ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attractive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attractive*, -attractive-

attractive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attractive (adj.) มีเสน่ห์ดึงดูด Syn. good-looking, pleasing
attractively (adv.) อย่างมีเสน่ห์ดึงดูด Syn. charmingly, appealingly
attractiveness (n.) ความน่าดึงดูด Syn. appeal, charm
English-Thai: HOPE Dictionary
attractive(อะแทรค'ทิฟว) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,มีเสน่ห์,มีแรงดึงดูด. -attractiveness n., Syn. appealing,inviting, enticement
English-Thai: Nontri Dictionary
attractive(adj) ที่ดึงดูด,มีเสน่ห์,น่ามอง,ที่จูงใจ
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attractiveแจ่มใสชวนมอง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อลงการ (v.) be attractive decorated
น่ามอง (v.) attractive See also: appealing, alluring, charming, nice to look at/watch Syn. ชวนมอง, น่าดู
มีเสน่ห์ (adj.) attractive See also: tempting, charming, fascinating
มโนชญ์ (adj.) attractive See also: beautiful, charming, pretty, lovable, pleasing Syn. งาม
เป็นที่ดึงดูด (adj.) attractive See also: tempting, charming, fascinating Syn. น่าสนใจ, น่าหลงใหล, มีเสน่ห์
อลงการ (adv.) attractive decorated
จับตา (adv.) attractively See also: fascinatingly, enhantingly, captivatingly Syn. ถูกตา, เหมาะตา, เป็นที่พอตา Ops. ละสายตา
เป็นที่พอตา (adv.) attractively See also: fascinatingly, enhantingly, captivatingly Syn. ถูกตา, เหมาะตา Ops. ละสายตา
เหมาะตา (adv.) attractively See also: fascinatingly, enhantingly, captivatingly Syn. ถูกตา, เป็นที่พอตา Ops. ละสายตา
อลังการ (adv.) attractively decorated
คม (v.) be attractive See also: be bright-looking, be charming, be pretty, be enchanting Syn. คมขำ, คมคาย
จืดตา (v.) be unattractive See also: be uninteresting, be dull Ops. เด่น, สะดุดตา, เข้ม
ชวนดู (v.) be attractive
น่าชม (v.) be attractive See also: be remarkable, be pleasant to look at, be worthy of looking at Syn. น่าดูน่าชม, น่ามอง
น่าดูน่าชม (v.) be attractive See also: be remarkable, be pleasant to look at, be worthy of looking at Syn. น่ามอง
วาบหวาม (adj.) sexually attractive See also: sexy
วาบหวาม (adj.) sexually attractive See also: sexy
อลังการ (v.) be attractively decorated
เตือนตา (v.) be attractive Syn. ชวนดู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wasn't a very attractive thing to say, was it?นั่นเป็นเรื่องที่ไม่น่าพูดเลย
You will be rather attractive one day.โตขึ้นเจ้าคงจะดูน่าดึงดูดใจนะ
I've done everything I could to make myself attractive for you.ฉันได้ทำทุกอย่างที่ฉันสามารถที่จะทำให้ตัวเองที่น่าสนใจสำหรับคุณ
It is as difficult a goal as Mecca... and precisely as attractive because it is closed to all foreigners.เป้าหมายที่ลำบากพอๆ กับเมกกะฮ์ และน่าสนใจพอๆ กัน เพราะห้ามคนต่างชาติเข้า
AII the while making me more attractive to you.ก็เพราะว่า มัีนทำให้ คุณสนใจฉันมากขึ้น
Hmm. And now, sadly, here is Savannah, teeming with the most attractive young women, and nobody, absolutely nobody... to satisfy them.น่าเศร้าใจนักที่ขณะนี้ซาวันน่าห์ ยั้วเยี้ยไปด้วยหญิงสาวที่งามงด...
You see, from an evolutionary point of view Jason looks for an attractive young woman because he wants healthy kids.มันง่ายสุดๆเลยนะ เชลลี่ ฟังนะ จากทฤษฎีวิวัฒนาการ ทำให้...
I find that attractive in a male.ฉันก็กำลังหาชายที่น่าสนใจอยู่.
And I am primarily attractive to girls who are cooler, game for a laugh.คนอย่างฉันมันต้องกับสาวฮ็อตๆเว้ย
No, Col! There are a few babes in America, I grant you, but they're going out with rich, attractive guys.ไม่เอาน่า คอลิน สาวๆในอเมริกาสวยก็จริง
I thought maybe I wasn't attractive enough. But now I see where I stand.แต่ก่อนฉันคิดว่า ฉันไม่มีสเน่ห์ดึงดูดเธอซักเท่าใหร่ แต่ว่าตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว
You seemed too attractive to be a pervert.คุณดูน่าสนใจมากเลยนะ ฉันไม่น่าดูคนผิดเลย

attractive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸力[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, 吸力] attraction (in gravitation or electrostatics); attractive force
吸引力[xī yǐn lì, ㄒㄧ ˇ ㄌㄧˋ, 吸引力] attractive force (such as gravitation); sex appeal; attractiveness
小白脸[xiǎo bái liǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄌㄧㄢˇ, 小白脸 / 小白臉] attractive young man (usually derog.); pretty boy; gigolo
人才[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, 人才] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人材
人材[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, 人材] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人才
有魅力[yǒu mèi lì, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, 有魅力] attractive; charming
有魅力的[yǒu mèi lì de, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙, 有魅力的] attractive; charming; enchanting; magnetic
爽目[shuǎng mù, ㄕㄨㄤˇ ㄇㄨˋ, 爽目] pleasant to behold; attractive

attractive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アトラクティブ[, atorakuteibu] (adj-na) attractive
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting
チャームポイント[, cha-mupointo] (n) most attractive feature of a person (wasei
ナイスバディ(P);ナイスボディ;ナイスバディー;ナイスボディー[, naisubadei (P); naisubodei ; naisubadei-; naisubodei-] (n,adj-na) attractive body (wasei
ナイスミドル[, naisumidoru] (n) attractive middle-aged man (wasei
古拙[こせつ, kosetsu] (adj-na,n) artless but attractive in a quaint sense
夜目遠目笠の内[よめとおめかさのうち, yometoomekasanouchi] (exp) expression used to depict a woman who is attractive primarily when it's dark out, she's far away, or her face is partially hidden by a bamboo hat
好き[ずき, zuki] (adj-na,adj-no,suf) (1) -phil; -phile; enthusiast (for); love (of); (2) being attractive (to); to tend to be liked (by)
愛嬌者;愛敬者[あいきょうもの, aikyoumono] (n) pleasant person; attractive person; animal liked by all because of its cuteness
愛敬のある[あいきょうのある, aikyounoaru] (exp) charming; attractive
かっけー[, kakke-] (adj-na,adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool"
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face
クール[, ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger
ダサメン[, dasamen] (n) (sl) (derog) (See ださい) geeky, unattractive man
ダブルハット[, daburuhatto] (n) (1) (derog) double hat-trick; (adj-na) (2) woman who has a good body but an unattractive face
メガネっ娘;眼鏡っ娘;メガネっ子;眼鏡っ子;めがねっ娘;眼鏡娘[めがねっこ(眼鏡っ娘;眼鏡っ子;めがねっ娘;眼鏡娘);メガネっこ(メガネっ娘;メガネっ子), meganekko ( megane tsu musume ; megane tsu ko ; meganetsu musume ; megane musume );] (n) (m-sl) girl (usu. attractive) with glasses; glasses-wearing girl
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
人好き[ひとずき, hitozuki] (n) attractiveness; charm; amiability
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting
引力[いんりょく, inryoku] (n) (1) attraction (e.g. magnetic, gravitation); affinity; (2) attractiveness; magnetism; (P)
情味[じょうみ, joumi] (n) charm; attractiveness; humanity
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n,adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun
映える(P);栄える[はえる, haeru] (v1,vi) to shine; to look attractive; to look pretty; (P)
格好いい;かっこ好い[かっこういい(格好いい);かっこいい, kakkouii ( kakkou ii ); kakkoii] (adj-i) (See 格好よい) attractive; good-looking; stylish; "cool"
格好のいい;格好のよい;格好の良い[かっこうのいい(格好のいい;格好の良い);かっこうのよい(格好のよい;格好の良い), kakkounoii ( kakkou noii ; kakkou no yoi ); kakkounoyoi ( kakkou noyoi ; kakkou no ] (adj-na) attractive; good-looking; stylish; cool
格好よい[かっこうよい;かっこよい, kakkouyoi ; kakkoyoi] (adj-i) (See 格好いい) attractive; good-looking; stylish; "cool"
美本[びほん, bihon] (n) attractively bound book
芳紀[ほうき, houki] (n) age of a young lady who is at the peak of her (sexual) attractiveness; marriable age (of a young lady); sweet sixteen
醜い(P);見憎い[みにくい, minikui] (adj-i) (1) ugly; unattractive; (2) (See 醜い争い) unsightly; unseemly; (P)

attractive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฉล้ม[adj.] (chalaēm) EN: attractive ; lovely ; pretty ; glowing ; beautiful FR:
ดึงดูด[adj.] (deungdūt) EN: attracted ; drew ; attractive ; appealing FR:
ดูดี[adj.] (dū dī) EN: attractive FR:
จับตา[adj.] (japtā) EN: pleasing to the eyes ; attractive FR:
เจริญใจ[adj.] (jaroēn jai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive FR: beau ; joli
เข้าที[v.] (khaothī) EN: seem all right ; be attractive FR:
เข้าที[adj.] (khaothī) EN: good ; attractive ; right ; appropriate ; decent ; suitable FR: approprié
คมขำ[adj.] (khomkham) EN: pretty ; charming ; attractive FR:
มโนชญ์[adj.] (manōt) EN: attractive ; beautiful ; charming ; pretty ; lovable ; pleasing FR:
มีเสน่ห์[adj.] (mī sanē) EN: charming ; attractive ; tempting ; charming ; fascinating FR: charmant ; séduisant ; mignon
มีเสน่ห์มาก[adj.] (mī sanē māk) EN: very charming ; very attractive FR: tout à fait charmant ; avec beaucoup de charme
น่าชม[v.] (nā chom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at FR: être admirable ; être remarquable
น่าดู[adj.] (nā dū) EN: attractive ; worthy of looking at ; picturesque ; worth seeing ; fascinating FR: attrayant ; spectaculaire ; digne d'être vu
น่าดูน่าชม[adj.] (nā dū nā ch) EN: attractive FR:
น่าพิสมัย[adj.] (nāphitsamai) EN: appealing ; lovely ; attractive FR:
น่าร้าก = น่าร๊ากกก[adj.] (nārāk) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; attractive ; appealing ; as gentle as a kitten FR: adorable ; charmant ; ravissant
งาม[adj.] (ngām) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
งามงอน[adj.] (ngāmngøn) EN: beautiful ; graceful ; fair ; attractive ; pretty ; handsome FR:
ปาสาทิกะ[adj.] (pāsāthika) EN: lovely ; attractive FR: adorable
พึงปรารถนา[adj.] (pheung prāt) EN: desirable ; attractive FR:
แรงดึงดูด[n.] (raēngdeungd) EN: gravity ; attractive force FR: force d'attraction [f] ; gravité [f] ; force gravitationnelle [f]
สะ[adj.] (sa) EN: pretty ; nice-looking ; attractive ; beautiful FR:
ศรวณีย์[adj.] (sarawanī) EN: attractive FR:
สะสวย[adj.] (sasūay) EN: pretty ; nice-looking ; attractive ; beautiful FR:
สวย[v.] (sūay [= sua) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome FR:
สวย[adj.] (sūay [= sua) EN: nice ; pretty ; smart ; attractive FR: jolie ; belle ; charmante ; élégante
สวยงาม[adj.] (sūay-ngām [) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely ; elegant FR: magnifique ; superbe ; splendide ; merveilleux ; beau ; bel ; belle [f] ; pimpant ; élégant
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yo) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring FR:
เตือนตา[adj.] (teūoentā) EN: attractive FR:
ถูกชะตา[adj.] (thūkchatā) EN: appealing ; attractive FR: attirant
วาบหวาม[adj.] (wāpwām) EN: sexually attractive ; sexy FR:
เย็นตา[adj.] (yentā) EN: attractive ; pleasing FR:
อลังการ[adj.] (alangkān) EN: attractively decorated ; dazzlingly beautified ; splendiferous ; resplendent FR:
อลงการ[adj.] (alongkān) EN: attractively decorated FR:
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly FR:
จืดตา[adj.] (jeūttā) EN: unattractive ; uninteresting ; dull FR:
ขี้เหร่[adj.] (khīrē) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely FR: laid ; moche ; quelconque ; banal

attractive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
attraktiv; anziehend {adj} | attraktiver | am attraktivstenattractive | more attractive | most attractive
Schmuckstein {m}attractive stone; gemstone
attraktive Ausstattung {f}attractive terms
reizlos {adj} | reizloser | am reizlosestenunattractive | unattractivier | unattractiviest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attractive
Back to top