ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

odorous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *odorous*, -odorous-

odorous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
odorous (adj.) ที่มีกลิ่นหอม Syn. aromatic, fragrant Ops. foul, putrid
odorously (adv.) อย่างมีกลิ่นแรง Syn. stinkingly, odoriferously
English-Thai: HOPE Dictionary
odorous(โอ'ดะรัส) adj. = odoriferous (ดู) .
English-Thai: Nontri Dictionary
odorous(adj) มีกลิ่น,ส่งกลิ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Considering your malodorous habit, would you say that your dispute with Clucksten Farms is more financially motivated than health-related?ดูจากการที่คุณไม่ชอบกลิ่นนั่น คุณจะบอกได้มั๊ยว่า ความขัดแย้งของคุณกับ Clucksten Farm มาจากเรื่องแรงกระตุ้นทางการเงินมากกว่าเรื่องของสุขภาพ

odorous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คันธะ[n.] (khantha) EN: odour ; odorous object ; smell FR:
คลุ้ง[adj.] (khlung) EN: smelly ; rank ; reeking ; odorous ; stinking FR:
ตุ ; ตุ ๆ = ตุๆ[adj.] (tu) EN: smelly ; odorous ; stinky FR:
ตุ ๆ = ตุๆ[adj.] (tu-tu) EN: smelly ; odorous ; stinky FR:
เหม็น[adj.] (men) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome ; malodorous FR: malodorant ; puant ; nauséabond
มีกลิ่นเหม็น[adj.] (mī klin men) EN: malodorous ; reeking ; smelly ; stinking FR: malodorant

odorous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gestank {m}malodorousness
übel riechend {adv}malodorously
riechend {adj}odorous
riechend {adv}odorously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า odorous
Back to top