ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maltreatment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maltreatment*, -maltreatment-

maltreatment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maltreatment (n.) การทารุณ See also: การกระทำผิด, การประทุษร้าย, การปฏิบัติไม่ดี Syn. injustice, injury, abuse, violation
English-Thai: Nontri Dictionary
maltreatment(n) การทารุณ,การปฏิบัติไม่ดี,การกระทำผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
maltreatmentทุรกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

maltreatment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆来顺受[nì lái shùn shòu, ㄋㄧˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˋ, 逆来顺受 / 逆來順受] to resign oneself to adversity (成语 saw); to grin and bear it; to submit meekly to insults, maltreatment, humiliation etc

maltreatment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
酷遇[こくぐう, kokuguu] (n,vs) maltreatment
呵責[かしゃく, kashaku] (n) blame; accusation; torture; maltreatment; pangs (of conscience)
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n,vs,adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P)
被虐[ひぎゃく, higyaku] (n) suffering (as a result of maltreatment)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maltreatment
Back to top