ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ill-fated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ill-fated*, -ill-fated-

ill-fated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill-fated (adj.) ซึ่งพบจุดจบที่ไม่ดี See also: โชคร้าย, โชคไม่ดี, อับโชค Syn. unfortunate, unlucky Ops. fortunate, lucky
English-Thai: HOPE Dictionary
ill-fated(อิล'เฟทิด) adj. โชคร้าย,โชคไม่ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The erection of a new wing... to Waterhouse's magnificent building... allows us to house a wider selection of specimens... many of which were collected... during my recent, ill-fated expedition to West Africa.การแข็งตัวของปีกใหม่ ... ไปยังอาคารที่สวยงามของวอเตอร์เฮาส์ ... ช่วยให้เราไปที่บ้านเลือกที่กว้างขึ้นของตัวอย่าง ...
He's the son of the late Martin Jordan who was killed in his own ill-fated test flight back in 1993.เขาคือลูกชายของ มาร์ติน จอร์แดนผู้ล่วงลับ ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการทดสอบเครื่องบินเจ็ทในปี 1993
I've failed at since my ill-fated attempt to complete a chin-up in March of 1989?ที่ทำให้ฉันรู้สึกแย่ หลังจากที่ฉันพยายามโหนบาร์ เมื่อเดือนมีนา ปี 1989
"Sir Francis Haddock of Marlinspike Hall, the last captain of the ill-fated Unicorn.อัศวิน Francis Haddock แห่ง Marlinspike \ กัปตันคนสุดท้ายแห่งเรือยูนิครอน์ต้องคำสาป
Betraying ill-fated cause does not stand among them.ทรยศสาเหตุอาภัพ ไม่ยืนในหมู่พวกเขา
And in resulting flames, my child and I to rise from the ashes of ill-fated past.และในเปลวไฟที่เกิด เด็กของฉันและฉันจะเพิ่มขึ้นจาก เถ้าถ่านของอดีตที่ผ่านมาอาภัพ
Robert Queen's ill-fated yacht?เรือยอร์ชของโรเบิร์ต ควีน ที่ประสบเหตุ ใช่ไหม?
The Salvi boys grew up in a small town close to the, uh, ill-fated reactor.เด็กๆ ของซาลวี โตขึ้นมาจากที่นั่น ในเมืองเล็กๆ ใกล้กับ เอ่อ เตาปฏิกรณ์ที่โชคร้ายนั่น
Our most skilled guests will fight their ways to the outer limits of the park, besting fearsome braves, seducing nubile maidens, befriending tragically ill-fated sidekicks, and, of course, like all our best narratives over the years,แขกที่มีความสามารถมากที่สุด จะต่อสู้เพื่อให้ตัวเอง ออกไปจนสุดขอบปาร์ก ต่อสู้กับนักรบผู้กล้าหาญ ล่อลวงพวกผู้หญิงที่มีสามีแล้ว
Lily's being tagged "ill-fated."ลิลี่บอกว่า"โชคชะตาชั่วร้าย"

ill-fated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北洋水师[Běi yáng shuǐ shī, ㄅㄟˇ ㄧㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄕ, 北洋水师] north China navy (esp. the ill-fated Chinese navy in the 1895 war with Japan)

ill-fated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาภัพ[adj.] (āphap) EN: unfortunate ; luckless ; unlucky ; hapless ; ill-fated FR:
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated FR: être malchanceux ; jouer de malchance ; avoir la scoumoune (pop.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ill-fated
Back to top