ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fortunate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fortunate*, -fortunate-

fortunate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fortunate (adj.) โชคดี See also: เคราะห์ดี Syn. charmed, lucky Ops. ill-fated, unfortunate, unlucky
fortunately (adv.) อย่างโชคดี See also: อย่างเคราะห์ดี Syn. luckily Ops. unfortunately, unluckily
English-Thai: HOPE Dictionary
fortunate(ฟอร์'ชะเนท) adj. โชคดี,เคราะห์ดี., See also: fortunately adv. fortunateness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fortunate(adj) โชคดี,เคราะห์ดี,ดวงดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธัญ (adj.) fortunate See also: lucky, blessed, prosperous, successful Syn. มีโชค
มีโชค (adj.) fortunate See also: lucky, blessed, prosperous, successful
เฮง (adj.) fortunate See also: lucky Syn. โชคดี, เคราะห์ดี
โชคดี (adj.) fortunate See also: lucky Syn. เคราะห์ดี
เดชะบุญ (adv.) fortunately See also: luckily Syn. โชคดี
โชคดี (adv.) fortunately See also: luckily
ขัดลาภ (v.) make unfortunate See also: spoil one´s fortune
ดวงขึ้น (v.) be fortunate See also: be lucky, be in luck, have good luck Syn. โชคดี, มีโชค, ดวงดี Ops. ดวงตก
ดวงดี (v.) be fortunate See also: be lucky Syn. โชคดี, เคราะห์ดี Ops. โชคร้าย
ดวงดี (v.) be fortunate See also: be lucky, be in luck, have good luck Syn. โชคดี, มีโชค Ops. ดวงตก
ตกอับ (adv.) unfortunately See also: unluckily Syn. ตกต่ำ, อับจน Ops. เจริญก้าวหน้า
น่าเสียดาย (adj.) unfortunate See also: unlucky, unfavorable Syn. โชคร้าย Ops. น่าดีใจ, น่ายินดี
น่าเสียดาย (v.) be unfortunate See also: be bad luck, be unlucky, be unfavorable Syn. โชคไม่ดี, โชคร้าย Ops. น่าดีใจ, น่ายินดี
พอดีพอร้าย (adv.) unfortunately See also: not so good Syn. โชคร้าย
มีโชค (v.) be fortunate See also: be lucky, be in luck, have good luck Syn. โชคดี, ดวงดี Ops. ดวงตก
อับ (adv.) unfortunately See also: unluckily Syn. ตกต่ำ, ตกอับ, อับจน Ops. เจริญก้าวหน้า
เจ้ากรรม (int.) unfortunately See also: damn, unluckily Syn. โชคร้าย, เคราะห์ร้าย
เป็นบุญ (v.) be fortunate See also: be lucky Syn. โชคดี, เคราะห์ดี, ดวงดี Ops. โชคร้าย
เฮง (v.) be fortunate See also: be lucky Syn. โชคดี, เคราะห์ดี
โชคดี (v.) be fortunate See also: be lucky Syn. เคราะห์ดี, ดวงดี Ops. โชคร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Unfortunately, I've never met himน่าเสียดายที่ฉันไม่เคยพบเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But those fortunate enough to remain alive will have the privilege of being used by our revered minister of science, the good Dr Zaius.สําหรับมนุษย์ที่โชคดีรอดมา ก็จะได้รับสิทธิ์ ในการถูกใช้เพื่อการทดลอง
I suppose we're fortunate those things only reached the floor below the attic.เคราะห์ดีที่มันเพียงแค่ ไปถึงพื้นใต้ห้องใต้หลังคา.
We are fortunate tonight to have so many unexpected visitors.เรามีความโชคดีในคืนนี้ จะมีผู้เข้าชมที่ไม่คาดคิดมากมาย
As you know, I've dedicated my life... to helping those wess fortunate than myself...อย่างที่คุณวู้นั่นแหวะ ฉันอุทิศชีวิต... เพื่อช่วยเหวือ คนที่โชคว้ายกว่าฉัน...
Well, the Swiss were fortunate enough to draw number one in the competition.ทีมสวิสมีโอกาสสูงมาก ที่จะคว้าอันดับ 1 ในการแข่งครั้งนี้
Especially one so fortunate as to enjoy the condescension and patronage of Lady Catherine.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่มีโชคดีที่ได้เข้าไปร่วมด้วยการก้มหัวให้ และรับการอุปถัมภ์จากเลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์ก
I was just telling Mr. Calloway the other day how fortunate we are to have someone like you looking out for Dirk.ฉันเพิ่งบอกคุณคัลโลเวย์เมื่อวันก่อน ว่าเราโชคดีมากที่มีคนอย่างเธอดูแลเดิร์ค
I feel very fortunate that we're invited.I feel very fortunate that we're invited.
You are fortunate to marry into such a noble family.คุณโชคดีที่ได้แต่งงานกับคนในครอบครัวผู้ดี
As for you two gentlemen I just hope you realize how fortunate you are.ส่วนเธอทั้งสองคนนั้น ฉันหวังว่า เธอคงสำนึกว่าโชคดีแค่ไหน
One very fortunate thing was that both of you were highly receptive to hypnosis compared to othersสิ่งที่โชคดีมากๆ อย่างนึงก็คือ พวกนายทั้งคู่เป็น ตัวรับการสะกดจิตได้ดีเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ
But I was fortunate to be abandoned in my own countryแต่ผมถูกรับไปเลี้ยงในเกาหลี

fortunate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 幸] fortunate; lucky; surname Xing
幸喜[xìng xǐ, ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧˇ, 幸喜] fortunately
幸好[xìng hǎo, ㄒㄧㄥˋ ㄏㄠˇ, 幸好] fortunately
幸亏[xìng kuī, ㄒㄧㄥˋ ㄎㄨㄟ, 幸亏 / 幸虧] fortunately; luckily
幸运[xìng yùn, ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ, 幸运 / 幸運] fortunate; lucky; fortune; luck
恰巧[qià qiǎo, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄠˇ, 恰巧] fortunately; unexpectedly; by coincidence
有幸[yǒu xìng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ, 有幸] fortunately
亏得[kuī de, ㄎㄨㄟ ㄉㄜ˙, 亏得 / 虧得] fortunately; luckily; (sarcastic) fancy that, how fortunate!
好在[hǎo zài, ㄏㄠˇ ㄗㄞˋ, 好在] luckily; fortunately
不幸[bù xìng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 不幸] misfortune; adversity; unfortunate; sad; unfortunately
[kě, ㄎㄜˇ, 坷] uneven (path); unfortunate (in life)
不巧[bù qiǎo, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄠˇ, 不巧] unfortunately; as luck would have it
不幸的是[bù xìng de shì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, 不幸的是] unfortunately
很遗憾[hěn yí hàn, ㄏㄣˇ ㄧˊ ㄏㄢˋ, 很遗憾 / 很遺憾] unfortunately; regrettably

fortunate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
幸いする[さいわいする, saiwaisuru] (vs-s) to prove fortunate
幸せ者;仕合せ者;仕合わせ者[しあわせもの, shiawasemono] (n) fortunate person
怪我の功名[けがのこうみょう, keganokoumyou] (exp) fortunate error; lucky break; fluke
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!")
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising
係り合い[かかりあい, kakariai] (n) unfortunate relationship
先が見える[さきがみえる, sakigamieru] (exp,v1) to envision how things will turn out (usu. unfortunate)
幸い[さいわい, saiwai] (adj-na,n) (1) (See 幸いする・さいわいする) happiness; blessedness; luck; fortune; felicity; (adv) (2) luckily; fortunately; (P)
恰も好し[あたかもよし, atakamoyoshi] (adv) luckily; fortunately
悪縁[あくえん, akuen] (n,adj-no) evil destiny or connection; unfortunate love
惜しむらくは[おしむらくは, oshimurakuha] (exp,adv) I regret that; It's unfortunate but; It's too bad that
憚り様[はばかりさま;はばかりさん, habakarisama ; habakarisan] (int,n) thank you for your trouble; unfortunately ...
折り好く[おりよく, oriyoku] (adv) fortunately; luckily
折り悪く[おりわるく, oriwaruku] (adv) unfortunately
折り悪しく;折悪しく[おりあしく, oriashiku] (adv) unfortunately; at a bad time; at an infortunate moment
数奇[すうき;さっき, suuki ; sakki] (n) (1) misfortune; adverse fortune; hapless fate; (adj-na) (2) unfortunate (e.g. life); checkered; varied
旨い(P);美味い(P);甘い(P);巧い(P);上手い(P);美い[うまい, umai] (adj-i) (1) (esp. 上手い,巧い) skillful; clever; expert; wise; successful; (2) (esp. 美味い,甘い) delicious; appetizing; appetising; (3) (esp. 旨い) fortunate; splendid; promising; (P)
残念ながら[ざんねんながら, zannennagara] (exp) I'm afraid to say; I'm sorry to say; unfortunately
残念なことに;残念な事に[ざんねんなことに, zannennakotoni] (exp) (See 残念) unfortunately
気の毒[きのどく, kinodoku] (adj-na,n) pitiful; unfortunate; (a) pity; (P)
生憎(P);合憎(iK)[あいにく, ainiku] (adj-na,adv,n,adj-no) (uk) unfortunately; Sorry, but ...; (P)

fortunate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้ลาภ[v. exp.] (dāi lāp) EN: be fortunate ; be lucky ; have a good luck ; be in luck FR: avoir de la chance ; être chanceux
ดวงขึ้น[v.] (dūang kheun) EN: be fortunate ; be lucky ; be in luck ; have good luck FR: être chanceux
เฮง[adj.] (heng) EN: fortunate ; lucky FR: chanceux
เคราะห์ดี[v.] (khrǿ dī) EN: be lucky ; be fortunate FR: avoir de la chance
เคราะห์ดี[adj.] (khrǿ dī) EN: lucky ; fortunate FR: chanceux
เป็นบุญ[v. exp.] (pen bun) EN: be fortunate ; it's a blessing FR:
ธัญ[adj.] (than) EN: fortunate ; wealthy FR: riche
อปมงคล ; อัปมงคล[adj.] (apamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious ; ill-omened ; sinister FR: sinistre ; lugubre
อับโชค[adj.] (ap chōk) EN: luckless ; unfortunate ; hapless FR:
อาภัพ[adj.] (āphap) EN: unfortunate ; luckless ; unlucky ; hapless ; ill-fated FR:
อัปมงคล[adj.] (appamongkho) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious ; ill-omened ; sinister FR: sinistre ; lugubre
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately ; unexpectedly FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement ; par chance ; chanceusement
โชคดี[adv.] (chōk dī) EN: fortunately FR: heureusement
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated FR: être malchanceux ; jouer de malchance ; avoir la scoumoune (pop.)
โชคไม่ดี[adj.] (chōk mai dī) EN: luckless ; unlucky ; unfortunate ; bad spell FR: malchanceux ; pas de bol
เดชะบุญ[adv.] (dēcha bun) EN: fortunately ; Thank God! ; Thank goodness! FR: fort heureusement ; grâce à Dieu ; Dieu soit loué
เจ้ากรรม[adj.] (jaokam) EN: unfortunate ; ill-starred FR: malchanceux
เจ้ากรรม[X] (jaokam) EN: damm ; unfortunately FR: comble de malchance
กาลกรรณี[n.] (kālakannī =) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
กาลกิณี[n.] (kālakinī = ) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
กัปนก[adj.] (kappanok) EN: unfortunate FR:
เคราะห์ร้าย[n.] (khrǿrāi) EN: misfortune ; unfortunate ; bad luck ; misadventure ; mischance FR:
เคราะห์ร้าย[adj.] (khrǿrāi) EN: unlucky ; unfortunate FR: malchanceux ; infortuné ; pas verni (fam.)
มือตก[v.] (meūtok) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch ; have bad luck FR: décliner
น่าเสียดาย[adj.] (nāsīa dāi) EN: unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable FR: regrettable ; déplorable
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย[X] (neūangjāk s) EN: owing to unfortunate circumstances ; owing to circumstances beyond our control FR:
เผอิญ[adv.] (pha-oēn) EN: by chance ; by accident ; accidentally ; fortunately ; fortuitously FR: fortuitement ; de manière inattendue ; par chance ; par accident ; accidentellement ; chanceusement
พอดีพอร้าย[adv.] (phødīphørāi) EN: unfortunately ; not so good FR:

fortunate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bedauerliche Angelegenheit {f}unfortunate matter
unglücklich; unglückselig; bedauerlich {adj} | unseliger | am unseligstenunfortunate | more unfortunate | most unfortunate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fortunate
Back to top