ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maltreat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maltreat*, -maltreat-

maltreat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maltreat (vt.) กระทำทารุณ See also: ประทุษร้าย, ปฏิบัติต่อ (บางคนหรือบางสิ่ง) อย่างโหดร้าย
maltreatment (n.) การทารุณ See also: การกระทำผิด, การประทุษร้าย, การปฏิบัติไม่ดี Syn. injustice, injury, abuse, violation
English-Thai: HOPE Dictionary
maltreat(แมล'ทรีท') vt. กระทำการทารุณ,ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี,กระทำผิด., See also: maltreater n. maltreatment n., Syn. mistreat
English-Thai: Nontri Dictionary
maltreat(vt) ทารุณ,ปฏิบัติไม่ดี,กระทำผิด
maltreatment(n) การทารุณ,การปฏิบัติไม่ดี,การกระทำผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
maltreatmentทุรกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

maltreat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǔ, ㄩˇ, 瘐] maltreat (as prisoners)
逆来顺受[nì lái shùn shòu, ㄋㄧˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˋ, 逆来顺受 / 逆來順受] to resign oneself to adversity (成语 saw); to grin and bear it; to submit meekly to insults, maltreatment, humiliation etc

maltreat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
呵責[かしゃく, kashaku] (n) blame; accusation; torture; maltreatment; pangs (of conscience)
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n,vs,adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P)
被虐[ひぎゃく, higyaku] (n) suffering (as a result of maltreatment)
酷遇[こくぐう, kokuguu] (n,vs) maltreatment

maltreat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทารุณ[v.] (thārun) EN: ill-treat ; maltreat ; abuse FR: maltraiter
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[v. exp.] (thøramān-th) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maltreat
Back to top