ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncivil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncivil*, -uncivil-

uncivil ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncivil (adj.) ซึ่งหยาบคาย See also: ซึ่งไม่สุภาพ Syn. disrespectful, uncouth, boorish, impolite Ops. civil, polite
uncivilized (adj.) ซึ่งไร้อารยธรรม See also: ซึ่งป่าเถื่อน Syn. barbarous Ops. civilized
uncivilizedly (adv.) อย่างไร้อารยธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
uncivil(อันซิฟ'เวิล) adj. ไม่มีมารยาทที่ดี,หยาบไม่สุภาพ,ไม่มีอารยธรรม,ป่าเถื่อน,ไม่มีใจกรุณา., See also: uncivility,uncivilness n. uncivilly adv. -S.discourteous
uncivilised(อันซิฟ'เวิลไลซดฺ) adj. ป่าเถื่อน,ไม่มีอารยธรรม,ไม่มีวัฒนธรรม,ไม่เจริญ., See also: uncivillis (z) edly adv. uncivilis (z) edness n.
uncivilized(อันซิฟ'เวิลไลซดฺ) adj. ป่าเถื่อน,ไม่มีอารยธรรม,ไม่มีวัฒนธรรม,ไม่เจริญ., See also: uncivillis (z) edly adv. uncivilis (z) edness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
uncivil(adj) ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไร้มารยาท,ป่าเถื่อน
uncivilized(adj) ป่าเถื่อน,ไม่เจริญ,ไม่มีวัฒนธรรม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อนารยะ (adj.) uncivilized See also: savage, barbarous, despicable, base Syn. ป่าเถื่อน, ต่ำช้า Ops. อารยะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It would be uncivil for us to let you make such a long trip for nothing.คงจะเป็นการหยาบคายถ้าให้คุณเดินทาง ไกลขนาดนี้โดยเปล่าประโยชน์
Sir, please forgive my uncivil brother.นายท่าน โปรดยกโทษให้น้องชายข้าที่ไร้มารยาท
However, with the right connections, even in this part of the world, we are not entirely uncivilised.อย่างไรก็ตาม, ด้วยการติดต่อที่ถูกต้อง, แม้แต่ในส่วนนี้ของโลก, เราก็ไม่ใช่ คนป่าเถื่อนเสียทั้งหมด
A monarch who fails to keep his word is uncivilized, unenlightened and ungrateful.พระราชาธิบดีที่ไม่รักษาคำพูดของเขาจะไม่พัฒนา ไม่มีความรู้ และน่าสะอิดสะเอียน.
The French say I am uncivilized ruler.The French say I am uncivilized ruler.
But never met anyone so uncivilized.ยังไม่เคยเจอคนหยาบคายอย่างนี้เลย
If I was uncivil, then that is some excuse.ถ้าผมเป็นคนหยาบคาย งั้นก็เป็นข้ออ้างข้อหนึ่ง
I won't make you watch. I'm not uncivilized.ไม่ต้องห่วง ฉันไม่บังคับให้นายดูหรอก ฉันไม่ป่าเถื่อนแบบนั้น
It's an uncivilized world.เป็นโลกที่น่ากลัวจริงๆ
It's just really uncivilized, you know?รู้ไหม มันบ้านป่าเมืองเถื่อนเกินไป?
It'd be uncivilized not to bury them.พวกมันป่าเถื่อน เกินกว่าที่จะฝังพวกมันเอง
We view this as a cold, brutal, deliberate killing in a savage, uncivilized state.เรามองว่าเป็นการฆ่า ที่โหดเหี้ยมเลือดเย็น ในรัฐที่ป่าเถื่อนไร้อารยธรรม

uncivil ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
野蛮[yě mán, ㄧㄝˇ ㄇㄢˊ, 野蛮 / 野蠻] barbarous; uncivilized
蛮荒[mán huāng, ㄇㄢˊ ㄏㄨㄤ, 蛮荒 / 蠻荒] savage; wild; uncivilized territory
蒙昧[méng mèi, ㄇㄥˊ ㄇㄟˋ, 蒙昧] uncultured; uncivilized; God-forsaken; ignorant; illiterate

uncivil ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
未開[みかい, mikai] (adj-na,n,adj-no) savage land; backward region; uncivilized; uncivilised; (P)
未開国[みかいこく, mikaikoku] (n) uncivilized country
未開野蛮[みかいやばん, mikaiyaban] (n,adj-na) primitive and barbarous; uncivilized and barbaric
蒙昧;矇昧(oK);曚昧(oK)[もうまい, moumai] (adj-na,n) ignorance; (lack of) enlightenment or civilization (civilisation); unenlightened; uncivilized; uncivilised
野蛮[やばん, yaban] (adj-na,n) savage; uncivilized; uncivilised; (P)

uncivil ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แข็งกระด้าง[adj.] (khaeng krad) EN: harsh ; hard ; uncivil ; graceless FR:
ขี้จาบ[adj.] (khī jāp) EN: rude ; impolite; uncivil ; curt ; vulgar ; mean FR: grossier ; impoli ; vulgaire ; brusque
อนารยะ[adj.] (anāraya) EN: uncivilized ; savage ; barbarous FR: barbare
อนารย-[pref.] (anāraya-) EN: uncivilized ; savage ; barbarous FR: barbare
อนารยชน[n.] (anārayachon) EN: barbarians ; uncivilized people FR: barbares [mpl]
อนารยธรรม[n.] (anārayatham) EN: barbarism ; uncivilization FR:
เด็กกะโปโล[n. exp.] (dek kapōlō) EN: urchin ; just a kid ; dirty, uncivilized and innocent child FR:
ป่า[adj.] (pā) EN: wild ; savage ; barbarous ; uncivilized FR: sauvage
ป่าเถื่อน[adj.] (pātheūoen) EN: savage ; wild ; barbarous ; barbaric ; uncivilized ; primitive ; brutal ; cruel FR: sauvage ; cruel ; barbare ; farouche

uncivil ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unhöflich {adv}uncivily
unzivilisiert {adv}uncivilizedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncivil
Back to top