ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

occasion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *occasion*, -occasion-

occasion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
occasion (n.) โอกาส See also: จังหวะ Syn. opportunity, chance, opening
occasion (n.) สาเหตุ Syn. reason, cause
occasion (vt.) เป็นเหตุให้ Syn. motivate, originate
occasional (adj.) ซึ่งเป็นครั้งคราว Syn. infrequent, irregular Ops. regular
occasional (adj.) ซึ่งใช้ในโอกาสพิเศษ See also: สำหรับโอกาสพิเศษ
occasional table (n.) โต๊ะเล็กเบาที่ยกไปไหนมาไหนง่าย
occasionally (adv.) บางครั้งบางคราว See also: บางที, บางครั้ง, บางโอกาส Syn. now and then, at times Ops. frequently, often
English-Thai: HOPE Dictionary
occasion(อะเค'เชิน) n. โอกาส,จังหวะ,กาลสมัย,ฤกษ์,คราว,เหตุผล,เหตุ,ชนวน,ธุรกิจ,งาน vt. ทำให้เกิดขึ้นvt. ทำให้เกิดขึ้น, See also: occasions n.,pl. สิ่งจำเป็น. -Phr (on occasion เป็นครั้งเป็นคราว,บางครั้งบางคราว), Syn. event,gala
occasional(อะเค'เชินเนิล) adj. เป็นครั้งเป็นคราว,ตามโอกาส,เฉพาะกาล,เฉพาะสมัย, Syn. casual
occasional irregularityความผิดปกติเป็นครั้งคราวหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น ไม่ได้ เช่น โปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ดี ๆ ก็เกิดมีลูกระเบิดขึ้น (เฉพาะเครื่องแมคอินทอช) หรือค้าง (hang) เท่ากับบอกให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่สามารถทำความผิดปกตินั้น ให้เกิดซ้ำได้อีก (เพราะไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร)
occasionalism(ออคเค'เชินนัลลิสซึม) n. ทฤษฎีว่าด้วยโอกาสหรือฤกษ์
English-Thai: Nontri Dictionary
occasion(n) โอกาส,สมัย,เวลา,คราว,ฤกษ์
occasional(adj) แล้วแต่โอกาส,เป็นครั้งคราว
occasionally(adv) บางโอกาส,เป็นครั้งคราว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
occasional verseบทร้อยกรองเฉพาะโอกาส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Occasional speechesสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ [TU Subject Heading]
Occasionalismฤกษ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การฉวยโอกาส (n.) taking advantage of the occasion (a situation an opportunity) See also: seizing the chance, seizing the opportunity
คราว (n.) occasion See also: opportunity, chance Syn. โอกาส, ตา
ที (n.) occasion See also: chance, opportunity Syn. คราว, โอกาส
ครั้งคราว (adv.) occasionally See also: now and then, now and again, at intervals Syn. บางครั้งบางคราว Ops. บ่อยๆ, เสมอๆ
ชั่วครั้งชั่วคราว (adv.) occasionally See also: sometimes, at times, periodically Syn. ชั่วครั้งชั่วคราว, เป็นครั้งคราว, ชั่วครั้งคราว Ops. บ่อย, ถี่, เสมอ
บางคราว (adv.) occasionally See also: sometimes Syn. บางครั้ง, บางที, บางขณะ
บางโอกาส (adv.) occasionally See also: sometimes Syn. บางคราว, บางหน
เป็นครั้งๆ (adv.) occasionally See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time
เป็นครั้งคราว (adv.) occasionally See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time Syn. บางครั้ง, บางโอกาส, เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นมื้อเป็นคราว, บางครั้งบางคราว Ops. บ่อย, เป็นประจำ
เป็นคราวๆ (adv.) occasionally See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time Syn. เป็นครั้งๆ
เป็นตอนๆ (adv.) occasionally See also: periodically, periodically, sporadically, intermittently, spasmodically Syn. เป็นช่วง, เป็นช่วงๆ
เป็นพักๆ (adv.) occasionally See also: periodically, periodically, sporadically, intermittently, spasmodically Syn. เป็นช่วง, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ
เป็นมื้อเป็นคราว (adv.) occasionally See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time Syn. บางครั้ง, บางโอกาส, เป็นครั้งเป็นคราว, บางครั้งบางคราว Ops. บ่อย, เป็นประจำ
ของกอง (n.) fruits and dry food prepared for monks during a special occasion
คราวนี้ (n.) this occasion See also: this time, now, at present, at this time Syn. ครั้งนี้, โอกาสนี้, ตอนนี้ Ops. คราวนั้น, ตอนนั้น
ทิ้งทวน (v.) do something in last occasion See also: give a parting shot, do one´s utmost
มงคลฤกษ์ (n.) auspicious occasion Syn. ฤกษ์ดี
วารดิถี (n.) auspicious day/occasion
โอกาสนี้ (n.) this occasion See also: this time, now, at present, at this time Syn. ครั้งนี้, ตอนนี้ Ops. คราวนั้น, ตอนนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Occasionallyบางโอกาส นานๆ ครั้ง ไม่บ่อยมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can you remember any occasion when she had any sort of accident with the boat?คุณพอจะจําได้มั้ยว่าหล่อนเคย ประสบอุบัติเหตุทางเรือบ้างรึเปล่า
His world was this closed, self-contained universe, hemmed in by observation posts from which soldiers kept watch, aiming at the prisoners, on occasion killing them out of boredom.โลกของพวกเขาถูกปิดลงแล้ว มีหอลาดตระเวน เฝ้าโดยนายทหาร
I thought she might enjoy an occasion like this.ฉันคิดว่าเธอคงสนุกกับโอกาสแบบนี้
Tell me, when is the occasion going to arise for him to employ this word?บอกฉันหน่อย, เมื่อไหร่ที่เขาจะได้ใช้ คำๆ นี้จริงๆ
May history mark this occasion as the first step towards forging an alliance between our two countries.May history mark this occasion as the first step towards forging an alliance between our two countries.
Mem, this is play to commemorate monumental occasion and we make fools of selves because of insufficient practice.Mem, this is play to commemorate monumental occasion and we make fools of selves because of insufficient practice.
So this occasion is for me. To me!โอกาสเป็นของฉัน เพื่อฉัน!
This is supposed to be a happy occasion for Shizuka-san.ถ้าเธอรู้แล้ว ก็ออกไปจากที่นี่เถอะ
How many letters you must have occasion to write, Mr Darcy.คุณต้องเขียนจดหมายกี่ฉบับ เวลามีโอกาสเขียนล่ะคุณดาร์ซี่
A show must suit the occasion that calls for one.การแสดง ต้องเหมาะสมกับโอกาส..
Or lately not-so-rare occasion that I frequent the local pub and get inordinately pissed, my little sister puts me up so I don't get behind the wheel.ผมจะไปดื่มที่ผับแถวนี้ ไอริสจะให้ผมนอนพักที่นี่ จะได้เมาแล้วไม่ขับ
Future generations may well have occasion to ask themselves,คนรุ่นอนาคต ถ้ายังมีโอกาสอาจจะถามตัวเองว่า

occasion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喜糖[xǐ táng, ㄒㄧˇ ㄊㄤˊ, 喜糖] sweet given on a happy occasion (esp. wedding)
得体[dé tǐ, ㄉㄜˊ ㄊㄧˇ, 得体 / 得體] appropriate to the occasion; fitting
嘉会[jiā huì, ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄟˋ, 嘉会 / 嘉會] auspicious occasion; grand feast
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, 好事] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead
喜事[xǐ shì, ㄒㄧˇ ㄕˋ, 喜事] happy occasion; wedding
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, 偶然] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 旋] lathe; specially for an occasion
[jí, ㄐㄧˊ, 即] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near
偶尔[ǒu ěr, ㄡˇ ㄦˇ, 偶尔 / 偶爾] occasionally; once in a while; sometimes
时机[shí jī, ㄕˊ ㄐㄧ, 时机 / 時機] occasion; opportunity
时而[shí ér, ㄕˊ ㄦˊ, 时而 / 時而] occasionally; often, but not at fixed times
机不可失,时不再来[jī bù kě shī, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕ, shi2 bu4 zai4 lai2, 机不可失,时不再来 / 機不可失,時不再來] opportunity knocks but once (谚语 proverb); a chance not to miss; Seize the occasion, it will not return.
机会[jī huì, ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ, 机会 / 機會] opportunity; chance; occasion
韵事[yùn shì, ㄩㄣˋ ㄕˋ, 韵事 / 韻事] poetic occasion; elegant situation; in literature, the cue for a poem
场面[chǎng miàn, ㄔㄤˇ ㄇㄧㄢˋ, 场面 / 場面] scene; occasion
场合[chǎng hé, ㄔㄤˇ ㄏㄜˊ, 场合 / 場合] situation; occasion
合于时宜[hé yú shí yí, ㄏㄜˊ ㄩˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合于时宜 / 合于時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
合时宜[hé shí yí, ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合时宜 / 合時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
时宜[shí yí, ㄕˊ ㄧˊ, 时宜 / 時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
适时[shì shí, ㄕˋ ㄕˊ, 适时 / 適時] timely; apt to the occasion

occasion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きかっけ[, kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion
ぞろり[, zorori] (adv,adv-to) (1) (arch) (on-mim) all together in a line; all together in a lump; (2) dressed sloppily; overdressed for the occasion
佳節;嘉節[かせつ, kasetsu] (n) auspicious occasion
出居[いでい;でい, idei ; dei] (n) (1) (arch) sitting outdoors; (2) (See 寝殿造り) room that served both as a reception room and as a living room in a Heian-period mansion; (3) temporary sitting place installed in the garden at the imperial court, used on the occasion of archery or sumo ceremonies
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient
嘉日[かじつ, kajitsu] (n) good day; auspicious occasion
大入り袋[おおいりぶくろ, ooiribukuro] (n) bonus paid to employees on occasion of a full house
大嘗会[だいじょうえ, daijoue] (n) (See 大嘗祭) banquet on the occasion of the first ceremonial offering of rice by the newly-enthroned emperor
度に[たびに(P);たんびに, tabini (P); tanbini] (adv) (uk) each time; every time; whenever (something happens); on the occasion of; (P)
所ではない;処ではない[どころではない, dokorodehanai] (suf) (uk) (strongly emphatic) too preoccupied or busy to even think of ...; .. is out of the question; this is not an occasion for
描き下ろす[かきおろす, kakiorosu] (v5s) to draw for a specific purpose; to draw for the occasion
為所;仕所[しどころ, shidokoro] (n) appropriate time to do (something); occasion when (something) must be done
玉串料;玉ぐし料[たまぐしりょう, tamagushiryou] (n) cash offering made on the occasion of one's visit to a shrine; money offering dedicated to the Shinto gods; fees for offering a branch of the sacred tree to the gods
祝い事;祝事[いわいごと;はぎごと(祝事)(ok), iwaigoto ; hagigoto ( iwaigoto )(ok)] (n) celebration; auspicious occasion
[さい, sai] (n-adv,n) on the occasion of; circumstances; (P)
TPO[ティーピーオー, tei-pi-o-] (n) time, place, occasion; TPO
お目出度う(ateji)(P);御目出度う(ateji);お芽出度う(ateji);御芽出度う(ateji)[おめでとう, omedetou] (int) (uk) (See おめでたい・1) congratulations!; an auspicious occasion!; (P)
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P)
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for)
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there
ちょいちょい[, choichoi] (adv,int,n) often; frequently; now and then; occasionally
ちょくちょく[, chokuchoku] (adv) often; frequently; now and then; occasionally; (P)
ロングホームルーム[, ronguho-muru-mu] (n) (See ホームルーム) long homeroom; occasional or periodic extra long registration class or assembly in a school (e.g. for activities not related to class work)
一度(P);ひと度;一たび;一とたび(io)[いちど(一度)(P);ひとたび, ichido ( ichido )(P); hitotabi] (n-adv) (1) once; one time; on one occasion; (2) (ひとたび only) temporarily; for a moment; (3) (いちど only) one degree; one tone; one musical interval; (P)
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P)
事がある[ことがある, kotogaaru] (exp,v5r-i) (1) (uk) (after the past tense form of a verb) (something) has occurred; to have done (something); such a thing happened; (2) (uk) (something) happens on occasions; there are times when; (P)
冠婚葬祭[かんこんそうさい, kankonsousai] (n) (See 元服,婚礼,祭祀,葬儀) important ceremonial occasions in family relationships; (P)
嘉辰;佳辰[かしん, kashin] (n) lucky day; auspicious occasion; happy day
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) {physics} field; (8) field (gestalt psychology); (P)
太箸[ふとばし, futobashi] (n) (See 祝い箸・いわいばし) festive chopsticks; thick round chopsticks used on festive occasions
幾度となく[いくどとなく, ikudotonaku] (adv) on countless occasions; many a time
強飯[ごうはん, gouhan] (n) glutinous rice with red beans (eaten on celebratory occasions); mochi rice with red beans
往々にして[おうおうにして, ouounishite] (adv) sometimes; occasionally; now and then; from time to time
所構わず[ところかまわず, tokorokamawazu] (exp,adv) irrespective of the occasion; indiscriminately
折(P);折り[おり, ori] (n) (1) (esp. 折) opportunity; chance; occasion; time; (n,ctr) (2) (esp. 折り) fold; pleat; crease; (3) (esp. 折り) small food box (wooden or cardboard); (P)
折り節;折節[おりふし, orifushi] (adv,n) occasionally; at times; the season; from time to time
時たま;時偶[ときたま, tokitama] (adv) once in a while; occasionally; seldom; at long intervals
時として[ときとして, tokitoshite] (adv) in some cases; sometimes; on occasions; (P)
時に[ときに, tokini] (exp) (1) by the way; incidentally; (adv) (2) sometimes; occasionally
時には[ときには, tokiniha] (exp,adv) at times; occasionally; (P)

occasion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางครั้ง[adv.] (bāng khrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บัด[n.] (bat) EN: time ; moment ; instant ; occasion FR: moment [m] ; heure [f] ; temps [m] ; fois [f] ; point [m]
ชะช่อง[n.] (chachǿng) EN: FR: occasion [f] ; possibilité [f]
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ō) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
ช่อง[n.] (chǿng) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole FR: opportunité [f] ; occasion [f] ; chance [f] ; ouverture [f]
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity ; seize the occasion ; avail oneself of the opportunity ; take advantage of the situation FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion ; saisir l'opportunité ; sauter sur l'occasion ; saisir une chance
กาลเทศะ[n.] (kālathēsa) EN: time and place ; occasion ; opportune moment  ; appropriateness ; suitability FR: moment opportun [m]
ของกอง[n.] (khøngkøng) EN: fruits and dry food prepared for monks during a special occasion FR:
ครั้งนั้น[n. exp.] (khrang nan) EN: on that occasion ; at that time ; then FR: cette fois-là
คราว[n.] (khrāo) EN: time ; occasion ; opportunity ; chance FR: fois [f] ; occasion [f] ; moment [m]
แม้สักครั้งเดียว[X] (maē sak khr) EN: FR: sauf à une occasion ; sauf une seule fois
มงคลฤกษ์[n.] (mongkhonlar) EN: auspicious occasion FR:
ในโอกาสนี้[X] (nai ōkāt nī) EN: on this occasion FR: à cette occasion
ในโอกาสวันเกิดของ...[xp] (nai ōkāt wa) EN: on the occasion of … birthday FR: à l'occasion de l'anniversaire de …
ในวาระ[X] (nai wāra) EN: on the occasion (of) FR: à l'occasion de
ในวารนี้[X] (nai wāra nī) EN: on this occasion FR:
นัด[n.] (nat) EN: time ; round ; occasion FR: fois [f] ; occasion [f]
ณ ที่นี้[X] (na thī nī) EN: on this occasion ; at this time ; herein ; at this point FR:
เนื่องในโอกาส[X] (neūang nai ) EN: on the occasion of FR: à l'occasion de
งานอวมงคล[n. exp.] (ngān awamon) EN: funeral ; rites for the dead ; funereal occasion ; memorial service ; inauspicious occasion FR:
งานมงคล[n. exp.] (ngān mongkh) EN: auspicious ceremony ; propitious ceremony ; happy event ; joyous occasion ; festive occasion FR: cérémonie propitiatoire [f]
งวด[n.] (ngūat) EN: time ; period ; occasion ; instance ; chance ; opportunity FR:
โอกาส[n.] (ōkāt) EN: opportunity ; chance ; occasion ; prospect ; time ; turn FR: occasion [f] ; opportunité [f] ; chance [f] ; perspective [f]
โอกาสหน้า[X] (ōkāt nā) EN: in the future FR: prochaine occasion [f]
โอกาสในการซื้อ[n. exp.] (ōkāt nai kā) EN: purchase occasion FR: opportunité d'achat [f]
โอกาสสุดท้าย[n. exp.] (ōkāt sutthā) EN: FR: dernière chance [f] ; dernière occasion [f] ; dernière opportunité [f]
โอกาสทอง[n. exp.] (ōkāt thøng) EN: golden opportunity FR: occasion en or [f]
โอกาสยิง ; โอกาสยิงประตู[n. exp.] (ōkāt ying ;) EN: FR: occasion de but [f] ; occasion de tir [f]
ฤดูกาล[n.] (reudūkān) EN: season ; time ; occasion FR: saison [f] ; période [f] ; campagne [f]
ฤกษ์[n.] (roēk) EN: auspicious moment ; propitious moment ; auspices ; auspiciuos occasion ; lucky time FR: moment propice [m] ; période faste [f]
สินค้ามือสอง[n. exp.] (sinkhā meūs) EN: FR: occasion [f]
แต่ละครั้ง[n. exp.] (tāela khran) EN: each time; each occasion FR: chaque fois
ทาง[n.] (thāng) EN: way ; means ; chance ; occasion ; opportunity FR: moyen [m] ; métode [f]
วาระ[n.] (wāra) EN: time ; occasion ; period ; day ; time ; round ; term FR: fois [f] ; occasion [f] ; période [f] ; temps [m] ; terme [m]
วาร-[pref.] (wāra-) EN: occasion FR:
วารดิถี[n.] (wāradithī) EN: occasion ; day FR:
วโรกาส[n.] (warōkāt) EN: occasion ; good opportunity FR:
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāng khrang) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time ; at times ; now and then FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre ; à l'occasion
บางคราว[adv.] (bāng khrāo) EN: occasionally ; sometimes FR: de temps en temps ; occasionnellement ; parfois
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente

occasion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gegebenenfalls {adv} should the occasion arise
gelegentlich; fallweise {adv}now and again; occasionally
Gelegenheitsarbeit {f}occasional job

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า occasion
Back to top