ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imprudent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imprudent*, -imprudent-

imprudent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imprudent (adj.) ไม่รอบคอบ (คำทางการ) See also: ไม่สุขุม Syn. ill-advised, rash, unwise Ops. prudent, wise
imprudently (adv.) อย่างไม่ฉลาด Syn. inadvisedly, impulsively, foolishly
English-Thai: HOPE Dictionary
imprudent(อิมพรูด'เดินทฺ) adj. ไม่รอบคอบ, เลินเล่อ, ประมาท, บุ่มบ่าม., See also: imprudence n. imprudently adv., Syn. unwise
English-Thai: Nontri Dictionary
imprudent(adj) ไม่ฉลาด,ไม่ระมัดระวัง,เลินเล่อ,ไม่รอบคอบ,ไม่สุขุม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบาความ (v.) be imprudent See also: be frivolous, not consider carefully
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am very, very sorry. So imprudent a match on both sides!ฉันรู้สึกเสียใจมากจริงๆ เลย ช่างเป็นคู่ที่ไม่ฉลาดเลย
He saved him from an imprudent marriage.เขาช่วยเพื่อนของเขา จากการแต่งงานที่ไม่เหมาะสม
How imprudent of you.ทำไมท่านถึงไม่รอบคอบแบบนี้
That's because I thought it would be imprudent to tell you that a woman entered his room. and then a 5'11" giant left the room at 11:30.เพราะผมคิดว่ามันเป็นการไม่เหมาะสมที่จะบอกว่ามีผู้หญิงเข้าห้องเขาไป ถ้าสิ่งที่คุณซุงิฮาระพูดมันถูกล่ะก็ .. เวลา 4 ทุ่ม ผู้หญิงสูง 160cm เข้าห้องไป
Imprudent as a marriage would be, we now fear worse:การแต่งงานไม่มีวันเกิดขึ้นได้ สิ่งที่เรากลัวที่สุดได้เกิดขึ้น
He must be aware of what could happen if he riles up the chieftains, so why did he do something so imprudent?ท่านต้องยอมรับว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่าพระองค์ถูกกวนโทสะจากหัวหน้าเผ่า ทำไมเขาทำอะไรหุนหันพลันแล่นอย่างนั้น?
There was something too contorted about it, too imprudent.มีบางอย่างที่ดูผิดธรรมชาติไป บุ่มบ่ามเกินไป

imprudent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不心得者[ふこころえもの, fukokoroemono] (n) imprudent (misguided) fellow
下手[へた, heta] (adj-na,n) (1) unskillful; poor; awkward; (2) imprudent; untactful; (P)
短慮軽率[たんりょけいそつ, tanryokeisotsu] (n,adj-na) impulsive and imprudent; rash and unthinking

imprudent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious ; daredevil FR: imprudent ; casse-cou
เบาความ[v.] (baokhwām) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully FR:
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent FR:
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent FR:
หุนหัน[adj.] (hunhan) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered ; irascible FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
ประมาท[adj.] (pramāt) EN: negligent ; careless ; imprudent ; negligent ; remiss ; overconfident FR: négligent ; sans soin ; inattentif
หลวมตัว[v.] (lūamtūa) EN: get involved ; get mixed up (in) ; do something imprudently FR:

imprudent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbesonnen; unüberlegt; unklug {adj} | unbesonnener | am unbesonnenstenimprudent | more imprudent | most imprudent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imprudent
Back to top