ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

good

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *good*, -good-

good ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
good (adj.) ดี Ops. bad
good (adj.) เหมาะสม See also: ถูกต้อง Syn. desirable, suitable
good (adj.) เก่ง See also: ฉลาด, มีความสามารถ Syn. competent
good (adj.) ซึ่งเชี่ยวชาญ See also: ซึ่งชำนาญ Syn. qualified
good (adj.) มีน้ำใจ See also: ใจดี Syn. considerate, generous
good (adj.) มีเกียรติ Syn. honourable
good (adj.) น่าพอใจ See also: น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, มีชื่อเสียง Syn. satisfying, trustworthy Ops. dissatisfying
good (adj.) มาก See also: เต็มที่
good (adv.) แท้จริง See also: ไม่ปลอม
good (n.) ความดีงาม See also: ความดี, ผลประโยชน์, คุณธรรม Syn. goodness, righteousness Ops. evil, wrong
good afternoon (n.) คำทักทาย / คำบอกลาที่ใช้หลังเวลาเที่ยง See also: สวัสดีตอนบ่าย
good and something (idm.) อย่างมาก (something คือคำคุณศัพท์ที่เปลี่ยนการใช้ไปตามปริบท เช่น ready, tired)
Good Book (n.) พระคัมภีร์ไบเบิล
good bumps (n.) อาการขนลุก
good bye (int.) ลาก่อน Syn. farewell
Good call! (sl.) ตัดสินได้เยี่ยม See also: ตัดสินใจได้ดี
good citizen (n.) ผู้รักชาติ Syn. statesman, nationalist
good day (n.) คำทักทาย / คำบอกลาในระหว่างวัน Syn. good morning, hello
Good deal! (sl.) ดีเชียว See also: ดีจัง, ยอดเลย
good enough for (idm.) ดีพอสำหรับ See also: เพียงพอสำหรับ
good evening (n.) คำทักทาย / คำบอกลาตอนเย็น
good fortunate (n.) โชคดี Syn. success
Good Friday (n.) วันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์ระลึกถึงวันที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน
good humor (n.) อารมณ์ขัน See also: อารมณ์ร่าเริง
good Joe (sl.) เพื่อนที่ดี
good looking (adj.) ซึ่งมีหน้าตาดี See also: ซึ่งมีหน้าตาสวย, หล่อ Syn. attractive, handsome
good looks (n.) หน้าสวย See also: หน้าหล่อ, ความสวยงาม Syn. attractive, handsome
good luck (n.) โชคดี See also: ดวงดี, โชคลาภ, โอกาสดี
good luck charm (n.) เครื่องรางของขลัง See also: เครื่องราง
good morning (n.) อรุณสวัสดิ์ See also: คำทักทาย / คำบอกลาตอนเช้า
good nature (n.) ความอดทน Syn. tolerance
good night (n.) ราตรีสวัสดิ์ See also: คำบอกลาตอนกลางคืน
good old days (n.) อดีต See also: เวลาที่ผ่านไปแล้ว Syn. antiquity, long ago, former times Ops. the present, future, tomorrow
good reason (n.) เหตุผลที่ดี See also: เหตุผลที่เหมาะ
good repute (n.) ชื่อเสียงดี See also: ชื่อเสียง Syn. repute, reputation
Good Samaritan (n.) คนชอบช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก Syn. donor
good sense (n.) จิตสำนึก Syn. common sense
good start (n.) การไปส่ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: การให้กำลังใจ Syn. going-away party, farewell address, auspicious beginning
good time (n.) ช่วงเวลาสั้นๆ แห่งความสนุกสนาน Syn. binge, bash Ops. bad time
good turn (n.) การช่วยเหลือผู้อื่น See also: การกระทำที่เป็นมิตร, การทำดีต่อผู้อื่น Syn. kindness, indulgence, favor
English-Thai: HOPE Dictionary
good(กูด) adj. ดี,กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คุณค่า,ผลประโยชน์,ความดีเลิศ,ความกรุณา, See also: goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย,ดี -adv. ดี. -S...
good afternoonสวัสดีตอนบ่าย
good bookพระคัมภีร์ไปเบิล
good eggคนที่น่าคบ,คนที่น่าไว้วางใจ
good fellowเพื่อนที่ดี,บุคคลที่น่าคบ,บุคคลที่มีใจกรุณา
good fridayวันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์เป็นวันระลึกถึงการที่พระเยซูถูกตรึงบนกางเขนตาย
good officesการบริการของผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทอิทธิพล
good samaritanผู้ช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยาก
good willไมตรีจิต,ความนิยม
good-by(กูด'ไบ) n. interj. สวัสดี! ลาก่อน! n. การลาจาก -pl. -good-bys
good-lookingadj. มีหน้าตาดี,สวยงาม,หล่อ, Syn. handsome,attractive
good-naturedมีอารมณ์ดี,มีอารมณ์เบิกบาน, Syn. amiable,affiable ###A. ill-tempered
good-o(กูด'โอ) interj. ดี -adv. ดีแล้ว,ใช่,ตกลง
good-oh(กูด'โอ) interj. ดี -adv. ดีแล้ว,ใช่,ตกลง
good-sized(กูด'ไซซดฺ) adj. มาก,ใหญ่,โต
goodby(กูด'ไบ) n. interj. สวัสดี! ลาก่อน! n. การลาจาก -pl. -good-bys
goodfleshขนลุก, Syn. goose pimples,goose bumps
goodly(กูด'ลี) adj. ดี,มีคุณภาพดี,มีหน้าตาดี,มาก,ใหญ่., See also: goodliness n., Syn. comely
goodmann. หัวหน้าครอบครัว,สามี,คำเรียกให้เกียรติแก่ผู้ชาย -pl. goodmen
goodnessn. ความดี,คุณงามความดี,ส่วนที่ดีที่สุด,พระเจ้า. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
goods(กูดซฺ) n. สินค้า
goodwife(กูด'ไวฟ) n. แม่บ้าน,คำเรียกให้เกียรติแก่ผู้หญิง
goodwillไมตรีจิต,ความนิยม
goody(กูด'ดี) n. สิ่งที่ดี,สิ่งที่ดึงดูดใจ,ขนมหวาน,กุลสตรี, See also: goodies n. สิ่งที่ทำให้เกิดความปีติยินดี.
English-Thai: Nontri Dictionary
good(adj) ดี,ถูก,เก่ง,ใจดี,เป็นประโยชน์,ใช้ได้,เหมาะสม
GOOD-good-bye(int) ลาก่อน,สวัสดี,อำลา
GOOD-good-looking(adj) งาม,สวย,สวยงาม,ดูดี,หน้าตาดี,หล่อ
GOOD-good-natured(adj) มีอัธยาศัยดี,ใจดี,มีเมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,อารมณ์ดี
GOOD-good-tempered(adj) มีอารมณ์ดี,เบิกบาน,แจ่มใส,ร่าเริง
goodly(adj) สวย,ดี,งาม,หล่อ,หน้าตาดี
goodman(n) คนดูแลบ้าน
goodness(n) ความดี,ความกรุณาปรานี,ความปรารถนาดี,คุณงามความดี
goods(n) สินค้า,ข้าวของเครื่องใช้,ทรัพย์สิน
goodwife(n) หญิงดูแลบ้าน,แม่บ้าน
goodwill(n) ไมตรีจิต,น้ำใจ,ความปรารถดี,ความนิยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
goodสิ่งดี, ดี [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
good officesการช่วยเป็นสื่อกลาง (ในการไกล่เกลี่ย) [ดู mediation ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
good senseสัมมาสำนึก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
goodsของ, สินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
goodwillค่าความนิยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goodดี [การแพทย์]
good officesการช่วยเป็นสื่อกลางให้มีการเจรจากัน [การทูต]
Goodness-of-fit testsแบบทดสอบภาวะสารูปสนิทดี [TU Subject Heading]
Goodsสินค้า [การบัญชี]
Goodwillค่าความนิยม [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vibes (sl.) ความรู้สึก (มักใช้กับ good หรือ bad)
ขายดี (v.) have (find) a good sale See also: find a good market Syn. ขายคล่อง
จตุรพิธพร (n.) the Four Blessing; 1. Age (long life); 2. Skin (tender complexion); 3. Happiness (mental happiness); 4. Health ( good health)
ต้นร้ายปลายดี (n.) be bad at the beginning and good at the end See also: project or career which started disastrously but whose end is auspicious Ops. ต้นดีปลายร้าย
ทรงคุณภาพ (v.) be of good quality See also: be of high quality Syn. มีคุณภาพ
ทำชื่อ (v.) make good reputation See also: gain good reputation
ทำดี (v.) make good thing See also: do good, do well Syn. ปฏิบัติดี, ปฏิบัติชอบ, ประพฤติดี, ประพฤติชอบ Ops. ทำชั่ว, ทำเลว
น้ำลายสอ (v.) be fond of good food See also: be very greedy Syn. น้ำลายหก, น้ำลายไหล
น้ำลายหก (v.) be fond of good food See also: have great appetite for Syn. น้ำลายไหล, น้ำลายสอ
นำโชค (v.) give good luck See also: give good fortune
นำโชค (v.) give good luck See also: give good fortune
ปฏิบัติชอบ (v.) make good thing See also: do good, do well Syn. ปฏิบัติดี, ประพฤติดี, ประพฤติชอบ Ops. ทำชั่ว, ทำเลว
ปฏิบัติดี (v.) make good thing See also: do good, do well Syn. ปฏิบัติชอบ, ประพฤติดี, ประพฤติชอบ Ops. ทำชั่ว, ทำเลว
ประพฤติดี (v.) make good thing See also: do good, do well Syn. ปฏิบัติดี, ปฏิบัติชอบ, ประพฤติชอบ Ops. ทำชั่ว, ทำเลว
ผลบุญ (n.) good deeds See also: consequence of merit/virtue Ops. ผลกรรม
ผลานิสงส์ (n.) reward of good deeds or merit See also: outflow of good result Syn. ผลบุญ
ฝันดี (v.) have a good dream Ops. ฝันร้าย
ฝันดี (n.) good dream Ops. ฝันร้าย
พ่อคุณ (n.) my good man Ops. แม่คุณ
พอฟัดพอเหวี่ยง (adv.) as good as Syn. พอฟัด, พอวัดพอเหวี่ยง, สูสี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Is this man a good enough friend?ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีพอไหม
It is a good job to start withมันเป็นงานที่ดีที่เหมาะจะเริ่มต้น
That's a good ideaนั่นเป็นความคิดที่ดี
I'm sure we'll have a good timeฉันแน่ใจว่าพวกเราจะสนุกด้วยกันแน่
Take two pills and have a good restทานยาสองเม็ดแล้วพักผ่อนซะ
Have a good dayขอให้สนุกนะ
Have a good timeขอให้มีความสุข ขอให้สนุกนะ
You look good in anythingเธฮใส่อะไรก็ดูดีหมด
Did you and John have a good time?คุณและจอห์นสนุกสนานดีไหม
There's good news and bad newsมีข่าวดีและข่าวร้าย
I guess that's good enoughฉันคิดว่านั่นมันดีพอแล้ว
It was so good to read your letterดีมากเหลือเกินที่ได้อ่านจดหมายของคุณ
Hope you have a good timeหวังว่าคุณจะสนุกนะ
Maybe I'm not good enoughบางทีฉันอาจไม่ดีพอ
She took good care of meเธอดูแลผมเป็นอย่างดี
Well, I must say you have such good taste in…เอ่อ ฉันคงต้องบอกว่าคุณช่างมีรสนิยมดีในเรื่อง...
It's really good of youคุณช่างดีจริงๆ
That's a pretty good backgroundนั่นเป็นภูมิหลังที่ดีมากทีเดียว
I don't think this is a good ideaฉันไม่คิดว่านี่เป็นความคิดที่ดี
Do you think now's a good time?คุณคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะแล้วหรือ
They have very good memories about Franceพวกเขามีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับฝรั่งเศส
I just feel really good about rainy daysฉันก็แค่รู้สึกดีจริงๆเกี่ยวกันวันที่ฝนตก
Am I good at saving money?ฉันเก็บเงินเก่งหรือไม่งั้นหรือ?
I don't think that I'm a good personฉันไม่คิดว่าฉันเป็นคนดีคนหนึ่ง
I don't think that I'm good at saving moneyฉันไม่คิดว่าฉันเก็บเงินเก่ง
But I think I'm good at making moneyแต่ฉันคิดว่าฉันเก่งในการหาเงิน
Right now I'm not very good at itตอนนี้ฉันไม่เก่งมันมากนักแล้วแหล่ะ
I think I am quite good at saving moneyฉันคิดว่าฉันค่อนข้างเก่งในด้านการเก็บเงิน
I think TV can be good and badฉันคิดว่าโทรทัศน์เป็นได้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี
They're not good for your bodyพวกมันไม่ดีต่อร่างกายของคุณ
It's good to meet you againดีที่ได้พบคุณอีกครั้ง
It's good to talk to you againดีที่ได้พูดกับคุณอีกครั้ง
It's good to hear from you againดีที่ได้ข่าวจากคุณอีก
It's good to see all of you againดีที่ได้พบคุณทุกคนอีกครั้ง
It's good to see you after such a long timeดีที่ได้พบคุณอีกหลังจากไม่ได้เจอกันนานมาแล้ว
Did you have a good time last night?เมื่อคืนนี้คุณสนุกไหม?
There's a good program on Channel 3มีรายการที่ดีรายการหนึ่งทางช่อง 3
There's a good art gallery on Eight Streetมีหอศิลป์ที่ดีแห่งหนึ่งที่ถนนแปด
He might not be very good companyเขาอาจไม่ใช่เพื่อนร่วมทางที่ดีมาก
It's good to have companyดีที่มีเพื่อนร่วมทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Вut you gotta admit it's good and сlean funแต่คุณต้องยอมรับว่ามันก็สนุก ดีและสะอาด
Now, sсrub good and hard It сan't be deniedตอนนี้สครับที่ดีและมันยากที่ ไม่สามารถปฏิเสธ
Well, it's good for the soul Аnd it's good for the hide to go...ก็ก็เป็นสิ่งที่ก็ให้กับดวง วิญญาณ และมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการ ซ่อนที่จะไป
And because you've been so good to poor old Granny,และเนื่องจากคุณได้รับ ดังนั้นที่ดีที่จะยากจนเก่ายาย
Perhaps you're right. Not such a good morning after all.บางทีคุณอาจถูก มันอาจเป็นฟ้าหลังฝน
You don't appreciate what a good time you were having.นายไม่ได้อยู่ดู สิ่งที่ดีที่สุดที่นายมี
I just had a nice cold shower. When you have the plumbing fixed it'll be in good shape.ผมได้อาบน้ำอุณหภูมิกำลังดี เพราะคุณมีระบบประปาที่ดี
A good barbershop.มันเป็นร้านตัดผมที่เยี่ยม
In this world, the good earth is rich and can provide for everyone.ในโลกนี้ ผืนแผ่นดิน ทุกคนมีสิทธิที่จะได้ยืน
You say good night too.คุณบอกว่าคืนที่ดีด้วย
Now, remember, Pinocchio, be a good boy.ตอนนี้จำ ปิโนคีโอ, เป็นเด็กดี
But remember, a boy who won't be good might just as well be made of wood.เด็กชายคนหนึ่งที่จะไม่ดี อาจจะเพียงแค่รวมทั้งจะทำจาก ไม้

good ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功勋[gōng xūn, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄣ, 功勋 / 功勛] achievement; meritorious deed; contributions (for the good of society)
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 醇] alcohol; wine with high alcohol content; rich; pure; good wine; sterols
报喜[bào xǐ, ㄅㄠˋ ㄒㄧˇ, 报喜 / 報喜] announce good news; report success
良港[liáng gǎng, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄤˇ, 良港] good harbor
[shàn, ㄕㄢˋ, 擅] without authority; to usurp; to arrogate to oneself; to monopolize; expert in; to be good at
不下于[bù xià yú, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ ㄩˊ, 不下于] as many as; no less than; not inferior to; as good as; on a par with
不善[bù shàn, ㄅㄨˋ ㄕㄢˋ, 不善] bad; ill; not good at; not to be pooh-poohed; quite impressive
要好[yào hǎo, ㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, 要好] be on good terms; be close friends
喜鹊[xǐ què, ㄒㄧˇ ㄑㄩㄝˋ, 喜鹊 / 喜鵲] black-billed magpie (Pica pica), legendary bringer of good luck
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 无量寿 / 無量壽] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom
刚巧[gāng qiǎo, ㄍㄤ ㄑㄧㄠˇ, 刚巧 / 剛巧] by chance; by coincidence; by good luck
仓储[cāng chǔ, ㄘㄤ ㄔㄨˇ, 仓储 / 倉儲] storage (of grains, good etc) in a specialized warehouse
好望角[Hǎo wàng Jiǎo, ㄏㄠˇ ㄨㄤˋ ㄐㄧㄠˇ, 好望角] Cape of Good Hope
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, 好事] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead
义卖[yì mài, ㄧˋ ㄇㄞˋ, 义卖 / 義賣] jumble sale (for good cause); charity bazaar
爱护[ài hù, ㄞˋ ㄏㄨˋ, 爱护 / 愛護] cherish; treasure; take good care of
益民[yì mín, ㄧˋ ㄇㄧㄣˊ, 益民] good citizens; the right side in a civil war
小康[xiǎo kāng, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄤ, 小康] comparatively good living standard; a period of peace and prosperity
对头[duì tóu, ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡˊ, 对头 / 對頭] correct; normal; to be on good terms with; on the right track; right
孝道[xiào dao, ㄒㄧㄠˋ ㄉㄠ˙, 孝道] filial piety (Confucian virtue); to be a good son or daughter
地脉[dì mài, ㄉㄧˋ ㄇㄞˋ, 地脉 / 地脈] lay of the land (fengshui describing good or bad locations); ley lines
行善[xíng shàn, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄢˋ, 行善] do good works
好事不出门,恶事传千里[hǎo shì bù chū mén, ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄇㄣˊ, e4 shi4 chuan2 qian1 li3, 好事不出门,恶事传千里 / 好事不出門,惡事傳千里] Good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles (成语 saw). A good deed goes unnoticed, but candal spreads fast.; The evil men do lives after them, the good is oft interred with their bones.
[xǐ, ㄒㄧˇ, 囍] double happiness (similar to 喜喜); symbol of good luck, esp. marriage
二元论[èr yuán lùn, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 二元论 / 二元論] dualism, belief that the universe is made of two different substance (e.g. mind and matter or good and evil)
善辩[shàn biàn, ㄕㄢˋ ㄅㄧㄢˋ, 善辩 / 善辯] eloquent; good at arguing
井然有序[jǐng rán yǒu xù, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ, 井然有序] everything clear and in good order (成语 saw); neat and tidy
[zhěng, ㄓㄥˇ, 整] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time
拿手[ná shǒu, ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ, 拿手] expert in; good at
美誉[měi yù, ㄇㄟˇ ㄩˋ, 美誉 / 美譽] fame; good reputation; famous for sth
地利人和[dì lì rén hé, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, 地利人和] favorable geographical and social conditions (成语 saw); good location and the people satisfied
风调雨顺[fēng diào yǔ shùn, ㄈㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄩˇ ㄕㄨㄣˋ, 风调雨顺 / 風調雨順] favorable weather (成语 saw); good weather for crops
洪福齐天[hóng fú qí tiān, ㄏㄨㄥˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ, 洪福齐天 / 洪福齊天] flood of good fortune fills the heavens (成语 saw); a lucky sign
诚信[chéng xìn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣˋ, 诚信 / 誠信] genuine; honest; in good faith; honesty; integrity
再见[zài jiàn, ㄗㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, 再见 / 再見] good bye
吉凶[jí xiōng, ㄐㄧˊ ㄒㄩㄥ, 吉凶] good and bad luck (in astrology)
吻合[wěn hé, ㄨㄣˇ ㄏㄜˊ, 吻合] good fit; be identical
[shàn, ㄕㄢˋ, 善] good (virtuous); benevolent; well-disposed; good at sth; to improve or perfect
善事[shàn shì, ㄕㄢˋ ㄕˋ, 善事] good deeds
善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, e4 you3 e4 bao4 , ruo4 ran2 bu4 bao4 shi2 chen2 wei4 dao4, 善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到 / 善有善報,惡有惡報,若然不報時晨未到] Good has its reward and evil has its recompense. The payback is just a matter of time

good ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あげ間[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near
あと一歩;後一歩[あといっぽ, atoippo] (adv,adj-na) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; not very good
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information)
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response
いい感じ;良い感じ[いいかんじ, iikanji] (n) pleasant feeling; good vibes
いい気持ち;いい気持[いいきもち, iikimochi] (n,adj-no) good feeling
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone
いくない[, ikunai] (exp,adj-i) (incorrect conjugation of 良い) (See 良い・1) not good
いやはや[, iyahaya] (int) (Oh) dear!; (Oh) dear me!; Good gracious
うまい汁を吸う;旨い汁を吸う[うまいしるをすう, umaishiruwosuu] (exp,v5u) to be onto a good thing; to make money without working; to line one's pockets
おは[, oha] (int) (abbr) (See お早う) Good morning!; Hi!
おやまあ;あれまあ[, oyamaa ; aremaa] (exp) Good heavens!; Oh my god!; gee whiz
お世辞にもうまいとは言えない;お世辞にもうまいとはいえない[おせじにもうまいとはいえない, osejinimoumaitohaienai] (exp,adj-i) With the best will in the world, you can't say that it's good
お休み(P);御休み[おやすみ, oyasumi] (n) (1) (pol) holiday; day off; absence; (2) (hon) sleep; rest; (exp) (3) (abbr) (See お休みなさい) Good night; (P)
お休みなさい(P);御休みなさい[おやすみなさい, oyasuminasai] (exp) good night; (P)
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached
お早う(P);御早う[おはよう, ohayou] (int) (uk) (abbr) (from お早く) (See お早うございます,早い) Good morning; (P)
お早うございます[おはようございます, ohayougozaimasu] (int) (uk) (pol) (See お早う) good morning; (P)
お目玉を食らう[おめだまをくらう, omedamawokurau] (exp,v5u) (See 大目玉を食らう) to get a good scolding
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance)
お買い得(P);お買得(P);お買い徳(iK);お買徳(iK)[おかいどく, okaidoku] (n,adj-no) (See 買い得・かいどく) bargain; good buy; budget; (P)
キリ番;切り番[キリばん(キリ番);きりばん(切り番), kiri ban ( kiri ban ); kiriban ( kiri ban )] (n) good turning point number (10000, 12345 etc., often referring to web site visit counts)
グーテンモルゲン[, gu-tenmorugen] (exp) good morning (ger
グッジョブ;グッドジョブ[, gujjobu ; guddojobu] (int) (col) good job
グッドアフターヌーン[, guddoafuta-nu-n] (n) good afternoon
グッドウィル[, guddouiru] (n) good will
グッドナイト[, guddonaito] (exp) good night
グッドモーニング[, guddomo-ningu] (exp) good morning
グッドラック[, guddorakku] (int) Good luck
グッドルックス[, guddorukkusu] (n) good looks
グッモーニン[, gutsumo-nin] (int) (See お早う) G'morning; Good morning
グレシャムの法則[グレシャムのほうそく, gureshamu nohousoku] (n) (See 悪貨は良貨を駆逐する) Gresham's Law ("when there is a legal tender currency, bad money drives good money out of circulation")
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles
こんちゃ[, koncha] (int) (abbr) (See こんにちは) hi!; good day (daytime greeting)
こんにちわ(ik);こにちわ(ik);こにちは(ik)[, konnichiwa (ik); konichiwa (ik); konichiha (ik)] (int) (col) (misspelling of こんにちは) (See 今日は) hello; good day (daytime greeting)
こんばんわ(ik)[, konbanwa (ik)] (int) (misspelling of こんばんは) (See 今晩は) good evening
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper
ご機嫌麗しい;御機嫌麗しい[ごきげんうるわしい, gokigen'uruwashii] (adj-i) in good humor (humour)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
抱き合せで販売[だきあわせではんばい, dakiawasedehanbai] bundle (goods for sale) (vs)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods

good ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจาร[n.] (ājān) EN: behaviour ; conduct ; good behaviour ; manners ; ethics FR: comportement [m] ; bonnes manières [fpl]
อาจาร-[pref.] (ājāra-) EN: behaviour ; conduct ; good behaviour ; manners ; ethics FR: comportement [m] ; bonnes manières [fpl]
อากาศดี[n. exp.] (ākāt dī) EN: fine weather ; good weather ; the weather is nice FR: il fait beau ; il fait bon ; le temps est agréable
อำมฤคโชค[n.] (ammarikhach) EN: good luck ; good fortune FR: bonne fortune [f]
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay pray) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful FR: être bénéfique
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result ; good effect ; profit ; advantage FR: mérite [m] ; valeur [f]
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favour ; favor (Am.) ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize FR: favoriser ; aider
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen FR:
เอาเก่ง[v. exp.] (ao keng) EN: be good at sex FR:
อภิชาต[n.] (aphichāt) EN: good child ; child from a good family FR: enfant de bonne famille [m]
อภิชาต-[pref.] (aphichātta-) EN: good child ; child from a good family FR: enfant de bonne famille [m]
อร่อย[adj.] (arøi) EN: good ; delicious ; palatable ; tasty ; nice FR: bon ; délicieux ; appétissant ; goûteux
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: very good ; very nice ; delicious FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยดีจัง[adj.] (arøi dī jan) EN: very good ; delicious ; yummy FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยจัง[adj.] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[adj.] (arøi māk) EN: delicious ; very good (in taste) FR: très bon ; délicieux ; succulent
อารมณ์ดี[n. exp.] (ārom dī) EN: good mood FR: bonne humeur [f]
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อรุณสวัสดิ์[n. exp.] (arun sawat) EN: good morning FR: bonjour
อัชฌาสัย[X] (atchāsai) EN: friendly disposition ; pleasant nature ; pleasant personality ; good character FR:
บ๊ายบาย[interj.] (bāi bāi) EN: good bye ; bye bye ; bye FR: salut (fam.) ; bye (fam.) ; bye bye (fam.)
บำเพ็ญบุญ[v. exp.] (bamphen bun) EN: make an act of merit ; do good FR:
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; care for ; maintain in good condition ; beautify FR: conserver ; maintenir
บัตรดี[n. exp.] (bat dī) EN: good ballot ; valid ballot FR:
บุญ[n.] (bun) EN: merit ; good deeds ; good karma FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
บุณย์[n.] (bun) EN: merit ; good deeds ; good karma FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
บุญคุณ[n.] (bunkhun) EN: doing favors ; good acts ; favour performed ; service performes FR: bienfait [m] ; faveur [f]
ใช้ได้เป็นอาวัล[X] (chaidāi pen) EN: good as aval FR:
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ช่าง[v.] (chāng = cha) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
ช่าง[adj.] (chāng = cha) EN: good at FR: doué
ชะตาดี[n. exp.] (chatā dī) EN: good luck FR: chance [f]
ชาติวุฒิ[n.] (chāttiwut =) EN: good lineage ; good family ; good blood ; good birth ; good background FR:
เชี่ยว[v.] (chīo) EN: be good at ; be expert at FR: être un expert ; être doué
โชคดี ; โชคดี(นะ)[v. exp.] (chōk dī ; c) EN: Good luck! ; Good fortune ; Bon voyage! FR: Bonne chance ! ; Bon voyage ! ; À votre santé !
ได้ลาภ[v. exp.] (dāi lāp) EN: be fortunate ; be lucky ; have a good luck ; be in luck FR: avoir de la chance ; être chanceux
ได้ผลดี[v. exp.] (dāi phon dī) EN: get good results FR: offrir de bons résultats
ได้ราคา[v. exp.] (dāi rākhā) EN: get a fair/low price ; be of good price ; fetch a good price FR: avoir un bon prix
ได้เรื่องได้ราว[v. exp.] (dāi reūang ) EN: make it ; improve ; make good ; become successful FR:
เด็กดี[n. exp.] (dek dī) EN: good kid ; good boy ; good girl FR: gentil garçon [m] ; gentille fille [f]

good ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschäft {n} | ein Geschäft führen | ein Geschäft leiten | ein gutes Geschäftbusiness | to run a business | to direct a business | a good stroke of business
unheimlich gut; sagenhaft {adj}fucking good
Gesundheit {f} | bei guter Gesundheit | meiner Gesundheit zuliebe; wegen meiner Gesundheit | sich an seiner Gesundheit versündigen | vor Gesundheit strotzenhealth | in good health | for the sake of my health | to abuse one's health | to be in the pink of health
Gutmütigkeit {f} | jds. Gutmütigkeit ausnützengood nature | to presume upon sb.'s good nature
Absicht {f} | in guter Absicht | ohne böse Absicht | in böser Absicht | mit böser Absicht; aus böser Absicht | in böswilliger Absichtintent | with good intent | with no ill intent | in bad faith | with evil intent | with malicious intent
Elternhaus {n} | aus gutem Elternhaus stammenparental home | to come from a good home
Glückssträhne {f} | eine Glückssträhne | eine Glückssträhne habena run of luck | a run (streak) of good luck; a lucky streak | to be on a roll
Manieren {pl} | gute Manieren | schlechte Manieren | mit guten Manierenmanners | good manners | bad manners | well-mannered
Scharte {f} | eine Scharte auswetzen [übtr.]nick | to make good a mistake; to wipe a disgrace
Reputation {f}; guter Rufa good reputation
teamfähig {adj} | teamfähig seinable to work as part of a team; team-oriented | to be a good team player
Agenturwaren {pl}agency goods
Bonbon {n}goody
Massengüter {pl}bulk goods
Sperrgut {n}bulky goods
Investitionsgüter {pl}capital goods; investment goods
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record)
Kühlwaren {pl}chilled goods
Konsumgüter {pl}consumer goods
Verbrauchsgüter {pl}consumer goods; expendable goods
Warenlieferung {f}delivery of goods
Güterabfertigung {f}dispatch of goods
Eilfracht {f}express goods
Geschenkartikel {pl}fancy goods
Güterschuppen {m}freight shed; goods shed
Güterzug {m}freight train; goods train
Goodfellowfischer {m} [ornith.]Goodfellow's Kingfisher
Gutartigkeit {f}good nature
Karfreitag {m}Good Friday
verantwortungsbewusste Regierungsführung {f}good governance
Schmaus {m}good spread [coll.]; feast; feasting
Seelengut {m}good soul
Segenswünsche {pl}good wishes; blessings
Wohlleben {n}good living
gutmütig {adj} | gutmütiger | am gutmütigstengood-natured | better natured | best natured
Güterannahme {f}goods office
Güterbahnhof {m}goods station
Waren {pl} | sofort lieferbare Waren | Waren mit Verlust verkaufen | Waren transportieren | gute Ware fürs Geldgoods | spot goods | to sell goods at a sacrifice | to transport goods | a bang for the buck
Warenkonto {n}goods account
Warenkredit {m}goods credit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า good
Back to top