ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outdoor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outdoor*, -outdoor-

outdoor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outdoor (adj.) ที่อยู่กลางแจ้ง Syn. alfresco, outside Ops. indoor
outdoor entertainment (n.) สวนสนุก
outdoors (adv.) ข้างนอก See also: กลางแจ้ง, นอกบ้าน Syn. outside Ops. indoors
outdoors (n.) พื้นที่ที่อยู่นอกบ้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
outdoor(เอาทฺ'ดอร์) adj. นอกบ้าน,กลางแจ้ง,ภายนอก,ชายป่า., Syn. outdoors
outdoors(เอาท์ดอรร์ซ') adv.,adj. นอกบ้าน,กลางแจ้ง,ภายนอก. n. บริเวณภายนอก,กลางแจ้ง,นอกบ้าน,ชายป่า
English-Thai: Nontri Dictionary
outdoor(adj) กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน
outdoors(adv) กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
outdoorนอกอาคาร, กลางแจ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outdoor educationการศึกษานอกสถานที่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลางแจ้ง (adj.) outdoor See also: open-air, alfresco Syn. ที่โล่งแจ้ง Ops. ในร่ม
ที่แจ้ง (n.) outdoor See also: open-air Syn. ที่โล่ง, กลางแจ้ง, กลางแปลง
ที่โล่ง (n.) outdoor See also: open-air, open Syn. กลางแจ้ง, กลางแปลง, ที่แจ้ง
กีฬากลางแจ้ง (n.) outdoor sports See also: outdoor game Ops. กีฬาในร่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was outdoor detail... ..and May is one damn fine month to be working outdoors.RED: มันเป็นรายละเอียดกลางแจ้ง ... ..and พฤษภาคมเป็นหนึ่งในเดือนที่ดีแช่งที่จะได้ทำงานนอกบ้าน
No. You know how she loves this outdoor stuff.ที่คุณก็รู้ว่าสิ่งที่เธอรักกลางแจ้งนี้
So well put it on TV well put it in print well put it up in outdoor well buy radio time;มีทั้งในทีวี ในสิ่งพิมพ์ กลางแจ้ง วิทยุ
No good. It's an outdoor phone booth. Three miles out of range.We can access aII surveiIIance avaiIabIe to any government agency.
It's time for outdoor education.ได้เวลาออกทัศนศึกษาแล้วจ้ะ
This is like where we saw the outdoor opera in Rome, don't you think?มันดูคล้ายกับที่เราเคยเห็นที่ข้างนอก Opera ในโรมเลย เธอคิดแบบนั้นมั๊ย?
Biggest outdoor amusement center east of Rye Playland.สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด ทางตะวันออกของ ไรย์ เพลย์แลนด์
It's a very big outdoor theater.เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่มาก.
They have outdoor lights.พวกเขาเปิดไฟนอกบ้านหรือเปล่า
Outdoor World? I've never been to Outdoor World.ร้าน Outdoor Worldหรอ ฉันไม่เคยไปเหยียบร้านนี้เลยนะ
Why are outdoor movies always so violent?ภาพยนตร์กลางแจ้งทำไม ต้องรุนแรงเสมอเพื่ออะไร
The world's largest outdoor light and music show.มหกรรมการแสดง ดนตรีกลางแจ้งระดับโลก

outdoor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lù, ㄌㄨˋ, 露] dew; syrup; nectar; outdoors (not under cover); to show; to reveal; to betray; to expose
出操[chū cāo, ㄔㄨ ㄘㄠ, 出操] to drill; to exercise; to go outdoors for physical exercise
在户外[zài hù wài, ㄗㄞˋ ㄏㄨˋ ㄨㄞˋ, 在户外 / 在戶外] outdoors
室外[shì wài, ㄕˋ ㄨㄞˋ, 室外] outdoor
户外[hù wài, ㄏㄨˋ ㄨㄞˋ, 户外 / 戶外] outdoor
露天[lù tiān, ㄌㄨˋ ㄊㄧㄢ, 露天] outdoors; al fresco; in the open

outdoor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトドアゲーム[, autodoage-mu] (n) outdoor game
アウトドアショップ[, autodoashoppu] (n) outdoor shop
アウトドアスポーツ[, autodoasupo-tsu] (n) outdoor sports
アウトドアライフ[, autodoaraifu] (n) outdoor life
アウトドアレジャー[, autodoareja-] (n) outdoor leisure
セカンドスクール[, sekandosuku-ru] (n) outdoor environmental educational program for city children (programme) (wasei
下足[げそく, gesoku] (n) footwear (esp. outdoor shoes, as opposed to slippers, etc.); footgear
中継車[ちゅうけいしゃ, chuukeisha] (n) outside broadcasting van; OB Van; mobile unit; outdoor broadcasting van
外履き[そとばき, sotobaki] (n) (See 下履き・したばき) outdoor shoes; outdoor footwear
芋煮会[いもにかい, imonikai] (n) outdoor party where guests cook various types of vegetables (esp. in Tohoku); stewed potato party
蚊燻[かいぶし, kaibushi] (n) outdoor fire with dense smoke to repel mosquitoes
蚊遣り;蚊燻(io);蚊遣[かやり, kayari] (n) outdoor fire with dense smoke to repel mosquitos; mosquito-fumigation
アウトドア;アウトゥドア[, autodoa ; autoudoa] (n,adj-no) outdoor; al fresco
アウトドアズ;アウトゥドアズ[, autodoazu ; autoudoazu] (n) outdoors
コッヘル;コッフェル[, kohheru ; kofferu] (n) portable stove (outdoor gear) (ger
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
出居[いでい;でい, idei ; dei] (n) (1) (arch) sitting outdoors; (2) (See 寝殿造り) room that served both as a reception room and as a living room in a Heian-period mansion; (3) temporary sitting place installed in the garden at the imperial court, used on the occasion of archery or sumo ceremonies
外で遊ぶ[そとであそぶ, sotodeasobu] (v5b) to play outdoors
室外[しつがい, shitsugai] (n) outdoors; outside a room; outside the room
屋外[おくがい, okugai] (n,adj-no) outdoors; alfresco; (P)
戸外[こがい, kogai] (n,adj-no) open-air; outdoors; (P)
戸外撮影[こがいさつえい, kogaisatsuei] (n) taking pictures outdoors
野宿[のじゅく, nojuku] (n,vs) sleeping outdoors; sleeping out in the open air; camping
青天井[あおてんじょう, aotenjou] (n) blue sky; outdoor; skyrocketing
青姦;青かん[あおかん, aokan] (n) (1) (uk) (col) sleeping under the stars; (2) having sex outdoors

outdoor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศใหม่[n. exp.] (ākāt mai) EN: fresh air ; outdoor air FR: air frais [m]
โขนกลางแปลง[n. exp.] (khōn klāng ) EN: outdoor khon FR:
โขนโรงนอก[n. exp.] (khōn rōng n) EN: outdoor theater khon FR:
กีฬากลางแจ้ง[n. exp.] (kīlā klāngj) EN: outdoor sports ; outdoor game FR: sport d'extérieur [m]
กลางแจ้ง[adj.] (klāngjaēng) EN: open-air ; outdoor FR: extérieur
กลางแปลง[X] (klāngplaēng) EN: outdoor ; in the open air FR: en plein air
สระว่ายน้ำกลางแจ้ง[n. exp.] (sawāinām kl) EN: outdoor pool FR: piscine en plein air [f] ; piscine extérieure [f]
ตี่[n.] (tī) EN: [a game consisting in holding one's breath while running] ; [children's outdoor running game] FR:
กลางแจ้ง[n.] (klāngjaēng) EN: outdoors FR: extérieurs [mpl]
กลางแจ้ง[adv.] (klāngjaēng) EN: outdoors ; in the open air ; in the open ; outside ; alfresco FR: en plein air ; à l'extérieur ; à ciel ouvert ; à l'air libre ; dehors

outdoor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außenbereich {m}outdoor area; outlying area
Außentemperatur {f}outdoor temperature
Außenwerbung {f}outdoor advertising
Freiluftaufstellung {f}outdoor installation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outdoor
Back to top