ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ailment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ailment*, -ailment-

ailment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ailment (n.) อาการป่วย See also: โรคทางกาย, ความเจ็บไข้, ความเจ็บป่วย Syn. illness, sickness
English-Thai: HOPE Dictionary
ailment(เอล' เมินทฺ) n. ความไม่สบายกาย,ความป่วย, Syn. disturbance,discomfort)
English-Thai: Nontri Dictionary
ailment(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย,โรค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ailmentการเจ็บไข้ได้ป่วย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โรคทางกาย (n.) physical ailment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seems quite the tragic ailment has befallen our young friend.มันเป็นเรื่องน่าสลดใจ ที่เกิดกับเพื่อนตัวน้อยของเรา
Ah. What ailment you giving pops?ยัดเยียดโรคอะไรให้พ่อล่ะ?
What good does it do to allow someone with no talent for it to treat people with life-threatening ailments?ให้คนที่ไม่มีความสามารถ... ...มารักษาคนป่วยทำไม
It'll cut down on the number of people with life-threatening ailments.จะได้ช่วยลดจำนวน คนป่วยลงไงล่ะ
I've got this ... ailment.ผมเป็น... โรคทรมานอย่างนึง
I'm, uh, going to need a family medical history from you, any ailments or conditions that are hereditary.ฉันต้องการประวัติทางการแพทย์ของครอบครัวนาย โรคหรืออาการเจ็บป่วยทุกอย่างที่เป็นกรรมพันธุ์
Perhaps you were suffering from some other ailment.บางทีเจ้าอาจจะเจ็บไข้จากโรคอื่นหรือเปล่า
Because of last week's grisly train derailment, the dulcimer club is on hiatus until further notice.และเพราะการหยุดบริการรถไฟกระหันทัน ชมรมตีขิมจึงไม่สามารถเดินทางมาแสดงได้
Are you not even aware of your ruler's ailments?เจ้าไม่เข้าใจกฎบ้างเหรอ
Local teacher Thomas Woodward is still being treated by Air Force medical personnel after last night's train derailment.ครูท้องถิ่น โทมัส วู้ดวาร์ด ยังคงได้รับการรักษา โดยบุคลากรทางการแพทย์ ของกองทัพอากาศ หลังจากที่รถไฟตกราง เมื่อคืนที่ผ่านมา
NEWSCASTER:... derailment, the largest such accident in Ohio's history....การตกราง เป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ โอไฮโอ
Which flowers cure which ailments... Do you even know what flower that is?ไม่เหมือน เสินหนัง เจ้ารู้จักสมุนไพรดี

ailment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 病] ailment; sickness; illness; disease; fall ill; sick; defect
宿疾[sù jí, ㄙㄨˋ ㄐㄧˊ, 宿疾] chronic ailment
脱线[tuō xiàn, ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄢˋ, 脱线 / 脫線] derailment; to jump the track (of train); to derail
疾病[jí bìng, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, 疾病] disease; sickness; ailment
病痛[bìng tòng, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨㄥˋ, 病痛] slight illness; indisposition; ailment
恶疾[è jí, ㄜˋ ㄐㄧˊ, 恶疾 / 惡疾] unpleasant ailment; foul disease

ailment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一病息災[いちびょうそくさい, ichibyousokusai] (exp) one who experiences a chronic ailment takes better care of his health and lives longer
企業整備[きぎょうせいび, kigyouseibi] (n) curtailment of business operations
切り詰め[きりつめ, kiritsume] (n) retrenchment; curtailment
削減[さくげん, sakugen] (n,vs) cut; reduction; curtailment; (P)
歯止め[はどめ, hadome] (n,vs) (1) brake; skid; pawl; (2) restraint; curtailment; self-imposed limit; check; (P)
疾患[しっかん, shikkan] (n,adj-no) disease; ailment; (P)
競合脱線[きょうごうだっせん, kyougoudassen] (n) train derailment due to a concurrence of causes
経費節約[けいひせつやく, keihisetsuyaku] (n,adj-no) curtailment of expenditure; financial retrenchment
縮小[しゅくしょう, shukushou] (n,vs,adj-no) reduction; curtailment; (P)
脱線[だっせん, dassen] (n,vs) (1) derailment; (2) digression; deviation; (P)
自由刑[じゆうけい, jiyuukei] (n) punishment by imprisonment or curtailment of liberties

ailment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พยาธิ[n.] (phayāthi) EN: sickness ; disease ; ailment ; malady ; patho- (pref.) FR:
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
โรคาพยาธิ[n.] (rōkhāphayāt) EN: illness ; ailment ; sickness ; malady ; disease ; malady FR: maladie [f]
โรคภัยไข้เจ็บ[n. exp.] (rōk phai kh) EN: illness ; sickness ; disease ; ailment ; unhealthiness FR: maladie [f] ; affection [f]
นิรามัย[adv.] (nirāmai) EN: without ailments ; healthy FR:
นิราพาธ[adv.] (nirāphāt) EN: without ailments ; healthy FR:

ailment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atemwegserkrankung {f} [med.]respiratory ailment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ailment
Back to top