ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evil*, -evil-

evil ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
evil (adj.) ชั่วร้าย See also: เลว, อุบาทว์, โฉด, ร้าย, ไม่ดี Syn. immoral, sinful, wicked
evil (n.) ปีศาจ See also: ผี, ภูต, อมนุษย์
evil (n.) สิ่งที่ชั่วร้าย See also: สิ่งไม่ดี, สิ่งที่เป็นอันตราย Syn. wickedness
evil eye (n.) สิ่งที่นำความเคราะห์ร้ายมาให้ See also: สิ่งที่นำความโชคร้ายมาให้, คำสาปแช่ง Syn. hex, jinx Ops. benediction, blessing
evil-doing (n.) บาป See also: อกุศล, ความผิด Syn. error, wrongdoing, wickedness Ops. righteousness, virtue
evil-minded (adj.) ซึ่งมีจิตใจชั่วร้าย See also: ใจทมิฬ, ใจร้าย Syn. bad-hearted, malevolent, wicked
evildoer (n.) คนที่ทำสิ่งที่ชั่วร้าย See also: ทุรชน, ผู้ที่ทำสิ่งเลวทราม, มารสังคม Syn. malefactor, villain, wrongdoer
English-Thai: HOPE Dictionary
evil(อี'เวิล) adj.,n. (สิ่งที่,ความ) ชั่ว,ไม่ดี,ร้าย,เลว,โชคร้าย,ไม่เป็นมงคล,บาป,อกุศล,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เกี่ยวกับอารมณ์ร้าย, -Phr. (the evil one ซาตาน,ปีศาจ), See also: evilness n. ดูevil, Syn. wicked
evil-mindedadj. ซึ่งมีจิตใจที่ชั่ว,ใจร้าย., See also: evil-mindedness n. ดูevil-minded
evildoern. ผู้กระทำความชั่ว, See also: evildoing n. ดูevildoer
English-Thai: Nontri Dictionary
evil(adj) ชั่วร้าย,ชั่ว,ไม่ดี,เลว,ร้าย,เป็นภัย,บาป,อกุศล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
evilชั่วร้าย, ความชั่วร้าย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระหัง (n.) an evil spirit See also: male filth-eating spirit Syn. ผีกระหัง, กระหาง
กระหาง (n.) an evil spirit See also: male filth-eating spirit Syn. ผีกระหัง
คนทุจริต (n.) social evil doer Syn. คนจัญไร, คนอัปรีย์, คนพาล, คนเลว, อันธพาล
คนทุจริต (n.) social evil doer Syn. คนจัญไร, คนอัปรีย์, คนพาล, คนเลว, อันธพาล
คนอัปรีย์ (n.) social evil doer Syn. คนจัญไร, คนพาล, คนทุจริต, คนเลว, อันธพาล
คนอัปรีย์ (n.) social evil doer Syn. คนจัญไร, คนพาล, คนทุจริต, คนเลว, อันธพาล
คิดมิดีมิร้าย (v.) have evil thoughts See also: think of betraying one, plot against, be unfaithful, have wicked intention Syn. คิดร้าย
ทรงเจ้าเข้าผี (v.) sorcerer´s dance to exorcise evil spirits See also: invoke, raise the spirits of the dead, be possessed by a spirit, be incarcerated with spirits Syn. ลงผี, เข้าผี
บุรุษโทษ (n.) human evil characteristics
ปัดรังควาน (v.) exorcize evil spirits See also: dispel by some supernatural power Syn. ขับไล่
มารสังคม (n.) social evil doer Syn. คนจัญไร, คนอัปรีย์, คนพาล, คนทุจริต, คนเลว, อันธพาล
มารสังคม (n.) social evil doer Syn. คนจัญไร, คนอัปรีย์, คนพาล, คนทุจริต, คนเลว, อันธพาล
ลงผี (v.) sorcerer´s dance to exorcise evil spirits See also: invoke, raise the spirits of the dead, be possessed by a spirit, be incarcerated with spirits Syn. เข้าผี
อันธพาล (n.) social evil doer Syn. คนพาล
ใจต่ำทราม (v.) have an evil heart See also: be immoral, be mean, be base Syn. ใจต่ำ, ใฝ่ต่ำ
ใจทราม (v.) have an evil heart See also: be immoral, be mean, be base Syn. ใจต่ำ, ใฝ่ต่ำ, ใจต่ำทราม
กลี (adj.) evil See also: calamitous, vicious, wicked Syn. ร้าย
ความอัปมงคล (n.) evil See also: vicious, misfortune Syn. จัญไร, เสนียดจัญไร Ops. สิริมงคล
ความอัปมงคล (n.) evil See also: vicious, misfortune Syn. เสนียด, จัญไร Ops. สิริมงคล
สิ่งชั่วร้าย (n.) evil See also: wickedness, iniquity Syn. สิ่งเลวร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He dares not tell us his evil conductเขาไม่กล้าบอกพวกเราถึงความประพฤติที่ไม่ดีของเขาหรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Outside of evil what else have you managed to do?นอกจากเรื่องชั่วๆ แกทำอะไรสำเร็จบ้าง?
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร
...that's Hedley and to the evil and to the evil for which he stands!เฮดลีย์เว้ย และแก่ซาตาน และแก่ซาตาน
Some can do evil only when passion drives them to itจำนวนหนึ่งสามารถทำสิ่งที่ไม่ดี when passion เท่านั้น ขับพวกเขาให้มัน
Here is a tip from an evil New Yorker.นี่คือเคล็ดลับจากความชั่วร้ายของ ชาวนิวยอร์ก
And I will save the court's time my lord, by stating under oath that, to this day I believe noncooperation with evil is a duty and that British rule of India is evil.และเพื่อประหยัดเวลาศาล ขอให้การใต้คำสาบานว่า ข้าพเจ้าคิดว่าการไม่ร่วมมือ กับความชั่วเป็นหน้าที่
When I got a new coat, for example, she used to put in my pocket a clove of garlic to keep the evil spirits away.เมื่อฉันได้รับเสื้อใหม่เช่น, เธอเคยใส่ในกระเป๋าของฉัน กานพลูของกระเทียมเพื่- อให้วิญญาณชั่วร้ายออกไป
But the other disciples called me an evil pervert.แต่กลับโดนเรียกว่าโจรราคะ.
The evil start in Pankot... then like monsoon... it moves darkness... over all country... over all country.เริ่มต้นที่ความชั่วร้ายใน Pankot ... แล้วชอบมรสุม ... มันเคลื่อนความมืด ...
They says we must pray to their evil god.พวกเขาบอกว่าเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าชั่วร้ายของพวกเขา
Little boy escaped from the evil palace.เด็กน้อยหนีออกมาจากพระราชวังชั่วร้าย
I have heard the evil stories of the Thuggee cult.ผมเคยได้ยินเรื่องราวความชั่วร้ายของลัทธิทักกี

evil ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不怀好意[bù huái hǎo yì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄞˊ ㄏㄠˇ ㄧˋ, 不怀好意 / 不懷好意] harbor evil designs; harbor malicious intentions
包藏祸心[bāo cáng huò xīn, ㄅㄠ ㄘㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ, 包藏祸心 / 包藏禍心] to harbor evil intentions (成语 saw); concealing malice
苞藏祸心[bāo cáng huò xīn, ㄅㄠ ㄘㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ, 苞藏祸心 / 苞藏禍心] to harbor evil intentions (成语 saw); concealing malice
藏奸[cáng jiān, ㄘㄤˊ ㄐㄧㄢ, 藏奸] to harbor evil intentions
养痈贻患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养痈贻患 / 養癰貽患] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom
养痈遗患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养痈遗患 / 養癰遺患] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, 以毒攻毒] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire
旬始[xún shǐ, ㄒㄩㄣˊ ㄕˇ, 旬始] comet from Saturn, traditionally described as yellow; evil omen
灾星[zāi xīng, ㄗㄞ ㄒㄧㄥ, 灾星 / 災星] comet or supernova viewed as evil portent
恶俗[è sú, ㄜˋ ㄙㄨˊ, 恶俗 / 惡俗] bad habit; evil custom; vulgarity
邪径[xié jìng, ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ, 邪径 / 邪徑] depraved life; evil ways; fornication
邪道[xié dào, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄠˋ, 邪道] depraved life; evil ways; fornication
好事不出门,恶事传千里[hǎo shì bù chū mén, ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄇㄣˊ, e4 shi4 chuan2 qian1 li3, 好事不出门,恶事传千里 / 好事不出門,惡事傳千里] Good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles (成语 saw). A good deed goes unnoticed, but candal spreads fast.; The evil men do lives after them, the good is oft interred with their bones.
奸笑[jiān xiào, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄠˋ, 奸笑] evil smile; sinister smile
妖精[yāo jing, ㄧㄠ ㄐㄧㄥ˙, 妖精] evil spirit; alluring woman
妖风[yāo fēng, ㄧㄠ ㄈㄥ, 妖风 / 妖風] evil wind
恶事传千里[è shì chuán qiān lǐ, ㄜˋ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, 恶事传千里 / 惡事傳千里] evil deeds spread a thousand miles (成语 saw); scandal spreads like wildfire
恶人[è rén, ㄜˋ ㄖㄣˊ, 恶人 / 惡人] evil person; vile creature; ugly man
恶势力[è shì li, ㄜˋ ㄕˋ ㄌㄧ˙, 恶势力 / 惡勢力] evil forces; criminals elements
恶叉白赖[è chā bái lài, ㄜˋ ㄔㄚ ㄅㄞˊ ㄌㄞˋ, 恶叉白赖 / 惡叉白賴] evil behavior (成语 saw); brazen villainy
善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, e4 you3 e4 bao4 , ruo4 ran2 bu4 bao4 shi2 chen2 wei4 dao4, 善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到 / 善有善報,惡有惡報,若然不報時晨未到] Good has its reward and evil has its recompense. The payback is just a matter of time
暗喜[àn xǐ, ㄢˋ ㄒㄧˇ, 暗喜] hidden smile; smirk; to rejoice covertly; secret satisfaction concerning one's evil plans
恶意[è yì, ㄜˋ ㄧˋ, 恶意 / 惡意] malice; evil intention
恶声[è shēng, ㄜˋ ㄕㄥ, 恶声 / 惡聲] malicious abuse; lewd song; evil reputation
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, 洁身自好 / 潔身自好] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean
多行不义必自毙[duō xíng bù yì bì zì bì, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄅㄧˋ, 多行不义必自毙 / 多行不義必自斃] persist in evil and you will bring about your own destruction
劝善惩恶[quàn shàn chéng è, ㄑㄩㄢˋ ㄕㄢˋ ㄔㄥˊ ㄜˋ, 劝善惩恶 / 勸善懲惡] to encourage virtue and punish evil (成语 saw)
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, 业障 / 業障] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation
鬼鬼祟祟[guǐ guǐ suì suì, ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄟˇ ㄙㄨㄟˋ ㄙㄨㄟˋ, 鬼鬼祟祟] sneaky; secretive; evil spirit
见财起意[jiàn cái qǐ yì, ㄐㄧㄢˋ ㄘㄞˊ ㄑㄧˇ ㄧˋ, 见财起意 / 見財起意] seeing riches provokes evil designs
[jiān, ㄐㄧㄢ, 奸] traitor; crafty and evil person; villain
改恶向善[gǎi è xiàng shàn, ㄍㄞˇ ㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄢˋ, 改恶向善 / 改惡向善] turn away from evil and follow virtue
恶气[è qì, ㄜˋ ㄑㄧˋ, 恶气 / 惡氣] evil smell; unpleasant manner; to resent
善有善报,恶有恶报[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, e4 you3 e4 bao4, 善有善报,恶有恶报 / 善有善報,惡有惡報] Virtue has its reward, evil its retribution
恶德[è dé, ㄜˋ ㄉㄜˊ, 恶德 / 惡德] wickedness; evil behavior
邪念[xié niàn, ㄒㄧㄝˊ ㄋㄧㄢˋ, 邪念] wicked idea; evil thought; evil desire
居心[jū xīn, ㄐㄩ ㄒㄧㄣ, 居心] to harbor (evil) intentions; to be bent on; a tranquil heart or mind
业根[yè gēn, ㄧㄝˋ ㄍㄣ, 业根 / 業根] bane (Buddh.); the root cause (of evil)
[guài, ㄍㄨㄞˋ, 怪] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather
利伯维尔[lì bó wéi ěr, ㄌㄧˋ ㄅㄛˊ ㄨㄟˊ ㄦˇ, 利伯维尔 / 利伯維爾] Libreville (capital of Gabon)

evil ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イーブル;イービル[, i-buru ; i-biru] (n) evil
エビル[, ebiru] (n) evil
ククク;クックックッ;くっくっくっ[, kukuku ; kukkukkutsu ; kukkukkutsu] (int) evil laughter
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil
マレフィック[, marefikku] (n,adj-na) malefic; malevolent (person, force, etc.); malign; evil
三悪[さんあく;さんなく;さんまく, san'aku ; sannaku ; sanmaku] (n) (1) (abbr) {Buddh} (See 三悪道・さんあくどう) the world of hungry spirits and the world of animals; three evil worlds hell; (2) (さんあく only) three evils (e.g. prostitution, drugs and venereal diseases)
不正の臭い[ふせいのにおい, fuseinonioi] (n) smack of evil
以毒制毒[いどくせいどく, idokuseidoku] (n) using poisonous medication to control poison; fighting evil with evil; fighting fire with fire
余烈[よれつ, yoretsu] (n) ancestor's meritorious deeds; the evil effects of the lives of our predecessors
偽悪[ぎあく, giaku] (n) pretense of evil; pretence of evil
十悪[じゅうあく, juuaku] (n) (1) (See 八虐) the ten abominations (the ten most grievous offenses under traditional Chinese law); (2) {Buddh} (See 十善) the ten evil deeds
厄を落とす[やくをおとす, yakuwootosu] (exp,v5s) to exorcise; to escape evil
善悪二元論[ぜんあくにげんろん, zen'akunigenron] (n) good and evil dualism; Manicheanism
因果因縁[いんがいんねん, ingainnen] (n) cause and effect; karma; retribution; an evil cause producing an evil effect
奸計;姦計[かんけい, kankei] (n) trick; evil design; sharp practice; sharp practise
[がい, gai] (n) injury; harm; evil influence; damage; (P)
害心[がいしん, gaishin] (n) evil intentions; malice
害悪[がいあく, gaiaku] (n) harm; injury; evil (influence)
宿弊[しゅくへい, shukuhei] (n) longstanding abuse; deep-rooted evil
幸か不幸か[こうかふこうか, koukafukouka] (exp) luckily or unluckily; for good or for evil
形影一如[けいえいいちにょ, keieiichinyo] (n) being inseparable as a form and its shadow; a person's deed mirrors the good or evil of his mind; husband and wife being never apart
御霊会[ごりょうえ, goryoue] (n) ceremony to appease evil gods and the spirits of the dead
恩を仇で返す[おんをあだでかえす, onwoadadekaesu] (exp,v5s) to return evil for good
悪しき[あしき, ashiki] (n) (1) badness; evilness; (adj-pn) (2) bad; evil
悪たれ口[あくたれぐち, akutareguchi] (n) abuse; insult; slander; evil speaking
悪に傾く[あくにかたむく, akunikatamuku] (exp,v5k) to be inclined to evil
悪の枢軸[あくのすうじく, akunosuujiku] (exp) Axis of Evil (Iran, Iraq & North Korea)
悪の道へ誘う[あくのみちへいざなう, akunomichiheizanau] (exp,v5u) (obsc) to lead astray; to lure a person to evil ways
悪事[あくじ, akuji] (n) evil deed; crime; wickedness; (P)
悪人正機[あくにんしょうき, akuninshouki] (exp) The evil persons are the right object of Amida's salvation; The evil persons have the unique opportunity to go to heaven
悪口(P);惡口(oK)[あっこう(P);わるくち(P);わるぐち, akkou (P); warukuchi (P); waruguchi] (n,vs) abuse; insult; slander; evil speaking; bad mouth; (P)
悪因縁[あくいんねん, akuinnen] (n) evil destiny
悪心[おしん, oshin] (n) (See おしん) evil thought; malicious motive
悪念[あくねん, akunen] (n) evil thought; malicious motive; spite
悪性[あくせい, akusei] (adj-na,n,adj-no) evil nature; licentiousness; lewdness
悪意[あくい, akui] (n,adj-no) (1) ill will; spite; evil intention; (2) bad meaning; (n) (3) (criminal) malice; (4) mala fides (criminal intent to deceive); (P)
悪才[あくさい, akusai] (n) genius for evil
悪業[あくごう;あくぎょう, akugou ; akugyou] (n) (あくごう is used esp. in Buddhism) evil or sinful deed; bad karma
悪気[わるぎ, warugi] (n) ill will; malice; evil intent; ill feeling; distrust; (P)

evil ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
อฆะ[n.] (akha) EN: evil ; malignance ; demerit FR:
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmātrāi) EN: have a great malice ; be vengeful ; intend evil FR:
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice FR: péché [m] ; vice [m]
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēt) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent FR:
อกุศลกรรม[n.] (akusonlakam) EN: sin ; bad deed ; evil FR:
อกุศลมูล[n.] (akusonlamūn) EN: root causes of evil FR:
อำนาจชั่วร้าย[n. exp.] (amnāt chūar) EN: evil power FR:
อำนาจฝ่ายต่ำ[n. exp.] (amnāt fāi t) EN: evil power ; power of darkness FR:
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer FR:
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious ; vile FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil FR: injuste ; inéquitable
อาถรรพ์ ; อาถรรพณ์[adj.] (āthan) EN: ill-omened ; accursed ; hexed ; evil FR:
บุรุษโทษ[n.] (burutsathōt) EN: human evil characteristics ; human defect FR:
ชายชั่ว[n.] (chāi chūa) EN: evil man FR: démon [m] ; monstre [m]
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious FR: méchant ; mauvais
ชั่ว[adj.] (chūa) EN: bad ; evil ; ill ; wicked ; mean FR: méchant ; mauvais ; malade
ชั่วช้า[adj.] (chūachā) EN: wicked ; evil ; vicious ; nefarious FR: barbare
ชั่วช้าอาธรรม์[adj.] (chūachā āth) EN: evil ; wicked FR:
ชั่วร้าย[adj.] (chūarāi) EN: wicked ; bad ; low ; evil ; sinful FR: méchant ; malveillant
เด็กเปรต[n. exp.] (dek prēt) EN: evil boy FR:
จัญไร[adj.] (janrai) EN: horrid ; cursed ; damned ; wicked ; evil FR: maudit ; damné ; ignoble ; diabolique ; mauvais
เจตนาร้าย[n. exp.] (jēttanā rāi) EN: evil intentions ; ill-will FR: mauvaises intentions [fpl] ; intention malveillante [f]
เจตนาร้าย[X] (jēttanā rāi) EN: with malice ; with evil intent ; malicious FR:
กาลกรรณี[n.] (kālakannī =) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
กาลกิณี[n.] (kālakinī = ) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
กลี[n.] (kalī) EN: wicked things ; evil ; plague ; pestilence ; plague of livestock FR:
กาลี[adj.] (kālī) EN: bad ; evil FR:
กัณหธรรม[n.] (kanhatham) EN: evil ways FR:
ขี้ร้าย[adj.] (khī rāi) EN: bad ; evil FR:
คิดมิชอบ[v. exp.] (khit mi chø) EN: have bad ideas ; have wrong ideas ; have evil intentions FR:
คิดมิดีมิร้าย[v. exp.] (khit midīmi) EN: have evil intentions ; have immoral thoughts FR:
คิดร้าย[v. exp.] (khit rāi) EN: have malice ; have wicked intentions ; harbour evil designings ; harbour evil thoughts ; intend to do harm FR: être animé de mauvaises intentions ; penser à mal
คนเลว[n. exp.] (khon lēo) EN: evil man ; villain ; scoundrel ; rascal FR: méchante personne [f] ; fripouille [f] ; crapule [f] ; racaille [f] ; mauvais [mpl] ; méchants [mpl]
คนทุจริต[n. exp.] (khon thutja) EN: social evil doer FR:
คนอุบาทว์[n. exp.] (khon ubāt) EN: evil man FR: personne maléfique [f]
กิเลส[n.] (kilēt) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion ; defilements ; impurities ; impairments FR: mauvaise pensée[f]
กิเลส-[pref.] (kilētsa-) EN: lust ; evil wish ; greed FR:
กระหัง[n.] (krahang) EN: offal and blood eating demon spirit ; evil spirit FR:
กระหาง[n.] (krahāng) EN: evil spirit FR:

evil ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übel {n} | notwendiges Übel | das kleine Übel | das kleinere Übel | das Übel in der Weltevil | necessary evil | petty evils | the lesser of the two evils | the evil in the universe
Absicht {f} | in guter Absicht | ohne böse Absicht | in böser Absicht | mit böser Absicht; aus böser Absicht | in böswilliger Absichtintent | with good intent | with no ill intent | in bad faith | with evil intent | with malicious intent
Boshaftigkeit {f}evilness
Teufelskerl {m}devil of a fellow
teuflisch {adj} | teuflischer | am teuflischstendevilish | more devilish | most devilish
Tellerfeder {f} [techn.]dished washer; Belleville washer
Übeltat {f}evil deed
Südsee-Demoiselle {f} (Chrysiptera taupou) [zool.]Fiji blue devil
Glückspilz {m}lucky devil
Saphir-Riffbarsch {m} (Chrysiptera cyanea) [zool.]blue damsel; blue devil (damsel)
Satansbraten {m} [ugs.]devil
gemein; abscheulich {adv}; in abscheulicher Weisevillainously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า evil
Back to top