ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-bred

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-bred*, -well-bred-

well-bred ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-bred (adj.) ซึ่งมีความประพฤติดีเหมือนอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดี Syn. well-behaved, well-mannered, refined Ops. ill-bred, impolite, rude
English-Thai: HOPE Dictionary
well-bred(เวล'เบรด) adj. ได้รับการอบรมอย่างดี,เป็นพันธุ์ดี, Syn. polished

well-bred ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人士[じんし, jinshi] (n) well-bred man; people
育ちがいい;育ちが良い;育ちがよい[そだちがいい(育ちがいい;育ちが良い);そだちがよい(育ちが良い;育ちがよい), sodachigaii ( sodachi gaii ; sodachi ga yoi ); sodachigayoi ( sodachi ga yoi ; soda] (adj-i) (See 育ちのいい) well-bred

well-bred ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained FR: bien né

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-bred
Back to top