ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infamy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infamy*, -infamy-

infamy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infamy (n.) การมีชื่อเสียงในทางลบ See also: นิสัยเลว, ความประพฤติไม่ดี Syn. notoriety, scandal, disrepute
English-Thai: HOPE Dictionary
infamy(อิน'ฟะมี) n. การมีชื่อเสียงในทางที่เลว,นิสัยหรือความประพฤติที่เลว, Syn. dishonour,
English-Thai: Nontri Dictionary
infamy(n) ชื่อเสีย,นิสัยเลว,ความประพฤติเลว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Should I grovel at your feet, begging you not to end a life of infamy and contempt?ข้าควรที่จะหมอบคลานไปที่เท้าของเจ้า แล้วขอร้ององค์ชายว่าอย่าตายจากชีวิตที่น่าอัปยศอดสูหรือ?
Who dared to commit this infamy against my very hands and feet?ใครกล้าทำเรื่องน่าอายนี้ต่อแขนขาของข้า
She began her road to infamy as a court-appointed child psychologist.นั้นเป็นเพราะว่าเธอเคย ถูกศาลเคยแต่งตั้งให้เป็น นักจิตวิทยาสำหรับเด็กมาก่อน
Only adds to the infamy of the Murder House!มีแต่สร้าง'ชื่อเสีย'ให้กับ บ้านฆาตกร
And the infamy of Dejah Thoris's wedding death will seal his reign.เดจา ธอริสตายไปแล้ว เค้าก็ครองบัลลังก์ผู้เดียว
infamy can be a sentence more damning than any prison term.ความอับอาย ที่ถูกพิพากษาตัดสิน ถูกประณามสาปแช่งมากกว่าระยะเวลาที่ถูกจองจำ
...1941 a date which will live in infamy.1941 วันที่จะมีชีวิตอยู่ใน ความประพฤติไม่ดี
Mudd's name still lives in infamy.ชื่อเสียงมัดด์เสียหายมาตลอด.
Yesterday, December 7th 1941, the day which will live in infamy.เมื่อวาน, 7 ธันวาคม 1941 วันที่มีชิวิตอยู่อย่างอัปยศ
"this is a day that will live in infamy."นี่เป็นอีกวันนึง ที่ฉันรู้สึกชั่วสุดๆ
Let's not mistake popularity for infamy.นั่นไม่เกี่ยวกับเรื่องดัง แต่มีชื่อเสียงทางลบ
Yesterday, December 7th - 1941, a date that will live in infamy,โดยทำเนียบขาวจะเป็นผู้ชี้แจง เมื่อวานนี้.. วันที่ 7 ธันวาคม 1941..

infamy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪評[あくひょう, akuhyou] (n) bad reputation; infamy; ill repute; unfavorable criticism; unfavourable criticism
汚名[おめい, omei] (n) stigma; dishonour; dishonor; infamy; (P)

infamy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่อเสีย[n. exp.] (cheū sīa) EN: bad reputation ; infamy FR:

infamy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verrufenheit {f}infamy; seaminess

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infamy
Back to top