ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infested

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infested*, -infested-

infested ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infested (adj.) เต็มไปด้วยหนอนแมลง Syn. wormy
infested (adj.) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น Syn. ill-smelling, odorous, stinking
infested (adj.) เหมือนหนู See also: เต็มไปด้วยหนู Syn. sly

infested ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
虫が付く;虫がつく[むしがつく, mushigatsuku] (exp,v5k) to become verminous; to be infested with insects; to begin to keep bad company; to have an (unfavorable, unfavourable) lover

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infested
Back to top