ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foreboding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foreboding*, -foreboding-

foreboding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foreboding (n.) ความรู้สึกที่ว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้น See also: สังหรณ์ Syn. augury, premonition
English-Thai: HOPE Dictionary
foreboding(ฟอร์โบ'ดิง) n. ลาง,นิมิต,สังหรณ์ adj. เป็นกลาง,ซึ่งบอกเหตุล่วงหน้า (มักเป็นเหตุร้าย), See also: forebodingly adv. forebodingness n., Syn. prediction
English-Thai: Nontri Dictionary
foreboding(n) การทาย,การพยากรณ์,ลางสังหรณ์,นิมิต,ลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As far as foreboding goes, it's a little light in the loafers.จากลางทั้งหมด มันดูเล็กน้อยไปหน่อยนะ
Forget about my gloomy foreboding feelings, and I really wish you well.จงลืมความรู้สึก ที่มองโลกในแง่ร้ายของฉัน ฉันหวังอย่างจริงใจว่า คุณจะมีชีวิตที่ดี
And it just started spinning and expanded, and it ended up clearing away all that ugly, foreboding, gross, muddy realm.และมันเริ่มต้นเพียงการปั่นและการ ขยายตัว และมันก็จบลงด้วยการล้างออก สิ่งที่น่าเกลียดสังหรณ์, รวมดินแดนที่ เต็มไปด้วยโคลน

foreboding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
畏惧[wèi jù, ㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, 畏惧 / 畏懼] fear; foreboding

foreboding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
虫の知らせ[むしのしらせ, mushinoshirase] (exp,n) foreboding
予覚[よかく, yokaku] (n,vs) hunch; foreboding; premonition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foreboding
Back to top