ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clear*, -clear-

clear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clear (vi.) กลายเป็นชัดเจน
clear (vi.) เคลียร์ริ่งเช็ค
clear (adj.) ชัดเจน
clear (vt.) ทำให้ชัดเจน Syn. clear up, clarify
clear (vt.) ทำให้สะอาด
clear (adj.) ที่เข้าใจง่าย Syn. explicit, plain, obious
clear (adj.) ที่ไม่มีเมฆหรือหมอก Syn. unclouded, cloudless, sunny
clear (adj.) ที่รับรู้ได้ดี
clear (adv.) อย่างชัดเจน
clear (adv.) อย่างทั้งหมด Syn. completely
clear as a vodka (sl.) แจ่มใสมาก
clear as mud (sl.) ไม่กระจ่าง See also: ไม่ชัดเจน
clear away (phrv.) หายไป See also: มลายไป, หมดไป Syn. clear off
clear away (phrv.) ย้ายออกไป See also: เอาออกไป, ขจัดออกไป, กำจัด Syn. clear off
clear of (phrv.) กำจัด See also: ทำให้ว่าง, ทำให้โล่ง
clear of (phrv.) พิสูจน์ว่าไม่มีความผิด
clear off (phrv.) หายไป See also: มลายไป, หมดไป Syn. clear away
clear off (phrv.) เก็บออกไปจาก (ปกติบนโต๊ะ) See also: เอาออกไป, ขจัดออกไป Syn. clear away
clear off (phrv.) ออกไปให้หมด See also: ออกไปให้พ้น Syn. push off
clear off (phrv.) จ่ายหนี้สินทั้งหมด
clear off (phrv.) ขาย(ของ)ถูก
clear off (phrv.) ทำให้เสร็จ See also: ทำให้จบ Syn. clear up
clear out (phrv.) กำจัด See also: ขจัดออกไป, ทำให้ว่าง Syn. clean out
clear out (phrv.) เอาออกไป (คำไม่เป็นทางการ) See also: ย้ายออกไป Syn. push off
clear out (phrv.) ออกจากบ้าน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. cut out
clear sailing (sl.) ไปได้สวย See also: ไปได้ดี
clear space (n.) ที่กว้าง See also: ที่ว่าง, ที่โล่ง, ที่แจ้ง
clear the air (idm.) ขจัดข้อสงสัย
clear the table (idm.) เก็บจานชามจากโต๊ะอาหาร See also: เก็บโต๊ะ
clear up (phrv.) ทำความสะอาดจนหมด See also: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด Syn. clean up, mop up
clear up (phrv.) ย้ายออกไป See also: ย้าย Syn. clean up
clear up (phrv.) ทำให้เสร็จ Syn. clear off
clear up (phrv.) ทำให้สดใสขึ้น
clear up (phrv.) หาคำตอบของ See also: ไขปริศนาของ
clear with (phrv.) ผ่านการอนุมัติจาก See also: ยอมรับจาก
clear-cut (vt.) ตัดจนหมด (พื้นที่ป่า)
clear-cut (adj.) ที่ชัดเจน Syn. precise, plain
clear-cut (adj.) ที่ไม่มีข้อสงสัย
clearance (n.) การทำให้หมดไป See also: การเอาออกไป Syn. removal, withdrawal
cleargyman (n.) นักบวช (โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์) See also: พระ (โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์) Syn. churchman
English-Thai: HOPE Dictionary
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
clearage(เคลีย'เรจฺ) n. การชำระสะสาง,การขจัด
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด,การกวาดล้าง,ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง,การขายรุสต๊อก,การผ่านการตรวจของศุลกากร,การอนุมัติ,บัตรอนุญาต,การแลกเปลี่ยนเอกสาร
clearheadedadj. หัวสมองแจ่มใส.
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง,การทำความสะอาด,ที่โล่ง,การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร,การหักบัญชี,ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
clearing hospitaln. โรงพยาบาลสนามรบ
clearing housen. หน่วยงานแลกเปลี่ยนเอกสารการเงินหรือหักบัญชีกัน,หน่วยงานแลกเปลี่ยนข่าวกรอง
clearlyadv. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,แน่นอน -Conf. clear
clearnessn. ความสะอาด,ความชัดแจ้ง,ความเรียบร้อย
clearstationn. สถานที่รักษาพยาบาลทหารแนวหน้า
clearwayn. ทางสายด่วน
English-Thai: Nontri Dictionary
clear(adj) กระจ่าง,แจ่มแจ้ง,ใส,สว่าง,ไม่ขุ่น,ชัดเจน
clearance(n) การทำให้กระจ่าง,การปัดกวาด,การกวาดล้าง
clearing(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,การหักบัญชี,การชำระล้าง
clearness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความกระจ่าง,ความชัดเจน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clear๑. ลบล้าง, ทำให้ว่าง๒. ว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clear up the chargeแก้ข้อหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearance๑. ระยะปลอด๒. การปลอด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearing house; clearinghouseสำนักงานหักบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearness indexดรรชนีความใส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clearใส,ถูกต้อง [การแพทย์]
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
Clearing - clearanceการเปิดของท้องฟ้า [อุตุนิยมวิทยา]
Clearing Houseหน่วยทะเบียนกลาง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรายแก้ว (n.) kind of sand-sized white and clear quartz See also: small quartz used for making glass
ปลอดโปร่ง (v.) be clear (of the weather) See also: be fine, be sunny bright Syn. สดใส, แจ่มใส
ก่นสร้าง (v.) clear See also: cut, eradicate Syn. โค่น, ขุดโค่น Ops. ปลูก
กระจะ (adv.) clear See also: obviously, manifestly, palpably, distinctly Syn. แจ่มแจ้ง, ชัดเจน
คมชัด (adj.) clear See also: distinct Syn. ชัด, กระจ่าง Ops. มัว
ชัด (adj.) clear See also: sharp, distinct, obvious
ชัดแจ๋ว (v.) clear See also: distinct, obvious Syn. ชัดเจน
บริสุทธิ์ (adj.) clear See also: lucent, lucid, luculent Syn. กระจ่าง, แจ่ม, ชัดเจน
ผุดผ่อง (adj.) clear See also: flawless Syn. เกลี้ยง
สุวิมล (adj.) clear See also: lucent, lucid, luculent Syn. กระจ่าง, บริสุทธิ์, แจ่ม, ชัดเจน
หมดจด (adj.) clear See also: flawless Syn. ผุดผ่อง, เกลี้ยง
เคลียร์ (v.) clear See also: manage, solve Syn. จัดการ, แก้ไข, สะสาง
เคลียร์ (v.) clear See also: be obvious Syn. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, กระจ่าง Ops. คลุมเครือ, กำกวม, ไม่ชัดเจน
แจ้งชัด (adj.) clear See also: obvious, explicit, evident, distinct
แจ่มชัด (adj.) clear See also: distinct, obvious, explicit, evident
แจ๋ว (adj.) clear See also: transparent, limpid, crystalline, lucid, translucent
แน่ชัด (adj.) clear See also: obvious, explicit Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง Ops. คลุมเครือ, กำกวม
แผ้ว (v.) clear See also: clean, get rid of Syn. แผ้วถาง
แผ้ว (v.) clear See also: clean, sweep, reclaim, open up Syn. แผ้วถาง, ถาง
โปร่ง (v.) clear See also: bright, fine Syn. ปลอดโปร่ง, แจ่มใส, โล่ง Ops. อึมครึม, ครึ้ม, มัวซัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She makes it clear that she doesn't like swimmingเธอบอกอย่างชัดเจนว่าเธอไม่ชอบว่ายน้ำ
If you have a clear goalถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน
I feel I've been very clear on this pointฉันรู้สึกว่าฉันชัดเจนมากในประเด็นนี้
You're great, you're very clear of what your future dream isเธอเยี่ยมมาก เธอชัดเจนมากๆ เกี่ยวกับความฝันในอนาคตของเธอ
The form clearly states that…ในฟอร์มนั่นบอกอย่างชัดเจนว่า...
It is unclear precisely what happened with himมันไม่ชัดเจนแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
It's best to write everything clearly on paperเป็นการดีที่สุดที่จะเขียนทุกสิ่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not until you clear the border will I sign!ไม่จนกว่าคุณจะถอยทัพ ผมถึงลงนาม
I'm trying to clear her name of the suspicion of suicide.ฉันพยายามจะกู้ชื่อให้หล่อน จากข้อสงสัยว่าฆ่าตัวตาย
I think it's clear the boy never went to the movies that night.ฉันคิดว่ามันเป็นที่ชัดเจนเด็กไม่เคยไปดูหนังในคืนนั้น
I would like to interrupt to point out... that the only thing that is clear so far is that there is no clarity at all.{\cHFFFFFF}ฉันต้องการที่จะขัดขวาง จะชี้ให้เห็น... {\cHFFFFFF}ว่าสิ่งเดียวที่มีความชัดเจนเพื่อให้ ไกลคือว่ามีความชัดเจนที่ไม่ทั้งหมด
By proving to the Sarkhanese people... that Freedom Road is something for their benefit, and by making it clear to the Communists... that you are going to put the pressure on and you're going to keep it on.{\cHFFFFFF}โดยการพิสูจน์ไป คน Sarkhanese ... {\cHFFFFFF}ที่ถนนอิสรภาพคือ บางสิ่งบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา {\cHFFFFFF}และทำให้มันชัดเจน เพื่อคอมมิวนิสต์ ...
It's clear now Deong was never a Communist.{\cHFFFFFF}It's clear now Deong was never a Communist.
With every smile You clear the airเธอทำให้อากาศสดใสด้วยรอยยิ้ม
Guys, please, I need a picture for the paper. Clear out of the way, please.ทุกคน ผมต้องถ่ายรูปลงหนังลือพิมพ์ ช่วยหลีกหน่อยครับ
Amity Island has long been known for its clean air, clear water and beautiful white-sand beaches.เกาะอามิตี้เป็นที่รู้จัก ว่ามีอากาศบริสุทธิ์ นํ้าใส... เเละหาดทรายสวยมานมนาน
Hooper? Get clear of the bow.ฮูเปอร์ ถอยออกห่างๆ นะ
I just can't get it clear in my head, Jess.ฉันก็ไม่สามารถรับมันชัดเจน ในหัวของเจสของฉัน
I'll be all right, once I get it clear in my head.ฉันจะเป็นโอเค เมื่อฉันได้รับมันชัดเจนในหัว ของฉัน

clear ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuāi, ㄔㄨㄞ, 搋] to knead; to rub; to clear a drain with a pump; to conceal sth in one's bosom; to carry sth under one's coat
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 脆] brittle; fragile; crisp; crunchy; clear and loud voice; neat
划清[huà qīng, ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, 划清 / 劃清] clear dividing line; to distinguish clearly
口齿清楚[kǒu chǐ qīng chu, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄑㄧㄥ ㄔㄨ˙, 口齿清楚 / 口齒清楚] clear diction; clear articulation
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 嘹] clear sound; cry (of cranes etc)
崭晴[zhǎn qíng, ㄓㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 崭晴 / 嶄晴] clear weather
[hào, ㄏㄠˋ, 昊] clear summer sky; vast
昊天[hào tiān, ㄏㄠˋ ㄊㄧㄢ, 昊天] clear sky
自白[zì bái, ㄗˋ ㄅㄞˊ, 自白] confession; to make clear one's position or intentions; to brag
晶莹[jīng yíng, ㄐㄧㄥ ˊ, 晶莹 / 晶瑩] crystal clear sparkle
迎刃而解[yíng rèn ér jiě, ˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, 迎刃而解] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later)
句群[jù qún, ㄐㄩˋ ㄑㄩㄣˊ, 句群] discourse; group of sentences with clear meaning; narrative
井井有条[jǐng jǐng yǒu tiáo, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄧㄥˇ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ, 井井有条 / 井井有條] everything clear and orderly (成语 saw); neat and tidy
井然有序[jǐng rán yǒu xù, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ, 井然有序] everything clear and in good order (成语 saw); neat and tidy
显豁[xiǎn huò, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄨㄛˋ, 显豁 / 顯豁] evident; clear and bright
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation
彰明较著[zhāng míng jiào zhù, ㄓㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˋ, 彰明较著 / 彰明較著] obvious; clear for all to see
分星掰两[fēn xīng bāi liǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄥ ㄅㄞ ㄌㄧㄤˇ, 分星掰两 / 分星掰兩] punctillious; clear and detailed
青云直上[qīng yún zhí shàng, ㄑㄧㄥ ㄩㄣˊ ㄓˊ ㄕㄤˋ, 青云直上 / 青雲直上] rising straight up in a clear sky (成语 saw); rapid promotion to a high post; meteoric career
清算[qīng suàn, ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄢˋ, 清算] to settle accounts; to clear accounts; to liquidate; to expose and criticize
澄清[dèng qīng, ㄉㄥˋ ㄑㄧㄥ, 澄清] to settle (of liquid); to become clear (by precipitation of impurities); (chem.) precipitate
避实就虚[bì shí jiù xū, ㄅㄧˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩ, 避实就虚 / 避實就虛] stay clear of the enemy's main force and; strike at his weak points
晴天霹雳[qíng tiān pī lì, ㄑㄧㄥˊ ㄊㄧㄢ ㄆㄧ ㄌㄧˋ, 晴天霹雳 / 晴天霹靂] thunder from a clear sky (成语 saw); a bolt from the blue
消释[xiāo shì, ㄒㄧㄠ ㄕˋ, 消释 / 消釋] to dispel (doubts); to clear up (misunderstanding)
昭然若揭[zhāo rán ruò jiē, ㄓㄠ ㄖㄢˊ ㄖㄨㄛˋ ㄐㄧㄝ, 昭然若揭] abundantly clear
[dì, ㄉㄧˋ, 的] aim; clear
空中核爆炸[kōng zhōng hé bào zhà, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, 空中核爆炸] air nuclear explosion; nuclear airburst
模棱[mó léng, ㄇㄛˊ ㄌㄥˊ, 模棱 / 模稜] ambiguous; undecided and unclear
萨哈罗夫[Sà hǎ luó fū, ㄙㄚˋ ㄏㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄈㄨ, 萨哈罗夫 / 薩哈羅夫] Andrei Sakharov (1921-1989), Russian nuclear scientist and dissident human rights activist
目前还不清楚[mù qián hái bù qīng chǔ, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄞˊ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ, 目前还不清楚 / 目前還不清楚] at present it is still unclear ....
大气层核试验[dà qì céng hé shì yàn, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄧㄢˋ, 大气层核试验 / 大氣層核試驗] atmospheric nuclear test
原子堆[yuán zǐ duī, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄨㄟ, 原子堆] atomic pile (original form of nuclear reactor)
原子科学家[yuán zǐ kē xué jiā, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 原子科学家 / 原子科學家] atomic scientist; nuclear scientist
[dá, ㄉㄚˊ, 达 / 達] attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity
切记[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 切记 / 切記] bear in mind!; be sure to remember; remember sth clearly
比基尼岛[Bǐ jī ní dǎo, ㄅㄧˇ ㄐㄧ ㄋㄧˊ ㄉㄠˇ, 比基尼岛 / 比基尼島] Bikini atoll, French nuclear test site in South Pacific
冏彻[jiǒng chè, ㄐㄩㄥˇ ㄔㄜˋ, 冏彻 / 冏徹] bright and easily understood; clear; transparent
[luò, ㄌㄨㄛˋ, 荦 / 犖] brindled ox; clear; eminent
链式裂变反应[liàn shì liè biàn fǎn yìng, ㄌㄧㄢˋ ㄕˋ ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˇ ˋ, 链式裂变反应 / 鏈式裂變反應] chain reaction of nuclear fission
民用核国家[mín yòng hé guó jiā, ㄇㄧㄣˊ ㄩㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 民用核国家 / 民用核國家] civil nuclear power

clear ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] (n) {comp} clear entry function
クリアラッカー[, kuriarakka-] (n) clear lacquer
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.)
すまし汁;澄まし汁;清し汁;清まし汁;澄し汁(io)[すましじる, sumashijiru] (n) clear soup
ハイクリヤー[, haikuriya-] (n) high clear
マスククリア[, masukukuria] (vs) (See マスクブロー) blowing air into a dive mask through the nose to clear out the water (wasei
マスクブロー[, masukuburo-] (vs) (See マスククリア) blowing air into a dive mask through the nose to clear out the water or equalize the pressure (wasei
一目瞭然[いちもくりょうぜん, ichimokuryouzen] (adj-na,n,adj-no) apparent; obvious; very clear
上澄み;上澄(io)[うわずみ, uwazumi] (n) the clear top of a liquid; the clear layer in a fluid, atop the sediment
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
冴え行く[さえゆく, saeyuku] (v5k-s,vi) to clear gradually; to get cold gradually
冴え返る;冴返る(io)[さえかえる, saekaeru] (v5r,vi) (1) to be very clear; (2) to be keenly cold; to be cold and clear
分明[ふんみょう;ぶんみょう;ぶんめい, funmyou ; bunmyou ; bunmei] (adj-na,n) clearness; clear understanding
切り払う;斬り払う;切払う[きりはらう, kiriharau] (v5u,vt) to clear away; to clear land; to prune; to lop off
切り開く;切り拓く;切開く[きりひらく, kirihiraku] (v5k,vt) to clear (land); to open up; to cut through
割り切る(P);割切る[わりきる, warikiru] (v5r,vt) (1) to find a clear solution; to come to a clean decision; to give a clear explanation; (2) to divide; (P)
取っ払う[とっぱらう, topparau] (v5u) (See 取り払う) to clear away; to remove; to demolish
取り払う;取払う;とり払う[とりはらう, toriharau] (v5u,vt) to clear away; to remove; to demolish
取り片付ける;取片付ける[とりかたづける, torikatadukeru] (v1,vt) to clean up; to clear away; to put in order
吸い物;吸物[すいもの, suimono] (n) clear broth soup, with ingredients and garnish floating in and on it
山容水態[さんようすいたい, sanyousuitai] (n) scenic beauty of mountains and streams; fresh and clear beauty of nature's splendor
払う[はらう, harau] (v5u,vt) (1) to pay (e.g. money, a bill, one's taxes, etc.); (2) to brush; to wipe; to clear away; to dust off; to prune away branches; (3) to drive away (e.g. one's competitors); to sweep out; (P)
拓く[ひらく, hiraku] (v5k) to open (e.g. path); to clear (the way); to break up (e.g. land)
拭い去る;ぬぐい去る[ぬぐいさる, nuguisaru] (v5r) to rub out; to clean off; to clear away; to efface; to erase
旗幟鮮明[きしせんめい, kishisenmei] (n) making one's attitude (position, stand) clear (lit
日本晴れ;日本晴[にほんばれ, nihonbare] (n) beautiful weather; clear and cloudless sky; clear Japanese weather
明明白白;明々白々[めいめいはくはく(uK), meimeihakuhaku (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to,n,adj-no) clearly evident; quite obvious; as clear as day; beyond any doubt; strikingly apparent
晴らす(P);霽らす[はらす, harasu] (v5s,vt) to dispel; to clear away; to refresh (oneself); (P)
晴れた空[はれたそら, haretasora] (n) clear (cloudless) sky
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1,vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P)
晴れ上がる[はれあがる, hareagaru] (v5r,vi) to clear up
晴れ渡る[はれわたる, harewataru] (v5r,vi) to clear up; to be refreshed
晴れ間[はれま, harema] (n) (1) a break (in the weather); an interval of clear weather; (2) lightheartedness
止観[しかん, shikan] (n) (1) {Buddh} calm abiding and clear observation (Tendai meditation); (2) (See 天台宗) Tendai
歯切れの良い;歯切れのよい;歯切れのいい[はぎれのよい(歯切れの良い;歯切れのよい);はぎれのいい(歯切れの良い;歯切れのいい), hagirenoyoi ( hagire no yoi ; hagire noyoi ); hagirenoii ( hagire no yoi ; hagire n] (exp,adj-i) crisp; staccato; piquant; clear
歯切れよい;歯切れいい;歯切れ良い[はぎれよい(歯切れよい;歯切れ良い);はぎれいい(歯切れいい;歯切れ良い), hagireyoi ( hagire yoi ; hagire yoi ); hagireii ( hagire ii ; hagire yoi )] (exp,adj-i) crisp; staccato; piquant; clear
汚名返上[おめいへんじょう, omeihenjou] (n,vs) clear one's name; redeem oneself; clear (vindicate) one's honor (reputation)
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P)
火を見るよりも明らか[ひをみるよりもあきらか, hiwomiruyorimoakiraka] (exp) (See 火を見るより明らか・ひをみるよりあきらか) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クリア[くりあ, kuria] clear (vs)
クリアエリア[くりあえりあ, kuriaeria] clear area
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function
クリアバンド[くりあばんど, kuriabando] clear band
メモリ消去機能[メモリしょうきょきのう, memori shoukyokinou] clear memory function
全消去機能[ぜんしょうきょきのう, zenshoukyokinou] clear all function
置数消去機能[ちすうしょうきょきのう, chisuushoukyokinou] clear entry function
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house
平文[へいぶん, heibun] cleartext, plaintext
消去[しょうきょ, shoukyo] clearing (vs), purge, erasure
障害復旧[しょうがいふっゆう, shougaifuyyuu] fault clearing, fault restoration
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
澄む[すむ, sumu] Thai: สดใส English: to clear (e.g. weather)

clear ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกทาง[v.] (boēkthāng) EN: pioneer ; clear the way ; insure free passage FR: ouvrir la voie
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit FR: déblayer ; défricher
ชำระล้าง[v. exp.] (chamra lāng) EN: clear up ; solve ; settle FR:
ชำระสะสาง[v.] (chamrasasān) EN: clear work FR:
ชรอัด[adj.] (chara-at) EN: clear FR:
ชัด[adj.] (chat) EN: clear ; distinct FR: clair ; net ; précis ; distinct ; facile
ชัดแจ้ง[adj.] (chat jaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring ; explicit FR: évident ; flagrant ; manifeste ; explicite
ชัดแจ๋ว[adj.] (chat jaeo) EN: perfectly clear ; as clear as anything FR:
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit ; palpable ; vivid ; precise ; unequivocal ; actual FR: clair ; évident ; explicite ; palpable ; précis
ชี้ชัด[v. exp.] (chī chat) EN: make clear FR:
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report FR: démontrer ; élucider ; clarifier
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow FR: faucher ; sarcler ; désherber
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid FR: ressortir ; être clair
เด่นชัด[adj.] (denchat) EN: obvious ; clear ; vivid FR: évident ; clair
ฟ้าโปร่ง[n. exp.] (fā prōng) EN: clear sky FR:
หักล้างถางพง[v. exp.] (haklāng thā) EN: clear the jungle FR:
หักร้างถางพง[v.] (hakrāngthān) EN: clear land for farming ; clear the jungle FR:
แจ่ม[adj.] (jaem) EN: bright ; brilliant ; clear ; limpid FR: clair ; lumineux
แจ่มชัด[adj.] (jaemchat) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear ; well-defined FR:
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear FR: évident ; criant ; explicite
แจ่มกระจ่าง[v.] (jaemkrajāng) EN: be bright ; be clear ; be distinct ; be obvious FR:
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: bright ; brilliant ; fine ; clear ; fresh ; good FR: radieux ; sans nuage
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
แจ้ง[adj.] (jaēng) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit FR: clair ; évident ; apparent
แจ้งชัด[adj.] (jaēng chat) EN: clear ; obvious ; explicit ; evident ; distinct FR: clair
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like FR: clair ; cristallin ; limpide
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: ringing ; loud and clear FR:
แจ๋วแหวว[adj.] (jaeowaēo) EN: sparkling ; bright and clear FR:
จะจะ[adj.] (jaja) EN: clear ; explicit ; explicit and clear FR:
จะแจ่ม[adj.] (jajaem) EN: clear ; bright ; radiant ; beaming FR:
จะแจ้ง[adj.] (jajaēng) EN: clear ; explicit FR:
จงอร[v.] (jong-øn) EN: point out ; point to ; point to make clear FR:
แกงจืด[n.] (kaēngjeūt) EN: clear soup ; mildly seasoned soup ; mild soup ; unspicy soup FR: soupe claire [f]
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; chuck ; abolish FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
กังวาน[adj.] (kangwān) EN: resonant ; loud and clear ; resounding ; sonorous FR: sonore ; résonant ; résonnant ; retentissant
เกาเหลา[n.] (kaolao) EN: Chinese clear soup FR: potage chinois [m]
เกาเหลาเลือดหมู[n. exp.] (kaolao leūa) EN: pork blood clear soup FR:
เก็บโต๊ะ[v. exp.] (kep to) EN: clear the table FR: débarasser la table
ขายของรุสต๊อก ; ขายรุสต๊อก[v. exp.] (khāikhøng r) EN: clear out stock at reduced prices FR:
ขายของรุสต๊อก[v. exp.] (khāikhøng r) EN: clear the stock FR:

clear ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bresche {f} | in die Bresche springen | eine Bresche schlagenbreach | to step into the breach; to throw oneself into the breach | to clear the way; to breach
hellsichtig {adj} | hellsichtiger | am hellsichtigstenclear sighted | more clear sighted | most clear sighted
Löschtaste {f}delete key; cancel key; clear key
hell {adj} | heller | am hellstenlight; clear | clearer | clearest
Standpunkt {m} | von meinem Standpunkt aus | den Standpunkt vertreten, dass | auf dem Standpunkt stehen | jdm. seinen Standpunkt klarmachenpoint of view | from my point of view | to take the view that | to take the view | to make your position clear to someone
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons
Atomenergie {f}atomic energy; nuclear energy
Atomforscher {m}nuclear scientist
Atomkraft {f}nuclear power
Atomphysik {f}nuclear physics
Anziehungskraft {f} | atomare Anziehungskraftattraction | nuclear attraction
Schaufelspiel {n}blade clearance
Verzollungspapiere {pl}clearance certificate
Freizone {f} eines Belegesclear area
Kahlschlag {m}clear cutting
Klarlack {m}clear varnish
Übersichtlichkeit {f}clear arrangement
anschaulich {adj} | anschaulicher | am anschaulichstenclear | clearer | clearest
eindeutig; klar; deutlich {adj}clear cut
Freiwinkel {m}clearance angle
Landeerlaubnis {f}clearance to land
Luftstrecke {f}clearance in air; air path
Spielpassung {f}clearance fit; loose fit
Abwicklung {f} (eines Geschäfts)clearing and settlement
Aufklärung {f} (eines Verbrechens) | an der Aufklärung eines Verbrechens arbeitenclearing up; solving | to be trying to solve (clear up) a crime
Dokumentationsstelle {f}clearing house
Entrümpelung {f}clearing out
Schlusszeichen {n}clearing signal
Verrechnungsverkehr {m}clearing system
Prüfschärfe {f}clearness test
Abfertigung {f} (Zoll)clearing; processing
Abstandsmaß {n}clearance
Verbindungsabbau {m}connection clearing
Zahnsteinentfernung {f}dental clearance
Stoßfuge {f}gap clearance
Bodenfreiheit {f} [auto]ground clearance; trim height; ride height
nukleare Mittelstreckenwaffen {pl} [mil.]intermediate range nuclear forces (INF)
Kernelektron {n}nuclear electron
Atomrakete {f}nuclear missile
Kernchemie {f}nuclear chemistry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clear
Back to top