ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rosy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rosy*, -rosy-

rosy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rosy (adj.) มีสีชมพู See also: มีสีกุหลาบ, มีสีแดงอมชมพู Syn. reddish-pink, pink
rosy (adj.) มีผิวสีชมพูผ่องใส See also: มีผิวชมพูดูสุขภาพดี Syn. blooming, healthy-looking, radiant
rosy (adj.) มีความหวัง See also: ร่าเริงเบิกบาน, มองโลกในแง่ดี Syn. bright, hopeful, optimistic, promising
English-Thai: HOPE Dictionary
rosy(โร'ซี) adj. ชมพู,แดงอมชมพู,สีกุหลาบ,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ดีงาม,มองโลกในแง่ดี,ทำด้วยกุหลาบ,ประดับด้วยกุหลาบ, See also: rosiness n., Syn. fresh,rubicund,promising
English-Thai: Nontri Dictionary
rosy(adj) ประดับด้วยกุหลาบ,เป็นสีดอกกุหลาบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Hansen´s disease (n.) leprosy Ops. เรื้อน
ขี้ทูด (n.) leprosy See also: Hansen´s disease Syn. ขี้ทูดกุดถัง, โรคเรื้อน
ขี้ทูดกุดถัง (n.) leprosy See also: Hansen´s disease Syn. โรคเรื้อน
ขี้เรื้อน (n.) leprosy See also: Hansen´s disease Syn. โรคเรื้อน, เรื้อน
หูหนาตาเล่อ (n.) leprosy Syn. โรคเรื้อน
เรื้อน (n.) leprosy Syn. ขี้เรื้อน, โรคเรื้อน
โรคเรื้อน (n.) leprosy Syn. Hansen´s disease Ops. เรื้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That things aren't as rosy as they appear to be under the surface?นั่นคือสิ่งที่ไม่คือสีดอกกุหลาบ ขณะที่มันดูเหมือนจะคือภายใต้ พื้นผิว?
I love Beauxbatows' rosy cheeks.ฉันรักแก้มแดง ๆ ของบรองซ์บาตอง
I want to have rosy cheeks, be healthy and activeอยากมีสุขภาพดี แก้มมีเลือดฝาด
It speaks of Rosy flesh and seeded wombIt speaks of Rosy fleshand seeded womb(เลือดเนื้อหญิงสีกุหลาบในอุทร)
"An orb with Rosy flesh and seeded womb"."ลูกกลมที่มีเลือดเนื้อ ของหญิงสีกุหลาบ"
You've got this rosy film over your eyes, like a kid.คุณไม่รู้ในเรื่องนั้น
Of course, and... big rosy cheeks.ได้สิ แล้วก็แก้มสีชมพูพวงใหญ่ๆ
And you're following me to ask how I break the rules and maintain my rosy demeanor.และเธอตามฉันมาเพื่อจะถามว่า ฉันแหกกฏเกณฑ์ต่างๆ และยังคง ทำตัวเบิกบานได้อย่างไรรึ
You think life's all rosy because I'm nice to you?คุณคิดว่าเพราะตอนนี้ฉันกำลังหยุดพัก ก็เลยไม่มีอะไรให้ต้องกลัวแล้วใช่ไหม
Things were not looking rosy for good ol' Oliver.มันดูไม่ค่อยดีนั่นสำหรับจาก โอลิเวอร์
My rosy complexion?ชุดสีฉูดฉาดของข้าเหรอ
Well, it seems you've taken to power quite well, gives your cheeks a nice rosy color.ดี ดูเหมือนเจ่้าเข้ามามีอำนาจได้ดีทีเดียว ทำให้แก้มเจ้าแดง ดูดีราวกับกุหลาบเชียว

rosy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[má, ㄇㄚˊ, 痲] leprosy; numb
麻风[má fēng, ㄇㄚˊ ㄈㄥ, 麻风 / 麻風] leprosy; Hansen's disease
麻风病[mā fēng bìng, ㄇㄚ ㄈㄥ ㄅㄧㄥˋ, 麻风病 / 麻風病] leprosy; Hansen's disease
透红[tòu hóng, ㄊㄡˋ ㄏㄨㄥˊ, 透红 / 透紅] rosy

rosy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンセン氏病[ハンセンしびょう, hansen shibyou] (n) (obsc) Hansen's disease; leprosy
ハンセン病[ハンセンびょう, hansen byou] (n) (sens) Hansen's disease; leprosy; (P)
レプラ[, repura] (n) leprosy (lat
丸山ワクチン[まるやまワクチン, maruyama wakuchin] (n) Maruyama vaccine (said to be effective against leprosy, cancer and cutaneous tuberculosis)
前程万里[ぜんていばんり, zenteibanri] (n) a bright (rosy) future awaiting one; having the world before one
天刑病[てんけいびょう, tenkeibyou] (n) (obsc) (sens) Hansen's disease; leprosy
[らい;かったい;かたい, rai ; kattai ; katai] (n) (uk) (sens) Hansen's disease; leprosy; leper
癩病;らい病[らいびょう, raibyou] (n) (sens) (See ハンセン病) Hansen's disease; leprosy
癩菌(oK)[らいきん, raikin] (n) Mycobacterium leprae; the bacteria that causes Hansen's disease (leprosy)
白癩[びゃくらい, byakurai] (n) (arch) (See 黒癩) white leprosy
紅顔可憐[こうがんかれん, kougankaren] (n,adj-na) youthful and endearing; rosy-cheeked and sweet
進行麻痺[しんこうまひ, shinkoumahi] (n) progressive paralysis (due to neurosyphilis); general paresis
黒癩[こくらい, kokurai] (n) (arch) (See 白癩・びゃくらい) black leprosy
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サン[さん, san] Sun (Microsystems)
サンマイクロシステムズ[さんまいくろしすてむず, sanmaikuroshisutemuzu] Sun Microsystems

rosy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชมพูพันธ์ทิพย์ [n. exp.] (chomphū pha) EN: Pink tecoma ; Pink trumpet tree ; Rosy trumpet-tree FR:
ดีดลูกคิดรางแก้ว[v. exp.] (dīt lūkkhit) EN: make a rosy calculation FR:
เห็ดแดงกุหลาบ[n. exp.] (het daēng k) EN: Rosy russula FR: Rosy russula
นกเด้าดินอกสีชมพู[n. exp.] (nok daodin ) EN: Rosy Pipit FR: Pipit rosé [m] ; Pipit à gorge rosée [m]
นกกิ้งโครงสีกุหลาบ[n. exp.] (nok kingkhr) EN: Rosy Starling ; Rose-coloured Starling FR: Étourneau roselin [m] ; Martin roselin [m] ; Martin rose [m] ; Merle rose [m]
นกพญาไฟสีกุหลาบ[n. exp.] (nok phayāfa) EN: Rosy Minivet FR: Minivet rosé [m] ; Minivet migrateur [m]
ราศีดีมาก[X] (rāsī dī māk) EN: have a rosy complexion ; have a good colour FR:
หูหนาตาเล่อ[n.] (hūnātāloē) EN: leprosy FR:
หูหนาตาโต[n.] (hūnātātō) EN: leprosy FR:
ขี้เรื้อน[n.] (khīreūoen) EN: leprosy FR: lèpre [f]
ขี้ทูด[n.] (khīthūt) EN: leprosy ; Hansen's disease FR: lèpre [f]
กุฏฐัง[n.] (kutthang) EN: leprosy FR: lèpre [f]
มะระจีน [n. exp.] (mara Jīn) EN: Chinese bitter gourd ; balsam Pear ; bitter cucumber ; leprosy gourd ; bitter gourd FR:
เมทริกซ์สมมาตรศูนย์กลาง[n. exp.] (methrik som) EN: centrosymmetric matrix FR:
เรื้อน[n.] (reūoen) EN: leprosy FR: lèpre [f]
โรคเรื้อน[n. exp.] (rōk reūoen) EN: leprosy FR: lèpre [f]

rosy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mattenschneegimpel {m} [ornith.]Brandt's Rosy Finch
langatmig; langweilig; eintönig {adj} | langatmiger; langweiliger; eintöniger | am langatmigsten; am langweiligsten; am eintönigstenprosy | prosier | prosiest
rosig {adj} | rosiger | am rosigstenrosy | rosier | rosiest
Rosenspint {m} [ornith.]Rosy Bee Eater
Rosenmennigvogel {m} [ornith.]Rosy Minivet
Rosenbauch-Schneegimpel {m} [ornith.]Rosy Finch
Perlastrild {m} [ornith.]Rosy Twin-spot
Prachtbarbe {f} (Barbus conchonius) [zool.]rosy barb
Rubinkehlpieper {m} [ornith.]Rosy-breasted Longclaw

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rosy
Back to top