ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foolish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foolish*, -foolish-

foolish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foolish (adj.) โง่ See also: เขลา, เบาปัญญา, ไม่มีสมอง, ไร้สติ Syn. unwise, senseless, silly Ops. clever, wise
foolish (adj.) ดูน่าหัวเราะ See also: ดูน่าขัน, ดูตลก, ดูเซ่อซ่า Syn. ridiculous
foolishly (adv.) อย่างไร้สาระ See also: อย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล Syn. ridiculously
foolishly (adv.) อย่างโง่เขลา
foolishly (adv.) อย่างวิกลจริต Syn. crazily, stupidly
foolishly (adv.) อย่างไม่ฉลาด Syn. imprudently, inadvisedly, impulsively
foolishness (n.) ความเขลา See also: ความโง่, ความเซ่อ, ความทึ่ม Syn. stupidty, folly Ops. cleverness
English-Thai: HOPE Dictionary
foolish(ฟูล'ลิช) adj. โง่,ทึ่ม,เชื่อ,น่าหัวเราะ,ไร้สาระ,เหลวไหล, Syn. silly
English-Thai: Nontri Dictionary
foolish(adj) โง่,เขลา,เบาปัญญา,เซ่อ,ไม่ฉลาด,ทึ่ม,ไร้สาระ
foolishness(n) ความโง่,ความเขลา,ความเบาปัญญา,คนโง่,คนเซ่อ,ความไร้สาระ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขลาดเขลา (adj.) foolish See also: stupid, uneducated, ignorant, silly, idiotic, dull, unwise, imprudent Syn. โง่เขลา
เบื๊อก (adj.) foolish See also: stupid, idiotic, silly, dim-witted Syn. เซ่อ, ทึ่ม
โง่เขลาเบาปัญญา (adj.) foolish See also: stupid, clumsy, unwise, silly Syn. โง่, งี่เง่า
โฉด (adj.) foolish See also: stupid, clumsy, unwise, silly Syn. โง่, โง่เขลาเบาปัญญา, งี่เง่า
โฉดเขลา (adj.) foolish See also: stupid, uneducated, ignorant, silly, idiotic, dull, unwise, imprudent Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา
ขลาดเขลา (v.) be foolish See also: be stupid, be uneducated, be ignorant, be silly, be idiotic, be dull, be unwise, be imprudent Syn. โง่เขลา
โง่ (v.) be foolish See also: be stupid, be silly, be unwise Syn. เขลา, ทึ่ม, ไม่ฉลาด, ไม่รู้ Ops. ฉลาด, เก่ง
โง่งม (v.) be foolish See also: be silly, be stupid, be uneducated, be ignorant, be dull Syn. โง่, ไม่ฉลาด, งี่เง่า Ops. ฉลาด, หลักแหลม
โง่มาก (v.) be foolish See also: be stupid, be dull, be silly, be uneducated, be ignorant, be unwise Syn. โง่, งี่เง่า Ops. ฉลาด, หลักแหลม
โง่เง่า (v.) be foolish See also: be stupid, be dull, be silly, be uneducated, be ignorant, be unwise Syn. โง่, งี่เง่า, โง่มาก Ops. ฉลาด, หลักแหลม
โฉดเขลา (v.) be foolish See also: be stupid, be uneducated, be ignorant, be silly, be idiotic, be dull, be unwise, be imprudent Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา
ไม่ฉลาด (v.) be foolish See also: be stupid, be silly, be unwise Syn. เขลา, ทึ่ม, ไม่รู้ Ops. ฉลาด, เก่ง
ไม่ฉลาด (v.) be foolish See also: be silly, be stupid, be uneducated, be ignorant, be dull Syn. โง่, งี่เง่า Ops. ฉลาด, หลักแหลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Isn't that foolish of me?แล้วผมโกนเคราให้คุณทำไม
"You'd look rather foolish trying to divorce me now after four days of marriage, so I'll play the part of a devoted wife, mistress of your precious Manderley."คุณต้องดูโง่เง่าเเน่ที่พยายามจะหย่ากับฉัน หลังจากเเต่งงานได้เพียง 4วัน' "ดังนั้นฉันจะเล่นตามบท เป็นภรรยาที่อุทิศตัว และเป็นนายหญิงให้แมนเดอเลย์ที่คุณรัก"
Awfully foolish of me, fainting like that.ฉันนี่ดูโง่เง่าจริง เป็นลมเเบบนั้น
Let me explain. This is no time for foolish tricks!นี่ไม่คือเวลาสำหรับเทคนิคโง่
It's foolish if it's just to save the life of an old man.มันเป็นเรื่องโง่ ที่แค่จะช่วยคนแก่คนหนึ่ง
Don't they say the only foolish questions are unasked ones?อย่า พวกเขาพูดถึงคำถามโง่ๆ ไม่มีการถามแม้แต่ครั้งเดียว
The old woman remembered a swan she had bought many years ago in Shanghai for a foolish sum.หญิงชราจำหงส์ที่เธอซื้อเมื่อหลายปีก่อน ในเซี่ยงไฮ้ ด้วยเหตุผลโง่ๆได้
You think this, you the foolish one.ลูกคิดแบบนี้ ลูกต่างหากที่เป็นคนโง่
He said we were to go there one day. - Stupid, foolish man.พ่อให้ผม เขาบอกว่า เราจะไปที่นั่นซักวันหนึ่ง
Forgive my foolish babbling.ยกโทษให้พูดพล่ามโง่เขลาของฉัน
Because I did it. Because I was foolish and jealous....เพราะว่าฉันทำมันเอง ฉันทำมันเพราะฉันมันโง่เอง...
And if that does not shatter them and I am allowed a little peace from foolish questions I will try to find the opening words.ถ้ามันไม่สามารถทำให้นี่พังได้... . ก็หยุดถามคำถามโง่ๆแบบนี้กับข้าซะที

foolish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傻话[shǎ huà, ㄕㄚˇ ㄏㄨㄚˋ, 傻话 / 傻話] foolish talk; nonsense
三八[sān bā, ㄙㄢ ㄅㄚ, 三八] foolish; International Women's day on 8th March
[shǎ, ㄕㄚˇ, 傻] foolish
傻气[shǎ qì, ㄕㄚˇ ㄑㄧˋ, 傻气 / 傻氣] foolishness; nonsense; foolish
[dāi, ㄉㄞ, 呆] foolish; stupid; no expression; stay
[chōng, ㄔㄨㄥ, 憃] foolish, stupid, dull, silly
傻瓜[shǎ guā, ㄕㄚˇ ㄍㄨㄚ, 傻瓜] idiot; foolish
[chī, ㄔ, 痴] imbecile; sentimental; stupid; foolish; silly
[chī, ㄔ, 痴 / 癡] imbecile; sentimental; stupid; foolish; silly
冤大头[yuān dà tóu, ㄩㄢ ㄉㄚˋ ㄊㄡˊ, 冤大头] spendthrift and foolish; sb with more money than sense
[bèn, ㄅㄣˋ, 笨] stupid; foolish; silly; slow-witted; clumsy

foolish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凡僧[ぼんそう;ぼんぞう, bonsou ; bonzou] (n) (1) {Buddh} unranked priest; ordinary priest; (2) (ぼんそう only) foolish monk
凡愚[ぼんぐ, bongu] (adj-na,n) common person; foolish commoner
愚僧[ぐそう, gusou] (n) (1) silly monk; foolish monk; (pn) (2) (hum) (used by monks) I; me
愚行[ぐこう, gukou] (n) folly; foolish move
戯け;白痴[たわけ, tawake] (n) (1) (See 戯ける) tomfoolery; foolish act; nonsense; (2) (See 戯け者) fool; idiot
暗君[あんくん, ankun] (n) foolish ruler
爪で拾って箕で零す[つめでひろってみでこぼす, tsumedehirottemidekobosu] (exp) (id) penny wise and pound foolish
痴れ言[しれごと, shiregoto] (n) foolish talk; nonsense; gibberish
群盲[ぐんもう, gunmou] (n) the blind or foolish masses
豚児[とんじ, tonji] (n) (1) (hum) my child (esp. of one's son); (2) foolish son; (3) (obsc) piglet
間抜け面[まぬけづら, manukedura] (n) a foolish or stupid look
頑愚[がんぐ, gangu] (adj-na,n) obstinate and foolish
馬鹿面[ばかづら, bakadura] (n) foolish face; stupid look on one's face
馬鹿馬鹿しい[ばかばかしい, bakabakashii] (adj-i) absurd; ridiculous; silly; ludicrous; nonsensical; asinine; foolish
けたけた[, ketaketa] (adv) laughing foolishly; cackling
ズッコケ;ずっこけ[, zukkoke ; zukkoke] (n,adj-f) (1) not the norm; (2) foolish; (3) stupid
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity
下らぬ[くだらぬ, kudaranu] (adj-f) (uk) (col) (vulg) (See 下らん) foolish; idiotic
下らん[くだらん, kudaran] (adj-f) (uk) (col) (vulg) (See 下らぬ) foolish; idiotic
不知;不智[ふち, fuchi] (n) (1) (不知 only) something unknown; (2) ignorance; foolishness
不肖[ふしょう, fushou] (n,adj-no,adj-na) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) I; me; (P)
不肖私[ふしょうわたくし, fushouwatakushi] (exp) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) me
他愛ない;他愛無い;たわい無い[たわいない, tawainai] (adj-i) (uk) (See 他愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless
他愛のない;他愛の無い[たわいのない, tawainonai] (adj-i) (uk) (See 他愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless
他愛もない;他愛も無い[たわいもない, tawaimonai] (adj-i) (uk) (See 他愛ない,他愛のない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless
喉元思案[のどもとじあん, nodomotojian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea
大バカ;大馬鹿[おおバカ(大バカ);おおばか(大馬鹿), oo baka ( dai baka ); oobaka ( oobaka )] (n,adj-na,adj-no) extreme foolishness; utter fool
[ぐ, gu] (n,adj-na) (1) foolishness; silliness; stupidity; folly; (2) (arch) (hum) I; me; (P)
愚劣[ぐれつ, guretsu] (adj-na,n) foolishness; stupidity; silliness
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1,vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky
痴;癡(oK)[ち, chi] (n) (1) foolishness; fool; (2) {Buddh} moha (ignorance, folly)
痴態[ちたい, chitai] (n) foolishness; silliness
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P)
顔をつぶす;顔を潰す(P)[かおをつぶす, kaowotsubusu] (exp,v5s) to make somebody lose face; to cause loss of face; to embarrass someone; to make someone look foolish; (P)
馬鹿(P);莫迦(oK);破家[ばか(P);バカ, baka (P); baka] (n) (1) fool; idiot; (2) trivial matter; folly; absurdity; (adj-na) (3) foolish; stupid; dull; absurd; ridiculous; (n) (4) (abbr) (See 馬鹿貝) surf clam; (P)
鼻元思案[はなもとじあん;はなもとしあん, hanamotojian ; hanamotoshian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea
鼻先分別[はなさきふんべつ, hanasakifunbetsu] (n) (See 鼻先思案) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea

foolish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly FR: insensé ; déraisonnable ; cinglé ; fada (rég.) ; fou ; fol
บ้องตื้น[adj.] (bǿngteūn) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.) FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
โฉด[adj.] (chōt) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent FR:
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent FR:
หัวทึบ[adj.] (hūa theup) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish FR: stupide ; idiot
กะเล่อกะล่า[adj.] (kaloēkalā) EN: clumsy ; foolish ; silly ; oafish FR:
กำเลา[adj.] (kamlao) EN: foolish FR:
กะเร่อกะร่า[adj.] (karoēkarā) EN: clumsy ; foolish ; silly ; oafish FR:
เขลา[adj.] (khlao) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull ; ignorant FR: idiot ; stupide ; borné ; ignorant
ของขึ้น[n.] (khøngkheun) EN: insanity ; extremely foolish action FR:
ความงมงาย[n.] (khwām ngom-) EN: credulity ; blind faith ; foolish belief FR: crédulité [f]
เล่อล่า[adj.] (loēlā) EN: clumsy , foolish ; discountenanced FR:
ไม่เป็นท่า[adj.] (mai pen thā) EN: inept ; foolish ; stupid ; lousy FR:
งั่ง[adj.] (ngang) EN: foolish ; stupid ; ignorant ; dull FR: idiot ; stupide ; imbécile ; ignorant
เง่า[adj.] (ngao) EN: stupid ; foolish ; unintelligent ; brainless ; dense ; dim ; half-witted ; moronic ; obtuse ; simple ; simple-minded FR: bête ; sot
งี่เง่า[adj.] (ngī-ngao) EN: stupid ; really stupid ; dumb ; dopey ; foolish ; silly FR: stupide ; imbécile ; idiot ; con (fam.) ; absurde
โง่[adj.] (ngō) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud ; imbécile
โง่เขลา[v.] (ngō-khlao) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant
งมงาย[adj.] (ngomngāi) EN: fumbling ; foolish FR: crédule
โง่เง่า[adj.] (ngō-ngao) EN: stupid ; foolish ; ignorant ; dumb (Am.) FR: abruti ; ignorant ; imbécile
โง่งม[v.] (ngō-ngom) EN: be foolish ; be silly ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be dull FR: être idiot ; être ignorant
เพ้อเจ้อ[adj.] (phoējoē) EN: foolish ; nonsensical FR:
เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย = เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย[v. exp.] (sīa nøi sīa) EN: penny wise pound foolish FR: économiser un franc et en prodiguer mille
เซอะ[adj.] (soe) EN: stupid ; clumsy ; foolish ; silly ; lunkhead ; blockhead ; numskull ; thickheaded (inf.) FR: stupide
เซ่อ[adj.] (soē) EN: stupid ; clumsy ; foolish ; silly ; lunkhead ; blockhead ; numskull ; thick-headed FR: débile ; simple d'esprit ; idiot ; stupide ; con (fam.)
ทะเล่อทะล่า[adj.] (thaloēthalā) EN: clumsy ; foolish FR:
ทึบ[adj.] (theup) EN: dull ; obtuse ; stupid ; slow-witted ; foolish ; idiotic ; silly FR:
ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น[adj. (loc.)] (thīløttāchā) EN: penny wise and pound foolish ; prudent and thrifty with small amounts of money, but wasteful and profligate with large amounts FR:
ความเขลา[n.] (khwām khlao) EN: stupidity ; foolishness ; ignorance FR: stupidité [f]
เล่อล่า[adv.] (loēlā) EN: foolishly ; stupidly ; like a dolt FR:
ยิ้มกะเรี่ยกะราด[v. exp.] (yim karīaka) EN: smile sheepishly ; grin foolishly FR:

foolish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
töricht; närrisch; albern {adj} | törichter | am törichtstenfoolish | more foolish | most foolish
tölpelhaft; tölpisch {adj}foolish; lubberly
Torheit {f}foolishness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foolish
Back to top