ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impolite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impolite*, -impolite-

impolite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impolite (adj.) ไม่สุภาพ See also: เสียมารยาท, เสียกิริยา, หยาบคาย Syn. discourteous, ill-mannered, rude Ops. polite
impolitely (adv.) อย่างไม่สุภาพ See also: อย่างไม่มีมารยาท, อย่างหยาบคาย Syn. discourteously, rudely Ops. politely
impoliteness (n.) ความไม่สุภาพ See also: ความไม่มีมารยาท, ความหยาบคาย Syn. discourtesy, rudeness Ops. politeness
English-Thai: HOPE Dictionary
impolite(อิมพะไลทฺ') adj. ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท., See also: impolitely adv. impoliteness n., Syn. uncivil, rude)
English-Thai: Nontri Dictionary
impolite(adj) ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตึงตัง (adj.) impolite See also: crude and impetuous, rash, impertinent, rude, bad-mannered
หยาบ (adj.) impolite See also: impudent, impertinent, cheeky, coarse, rude, rough Syn. หยาบคาย, กระด้าง
เสียกิริยา (v.) impolite See also: unmannerly, unmannered Syn. เสียมารยาท
ทะลึ่งตึงตัง (adv.) impolitely See also: impertinently
การล่วงมารยาท (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. ความประพฤติชั่ว, การละเมิดประเพณี
การละเมิดประเพณี (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. ความประพฤติชั่ว, การล่วงมารยาท
ความประพฤติชั่ว (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. การล่วงมารยาท, การละเมิดประเพณี
อัชฌาจาร (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. ความประพฤติชั่ว, การล่วงมารยาท, การละเมิดประเพณี
ว่ะ (end.) word used to end an expression but impolite
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I thought it would be impolite to correct youฉันคิดว่ามันไม่สุภาพที่จะแก้ไขคำพูดของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought it would be impolite to correct you.I thought it would be impolite to correct you.
It'd be impolite if you don't call back!ถ้าไม่โทรไป มันจะเสียมารยาทนะ!
Darling, it is impolite to interrupt.ที่รัก เสียมารยาทมากเลยที่ขัดจังหวะ
I mean, it's kind of impolite to ask, you know.คือมันจะไม่สุภาพมากถ้าจะไปถามเธอแบบนั้น
Looking at the atmosphere, it would be impolite to hide this.ดูจากบรรยากาศ, มันคงไม่สุภาพนัก ถ้าเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ.
I have placed a call to the Uppals to apologize for my abrupt and impolite exit.หนูจะโทรไปบ้านอัปปาล ขอโทษกับความหยาบคาย และการออกไปแบบไร้มารยาทของหนู
I'll put up with it as part of my parental duty, but there is no excuse to be impolite to Serena.ฉันจะยกมันเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ผู้ปกครองของฉัน แต่ฉันจะไม่มีข้อแก้ตัว ที่ทำตัวไม่สุภาพกับเซเรน่า
Impolite to interrupt, Humphrey.ไม่สุภาพเลยที่จะมาแทรก ฮัมฟรีย์
I hope I'm not being impolite, but I have to ask:หวังว่าคงไม่ว่าฉันหยาบคายนะ แต่ฉันต้องถาม
If I may be so fucking impolite, Hani I almost died in that goddamn room.แล้วผมไม่สุภาพหรือไง ฮานี่ ผมเกือบตายในห้องนั้นแล้ว
Don't roll your eyes, Dean. It's impolite.อย่ากลอกตาสิ ดีน มันไม่สุภาพเลย
Well, it would've been impolite, and I didn't want to upset him.อ่า มันไม่ค่อยสภาพน่ะ ฉันไม่อยากจะโมโหใส่เขา

impolite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老头儿[lǎo tóu er, ㄌㄠˇ ㄊㄡˊ ㄦ˙, 老头儿 / 老頭兒] old man (often impolite)
不客气[bù kè qi, ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 不客气 / 不客氣] you're welcome; impolite; rude; blunt; don't mention it

impolite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
輩;原;儕[ばら, bara] (n-suf) suffixed to words indicating a class of people to create a plural (esp. in impolite contexts)
不調法;無調法[ぶちょうほう, buchouhou] (adj-na,n) impoliteness; carelessness; misconduct; clumsiness
不躾[ぶしつけ, bushitsuke] (adj-na,n) ill-breeding; impoliteness; bad manners
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P)
失敬千万[しっけいせんばん, shikkeisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite)
失礼[しつれい, shitsurei] (n,vs,adj-na) (1) (See 無礼) discourtesy; impoliteness; (exp) (2) Excuse me; Goodbye; (vs) (3) to leave; (4) (See 無礼) to be rude; (P)
失礼千万[しつれいせんばん, shitsureisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite)
失礼至極[しつれいしごく, shitsureishigoku] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite)
非礼[ひれい, hirei] (adj-na,n) impoliteness; (P)

impolite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass FR:
ขาดความสุภาพ[adj.] (khāt khwām ) EN: impolite FR: impoli
ไม่มีมารยาท[v. exp.] (mai mī māra) EN: have bad manners ; have no manners ; be rude ; be impolite FR: être sans gêne (fam.) ; manquer d'éducation ; prendre ses aises ; être impoli
ไม่สุภาพ[adj.] (mai suphāp) EN: impolite ; rude FR: impoli ; grossier ; indécent ; incivil (vx - litt.)
เสียกิริยา[adj.] (sīakiriyā) EN: unmannerly ; impolite ; rude FR:
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: be insolent ; be rude ; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive FR:
ทะลึ่งตึงตัง[adj.] (thaleungteu) EN: impolite FR:
วะ[part.] (wa) EN: [informal and impolite particle placed at the end of a phrase or sentence, usually a question, to indicate familiarity] FR:
หยาบ[adj.] (yāp) EN: impolite ; impudent ; vulgar ; rude ; rough ; obscene FR: impoli ; grossier ; vulgaire ; obscène
หยาบคาย[adj.] (yāpkhāi) EN: vulgar ; rude ; impolite ; rough ; boorish ; coarse ; indecent ; abrasive FR: vulgaire ; grossier ; impoli ; indélicat ; bourru
การละเมิดประเพณี[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: impoliteness FR:
ขี้จาบ[adj.] (khī jāp) EN: rude ; impolite; uncivil ; curt ; vulgar ; mean FR: grossier ; impoli ; vulgaire ; brusque
ทะลึ่งตึงตัง[adv.] (thaleungteu) EN: impolitely ; impertinently FR:
ทะลุกลางปล้อง[v. exp.] (thaluklāngp) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in FR: interrompre la conversation
หยาบคาย[adv.] (yāpkhāi) EN: rudely ; impolitely FR:

impolite ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unhöflich jdm. gegenüber {adj}impolite to sb.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impolite
Back to top