ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

animosity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *animosity*, -animosity-

animosity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
animosity (n.) ความเกลียดชัง Syn. hostility, dislike, enmity
English-Thai: HOPE Dictionary
animosity(แอนนิมอส' ซิที) n. ความจง-เกลียดจงชัง, ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด
English-Thai: Nontri Dictionary
animosity(n) ความเป็นอริ,ความเกลียด,ความเป็นปรปักษ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We need to shift his animosity from his father to his godfather.เราต้องการที่จะเปลี่ยนความเป็นปรปักษ์ของเขาจากพ่อของเขาที่พ่อทูนหัวของเขา
In his letters, did he ever display any animosity toward this country?ในจดหมายเขาเคยแสดงความเกลียดชัง ต่อประเทศบ้างรึเปล่าครับ?
Sally agreed, but again, insisted that Joe not tell Vera that she was looking for her because of all the animosity back home.แซลลี่ตกลง แต่ก็ยืนกรานว่า ไม่ให้โจบอกวีร่าว่า เธอกำลังตามหาพี่สาวอยู่ เพราะว่าเธอเกลียดคนที่บ้านมาก
And just to show there's no animosity between us,น่าร็อคอ่า และเพื่อแสดงว่า ระหว่างเราไม่มีอะไรขุ่นเคืองกันแล้ว
I didn't have any personal animosity towards herผมไม่มีเหตุผลส่วนตัวใดๆกับเธอ
Along with any animosity you and I may have shown each other.คล้ายกับความเกลยดชัง คุณกับฉันอาจจะมองกันและกันออก
Don't step to me. I gotta give you guys props for the passion. Maybe hold back on the animosityฉันจะให้เธอ ระงับสติกันก่อน
Daniel, must we continue with this endless display of animosity?เดเนียล เราต่อกันเรื่อง ความไม่ลงรอยกันของเราได้มั๊ย?

animosity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chóu, ㄔㄡˊ, 仇] hatred; animosity; enmity; a rival; an enemy; feud
嫌隙[xián xì, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 嫌隙] hostility; animosity; suspicion

animosity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪感[あっかん;あくかん, akkan ; akukan] (n,adj-no) (See 悪感情) ill feeling; ill will; antipathy; animosity
反感[はんかん, hankan] (n) antipathy; revolt; animosity; (P)
悪感情[あくかんじょう;あっかんじょう, akukanjou ; akkanjou] (n) ill feeling; ill will; animosity; bad impression
敵意[てきい, tekii] (n) hostility; animosity; (P)

animosity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเกลียดชัง[n.] (khwām klīet) EN: hate ; animosity FR: haine [f] ; animosité [f]
ความไม่เป็นมิตร[n. exp.] (khwām mai p) EN: hostility ; animosity ; resentment FR: hostilité [f]
โทสะ ; โทโส[n.] (thōsa ; thō) EN: anger ; bad temper ; wrath ; rage ; fury ; hate ; animosity ; hatred ; ill will FR: colère [f] ; mauvaise humeur [f] ; courroux [m] ; fureur [f]
โทโส ; โทสะ[n.] (thōsō ; thō) EN: anger ; bad temper ; wrath ; rage ; fury ; hate ; animosity ; hatred ; ill will FR: colère [f] ; mauvaise humeur [f] ; courroux [m] ; fureur [f]

animosity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feindlichkeit {f}animosity; hostility

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า animosity
Back to top