ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

onion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *onion*, -onion-

onion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
onion (n.) หอมหัวใหญ่ See also: หัวหอม, หัวหอมใหญ่, หัวหอมฝรั่ง
onion skin (n.) กระดาษเขียนที่บางและเรียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
onion(อัน'ยัน) n. หอม,หัวหอมหัวใหญ่
English-Thai: Nontri Dictionary
onion(n) หัวหอม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Onion industryอุตสาหกรรมหอมหัวใหญ่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวหอม (n.) onion
อาจาด (n.) Islamic dish made of cucumber slices and onions in vinegar
โกรกหวัด (v.) pour water which boiled with tamarind leaves and onion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then stew them in boiling water, add some sugar, salt,soy sauce, and spring onion and garlic, add some aniseeds, and some fennel.จนเดือดแล้วเนี่ย ก็ใส่น้ำตาล เกลือ ซีอิ้ว
Did someone eat an onion bagel?มีใครกินเบเกิลหัวหอมมารึเปล่าเนี่ย
I like that when they drop the whole onion in the fryer.ฉันชอบเวลาเขา ใส่หอมใหญ่ทั้งหมดลงในเครื่องทอด
Well, with Cheese Fries, Pouched Egg, Onion Ringsเอ่อ ชีฟฟราย ไข่คน ออมเนี่ยนริงส์
Sorry, I can't think of any Meat Loafs with Cheese Fries or Onion Rings or Pouched Eggsเสียใจด้วยผมนึกไม่ออกจริงๆ มีทโลฟ ชีสฟราย ออมเนี่ยนริง ไข่คน
What in God's name have you done with my French onion soup?โอ้ว พระเจ้านี่เธอทำอะไรกับซุปเฟรนช์ออนนั่นของฉันเนี่ย
Okay, I'll take some burgers, fries, and onion rings.โอเค ฉันอยากกินเบอร์เกอร์ มันทอดกับหอมทอด
Burgers, fries, and onion rings.เบอร์เกอร์ เฟรนไฟน์ หัวหอมใหญ่
Chopping an onion releases a mist of Syn-propanethial-S-oxide.เวลาปลอกเปลือกหัวหอม จะทำให้เกิดไอของ ซิง โพรเพนไทล์ อ็อกไซด์
So the onion is ready, but...โอเค หัวหอมพร้อมแล้ว แต่..
If you're really stopping by there, bring home some onion rings.ถ้าคุณแวะไปที่นั้่น ซื้อหอมทอดกลับมาบ้านด้วยนะ
We're talking Oxnard in the onion fields.แต่เป็นออกซ์นาร์ด ในไร่หัวหอม

onion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
葱花[cōng huā, ㄘㄨㄥ ㄏㄨㄚ, 葱花 / 蔥花] chopped onion
大葱[dà cōng, ㄉㄚˋ ㄘㄨㄥ, 大葱 / 大蔥] onions
洋葱[yáng cōng, ㄧㄤˊ ㄘㄨㄥ, 洋葱 / 洋蔥] onion
葱头[cōng tóu, ㄘㄨㄥ ㄊㄡˊ, 葱头 / 蔥頭] onion; Western round onion
[cōng, ㄘㄨㄥ, 葱 / 蔥] scallion; green onion

onion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オニオン[, onion] (n) (See 玉ねぎ) onion (edible plant, Allium cepa); (P)
一文字[ひともじ, hitomoji] (n) (1) (arch) (fem) one (written) character; (2) (See 葱) Welsh onion (Allium fistulosum)
冬葱[ふゆき, fuyuki] (n) (obsc) (See 葱) Welsh onion (species of scallion, Allium fistulosum)
擬宝珠[ぎぼし;ぎぼうし;ぎぼうしゅ;ギボウシ;ギボシ, giboshi ; giboushi ; giboushu ; giboushi ; giboshi] (n) (1) ornamental railing top; bridge railing-post knob; (2) Welsh onion flower; leek flower; (3) (uk) hosta; plantain lily
根深[ねぶか, nebuka] (n) (See 葱) Welsh onion (species of scallion, Allium fistulosum)
根深汁[ねぶかじる, nebukajiru] (n) (See 根深) Welsh onion miso soup
海葱[うみねぎ, uminegi] (n) white squill (Urginea maritima); sea onion
玉ねぎ(P);玉葱;葱頭[たまねぎ, tamanegi] (n) onion (edible plant, Allium cepa); (P)
球茎[きゅうけい, kyuukei] (n) (plant) bulb; onion
萌葱;萌黄;萠黄[もえぎ;もよぎ(ok), moegi ; moyogi (ok)] (n) (See 萌黄色) light yellowish green; color of a freshly sprouted onion
[ねぎ(P);き(ok);ネギ, negi (P); ki (ok); negi] (n) (uk) Welsh onion (species of scallion, Allium fistulosum); green onion; spring onion; (P)
長葱[ながねぎ, naganegi] (n) scallion; shallot; green onion; spring onion
青葱;青ねぎ[あおねぎ, aonegi] (n) green spring onion
ねぎだく;ネギだく[, negidaku ; negi daku] (n) (See つゆだく) containing more onions or leeks than usual (of gyudon, etc.)
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P)
南蛮煮[なんばんに, nanbanni] (n) (1) sauteed vegetables with fish or poultry made into a stew; (2) poultry or fish stew with chili peppers and Welsh onions mixed in
白葱[しろねぎ, shironegi] (n) white spring onion; white scallion
葱鮪[ねぎま, negima] (n) (uk) dishes based on spring onions and tuna
葱鮪鍋[ねぎまなべ, negimanabe] (n) (See 葱鮪) stew based on spring onions and tuna
蒜;葫[ひる, hiru] (n) (arch) strong-smelling edible plant (esp. perennials of the family Liliaceae, e.g. Welsh onion, garlic, wild rocambole, etc.)
薬味[やくみ, yakumi] (n) condiment (e.g. grated or chopped topping such as daikon, wasabi, ginger, green onion, red pepper); spice; (P)
酒盗[しゅとう, shutou] (n) dish of pickled skipjack tuna entrails sometimes mixed with sake, honey, mirin and onions (specialty of Kochi Prefecture)
鉄砲和え[てっぽうあえ, teppouae] (n) salad of minced Welsh onions, seafood, and vinegared miso
鴨南蛮[かもなんばん, kamonanban] (n) {food} noodles with duck meat and Welsh onions
鴨鍋[かもなべ, kamonabe] (n) dish of duck meat cooked with cabbage, spring onions, tofu, etc.

onion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หอม[n.] (høm) EN: onion ; scallion ; spring onion (Am.) ; shallot ; Allium ; Allium ascalonicum FR: oignon [m] ; ciboule [f] ; échalote [f] ; Allium ; Allium ascalonicum
หอมดอง[n. exp.] (høm døng) EN: pickled onion FR:
หอมฝรั่ง[n. exp.] (høm farang) EN: onion FR: oignon [m]
หอมหัวใหญ่[n. exp.] (høm hūa yai) EN: onion FR: oignon [m]
หอมซอย[n. exp.] (høm søi) EN: sliced onion FR:
หอมใหญ่[n. exp.] (høm yai) EN: onion FR: oignon [m]
หัวหอม[n.] (hūahøm) EN: onion FR: oignon [m]
หัวหอมแดง[n. exp.] (hūahøm daēn) EN: red onion FR:
หัวหอมใหญ่[n. exp.] (hūahøm yai) EN: large white onion ; large yellow onion FR: oignon [m]
โกรกหวัด[v.] (krōkwat) EN: pour water which boiled with tamarind leaves and onion FR:
หนอนกระทู้หอม[n. exp.] (nønkrathū h) EN: beet armyworm ; onion cutworm FR:
ปอกหัวหอม[v. exp.] (pøk hūahøm) EN: peel an onion FR: peler un oignon
ต้นหอม[n. exp.] (ton høm) EN: scallion ; spring onion (Am.) ; green onion ; green shallot FR: oignon vert [m] ; ciboule [f] ; cive [f]
ต้นหอมญี่ปุ่น[n. exp.] (ton høm Yīp) EN: Japanese bunching onion FR:
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles ; tart relish FR: achards [mpl] ; pickles [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre [mpl] ; relish [f] (Québ.)
ปลาเจี๋ยน[n. exp.] (plā jīen) EN: whole fish cooked in ginger, onions FR:
ปลาตะเพียนขาว[n. exp.] (plā taphīen) EN: Java barb ; silver barb ; Barbonymus gonionotus FR: Barbonymus gonionotus
ตะเพียนขาว[n. exp.] (taphīen khā) EN: Java barb ; silver barb ; Barbonymus gonionotus FR: Barbonymus gonionotus

onion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwiebelkuchen {m} [cook.]onion pie; onion tart
Zwiebelturm {m} [arch.]onion dome; onion tower
Gemüsezwiebel {f}Spanish onion
Zwiebelmuster {n}onion pattern
Zwiebelsoße {f} [cook.]onion gravy
Zwiebelsuppe {f} [cook.]onion soup
Zwiebelschale {f} [cook.]onion skin; onionskin
Thailand-Hakenlilie {f} (Crinum thaianum)onion bulb

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า onion
Back to top