ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lucky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lucky*, -lucky-

lucky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lucky (adj.) โชคดี See also: มีโชค, เคราะห์ดี
lucky (adj.) นำโชค See also: ที่นำเคราะห์ดีมาให้ Syn. auspicious, propitious, favorable
lucky dip (idm.) สถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือก
lucky dog (sl.) ผู้โชคดี
English-Thai: HOPE Dictionary
lucky(ลัค'คี) adj. โชคดี,มีโชค,นำโชค, See also: luckiness n. ดูlucky, Syn. fortunate,auspicious
English-Thai: Nontri Dictionary
lucky(adj) มีโชค,โชคดี,เฮง,เคราะห์ดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คราวดี (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, โอกาสดี
คราวมงคล (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวดี, โอกาสดี
ศุภเคราะห์ (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, คราวดี, โอกาสดี
เคราะห์ดี (adj.) lucky See also: fortunate
คนมีโชค (n.) lucky man Syn. คนโชคดี Ops. คนโชคร้าย
คนโชคดี (n.) lucky man Ops. คนโชคร้าย
เลขเด็ด (n.) lucky number See also: cool number
ขึ้น (v.) be lucky See also: be in luck, have good luck Syn. รุ่ง, รุ่งโรจน์ Ops. ตก
คนอาภัพ (n.) one who is unlucky See also: unfortunate Ops. ผู้มีวาสนา
ซวย (adj.) unlucky See also: bad, unfortunate Syn. โชคร้าย, โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, ดวงไม่ดี Ops. โชคดี, ดวงดี
ซวย (v.) be unlucky See also: have misfortune, be unfortunate Syn. โชคร้าย, โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, ดวงไม่ดี Ops. โชคดี, ดวงดี
ดวงไม่ดี (v.) be unlucky See also: have misfortune, be unfortunate, be ill-fated, be luckless Syn. โชคร้าย, โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, ซวย Ops. ดวงดี
ผู้อาภัพ (n.) one who is unlucky See also: unfortunate Syn. คนอาภัพ Ops. ผู้มีวาสนา
อับโชค (v.) be unlucky See also: be luckless, be unfortunate Syn. ไร้โชค Ops. มีโชค
อาภัพ (adj.) unlucky See also: ill-fated, luckless, unfortunate Syn. อับโชค Ops. เคราะห์ดี, มีวาสนา
อาภัพ (v.) be unlucky See also: be ill-fated, be hapless, be luckless Syn. อับโชค Ops. เคราะห์ดี, มีวาสนา
เคราะห์ดี (v.) be lucky See also: be fortunate Syn. โชคดี, โชค Ops. เคราะห์ร้าย
เคราะห์ร้าย (v.) be unlucky See also: be unfortunate, be ill-fated, be ill-fortuned Syn. โชคร้าย, อัปมงคล, ซวย, เคราะห์ Ops. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล
โชค (v.) be lucky See also: be fortunate Syn. โชคดี Ops. เคราะห์ร้าย
โชคดี (v.) be lucky See also: be fortunate Syn. โชค Ops. เคราะห์ร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Maybe we'll get luckyบางทีเราจะมีโชคดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're lucky not to be home during the bad weather, aren't we?แต่เราก็โชคดีที่ไม่ต้องอยู่บ้าน ตอนช่วงอากาศไม่ดี ใช่มั้ยคะ
How romantic. Who is the lucky lady?โรแมนติคจัง แล้วใครคือสาวผู้โชคดีล่ะคะ
Somewhere in our midst, lucky Kapos still survive, reinstated officers and anonymous informers.ในความมืดมนนั้น คาโปว บางคนก็รอดจากสงคราม กลับเข้าไปในรัฐ โดยไม่รู้อีกแล้ว ว่าใครเป็นใคร
We were lucky to get a murder case. I figured us for an assault or burglary.เราโชคดีที่จะได้รับคดีฆาตกรรม ฉันคิดว่าเราสำหรับการโจมตีหรือการลักทรัพย์
He's lucky he got it. Know what I mean?เขาโชคดีที่เขาได้รับมัน รู้ว่าสิ่งที่ฉันหมายความว่าอย่างไร
Eighty-five is a lucky number.แปดสิบห้าเป็นเลขนำโชค
No, no. You are in a lucky boat.คุณกำลังอยู่ในเรือโชคดี
But you are your father's and your mother's, and you are in a lucky boat.แต่คุณพ่อของคุณและแม่ของ คุณ และคุณอยู่ในเรือโชคดี
I am not lucky anymore.ฉันไม่ได้โชคดีอีกต่อไป
You are lucky to be chosen!คุณอยู่ครับโชคดีที่ได้รับเลือก แม่ของฉันจะให้
You're very lucky to have me so close when it happened.นายน่ะโชคดีที่ มีฉันอยู่ด้วยตอนเกิดเรื่อง
You're a very lucky chap.คุณกำลังต่อสู้ในสงครามที่ อาจจะดี

lucky ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洪福齐天[hóng fú qí tiān, ㄏㄨㄥˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ, 洪福齐天 / 洪福齊天] flood of good fortune fills the heavens (成语 saw); a lucky sign
吉兆[jí zhào, ㄐㄧˊ ㄓㄠˋ, 吉兆] lucky omen
幸运抽奖[xìn yùn chōu jiǎng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄣˋ ㄔㄡ ㄐㄧㄤˇ, 幸运抽奖 / 幸運抽獎] lucky draw; lottery
福如东海[fú rú Dōng hǎi, ㄈㄨˊ ㄖㄨˊ ㄉㄨㄥ ㄏㄞˇ, 福如东海 / 福如東海] lucky as immense as the East sea (成语 saw); a lucky sign
福星高照[fú xīng gāo zhào, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄥ ㄍㄠ ㄓㄠˋ, 福星高照] lucky star in the ascendant (成语 saw); a lucky sign
良吉[liáng jí, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧˊ, 良吉] lucky day; auspicious day
[míng, ㄇㄧㄥˊ, 蓂] lucky place
中签[zhòng qiān, ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, 中签] to win a ballot; to draw a lucky number
吉日[jí rì, ㄐㄧˊ ㄖˋ, 吉日] propitious day; lucky day
幸运儿[xìng yùn ér, ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ ㄦˊ, 幸运儿 / 幸運兒] winner; lucky guy; person who always gets good breaks
吉利[jí lì, ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, 吉利] auspicious; lucky; propitious
[zhēn, ㄓㄣ, 祯 / 禎] auspicious; lucky
生不逢时[shēng bù féng shí, ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄈㄥˊ ㄕˊ, 生不逢时 / 生不逢時] born at the wrong time (成语 saw); unlucky (esp. to complain about one's fate); born under an unlucky star; ahead of his time
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 晦] dark; night; unlucky
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 幸] fortunate; lucky; surname Xing
幸运[xìng yùn, ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ, 幸运 / 幸運] fortunate; lucky; fortune; luck
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 幸 / 倖] lucky
[jí, ㄐㄧˊ, 吉] lucky; abbr. for Jilin 吉林 province in northeast China; giga- (meaning billion or 10^9); surname Ji
吉祥[jí xiáng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄤˊ, 吉祥] lucky
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, 瑞] lucky; auspicious; propitious; rayl (acoustical unit)
不吉[bù jí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ, 不吉] unlucky; inauspicious; ominous
星象恶曜[xīng xiàng è yào, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄜˋ ㄧㄠˋ, 星象恶曜 / 星象惡曜] unlucky star (evil portent in astrology)
大吉[dà jí, ㄉㄚˋ ㄐㄧˊ, 大吉] very auspicious; extremely lucky

lucky ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラッキーセブン[, rakki-sebun] (n) lucky seventh
ラッキーゾーン[, rakki-zo-n] (n) lucky zone; (P)
ラッキーボーイ[, rakki-bo-i] (n) lucky boy
付きが回る;つきが回る;ツキが回る[つきがまわる(付きが回る;つきが回る);ツキがまわる(ツキが回る), tsukigamawaru ( tsuki ga mawaru ; tsukiga mawaru ); tsuki gamawaru ( tsuki ga mawar] (exp,v5r) to have fortune come your way; to become lucky
先勝[せんしょう;せんかち;さきがち, senshou ; senkachi ; sakigachi] (n,vs) (1) (せんしょう only) scoring the first point; winning the first game; (n) (2) (See 六曜) lucky day in the morning, but not in the afternoon
先負[せんぶ;せんぷ;せんまけ;さきまけ, senbu ; senpu ; senmake ; sakimake] (n) (See 六曜) lucky day but not in the morning; day on which judgment and haste are avoided (judgement)
吉日[きちじつ;きちにち, kichijitsu ; kichinichi] (n) (1) lucky day; (2) an unspecified day of the month, used on diplomas, proclamations, etc.
嘉辰;佳辰[かしん, kashin] (n) lucky day; auspicious occasion; happy day
太い[ふとい, futoi] (adj-i) (1) fat; thick; (2) deep (of a voice); (3) daring; shameless; brazen; (4) (sl) lucky (billiards); (P)
宝探し[たからさがし, takarasagashi] (n) (1) treasure hunting; (2) lucky dip; game involving finding hidden prizes from a sand box, barrel of leaves, etc.
当たり屋;当り屋[あたりや, atariya] (n) (1) lucky person; someone who made a lot of money (e.g. gambling or on the stock market); (2) skilled batter; batter on a hot streak (baseball); (3) accident faker; someone who jumps in front of cars on purpose to extort money; (4) barbershop
当たり籤[あたりくじ, atarikuji] (n) winning ticket; lucky number
怪我の功名[けがのこうみょう, keganokoumyou] (exp) fortunate error; lucky break; fluke
恵方[えほう, ehou] (n) favourable or lucky direction (favorable)
恵方参り;恵方詣り;恵方詣(io)[えほうまいり, ehoumairi] (n) New Year's visit to a shrine or temple which lies in a favorable (favourable) or lucky direction
果報者[かほうもの, kahoumono] (n) lucky fellow
穴狙い[あなねらい, ananerai] (n) aiming for a lucky break (e.g. in horse racing, betting on an unlikely horse)
良い日を選ぶ[よいひをえらぶ, yoihiwoerabu] (exp,v5b) to choose a lucky (auspicious) day
芽が出る[めがでる, megaderu] (exp,v1) (1) to bud; to sprout; to germinate; (2) (See 目が出る・1) to have luck on one's side; to get lucky
運がいい[うんがいい, ungaii] (exp,adj-i) (See 運のいい) lucky
風雲児[ふううんじ, fuuunji] (n) lucky adventurer; adventurer who takes advantage of troubled times; soldier of fortune
アンラッキー[, anrakki-] (adj-na) unlucky
キリリク[, kiririku] (n) (col) (See キリ番,リクエスト) lucky-number request (the person who is the Nth visitor to a web site gets to make a request, e.g. for a custom drawing, where N is a special number like 10000)
ラッキー[, rakki-] (adj-na,n) lucky; (P)
仏滅[ぶつめつ, butsumetsu] (n) (1) Buddha's death; (2) (See 六曜) very unlucky day (according to old almanacs)
仏滅日[ぶつめつにち, butsumetsunichi] (n) (arch) (See 仏滅・2) very unlucky day (according to old almanacs)
付いてる(P);付いている(P)[ついてる(付いてる)(P);ついている(付いている)(P), tsuiteru ( tsui teru )(P); tsuiteiru ( tsui teiru )(P)] (exp,v1) (1) (uk) (See 付く・つく・1) to be attached; to have; to be in a state; (v1) (2) (See 付く・つく・13) to be lucky; to be in luck; (P)
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
八将神[はちしょうじん;はちしょうしん, hachishoujin ; hachishoushin] (n) the eight gods who preside over the lucky; unlucky directions of the koyomi for each year
勝負パンツ[しょうぶパンツ, shoubu pantsu] (n) (sl) (See 勝負下着) "lucky" underwear (esp. panties), set aside for special dates
勝負下着[しょうぶしたぎ, shoubushitagi] (n) (sl) "lucky" underwear (esp. panties), set aside for special dates
厄年[やくどし, yakudoshi] (n,adj-no) unlucky year; critical age; (P)
厄負け[やくまけ, yakumake] (n,vs) victimized by the unlucky year; victimised by the unlucky year
呑気者[のんきもの, nonkimono] (n) happy-go-lucky person
因果者[いんがもの, ingamono] (n) unlucky person
塞がり[ふさがり;ふたがり(ok), fusagari ; futagari (ok)] (n) (1) (See 塞がる) being closed; being blocked up; being occupied; hindrance; impedance; (2) (See 陰陽道,天一神) unlucky direction (in Onmyoudou; due to the presence of a god such as Ten'ichijin)
天一[てんいち, ten'ichi] (n) (abbr) (See 天一神,陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
天一神;中神[てんいちじん(天一神);なかがみ, ten'ichijin ( ten'ichi kami ); nakagami] (n) (See 陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
太平楽[たいへいらく, taiheiraku] (n) happy-go-lucky
度胸千両[どきょうせんりょう, dokyousenryou] (n) being bold; daring; plucky; having a lot of guts; being quite nerveless

lucky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อั้งเปา[n. exp.] (ang pāo) EN: red enveloppe with a money gift ; lucky money FR:
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; lucky rice ; auspicious rice ; propitious rice ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers FR:
โชคดี[v. exp.] (chok di) EN: be lucky FR: avoir de la chance ; être chanceux
โชคดี[adj.] (chōk dī) EN: lucky ; lucked out FR: chanceux ; verni (fam.)
ได้ลาภ[v. exp.] (dāi lāp) EN: be fortunate ; be lucky ; have a good luck ; be in luck FR: avoir de la chance ; être chanceux
ดวงขึ้น[v.] (dūang kheun) EN: be fortunate ; be lucky ; be in luck ; have good luck FR: être chanceux
ฟลุก[n.] (fluk) EN: lucky win ; fluke ; lucky chance FR: coup de chance [m]
เฮง[adj.] (heng) EN: fortunate ; lucky FR: chanceux
ขึ้นหม้อ[adj.] (kheunmø) EN: famous ; celebrated ; noted ; lucky ; favourite FR:
เคราะห์ดี[v.] (khrǿ dī) EN: be lucky ; be fortunate FR: avoir de la chance
เคราะห์ดี[adj.] (khrǿ dī) EN: lucky ; fortunate FR: chanceux
กวนอิมด่าง[n. exp.] (kūan im dān) EN: Dracaena sanderiana ; Ribbon Dracaena ; Lucky Bamboo ; Belgian Evergreen FR:
เลขมงคล[n. exp.] (lēk mongkho) EN: lucky number ; auspicious number FR: chiffre porte-bonheur [m] ; chiffre favorable [m]
มือขึ้น[v.] (meūkheun) EN: be in luck ; hold a good hand ; gain advantage from every side ; be lucky in gambling ; have a run of luck FR: avoir la main heureuse ; être chanceux
มือขึ้น[adj.] (meūkheun) EN: ascendant ; rising ; lucky FR:
มงคล[adj.] (mongkhon) EN: favorable ; auspicious ; propitious ; lucky FR: favorable ; propice ; propitiatoire ; porte-bonheur
มงคล-[pref.] (mongkhonla-) EN: favorable ; auspicious ; propitious ; lucky FR: favorable ; propice ; propitiatoire ; porte-bonheur
ไผ่กวนอิม[n. exp.] (phai kūan i) EN: Ribbon dracaena ; Lucky bamboo ; Belgian evergreen ; Ribbon plant ; Dracaena sanderiana FR: Dracaena sanderiana
รำเพย[n. exp.] (ramphoēi) EN: Yellow oleander ; Lucky bean ; Trumpet flower ; Lucky nut ; Cascabela thevetia FR: Cascabela thevetia
ฤกษ์[n.] (roēk) EN: auspicious moment ; propitious moment ; auspices ; auspiciuos occasion ; lucky time FR: moment propice [m] ; période faste [f]
สิริมงคล[adj.] (siri mongkh) EN: auspicious ; lucky ; favorable ; propitious ; happy FR: propice
ศุภเคราะห์[n.] (supphakhrǿ) EN: auspicious planet ; lucky planet ; lucky star FR:
ถูกโฉลก[adj.] (thūkchalōk) EN: auspicious ; lucky ; favorable FR:
วันดี[n. exp.] (wan dī) EN: auspicious day ; lucky day ; good day FR: jour favorable [m] ; jour de chance [m] ; jour de bon augure [m]
อปภาคย์[adj.] (apaphāk) EN: unlucky FR: malchanceux
อาภัพ[adj.] (āphap) EN: unfortunate ; luckless ; unlucky ; hapless ; ill-fated FR:
อัปภาคย์[adj.] (appaphāk) EN: unlucky FR: malchanceux
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated FR: être malchanceux ; jouer de malchance ; avoir la scoumoune (pop.)
โชคไม่ดี[adj.] (chōk mai dī) EN: luckless ; unlucky ; unfortunate ; bad spell FR: malchanceux ; pas de bol
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome FR:
ขันสู้[adj.] (khansū) EN: plucky FR:
เคราะห์ร้าย[adj.] (khrǿrāi) EN: unlucky ; unfortunate FR: malchanceux ; infortuné ; pas verni (fam.)
มือตก[adj.] (meūtok) EN: unlucky ; on the outs ; declining ; in decline FR:
น่าเสียดาย[adj.] (nāsīa dāi) EN: unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable FR: regrettable ; déplorable
ผู้เคราะห์ร้าย[n. exp.] (phū khrǿrāi) EN: unlucky one ; victim FR: malchanceux [m]
ส่งเดช[adj.] (songdēt) EN: happy-go-lucky ; haphazard FR:
ซวย[v.] (sūay) EN: be unlucky ; be followed by a jinx ; run into bad luck ; fall on evil days FR: avoir la poisse ; avoir la guigne (fam.)
ซวย[adj.] (sūay) EN: unlucky ; luckless ; hapless ; unhappy FR: malchanceux ; infortuné ; pas verni (fam.)
เวรกรรม[interj.] (wēnkam) EN: How unlucky I am! ; Jesus! FR:

lucky ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glückssträhne {f} | eine Glückssträhne | eine Glückssträhne habena run of luck | a run (streak) of good luck; a lucky streak | to be on a roll
Glücksfall {m}lucky chance
Glückskind {n}lucky fellow
Glückspilz {m}lucky beggar
Glückspilz {m}lucky devil
Glücksstern {m}lucky star
glücklich {adj} | glücklicher | am glücklichstenlucky | luckier | luckiest
mutig {adj} | mutiger | am mutigstenplucky | pluckier | pluckiest
Talisman {m}(lucky) charm; mascot
Pechvogel {m}unlucky fellow (girl)
Unstern {m}unlucky star
unglücklich {adj} | unglücklicher | am unglücklichstenunlucky | unluckier | unluckiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lucky
Back to top