ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appropriately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appropriately*, -appropriately-

appropriately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appropriately (adv.) อย่างเหมาะสม Syn. fittingly, suitably, fitly Ops. inappropriately, improperly
English-Thai: Nontri Dictionary
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม,อย่างเหมาะเจาะ,อย่างสมควร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามควร (adv.) appropriately See also: as fits, as it should be, as is proper, as discretion, suitably Syn. พอควร Ops. เกินควร
พอการ (adv.) appropriately See also: suitably Syn. สมควร, เหมาะแก่งาน
พอสถานประมาณ (adv.) appropriately See also: suitably, moderately Syn. พอควร, พอสมควร
พอเหมาะ (adv.) appropriately See also: suitably, good Syn. พอดี, เหมาะสม, พอเหมาะพอควร, เหมาะเจาะ
พอเหมาะพอควร (adv.) appropriately See also: suitably, moderately Syn. พอดี, พอประมาณ, พอสมควร, พอเหมาะพอดี
พอเหมาะพอดี (adv.) appropriately See also: suitably, moderately Syn. พอดี, พอประมาณ, พอสมควร
เหมาะเหม็ง (adv.) appropriately See also: properly Syn. พอดิบพอดี
เหมาะแก่งาน (adv.) appropriately See also: suitably Syn. สมควร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't think we're dressed appropriately for the occasion.ชั้นว่าเราแต่งตัวไม่ถูกกับสถานการณ์นะ
No. Actually, it's quite appropriately rated.ไม่หรอก จริงๆ แล้วมันพอดีแล้วน่ะ
And my government insists that the lieutenant be appropriately punished.และรัฐบาลของผมยืนยันให้ลงโทษ เขาอย่างเหมาะสม
It will say that Agent Rigsby acted appropriately and with sound judgment when he used lethal force against Moss.มันจะเขียนถึงเจ้าหน้าที่ ริกซ์บี้ ได้ทำหน้าที่อย่างเหมาะสม และมีความยุติธรรม ในขณะที่เขาถูกบีบบังคับให้ต้องยิง เพื่อหยุดมอสส์
I've been appropriately conversant about you.ผมพูดถึงคุณแต่ในแง่ดี
From now on, I will see to it that you are appropriately consulted on important matters whenever necessary.ได้ จากนี้ข้าจัดให้ ว่าจะเอาเรื่องสำคัญมาปรึกษาเจ้า ถ้ามันจำเป็น
And I have to dress slightly more appropriately to hide my badge and gun.และฉันต้องแต่งตัวให้เหมาะสมมากขึ้นเล็กน้อย
I am just trying to make your anxiety appropriately focused.ฉันแค่พยายามจะทำให้คุณกังวลใจขึ้นมาบ้าง เพื่อที่จะมีสมาธิกับมันนะ
I need to know if that son of a bitch Levar, is behaving appropriately with these girls.ทำตัวเหมาะสมกับสาวๆ รึเปล่า
Well, then they're appropriately named, I think.งั้นคงตั้งชื่อได้เหมาะแล้ว
Those I considered the most capable were fed appropriatelyเหล่านั้นที่ฉันที่ซึ่งได้รับการพิจารณา most capable ... ...ให้อาหารเหมาะสม
It's you who have acted inappropriately.เป็นคุณ ที่ทำอะไรที่ไม่สมควร

appropriately ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夏館[なつやかた, natsuyakata] (n) villa arranged appropriately for summer; mansion arranged appropriately for summer
然る可く;然るべく[しかるべく, shikarubeku] (adv) appropriately; properly
適宜[てきぎ, tekigi] (adj-na,adj-no) (1) suitable; appropriate; (n-adv) (2) appropriately; (P)

appropriately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ควร[adv.] (khūan) EN: suitably ; appropriately FR:
เหมาะเหม็ง[adv.] (mǿmeng) EN: appropriately ; properly FR:
เหมาะสม[adv.] (mǿsom) EN: properly ; appropriately ; suitably FR:
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
สมควร[adv.] (somkhūan) EN: suitably ; properly ; appropriately FR: convenablement
ตามควร[adv.] (tām khūan) EN: appropriately ; as fits ; as it should be ; as is proper ; as discretion ; suitably FR: comme il convient ; comme il faut ; comme il se doit ; de façon/manière appropriée
อย่างเหมาะเหม็ง[adv.] (yāng mǿmeng) EN: appropriately ; properly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appropriately
Back to top