ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brutality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brutality*, -brutality-

brutality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brutality (n.) ความโหด See also: ความเหี้ยมโหด, ความอำมหิต, ความทารุณ Syn. cruelty, barbarity Ops. kindness
English-Thai: HOPE Dictionary
brutality(บรูแทล'ลิที) n. ความโหดร้าย,ความทารุณ,การกระทำที่โหดร้าย,การกระทำที่ทารุณ, Syn. cruelty
English-Thai: Nontri Dictionary
brutality(n) ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความป่าเถื่อน (n.) brutality See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But when a great power like that strikes defenseless people it shows its brutality its own weakness.แต่เมื่ออำนาจที่ยิ่งใหญ่เยี่ยงนั้น ทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้ มันแสดงให้เห็นความป่าเถื่อน
My clients contend that they were forced to confess... through brutality and intimidation.ลูกค้าของผมเห็นว่า พวกเขาถูกบังคับให้สารภาพ ... ผ่านความโหดร้าย และการข่มขู่
The brutality of it.ความโหดร้ายทีเกิดขึ้น
Kidnapping brutality abuse.ลักพาตัว ทำร้ายร่างกาย
I'm thinking this brutality was meant for Opie.ฉันคิดว่าความอำมหิตนี้ มันหมายถึงชีวิตของโอปี้
Do you like how brutality feels, Mark?คุณต้องการรักษาเขาด้วยความโหดเหี้ยมเหรอ
Do you like how brutality feels, Mark?คุณต้องรักษาเขาด้วยความโหดเหี้ยม
All I'm saying is this level of brutality is almost like a challenge from the unsubs, trying to drag everyone down to their level.ทั้งหมดที่ผมจะพูดคือ นี่เป็นระดับของความอำมหิต มันเกือบเหมือนกับการท้าทาย จากกลุ่มฆาตกร พยายามจะลากทุกคน ลงไปอยู่ระดับเดียวกับเขา
These humans' brutality is, uh... is extraordinary.ความโหดร้ายของมนุษย์เหล่านี้ มัน เอ่อ ผิดปกติมาก
There is no state with a record that approaches that of Mississippi in inhumanity, murder, brutality and racial hatred.ไม่มีรัฐไหนที่มีประวัติ เหมือนมิสซิสซิปปี้ ในความไร้มนุษยธรรม การฆาตกรรม ทารุณกรรม และความเกลียดชังเชื้อชาติ
Extreme brutality to this degree is what's known as an obliteration attack.ความรุนแรงสุดขั้วในระดับนี้ เป็นที่รู้จักกันว่าการโจมตีแบบไม่เหลือซาก
The excitement of the brutality allows them to overcome their human inhibitions.ความตื่นเต้นจากความรุนแรง ทำให้พวกเขาหมดความยับยั้งชั่งใจ

brutality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨绝人寰[cǎn jué rén huán, ㄘㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 惨绝人寰 / 慘絕人寰] extremely tragic (成语 saw); with unprecedented brutality

brutality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) brutality
惨酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) atrocity; cruelty; brutality
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature
残忍[ざんにん, zannin] (adj-na,n) cruelty; atrocity; brutality; (P)
残虐[ざんぎゃく, zangyaku] (adj-na,n) cruelty; brutality; (P)
没義道;無義道[もぎどう;ぼつぎどう(没義道)(ik), mogidou ; botsugidou ( botsu gi michi )(ik)] (n,adj-na) brutality; inhumanity
獣性[じゅうせい, juusei] (n) brutality; animal nature
蛮行[ばんこう, bankou] (n) act of barbarity; brutality; barbarism; (P)

brutality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความโหด[n.] (khwām hōt) EN: ruthlessness ; savage ; brutality ; cruelness FR:

brutality ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brutalität {f}brutality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brutality
Back to top