การกรู
onset(n) การบุกรุก,การโจมตี,การจู่โจม,การเริ่มต้น
onshore(adv) บนฝั่ง,บนบก,ใกล้ฝั่ง,เลียบฝั่ง
onslaught(n) การโจมตี,การบุกรุก,การจู่โจม
onto(pre) ยัง,ไปบน,รู้ถึง,เข้าใจ
onward(adj) ก้าวหน้า,ต่อไปข้างหน้า,ต่อมา,มุ่งหน้าไป
onwards(adv) ต่อไปข้างหน้า,มุ่งหน้าไป,ก้าวหน้า,ต่อมา
onyx(n) หินโมรา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
on bailให้ประกันตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
on callเผื่อเรียก, เมื่อเรียก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
on-lineในสาย, เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
oncologistนักวิทยาเนื้องอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oncology๑. วิทยาเนื้องอก๒. วิทยามะเร็ง [มีความหมายเหมือนกับ cancerology; cancrology; carcinology] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
one address-เลขที่อยู่เดียว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
one-person householdครัวเรือนคนเดียว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
one-piece nozzleหัวตัดรวม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
one-sided idealไอดีลด้านเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
one-to-oneหนึ่งต่อหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
one-way clutch; free-wheel; free-wheel one-way clutch; overrun clutch; overrunning clutchคลัตช์ทางเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
one's complementส่วนเติมเต็มหนึ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
onerousมีภาระผูกพันเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
onomatopoeiaการเลียนเสียงธรรมชาติ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
onsetการเริ่มต้น, การตั้งต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onto function; surjection; surjective functionฟังก์ชันทั่วถึง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ontogenyพัฒนาการของพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ontologyภววิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
onus probandi (L.)ภาระการพิสูจน์, หน้าที่นำสืบ [ดู burden of proof] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
onychomycosisโรคเชื้อราที่เล็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onyx๑. เล็บ [มีความหมายเหมือนกับ unguis ๑]๒. ภาวะห้องหน้าม่านตามีหนอง [มีความหมายเหมือนกับ hypopyon] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onyx marbleหินอ่อนโอนิกซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
On screen Keyboardโปรแกรมแป้นพิมพ์บนจอภาพ, ซอฟต์แวร์ที่มีหน้าตาเหมือนคีย์บอร์ดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่รับอินพุตข้อมูลผ่านเมาส์ หรืออุปกรณ์อินพุตอื่นๆ [Assistive Technology]
On-line ในสาย เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์]
Oncologistsนักวิทยาเนื้องอก [TU Subject Heading]
One party systemsระบบพรรคการเมืองเดียว [TU Subject Heading]
one-sided marketตลาดฝ่ายเดียวตลาดที่มีเฉพาะผู้ซื้อที่มีศักยภาพหรือผุ้ขายที่มีศักยภาพฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น มีลักษณะที่สำคัญคือ จะไร้สภาพคล่อง (illiquidity) ไม่สามารถจะนำเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่ (เช่น คาร์บอนเครดิต) ไปแปลงเป็นเงินได้โดยง่าย ปกติจะเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากจะเกิดตัวกลางในตลาด เช่น นายหน้า ที่ไม่สามารถจะทำให้ตลาดฝ่ายเดียวเกิดได้ การจะเกิดตลาดฝ่ายเดียวได้นั้นจะต้องมีการกำหนดเป็นกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
one-to-one functionฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง, y = f(x) จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง    ถ้า f(x1) = f(x2)    แล้ว x1 = x2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
One-Way or One-Trip Packaging บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว, บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง บรรจุภัณฑ์ที่ไม่นำกลับมาใช้อีก ในต่างประเทศบางแห่งได้มีกฎเกณฑ์ห้ามใช้หรือต้องมีมาตรการนำกลับมากำจัด อย่างถูกวิธี [สิ่งแวดล้อม]
Onion industryอุตสาหกรรมหอมหัวใหญ่ [TU Subject Heading]
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Only childบุตรคนเดียว [TU Subject Heading]
Onomasticsออนโอแมสติกส์ [TU Subject Heading]
Ontologyภววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
C.O.D. (adj.) จ่ายเงินเมื่อได้รับของ (คำย่อของ cash on delivery)
กระดองหาย (n.) an implement for spreading straw out on the threshing floor See also: hayfork, Thai hayrack or hayscatterer Syn. คันฉาย, ดองฉาย, ขอฉาย, ดองหาย
กระพอง (n.) two humps on the sides of an elephant´s head Syn. ตระพอง, ตะพอง, กะพอง
กระยิก (v.) close in on step by step See also: draw nearer, move towards
กระหย่ง (adv.) (walk) on the toes See also: (go) on tip-toe Syn. หย่ง, โหย่ง, กระโหย่ง
กระหย่ง กระโหย่ง (v.) stand on tiptoe See also: hop on one foot Syn. หย่ง, เขย่ง
กระเดียด (v.) carry on one´s hip Syn. กระเตง
กระโหย่ง (v.) walk on the toes See also: go on tip-toe Syn. กระหย่ง, หย่ง, โหย่ง
กลางช้าง (n.) guard on the back of elephant in fighting
กลืนน้ำลายตัวเอง (v.) go back on one´s word Syn. กลับคำ, คืนคำ
ก้อนขี้หมา (n.) knob on the crocodile´s mouth See also: lump at the end of a crocodile´s mouth Syn. ขี้หมา, หัวขี้หมา
กอเอี๊ยะ (n.) Chinese plaster used to stick on skin to release sprain
กะพอง (n.) nodes on the two sides of elephant´s head Syn. กระพอง, ตะพอง
กะพอง (n.) two humps on the sides of an elephant´s head Syn. ตระพอง, ตะพอง
กัปปิยการก (n.) one who waits on Buddhist priest See also: Buddhist priest´s attending boy
กาบพรหมศร (n.) surface decoration veneered on posts See also: a post decoration
การชนช้าง (n.) fighting on an elephant´s back See also: elephant contest Syn. การปะทะ, การสู้
การดูงานต่างประเทศ (n.) going abroad on a tour of investigation See also: making a tour of inspection, visiting
การถือยศถือศักดิ์ (n.) standing on one´s dignity See also: snobbery, arrogance, hauteur, presumption, pretension, pomposity, snootiness
การทำหน้าที่แทน (n.) being on duty See also: acting for, being in charge Syn. การปฏิบัติแทน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We've come here on private businessพวกเรามาที่นี่ด้วยเรื่องธุระส่วนตัว
It's based on the idea that..มันขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่า
Someone left you on my doorstepใครบางคนทิ้งคุณไว้ตรงประตูบ้านฉัน
This is not something to discuss on an open lineนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้
I can't discuss it on the phoneฉันไม่สามารถจะสาธยายมันทางโทรศัพท์ได้
Are you on the street? It sounds so loudคุณอยู่บนถนนอยู่เหรอ เสียงดังมากเหลือเกิน
Does the shop open at 9am on weekdays?ร้านค้าเปิดเวลา 9 นาฬิกา ในวันทำงานใช่ไหม
It opens at 8 am on weekdaysมันเปิดเวลา 8 นาฬิกาในวันทำงาน
But at 9 am on weekendsแต่เปิดในเวลา 9 นาฬิกา ในวันหยุดสุดสัปดาห์
We must arrive there on timeพวกเราต้องไปถึงที่นั่นตรงเวลา
I was born on August 19th, 1969ฉันเกิดวันที่ 19 สิงหาคม 1969
He's on the phoneเขากำลังโทรศัพท์อยู่
I had my breakfast on the wayฉันทานข้าวเช้าระหว่างทาง
They've been working on this project since last yearพวกเขาทำงานในโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
I am on your sideฉันอยู่ข้างคุณ
It's on your right sideมันอยู่ทางขวามือของคุณ
I buy some food on my way homeฉันซื้ออาหารบางอย่างระหว่างทางมาบ้าน
I went there on businessฉันไปทำธุระที่นั่น
He sat in his usual spot on the floorเขานั่งในที่เดิมปกติของเขาบนพื้น
You've been working all summer on thatคุณทำในสิ่งนั้นมาตลอดฤดูร้อน
Sir, I need you to sign off on thisท่านครับ ผมอยากให้ท่านเซ็นต์ชื่อตรงนี้
You can discuss this on the wayคุณสามารถถกเรื่องนี้ระหว่างทาง
I built this business on my backฉันสร้างธุรกิจนี้ด้วยตนเอง
I expect to have a full report on my desk tomorrowฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้
From now on we'll grow old togetherจากนี้เป็นต้นไป พวกเราจะแก่เฒ่าด้วยกัน
Keep a closer eye on your petเฝ้าดูสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างใกล้ชิดด้วย
If my income depends on selling,ถ้ารายได้ของฉันขึ้นอยู่กับการขายแล้วล่ะก็
I just go with what looks best on meฉันก็แค่เข้ากันได้ดีกับสิ่งที่ดูดีที่สุดสำหรับฉัน
I think that depends on the situationฉันคิดว่านั่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์
I waste so much time on internetฉันเสียเวลาไปมากกับอินเตอร์เน็ต
Who on earth wants to talk to youใครหน้าไหนในโลกอยากพูดกับคุณ
Guess who we just met on the train?เดาสิว่าพวกเราเพิ่งจะพบกับใครบนรถไฟ
I flew home on Fridayฉันบินกลับบ้านในวันศุกร์
We're always busy on Fridayพวกเรายุ่งเสมอในวันศุกร์
Are you working on something?คุณกำลังทำงานอะไรบางอย่างอยู่หรือ?
There's a good program on Channel 3มีรายการที่ดีรายการหนึ่งทางช่อง 3
There's a good art gallery on Eight Streetมีหอศิลป์ที่ดีแห่งหนึ่งที่ถนนแปด
Did you get to the station on time?คุณไปถึงสถานีรถไฟตรงเวลาไหม?
We got on the train just as it was startingพวกเราขึ้นรถไฟพอดีกับที่รถไฟกำลังออกเลย
Did your cousin arrive on time?ญาติของคุณมาถึงตรงเวลาไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Magic Mirror on the wall, who is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ผู้ที่เป็นสังขารหนึ่งทั้งหมด หรือไม่
And look, they have their names carved on them.และมองไปที่พวกเขามีชื่อของ พวกเขา แกะสลักเกี่ยวกับมัน
Hold on there. It's only Dopey.ยึดมั่นในมี มันเป็นเพียงขี้เซา
If the Queen finds her here, she'll swoop down and wreak her vengeance on us!หากสมเด็จพระราชินีพบเธอ ที่นี่ เธอจะถลาลง และไม่แก้แค้นของเธอเกี่ยวกับ เรา!
Then sсooр uр the water and rub it on your faсe and go...แล้วตักขึ้นน้ำ และถูมันบนใบหน้าของคุณ และไป
Get him up on the tub.รับเขาขึ้นไปบนอ่าง ได้รับเขา ขึ้น!
Get him up on the tub!รับเขาขึ้นไปบนอ่าง! ในอ่าง
Magic Mirror on the wall, who now is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ซึ่งตอนนี้เป็นสังขารหนึ่ง ทั้งหมดหรือไม่
Shame on you, frightening a poor old lady.สำหรับท่านทั้งหลายที่น่ากลัว หญิงชรายากจน
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู
Hold on to these dispatches.จะต้องไปส่งเอกสารสำคัญ
You pick on women and rob defenseless people.แกทำร้ายผู้หญิง และคนไม่มีทางสู้

on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背篓[bēi lǒu, ㄅㄟ ㄌㄡˇ, 背篓 / 背簍] a basket carried on the back
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
上头[shàng tou, ㄕㄤˋ ㄊㄡ˙, 上头 / 上頭] above; on top of; on the surface of
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet
按照[àn zhào, ㄢˋ ㄓㄠˋ, 按照] according to; in accordance with; in the light of; on the basis of
装模作样[zhuāng mú zuò yang, ㄓㄨㄤ ㄇㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄤ˙, 装模作样 / 裝模作樣] affected; to put on an act; to indulge in histrionics
史沫特莱[Shǐ mò tè lái, ㄕˇ ㄇㄛˋ ㄊㄜˋ ㄌㄞˊ, 史沫特莱 / 史沫特萊] Agnes Smedley (1892-1950), US journalist and activist, reported on China, esp. the communist side
艾格尼丝・史沫特莱[Ài gé ní, ㄞˋ ㄍㄜˊ ㄋㄧˊ· Si1 shi3 mo4 te4 lai2, 艾格尼丝・史沫特莱 / 艾格尼絲・史沫特萊] Agnes Smedley (1892-1950), US journalist who reported on China, esp. the communist side
契合[qì hé, ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, 契合] agreement; to agree; to get on with; congenial; agreeing with; to ally oneself with sb
气垫[qì diàn, ㄑㄧˋ ㄉㄧㄢˋ, 气垫 / 氣墊] air cushion (as on hovercraft)
梵册贝叶[fàn cè bèi yè, ㄈㄢˋ ㄘㄜˋ ㄅㄟˋ ㄧㄝˋ, 梵册贝叶 / 梵冊貝葉] Sanskrit on Talipot palm leaves (成语 saw); Buddhist scripture
万灵节[wàn líng jié, ㄨㄢˋ ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, 万灵节 / 萬靈節] All Saints' Day (Christian festival on 2nd November)
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
伯仲之间[bó zhòng zhī jiān, ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄓ ㄐㄧㄢ, 伯仲之间 / 伯仲之間] almost on a par
单独[dān dú, ㄉㄢ ㄉㄨˊ, 单独 / 單獨] alone; by oneself; on one's own
阿尔泰山脉[Ā ěr tài shān mài, ㄚ ㄦˇ ㄊㄞˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 阿尔泰山脉 / 阿爾泰山脈] Altai mountain chain on the border of Russia and Mongolia
平舌音[píng shé yīn, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄜˊ , 平舌音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
舌尖前音[shé jiān qián yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ , 舌尖前音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
积不相能[jī bù xiāng néng, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄋㄥˊ, 积不相能 / 積不相能] always at loggerheads (成语 saw); never able to agree with sb; unable to get on with sb
动物农场[Dòng wù nóng chǎng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, 动物农场 / 動物農場] Animal farm, novel and satire on communist revolution by George Orwell 喬治·奧威爾|乔治·奥威尔
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 动情 / 動情] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals)
卜辞[bǔ cí, ㄅㄨˇ ㄘˊ, 卜辞 / 卜辭] oracle inscriptions of the Shang Dynasty (16th-11th century BC) on tortoiseshells or animal bones
[yāo, ㄧㄠ, 吆] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares)
吆喝[yāo he, ㄧㄠ ㄏㄜ˙, 吆喝] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares); to denounce loudly; to shout slogans
[wèi, ㄨㄟˋ, 喂] hello (interj., esp. on telephone); hey; to feed (sb or some animal)
[jiān, ㄐㄧㄢ, 歼 / 殲] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
报幕[bào mù, ㄅㄠˋ ㄇㄨˋ, 报幕 / 報幕] announce the items on a (theatrical) program
陈方安生[Chén fāng Ān shēng, ㄔㄣˊ ㄈㄤ ㄢ ㄕㄥ, 陈方安生 / 陳方安生] Anson Chan or Fang On Sang (1940-) head of Hong Kong's civil service before and after the handover to PRC rule in 1997
花药[huā yào, ㄏㄨㄚ ㄧㄠˋ, 花药 / 花葯] anther (pollen sack on stamen)
阿卡提[Ā kǎ dī, ㄚ ㄎㄚˇ ㄉㄧ, 阿卡提] Arcadia (Greek prefecture on the Peloponnese)
可操作的艺术[kě cāo zuò de yì shù, ㄎㄜˇ ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄕㄨˋ, 可操作的艺术 / 可操作的藝術] the art of the possible (Bismarck on politics)
终战日[zhōng zhàn rì, ㄓㄨㄥ ㄓㄢˋ ㄖˋ, 终战日 / 終戰日] armistice day; cf Japan's surrender in WWII on 15th August 1945
不下于[bù xià yú, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ ㄩˊ, 不下于] as many as; no less than; not inferior to; as good as; on a par with
送气[sòng qì, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 送气 / 送氣] aspiration (phonetics, explosion of breath on consonants distinguishing Chinese p, t from b, d)
圣母升天节[Shèng mǔ shēng tiān jié, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄝˊ, 圣母升天节 / 聖母升天節] Assumption of the Virgin Mary (Christian festival on 15th August)
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ˋ ㄩㄢˊ, 乘务员 / 乘務員] attendant on an airplane, train, boat etc
安心[ān xīn, ㄢ ㄒㄧㄣ, 安心] at ease; to feel relieved; to set one's mind at rest; to keep one's mind on sth
注目[zhù mù, ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ, 注目] attention; to stare at; to fix attention on sth
奥姆真理教[ào mǔ zhēn lǐ jiào, ㄠˋ ㄇㄨˇ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, 奥姆真理教 / 奧姆真理教] Aum Shinrikyo, the Japanese death cult responsible for the 1995 sarin gas attack on the Tokyo subway

on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC
アームリフター[, a-murifuta-] (n) armlifter (e.g. on a gramophone turntable)
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order
アイキャッチ[, aikyacchi] (n) short clip used to begin and end commercial breaks on Japanese TV (wasei
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc.
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei
アクアポリス[, akuaporisu] (n) aqua polis; city on water
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets)
アメリカオンライン[, amerikaonrain] (n) {comp} America On Line; AOL
アメリカンドッグ[, amerikandoggu] (n) corn dog (frankfurter on a stick dipped in batter and deep-fried) (wasei
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information)
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well
インディアナポリス500マイルレース[インディアナポリスごひゃくマイルレース, indeianaporisu gohyaku mairure-su] (n) Indianapolis 500-mile race (each year on May 30th)
ウィンドクラスト;ウインドクラスト[, uindokurasuto ; uindokurasuto] (n) windcrust; crust formed on snow by strong wind
うつつを抜かす;現を抜かす;現つを抜かす[うつつをぬかす, utsutsuwonukasu] (exp,v5s) to be infatuated; to be hooked on
エコステーション[, ekosute-shon] (n) a service station for cars that run on alternative fuels
オバむ[, oba mu] (v5m) (sl) (pun on バラク・オバマ) (See 拒む) (various meanings, including) to chant, "Yes we can, yes we can!"
オンエア[, on'ea] (n,vs) on air; on the air; (P)
オンエアランプ[, on'earanpu] (n) on the air lamp
オンザロック[, onzarokku] (n) on the rocks
オンジエア[, onjiea] (n) on the air
オンステージ[, onsute-ji] (n) on stage
オンデマンド[, ondemando] (n) {comp} on demand
オンデマンドダイヤルアップ接続[オンデマンドダイヤルアップせつぞく, ondemandodaiyaruappu setsuzoku] (n) {comp} on demand dial-up
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper)
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines)
お熱[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL)
オンデマンド[おんでまんど, ondemando] on demand
サインオン[さいん'おん, sain ' on] sign on (vs)
ビデオオンデマンド[びでおおんでまんど, bideoondemando] video on demand (VOD)
技術面で[ぎじゅつめんで, gijutsumende] on a technical level
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration
β版[べたはん, betahan] beta version
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet
アールエスヨンニーニ[あーるえすよんにーに, a-ruesuyonni-ni] RS-422
アイコン[あいこん, aikon] icon
アイコン化[アイコンか, aikon ka] iconization (vs), minimization
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation
アイヨンハチロク[あいよんはちろく, aiyonhachiroku] i486
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^)
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ติดรถไปด้วย English: to take on board
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินงาน English: to carry on (e.g. in ceremony)
着せる[きせる, kiseru] Thai: สวมเสื้อให้ English: to put on clothes
背負う[せおう, seou] Thai: แบก English: to carry on back or shoulder
進学[しんがく, shingaku] Thai: เรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่นจากมัธยมปลายเป็นมหาวิทยาลัย English: going on to university (vs)
アメリカ人[あめりかじん, amerikajin] Thai: ชาวอเมริกัน English: American person
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: หมายประกาศ English: Notification
コンピュータ[こんぴゅーた, konpyu-ta] Thai: คอมพิวเตอร์ English: computer
ご主人[ごしゅじん, goshujin] Thai: คำสรรพนามใช้เรียกสามีของผู้อื่น English: husband (hon)
その他[そのほか, sonohoka] Thai: และอื่น ๆ English: etc.
パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ English: personal computer
はやる[はやる, hayaru] Thai: กำลังฮิต English: to come into fashion
ピンポン[ぴんぽん, pinpon] Thai: ปิงปอง English: table tennis
プロ[ぷろ, puro] Thai: ระดับผู้ชำนาญงาน English: professional
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มักใช้ในงานวิจัย English: workstation
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] Thai: ทีละคน English: one by one
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] Thai: (ราคา)ต่อหัว English: per person
一日[いちにち, ichinichi] Thai: หนึ่งวัน English: one day
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] Thai: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ English: contract company
中国人[ちゅうごくじん, chuugokujin] Thai: คนจีน English: Chinese person
乗り出す[のりだす, noridasu] Thai: ออกเรือ English: embark on
乗る[のる, noru] Thai: ขึ้น(ยานพาหนะ) English: to get on
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people
今回[こんかい, konkai] Thai: ครั้งนี้ English: this time
今後[こんご, kongo] Thai: วนสนส English: hereafter
今日[こんにち, konnichi] Thai: วันนี้ English: today
仰る[おっしゃる, ossharu] Thai: พูด(เป็นคำยกย่องฝ่ายตรงข้าม) English: to say (hon)
伝送先[でんそうさき, densousaki] Thai: ผู้รับสารปลายทาง English: destination (of transmission)
伴う[ともなう, tomonau] Thai: ไปด้วยกัน
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงต่ำ English: low tone
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงทุ้ม English: undertone
使用[しよう, shiyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ระดับชาติ English: national
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ปรองดอง English: harmony
処理[しょり, shori] Thai: การกำหนด English: disposition

on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly ; surreptitiously FR: en douce ; discrètement ; furtivement ; en catimini
อักขรวิธี[n.] (akkharawith) EN: treatise on spelling and phonetics ; book on reading and writing ; orthography FR:
อนนต์[n.] (anon) EN: the fabulous fish which supports the flat world on its back FR:
อ่านต่อ[v. exp.] (ān tø) EN: go on reding ; read on ; continue to read FR:
อ่านต่อหน้า ...[xp] (ān tø nā …) EN: continued on page … FR: suite à la page ...
เอาหัวเป็นประกัน[v. exp.] (ao hūa pen ) EN: I bet my life on it FR:
อารมณ์เสียใส่[v. exp.] (ārom sīa sa) EN: take it out on (someone) FR:
อาศัย[v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on FR: dépendre de
อาศัย[X] (āsai) EN: by virtue of ; based on FR: grâce à
อาศัยซึ่งกันและกัน[v. exp.] (āsai seung ) EN: be dependent on each other ; be dependent one another FR: dépendre l'un de l'autre
อาศัยว่า[X] (āsai wā) EN: because ; relying on ; relying on the fact that ; on the basis FR:
อสุภกรรมฐาน[n.] (asupphakamm) EN: contemplation on loathesomeness of the body FR: contemplation sur la nature repoussante du corps [f]
อัดบุหรี่[v. exp.] (at burī) EN: take a deep drag on a cigarette ; smoke ; inhale FR:
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ[n. exp.] (attrā phon ) EN: return on common equity FR:
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกะดิน[n.] (baēkadin) EN: roadside stand ; vendor who spreads his wares on the sidewalk FR:
แบกะดิน[v.] (baēkadin) EN: sell with goods spread out on the ground ; spread goods out on the ground for sale FR:
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder FR: transporter sur le dos
แบกรับ[v. exp.] (baēk rap) EN: assume ; take on ; shoulder FR:
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: fin-like temple gable edge ornamentation ; toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga) FR:
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บังคัล[v.] (bangkhan) EN: keep an eye on FR:
บางครั้ง[adv.] (bāng khrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บาปติดตัว[X] (bāp tittūa) EN: sins on one's head FR:
บาดหมาง[v.] (bātmāng) EN: have dissension ; have a rift ; be on bad terms ; disagree ; be at odds (with) ; become estranged FR:
บัดสี[xp] (batsī) EN: For shame! ; Shame on you! FR:
เบื้องขวา[adv.] (beūang khwā) EN: on the right side ; to the right FR: à droite ; sur la droite
เบื้องซ้าย[adv.] (beūang sāi) EN: on the left side ; to the left FR: à gauche ; sur la gauche
เบี้ยว[v.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit ; default on a debt FR: renier sa parole ; fausser compagnie
บีบขมับ[v.] (bīpkhamap) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple FR:
เบิกพยาน[v.] (boēkphayān) EN: put a witness on the stand ; introduce a witness ; produce a witness ; call up a witness FR: appeler un témoin
บก[adv.] (bok) EN: on land ; by land ; ashore FR: à terre
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to FR: informer ; aviser
บน[prep.] (bon) EN: on ; upper ; above ; on top of ; aboard FR: sur ; dessus ; au-dessus ; à bord de ; supérieur
บนเที่ยวบิน[X] (bon thīobin) EN: on the flight FR: à bord du vol
บนยอดเขา[n. exp.] (bon yøtkhao) EN: on the peak ; on the summit ; on the crest FR: au sommet (de la montagne)
บนยอดสุดของภูเขา [xp] (bon yøt sut) EN: on the summit FR: au sommet de la montagne ; au point culminant de la montagne
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhad) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature FR:
บริการอาหารจัดส่งถึงบ้าน[n. exp.] (børikān āhā) EN: meals on wheels FR: livraison de repas à domicile [f]

on ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fahrplanmäßig; planmäßig {adv}; nach Planaccording to schedule; on time
Tatsachenentscheid {m}decision based on facts
Ergänzungsprodukt {n}add on product
Zusatzprogramm {n}add on program
Zusatzsteuer {f}add on tax; additive tax
Gehaltsvorschuss {m}advance on salary
Alarmbereitschaft {f} | in Alarmbereitschaftalert | on the alert
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own
freundschaftlich; freundlich; friedlich {adj} | sich friedlich trennenamicable | to part on amicable terms
Ansichtssendung {f}consignment on approval
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Rekordversuch {m}attempt on the record
Tonband {n} | auf Band; auf Tonband | auf Band aufnehmenaudio tape; tape | on tape | to tape; to tape-record
Ausgangssperre {f}ban on going out
Autosperre {f}ban on cars
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]
Barren {m} [sport] | am Barren turnen(parallel) bars | to exercise on the bars
Bodden {m} an der Ostseebay on the Baltic Sea
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
Schuld {f} | jdm. an etw. die Schuld geben | die Schuld bekommen | die Schuld auf sich nehmen | die Schuld tragenblame | to put the blame on sb. for sth.; to lay the blame on sb. for sth. | to get the blame | to take the blame | to bear the blame
Hornsignal {n}blast on a horn
Trompetenstoß {m}blast on a trumpet
Dienstreise {f} | auf Dienstreisebusiness trip | on a business trip
Kommission {f} | in Kommission; auf Provisionsgrundlagecommission | on a commission basis
Einserkomplement {n}complement on one
Neunerkomplement {n}complement on nine
Zehnerkomplement {n}complement on ten
Zweierkomplement {n}complement on two
Baustrom {m} [constr.]power consumed on a construction site
abhängig (von); bedingt (durch); verbunden (mit) {adj}contingent on (upon)
das Gegenteil | Gegenteile {pl} | im Gegenteil; vielmehr | ganz im Gegenteil | das genaue Gegenteil tunthe contrary | contraries | on the contrary | quite the contrary | to do completely the contrary
Maiskolben {m}corn cob; corn on the cob
Rundlaufkran {m}crane on circular runway
Wandern {n} (des Reifens auf der Felge)creep (of tyre on rim)
kriechen | kriechend | gekrochen | er/sie kriecht | ich/er/sie kroch | er/sie ist/war gekrochen | ich/er/sie kröche | auf allen vieren kriechento crawl; to creep {crept; crept} | crawling; creeping | crawled; crept | he/she crawls; he/she creeps | I/he/she crawled; I/he/she crept | he/she has/had crawled; he/she has/had crept | I/he/she would crawl; I/he/she would creep | to crawl on all fours
Gipfelkreuz {n}cross on the summit of a mountain
Stichwort {n} | auf Stichwort | genau aufs Stichwort; wie gerufen | das Stichwort geben; das Einsatzzeichen geben | jdm. sein Stichwort gebencue | on cue | right on cue | to cue | to give sb. his cue
Grundsatzdiskussion {f}debate on principles
Depotgesetz {n}law on deposits of securities
Kaution {f} (Wohnung) | für etw. eine Kaution hinterlegen (zahlen)deposit | to pay a deposit on sth.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า on
Back to top