ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inauspicious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inauspicious*, -inauspicious-

inauspicious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inauspicious (adj.) อัปมงคล See also: ซึ่งไม่เป็นมงคล, ซึ่งเป็นลางร้าย Syn. foreboding, ill-omende Ops. auspicious, rosy
English-Thai: HOPE Dictionary
inauspicious(อินออสพิช' เชิส) adj. ไม่เป็นมงคล, ลางร้าย, เป็นผลร้าย., See also: inauspiciously adv. inauspiciousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
inauspicious(adj) ไม่เป็นมงคล,ลางไม่ดี,เป็นลางร้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อปมงคล (adj.) inauspicious See also: unfortunate, unfavourable, unpropitious Syn. อวมงคล Ops. ศุภมงคล
อัปมงคล (adj.) inauspicious See also: unfortunate, unfavourable, unpropitious Syn. อปมงคล, อวมงคล Ops. ศุภมงคล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And this is certainly an inauspicious start for the cons.เป็นจุดเริ่มต้นที่ ไม่ดีนักสำหรับทีมนักโทษ
"and shake the yoke of inauspicious stars from this world-wearied flesh."ปลดเปลื้องพันธะชะตากรรม ที่น่าเบื่อหน่ายที่จะดำรงชีพ
It's inauspicious to bow twice, bow once more and say it again.มันเป็นลางร้ายถ้าต้องคำนับถึงสองครั้ง คำนับอีกครั้งและบอกอีกครั้งสิ

inauspicious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶事[xiōng shì, ㄒㄩㄥ ㄕˋ, 凶事] fateful accident; inauspicious matter (involving death or casualties)
凶宅[xiōng zhái, ㄒㄩㄥ ㄓㄞˊ, 凶宅 / 兇宅] inauspicious abode; haunted house
凶多吉少[xiōng duō jí shǎo, ㄒㄩㄥ ㄉㄨㄛ ㄐㄧˊ ㄕㄠˇ, 凶多吉少 / 兇多吉少] everything bodes ill, no positive signs (成语 saw); inauspicious; everything points to disaster
不祥[bù xiáng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˊ, 不祥] ominous; inauspicious
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 凶] ominous; inauspicious; famine; crop failure
不吉[bù jí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ, 不吉] unlucky; inauspicious; ominous

inauspicious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
四凶[しきょう, shikyou] (n) (See 四霊) the four inauspicious beasts from Chinese mythology
不吉[ふきつ, fukitsu] (adj-na,n) ominous; sinister; bad luck; ill omen; inauspiciousness; (P)
不祥[ふしょう, fushou] (adj-na,n) disgraceful; inauspicious; ill-omened; ominous; scandalous
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P)

inauspicious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อปมงคล ; อัปมงคล[adj.] (apamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious ; ill-omened ; sinister FR: sinistre ; lugubre
อัปมงคล[adj.] (appamongkho) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious ; ill-omened ; sinister FR: sinistre ; lugubre
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious ; vile FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อวมงคล[adj.] (awamongkhon) EN: inauspicious ; unpropitious ; sinister ; ill-omened FR: sinistre
ไม่เป็นมงคล[adj.] (mai pen mon) EN: inauspicious ; bad thing FR:
งานอวมงคล[n. exp.] (ngān awamon) EN: funeral ; rites for the dead ; funereal occasion ; memorial service ; inauspicious occasion FR:
อุบาทว์[adj.] (ubāt) EN: inauspicious ; sinister FR: néfaste ; funeste
วันอุบาทว์[n. exp.] (wan ubāt) EN: inauspicious day FR: jour néfaste [m]
เวลาอุบาทว์[n. exp.] (wēlā ubāt) EN: inauspicious time FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inauspicious
Back to top