ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oxygen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oxygen*, -oxygen-

oxygen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oxygen (n.) ออกซิเจน
oxygen (n.) ก๊าซออกซิเจน
oxygen mask (n.) หน้ากากครอบปากและจมูกสำหรับให้อ็อกซิเจน
oxygen tent (n.) กระโจมสำหรับให้อ็อกซิเจนกับคนไข้ See also: เต็นท์อ็อกซิเจน
oxygenate (vt.) หล่อเลี้ยงด้วยอ็อกซิเจน
oxygenating (n.) การหล่อเลี้ยงด้วยอ็อกซิเจน Syn. ventilation
oxygenation (n.) การหล่อเลี้ยงด้วยอ็อกซิเจน Syn. oxygenating, ventilation
English-Thai: HOPE Dictionary
oxygen(ออค'ซิเจน) n. ธาตุออกซิเจน
English-Thai: Nontri Dictionary
oxygen(n) ก๊าซออกซิเจน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oxygen capacityความจุออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oxygen tentกระโจมออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oxygenateเติมออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oxygenationการเติมออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oxygenออกซิเจน [TU Subject Heading]
Oxygen Uptake Rate อัตราการจับใช้ออกซิเจน อัตราที่ออกซิเจนถูกใช้ไปโดยจุลินทรีย์ในเวลา หนึ่งๆ มีหน่วยเป็น มก./ล.-วัน [สิ่งแวดล้อม]
Oxygenation Capacity ขีดความสามารถให้ออกซิเจน ปริมาณออกซิเจนที่เครื่องเติมอากาศสามารถให้ ได้ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When combined with oxygen and a little heat... it will cause a rapid expansion.เมื่อผสมกับออกซิเจนและความร้อนเล็กน้อย สาเหตุคือการระเบิด
There is oxygen here.มีออกซิเจนอยู่ที่นี่
The oxygen tanks, they failed, they're broken.นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้ว ถังอ๊อกซิเจนก็แตก
You know why they put oxygen masks on planes?นายจะทำระเบิดนาปาล์มได้เลยนะ? ไม่, ผมไม่รู้หรอก .
Ahuh... isn't that an oxygen tank?อ้าาา.. นี่มันถังอ็อกซิเจน
Picked up a Class E oxygen tank and mask.ซื้อถังออกซิเจนคลาสอีกับหน้ากาก
At this continued state of rest... the human body breathes 0.3 liters of oxygen a minute... or roughly 2,000 liters in four days.ในช่วงที่นอนหลับ... ร่างกายมนุษย์จะหายใจเอาออกซิเจนเข้าไป 0.3 ลิตรต่อนาที... 4 วันก็ใช้ประมาณ 2,000 ลิตร
A Class E oxygen tank holds 625 liters.ถังออกซิเจนคลาสอี 1 ถังจุ 625 ลิตร
Your father is struggling to get oxygen into his lungs.พ่อของพวกแกอยู่ได้ไม่นานนักหรอก
You look like you need oxygen more than I do.หายใจสิ ดูพ่อต้องการอากาศหายใจขนาดนั้นเลยเหรอ!
To think about her now with someone else, it felt like all the oxygen had been sucked from the room.เมื่อคิดว่าเธออยู่กับคนอื่น มันเหมือนอากาศ ถูกดูดออกไปจากห้อง
I'm going to the moon, and I'm bringing an oxygen tank.ผมจะไปดวงจันทร์ แล้วผมจะเอาถังอ๊อกซิเจนไป

oxygen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发绀[fā gàn, ㄈㄚ ㄍㄢˋ, 发绀 / 發紺] cyanosis (blue skin due to lack of oxygen in blood)
非金属[fēi jīn shǔ, ㄈㄟ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 非金属 / 非金屬] nonmetal, includes: carbon C 碳, nitrogen N 氮, oxygen O 氧, phosphorus P 磷, sulfur S 硫, selenium S 硒 (and others in some classifications)
非金属元素[fēi jīn shǔ yuán sù, ㄈㄟ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 非金属元素 / 非金屬元素] nonmetal, includes: carbon C 碳, nitrogen N 氮, oxygen O 氧, phosphorus P 磷, sulfur S 硫, selenium S 硒 (and others in some classifications)
[yǎng, ㄧㄤˇ, 氧] oxygen O, atomic number 8
氧效应[yǎng xiào yìng, ㄧㄤˇ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 氧效应 / 氧效應] oxygen effect
氧气[yǎng qì, ㄧㄤˇ ㄑㄧˋ, 氧气 / 氧氣] oxygen (gas)
大氧吧[dà yǎng bā, ㄉㄚˋ ㄧㄤˇ ㄅㄚ, 大氧吧] source of oxygen (of forests and nature reserves); (cliché) lungs of the planet
厌气[yàn qì, ㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, 厌气 / 厭氣] anaerobic (unable to tolerate oxygen); fed up with; sick of life
无氧[wú yǎng, ˊ ㄧㄤˇ, 无氧 / 無氧] anaerobic; an environment with no oxygen
缺氧[quē yǎng, ㄑㄩㄝ ㄧㄤˇ, 缺氧] lacking oxygen; anaerobic

oxygen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD
アクスィジェン;オキシジェン[, akusuijien ; okishijien] (n) oxygen
エンリッチド・エア;エンリッチドエア[, enricchido . ea ; enricchidoea] (n) enriched air; air with additional oxygen added
ダイブテーブル[, daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei
リブリーザー[, riburi-za-] (n) rebreather; provides a breathing gas containing oxygen and recycles exhaled gas
圧縮酸素[あっしゅくさんそ, asshukusanso] (n) compressed oxygen
活性酸素[かっせいさんそ, kasseisanso] (n) reactive oxygen (i.e. free radicals, which can be destructive at high concentrations)
生物化学的酸素要求量[せいぶつかがくてきさんそようきゅうりょう, seibutsukagakutekisansoyoukyuuryou] (n) biochemical oxygen demand; BOD
脱酸素剤[だつさんそざい, datsusansozai] (n) oxygen absorber; oxygen scavenger; small packet placed in packaged food to absorb oxygen and prevent oxidation
酸欠[さんけつ, sanketsu] (n,adj-no) lack of oxygen; oxygen deprivation; suffocation
酸素テント[さんそテント, sanso tento] (n) oxygen tent
酸素マスク[さんそマスク, sanso masuku] (n) oxygen mask
酸素吸入[さんそきゅうにゅう, sansokyuunyuu] (n) oxygen inhalation
酸素欠乏[さんそけつぼう, sansoketsubou] (n) oxygen deficiency; anoxia; hypoxia
酸素系[さんそけい, sansokei] (adj-f) (See 塩素系) oxygenated; oxygen
高圧酸素室[こうあつさんそしつ, kouatsusansoshitsu] (n) hyperbaric oxygen chamber
高圧酸素療法[こうあつさんそりょうほう, kouatsusansoryouhou] (n) hyperbaric oxygen therapy
オキシゲナーゼ[, okishigena-ze] (n) oxygenase (ger
トライミックス[, toraimikkusu] (n) trimix; diver's gas mix of helium, oxygen, and nitrogen
ナイトロックス[, naitorokkusu] (n) nitrox; any nitrogen-oxygen gas mix
ヘリオックス[, heriokkusu] (n) heliox; gas mixture of helium and oxygen; often hypoxic gas mix used by divers; medical gas used for its low density and easy breathing
無酸素[むさんそ, musanso] (n-pref,n) without oxygen; anaerobic; anoxia; hypoxia
酸欠空気[さんけつくうき, sanketsukuuki] (n) oxygen-deficient air
酸素化[さんそか, sansoka] (n,vs) oxygenation

oxygen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก๊สออกซิเจน[n. exp.] (kaēt ǿksijē) EN: oxygen FR: oxygène [m] ; oxygène gazeux [m]
หน้ากากออกซิเจน[n. exp.] (nākāk ǿksij) EN: oxygen mask FR: masque à oxygène [m]
ออกซิเจน[n.] (ǿksijēn) EN: oxygen FR: oxygène [m]
ออกซิเจนละลายในน้ำ[n. exp.] (ǿksijēn lal) EN: dissolved oxygen (DO) FR: oxygène dissous [m]
ออกซิเจนเหลว[n. exp.] (ǿksijēn lēo) EN: liquid oxygen FR: oxygène liquide [m]
อ๊อกซิเย่น[n.] (ǿksiyen) EN: oxygen FR: oxygène [m]
เต็นท์ออกซิเจน[n. exp.] (ten ǿksijēn) EN: oxygen tent FR: tente à oxygène [f]
ถังออกซิเจน[n. exp.] (thang ǿksij) EN: oxygen cylinder ; cylinder of oxygen FR: bonbonne d'oxygène [f] ; bouteille d'oxygène [f]
ตัวรับรู้ปริมาณออกซิเจน[n. exp.] (tūa raprū p) EN: oxygen sensor ; lambda senso FR:
อะตอมออกซิเจน[n. exp.] (atǿm ǿksijē) EN: FR: atome d'oxygène [m]
บีโอดี (ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี)[n.] (Bī.Ō.Dī. (k) EN: BOD (biochemical oxyen demand) FR: DBO (demande biochimique en oxygène) [f]
การหล่อเลี้ยงด้วยออกซิเจน[n. exp.] (kān lølīeng) EN: oxygenation FR: oxygénation [f]
การแย่งออกซิเจน[n. exp.] (kān yaēng ǿ) EN: FR: absorption d'oxygène [m]
เครื่องเติมอากาศ[n. exp.] (khreūang to) EN: pond aerator FR: oxygénateur [m] ; aérateur [m]
ความต้องการออกซิเจน[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: FR: besoin en oxygène [m]
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (บีโอดี)[n.] (khwām tǿngk) EN: biochemical oxyen demand (BOD) FR: demande biochimique en oxygène (DBO) [f]
หล่อเลี้ยงด้วยออกซิเจน[v. exp.] (lølīeng dūa) EN: oxygenate FR: oxygéner
ออกซิเจนเนต[v.] (ǿksijenēt) EN: oxygenate FR:
ถังเก็บออกซิเจน[n. exp.] (thang kep ǿ) EN: FR: réservoir d'oxygène [m]

oxygen ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sauerstoffzehrung {f}decrease of the oxygen demand
Hochgeschwindigkeitsflammspritzen {n}high velocity oxygen fuel spraying (HVOF)
Sauerstoffflasche {f}oxygen bottle; oxygen flask; oxygen tank
Sauerstoffapparat {m}oxygen apparatus
Sauerstoffbedarf {m}oxygen demand
Sauerstoffmaske {f}oxygen mask
Sauerstoffzelt {n}oxygen tent
Sauerstoff {m} [chem.]oxygen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oxygen
Back to top