ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

observation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *observation*, -observation-

observation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
observation (n.) การสังเกต See also: การเฝ้าดู, การสังเกตการณ์ Syn. watching, review
observation (n.) ความเห็น Syn. comment, remark Ops. avoid, suppress
observation car (n.) รถพ่วงรถไฟที่ออกแบบให้ผู้โดยสารชมทิวทัศน์ได้ชัดเจน See also: เช่น มีหลังคาเป็นกระจกใส
English-Thai: HOPE Dictionary
observation(ออบเซอเว'เชิน) n. การสังเกต,การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่,ข้อสังเกต,ความเห็น,ข้อเตือนใจ,ข้อมูล,ข้อความ,ข่าว,สิ่งที่ได้จากการสังเกต, Syn. perception
English-Thai: Nontri Dictionary
observation(n) การสังเกต,ความเห็น,ข้อมูล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
observationการสังเกต, ข้อสังเกต, การสังเกตการณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
observationการสังเกต, การใช้ประสาทสัมผัสเฝ้าศึกษาและบันทึกเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อให้ทราบสาเหตุและผลที่ได้รับ เป็นทักษะเบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การดูงาน (n.) observation See also: inspection, investigation, visiting
การสังเกต (n.) observation See also: notice
การสังเกต (n.) observation See also: attention, monitoring, watching, noticing, watchfulness Syn. การเฝ้ามอง, การสังเกตการณ์
การสังเกตการณ์ (n.) observation See also: attention, monitoring, watching, noticing, watchfulness Syn. การเฝ้ามอง, การสังเกต
การเฝ้าดู (n.) observation See also: attention, monitoring, watching, noticing, watchfulness Syn. การเฝ้ามอง, การสังเกต, การสังเกตการณ์
การเฝ้ามอง (n.) observation See also: attention, monitoring, watching, noticing, watchfulness Syn. การสังเกต, การสังเกตการณ์
ข้อน่าสังเกต (n.) observation See also: note, remark Syn. ข้อสังเกต
ความสังเกต (n.) observation See also: notice Syn. การสังเกต
obs (abbr.) คำย่อของ obscure, obsolete, observation, observatory
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His world was this closed, self-contained universe, hemmed in by observation posts from which soldiers kept watch, aiming at the prisoners, on occasion killing them out of boredom.โลกของพวกเขาถูกปิดลงแล้ว มีหอลาดตระเวน เฝ้าโดยนายทหาร
I've spoken to Gerst and he thinks that if you volunteer for a 28-day observation you might be able to avoid criminal charges.ฉันคุยกับเกิร์สแล้ว... ...และเขาก็คิดว่าถ้าคุณอาสา เข้าร่วมการปฏิบัติ 28 วัน ...คุณอาจจะพ้น การจับกุม
A rather unfair observation as we have also developed a keen interest in the brewing of ales and the smoking of pipe-weed.เป็นการสังเกตที่ไม่ค่อยยุตติธรรมนัก เพราะพวกเรายังชื่นชอบ เบียร์ข้าวมอลต์ และยาสูบอีกด้วย
Close observation and a full series of blood tests.ปิดข้อมูล และตรวจเลือดของเธอ
Go to the starboard observation point behind the F-16 and here's what you do.ไปทางกราบขวาจุดชมวิว หลังเครื่อง F-16 แล้วทำแบบนี้.
Still doesn't solve our observation problem, they could be escaping as we speak.ยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาการสังเกตของเราที่อาจจะหลบหนีในขณะที่เราพูด
Another day of observation and you're all clear.Another day of observation and you're all clear.
Your powers of observation continue to serve you well.คุณนี่ช่างสังเกตุจริงๆ.
I want to go to the observation deck at the 63 building.ฉันอยากไปที่จุดชมวิวบนอาคาร63
We're in observation mode.เราแค่มาสังเกตุการณ์.
And this is our little observation post... such as it were.- ใช่ และนี่ก็คือ ฐานสังเกตการณ์ของเรา... ...คิดว่างั้นนะ
It is heavily fortified by observation balloons, cables on three sides, and Archie batteries in these six positions.มีการป้องกันแน่นหนา บอลลูนสังเกตการณ์ ขึงสายเคเบิลสามด้าน และปตอ.วางอยู่หกจุด

observation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摩天轮[mó tiān lún, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄣˊ, 摩天轮 / 摩天輪] Ferris wheel; observation wheel
肉眼观察[ròu yǎn guān chá, ㄖㄡˋ ㄧㄢˇ ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ, 肉眼观察 / 肉眼觀察] observation by naked eye
观测卫星[guān cè wèi xīng, ㄍㄨㄢ ㄘㄜˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, 观测卫星 / 觀測衛星] observation satellite
观象台[guān xiàng tái, ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄞˊ, 观象台 / 觀象臺] observatory; observation platform
官场现形记[guān chǎng xiàn xíng jì, ㄍㄨㄢ ㄔㄤˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ, 官场现形记 / 官場現形記] Observations on the current state of officialdom, late Qing novel of denunciation by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉
走马看花[zǒu mǎ kàn huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄎㄢˋ ㄏㄨㄚ, 走马看花 / 走馬看花] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information
走马观花[zǒu mǎ guān huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚ, 走马观花 / 走馬觀花] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); a fleeting glance in passing; fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information

observation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
地震観測[じしんかんそく, jishinkansoku] (n) seismic observation
望楼;望樓(oK)[ぼうろう, bourou] (n) watchtower; observation tower; lookout
止観[しかん, shikan] (n) (1) {Buddh} calm abiding and clear observation (Tendai meditation); (2) (See 天台宗) Tendai
監視所[かんしじょ, kanshijo] (n) lookout post; observation point
眼力[がんりき;がんりょく, ganriki ; ganryoku] (n) insight; power of observation
見学旅行[けんがくりょこう, kengakuryokou] (n) field trip; observation tour
見晴らし台;見晴し台[みはらしだい, miharashidai] (n) (See 見晴らし,展望台) lookout platform; viewing platform; observation tower
見櫓;見せ櫓[みせやぐら, miseyagura] (n) observation tower; scout tower
[かん, kan] (n,n-suf) (1) look; appearance; (2) spectacle; sight; (3) {Buddh} observation meditation; (n-suf) (4) outlook on ...; view of ...; (P)
観察日記[かんさつにっき, kansatsunikki] (n,n-suf) (nature, etc.) observation diary
観念[かんねん, kannen] (n,vs,adj-no) (1) idea; notion; conception; (2) sense (e.g. of duty); (3) resignation; preparedness; acceptance; (4) {Buddh} observation and contemplation; (P)
観測ヘリコプター[かんそくヘリコプター, kansoku herikoputa-] (n) observation helicopter
観測気球[かんそくききゅう, kansokukikyuu] (n) (1) weather balloon; sounding balloon; (2) observation balloon; espionage balloon; spy balloon; (3) trial balloon
デッキ[, dekki] (n) deck (e.g. ship, tape, cassette, observation, train vestibule, etc.); (P)
モデルノロギオ[, moderunorogio] (n) modernologio (Kon Waziro's lifestyle observation)
人見[ひとみ, hitomi] (n) (1) (obsc) hole in the curtains to allow someone backstage to see the audience (in kabuki theatre); (2) (obsc) (See 人目) public observation; feel of being watched; casual observers
刮目[かつもく, katsumoku] (n,vs) careful observation; close attention
天測[てんそく, tensoku] (n) astronomical observation; shooting the sun
監視[かんし, kanshi] (n,vs) observation; guarding; inspection; surveillance; (P)
[まなこ, manako] (n) (1) eye; eyeball; (2) (arch) pupil and (dark) iris of the eye; (3) (arch) insight; perceptivity; power of observation; (4) (arch) look; field of vision; (5) (arch) core; center; centre; essence; (P)
著しい[いちじるしい, ichijirushii] (adj-i) striking; remarkable; considerable (used for good, bad, and neutral observations); (P)
見学[けんがく, kengaku] (n,vs) inspection; study by observation; field trip; (P)
見習い(P);見習(io)[みならい, minarai] (n) learn by observation; apprentice; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
観測[かんそく, kansoku] observation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
注目[ちゅうもく, chuumoku] Thai: สังเกต English: observation

observation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำรัส[n.] (damrat) EN: royal words ; royal remark ; royal observation ; royal speech FR:
ดาวเทียมสำรวจ[n. exp.] (dāothīem sa) EN: observation satellite FR: satellite d'observation [m] ; satellite de surveillance [m]
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร[n. exp.] (dāothīem sa) EN: Earth Observation Satellite ; Remote Sensing Satellite FR:
ดาวเทียมธีออส[n. exp.] (dāothīem Th) EN: THEOS (Thailand Earth Observation Satellite) FR:
การดู[n.] (kān dū) EN: look FR: regard [m] ; observation [f]
การดูนก[n. exp.] (kān dū nok) EN: birds watching FR: observation des oiseaux [f]
การสำรวจ[n.] (kān samrūat) EN: survey ; poll ; exploration ; exploring FR: étude [f] ; enquête [f] ; observation [f] ; exploration [f] ; expertise [f]
การสังเกต[n.] (kān sangkēt) EN: observation ; notice FR: observation [f] ; étude [f]
ข้อสังเกต[n.] (khøsangkēt) EN: notice ; remark ; observation ; note ; explanatory remark ; comment FR: observation [f] ; remarque [f] ; commentaire [m]
หมายเหตุ[n.] (māihēt) EN: note ; comment ; remark ; footnote ; commentary ; annotation ; NB = N.B. FR: remarque [f] ; annotation [f] ; commentaire [m] ; note [f] ; observation [f] ; N.B. [m] (abrév.)
เชิงสังเกต[adj.] (choēng sang) EN: observational FR:
การสังเกตตัวเอง[n. exp.] (kān sangkēt) EN: FR: auto-observation [f]
การศึกษาเชิงสังเกต[n. exp.] (kān seuksā ) EN: observational study ; observational studies [pl] FR:
การวิจัยเชิงสังเกต[n. exp.] (kān wijai c) EN: observational research FR:
การวิจัยโดยการสังเกต[n. exp.] (kān wijai d) EN: observational research FR:
ข้อมูลสังเกตชนิดคู่[n. exp.] (khømūn sang) EN: paired observations FR:
คู่มือดูนก[n. exp.] (khūmeū dū n) EN: FR: guide d'observation des oiseaux [m]

observation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftbeobachtung {f}aerial observation
Klimaüberwachung {f}climate observation
Störgrößenbeobachtung {f}disturbance observation
Beobachtungsgabe {f}power of observation
Qualitätsaudit-Feststellung {f}quality audit observation
Aussichtsplattform {f}observation platform
Aussichtsturm {m}observation tower; lookout tower
Beobachtungsposten {m}observation post
Beobachtungsstation {f}observation ward
Sehschlitz {m}observation slit
Observation {f} [med.]observation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า observation
Back to top