ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dark

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dark*, -dark-

dark ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dark (adj.) คล้ำ See also: เข้ม, (สี)แก่ Syn. black
dark (n.) ความมืด See also: ความมืดมิด, ที่มืด, มุมมืด, เงามืด, การปราศจากแสง Syn. darkness, dimness
dark (n.) ช่วงเวลาดึก See also: กลางคืน, ตอนดึก, เวลาดึก, เวลาค่ำ Syn. nightfall, nighttime
dark (adj.) ชั่วร้าย See also: ชั่วช้า, ป่าเถื่อน Syn. evil, wicked
dark (adj.) มืด See also: มืดมิด, มืดมน, มืดครึ้ม Syn. dim, shadowy, murky
dark (adj.) ลึกลับ See also: คลุมเครือ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น, ไม่ชัดเจน Syn. mysterious, hidden
dark (adj.) สลดใจ See also: ไม่เบิกบาน, หมดหวัง, ใจคอเหี่ยวแห้ง, หดหู่, ซึมเซา, หม่นหมอง Syn. gloomy, hopeless
dark blue (adj.) สีน้ำเงินเข้ม See also: สีน้ำเงินแก่
dark glasses (n.) แว่นตากันแดด See also: แว่นกันแดด Syn. eyeglass
dark horse (idm.) ม้ามืด See also: ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่มีใครคาดว่าจะชนะได้
dark horse (n.) ม้ามืด See also: ผู้ชนะที่ไม่ถูกคาดหวังว่าจะชนะ
dark red (adj.) สีแดงทับทิม See also: สีทับทิม
dark-complexioned (adj.) มีผิวดำ See also: มีสีดำ, มีสีมืด Syn. black, dark-skinned
dark-skinned (adj.) มีผิวดำ See also: มีสีดำ, มีสีมืด Syn. black, dark-complexioned
darken (vt.) ทำให้มืด See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้มืดมน, ทำให้คลุมเครือ Syn. blacken
darken (vi.) ทำให้มืด See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้มืดมน, ทำให้คลุมเครือ Syn. blacken
darken (vt.) ทำให้ไม่มีความสุข See also: ทำให้เศร้า Syn. depress
darken (vi.) ทำให้ไม่มีความสุข See also: ทำให้เศร้า Syn. depress
darkened mind (n.) อาการเพ้อคลั่ง (ทางการแพทย์) See also: ความเลอะเลือน, ความเลื่อนลอย, ความขาดสติ, ความวิปลาส Syn. mental derangement
darkey (n.) นิโกร See also: คนผิวดำ Syn. darkie
darkie (n.) นิโกร See also: คนผิวดำ Syn. darkey
darkish (adj.) ค่อนข้างมืด See also: ค่อนข้างดำ, ค่อนข้างคล้ำ
darkly (adv.) อย่างมืดมัว Syn. dimly, gloomily
darkness (n.) ความดำมืด See also: ความมืดมน
darkness (n.) ความมืด See also: ความมืดมิด, ที่มืด, มุมมืด, เงามืด, การปราศจากแสง Syn. dimness
darkness (n.) ท้องฟ้ามืดครึ้ม See also: อากาศมืดครึ้ม
darkness (n.) ความมืดมน See also: ความเศร้า Syn. gloom
darkness (n.) ความมืดมน Syn. blackness, opacity
darkness (n.) ช่วงเวลากลางคืน See also: ตอนกลางคืน Syn. bedtime, midnight
darkness (n.) ความทึบ See also: การขุ่นมัว Syn. cloudness
darkness (n.) ส่วนเงามัวที่ล้อมรอบเงามืด (ทางดาราศาสตร์) Syn. shadow, umbra Ops. brightness
darkness (n.) ความเป็นเงามืด See also: ความมืด, ความไม่ชัดเจน
darkroom (n.) ห้องมืดสำหรับล้างรูปถ่าย See also: ไอ้มืด (เป็นคำต้องห้าม)
darky (n.) นิโกร See also: คนผิวดำ Syn. darkey, darkie
English-Thai: HOPE Dictionary
dark(ดาร์ค) adj. มืด,มืดมน,มัว,ดำคล้ำ,ซ่อนเร้น,เร้นลับคลุมเครือ,ชั่วช้า n. ความมืด,กลางคืน,ที่มืด,สีดำ -Phr. (in the dark ไม่รู้ เป็นความลับ) vi. มืด., See also: darkish adj. ดูdark darkishness n. ดูdark, Syn. dim,
dark horseม้ามืด,ม้าที่ไม่คาดคิดว่าจะชนะการแข่ง,คนที่ไม่คาดคิดกันว่าจะชนะ แต่ก็ชนะในที่สุด
darken(ดาร์ค'เคิน) {darkened,darkening,darkens} vt. ทำให้มืด,ทำให้เศร้าหมอง vi. กลายเป็นมืดหรือคลุมเครือ
darkey(ดาร์คฺ'คี) n. อ้ายมืด,คนนิโกร, Syn. Negro
darkie(ดาร์ค'คี) n. ดูdarkey
darkle(ดาร์ค'เคิล) vi. มืด,กลายเป็นมืด,หลบเข้าซ่อนในที่มืด
darkling(ดาร์คฺ'ลิง) adv. ในที่มืด. adj. กำลังมืด,คลุมเครือ
darkly(ดาร์คฺ'ลี) adv. คลุมเครือ,ซึ่งปรากฎในที่มืด,ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ไม่สมบูรณ์
darkness(ดาร์คฺ'เนส) n. ความมืด
darkroom(ดาร์คฺ'รูม) n. ห้องมืดที่ใช้ล้างฟิล์ม
darksome(ดาร์ค'ซัม) adj. มืด,สลัว
darky(ดาร์คฺ'คี) n. อ้ายมืด,คนนิโกร, Syn. Negro
English-Thai: Nontri Dictionary
dark(adj) มืด,ดำ,มืดมน,มืดมัว,คล้ำ,แก่,ลึกลับ,เคลือบคลุม
darken(vt) ทำให้มืด,ดำลง,มัวลง,ทำให้คล้ำ,ทำให้คลุมเครือ
darkling(adv) อย่างมืดมน,ในที่มืด
darkness(n) ความมืด,ความมืดมัว,ความดำ,ความคลุมเครือ,ความชั่วร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dark adaptationการปรับสายตาในที่มืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dark Adaptationปรับภาพให้ชัดเจนในขณะที่มีแสงสลัว [การแพทย์]
Darknessความมืด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำมิดีมิร้าย (v.) commit dark deeds
คล้ำ (adj.) dark See also: swarthy Ops. ขาว, ขาวนวล
ค่ำ (n.) dark See also: dusk, evening, night, nightfall, night-time Syn. เย็น, มืด, กลางคืน
ค่ำมืด (n.) dark See also: dusk, evening, night, nightfall, night-time Syn. ค่ำ, ดึกดื่น, กลางคืน Ops. เช้า, รุ่งเช้า, รุ่งอรุณ
ค่ำมืด (adj.) dark See also: dusky, nightly Syn. ค่ำ, ดึกดื่น, กลางคืน Ops. เช้า, รุ่งเช้า, รุ่งอรุณ
ชอ่ำ (adj.) dark See also: dusky, gloomy
ทึม (adj.) dark See also: obscure, unlighted, dim, dusky, murky, gloomy, shadowy, somber, cloudy Syn. มัวซัว, สลัว, หมอง Ops. สดใส, สว่าง
ผิวคล้ำ (adj.) dark See also: dark-skinned, coloured
พยับ (adj.) dark See also: gloomy, dusky, dim Syn. ครึ้ม, มืดมัว Ops. จ้า, สว่าง
มืด (n.) dark See also: dusk, evening, night, nightfall, night-time Syn. เย็น, กลางคืน
มืด (v.) dark See also: overcast, overshadow, cloud up or over Syn. มืดมัว, มืดสนิท, มืดมนอนธการ Ops. สว่าง
มืดตึดตื๋อ (adj.) dark See also: shadowy, murky, unlit Syn. มืดมิด
มืดมน (v.) dark See also: overcast, overshadow, cloud up or over Syn. มืดมัว, มืดสนิท, มืด, มืดมนอนธการ Ops. สว่าง
มืดมนอนธการ (v.) dark See also: overcast, overshadow, cloud up or over Syn. มืดมัว, มืดสนิท, มืด Ops. สว่าง
มืดสนิท (adj.) dark See also: shadowy, murky, unlit Syn. มืดตึดตื๋อ, มืดมิด
เข้ม (adj.) dark Syn. แก่, แก่จัด
แก่ (adj.) dark See also: deep, strong Syn. เข้ม, จัด Ops. อ่อน
แก่จัด (adj.) dark Syn. แก่
ยุคมืด (n.) dark age
ขาบ (n.) dark blue colour Syn. สีขาบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's getting dark outsideข้างนอกกำลังมืดแล้ว
You have to be back here before dark each nightเธอต้องกลับมาที่นี่ก่อนค่ำในแต่ละคืน
Things seem bad because it's dark and rainyสิ่งต่างๆดูแย่เพราะมันทั้งมืดและมีฝนตก
I feel a bit uneasy when I walked home in the darkฉันรู้สึกเป็นกังวลเมื่อต้องเดินกลับบ้านในที่มืด
Are you afraid of the dark?คุณกลัวความมืดไหม?
When it gets dark, then we move in closerเมื่อมันเริ่มมืดเราจึงจะเคลื่อนเข้าไปใกล้
I'd better go before it gets darkฉันควรจะไปได้แล้วก่อนที่มันจะมืด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า
Look how dark it's gettin' out there. I bet we're gonna have a storm now.ดูวิธีมืดมัน gettin 'ออกมี ฉันเดิมพันที่เราจะมีพายุตอนนี้
They had eaten with no light on the table, and it was dark now.พวกเขาได้กินกับไม่มีแสงไฟ บนโต๊ะ และมันก็มืดในขณะนี้
He was sorry for the birds, especially the small, delicate, dark terns... ... that were always flying and looking and almost never finding.เขารู้สึกเสียใจสำหรับนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขนาดเล็ก ละเอียดอ่อนเทิร์นที่มืด ที่ถูกเสมอบินและกำลังมองหา
He looked down and watched the lines that went down into the dark of the water.เขามองลงไปในน้ำ และดูสายที่ไป ตรงลงไปในความมืดของน้ำ
It was darker now, as it becomes dark quickly after the sun sets in September.มันเป็นสีเข้มตอนนี้มันจะ กลายเป็นความมืดอย่างรวดเร็ว หลังจากพระอาทิตย์ตกดินใน เดือนกันยายน
Then suddenly, he saw a dark shadow... ... that took so long to pass the boat that he couldn't believe its length.ทันใดนั้นเขาเห็นเงาดำ ที่ใช้เวลานานมากที่จะผ่านเรือ ว่าเขาไม่สามารถเชื่อว่าความ ยาวของมัน
The dark water of the gulf is the greatest healer that there is. "เป็นหมอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มี
Of a dark night, many of our officers... (clicks) ...by some of their own men.โดยบางส่วนของผู้ชายของ ตัวเอง คุณต้อง
Is a little dark and out of keyคือสีดำเล็ก ๆ น้อย ๆ และออกจากที่ สำคัญ
Then gives such a powerful kick to her behind that the poor thing flies across the room through the window and vanishes into a dark cellarต่อมาให้ kick to ทรงพลังจน ข้างหลังของเธอ ... . ...สิ่งนั้นสิ่งน่าสงสารบินห้อง across the ...
The Dark One, and hurry it up, will you?คนดำหนึ่งและรีบขึ้นคุณจะ?

dark ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晦暗[huì àn, ㄏㄨㄟˋ ㄢˋ, 晦暗] dark and gloomy
暗星云[àn xīng yún, ㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, 暗星云 / 暗星雲] dark nebula (visible as a shadow, absorbing light from behind); absorption nebula
暗适应[àn shì yìng, ㄢˋ ㄕˋ ˋ, 暗适应 / 暗適應] dark adaptation
乌蓝[wū lán, ㄌㄢˊ, 乌蓝 / 烏藍] dark blue
碧蓝[bì lán, ㄅㄧˋ ㄌㄢˊ, 碧蓝 / 碧藍] dark blue
[cāng, ㄘㄤ, 苍 / 蒼] dark blue; deep green; housefly (Musca domestica); surname Cang
黑马[hēi mǎ, ㄏㄟ ㄇㄚˇ, 黑马 / 黑馬] dark horse; fig. unexpected winner
黑森森[hēi sēn sēn, ㄏㄟ ㄙㄣ ㄙㄣ, 黑森森] dark and gloomy forest; dismal and frightening; dense and dark
月孛[yuè bèi, ㄩㄝˋ ㄅㄟˋ, 月孛] lunar apogee (point in the moon's orbit furthest from earth); imaginary heavenly body occupying the second focus of the moon's elliptic orbit; dark moon; Lilith
芸苔子[yún tái zǐ, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ ㄗˇ, 芸苔子] rape (Brassica campestris L.); rapeseed plant; canola plant; a common vegatable with a dark green leaf; also called 油菜
阴面[yīn miàn, ㄇㄧㄢˋ, 阴面 / 陰面] shady side; dark side
黑不溜秋[hēi bù liū qiū, ㄏㄟ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄡ ㄑㄧㄡ, 黑不溜秋] dark and swarthy
[mèi, ㄇㄟˋ, 昧] conceal; dark
夜幕[yè mù, ㄧㄝˋ ㄇㄨˋ, 夜幕] curtain of night; gathering darkness
[míng, ㄇㄧㄥˊ, 冥] dark; deep
惨淡[cǎn dàn, ㄘㄢˇ ㄉㄢˋ, 惨淡 / 慘淡] dark; gloomy; dismal; by painstaking effort
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 晦] dark; night; unlucky
[àn, ㄢˋ, 暗] dark; gloomy; hidden; secret
暗室[àn shì, ㄢˋ ㄕˋ, 暗室] darkroom
暗线光谱[àn xiàn guāng pǔ, ㄢˋ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄤ ㄆㄨˇ, 暗线光谱 / 暗線光譜] dark-line spectrum
[míng, ㄇㄧㄥˊ, 暝] dark
变暗[biàn àn, ㄅㄧㄢˋ ㄢˋ, 变暗 / 變暗] darken
变黑[biàn hēi, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄟ, 变黑 / 變黑] darken
黢黑[qū hēi, ㄑㄩ ㄏㄟ, 黢黑] pitch-black; pitch-dark
浓淡[nóng dàn, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄢˋ, 浓淡 / 濃淡] shade (of a color, i.e. light or dark)

dark ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season
アフターダーク[, afuta-da-ku] (n) {comp} After Dark
えんじ色;臙脂色[えんじいろ, enjiiro] (n) dark red; deep red
オスジクロハギ;ダークサージャン;ダークサージョン;リングテールサージャンフィッシュ;リングテールサージョンフィッシュ[, osujikurohagi ; da-kusa-jan ; da-kusa-jon ; ringute-rusa-janfisshu ; ringute-rusa-j] (n) ringtail surgeonfish (Acanthurus blochii, species of tang from the Indo-Pacific); blue-banded pualu; dark surgeon; tailring surgeonfish
こげ茶色;焦げ茶色[こげちゃいろ, kogechairo] (n) dark brown; olive brown
センターGUY[センターガイ, senta-gai] (n) (sl) young men with deep tans (or dark makeup) who wear white eyeliner and lipstick
ダーク・ゴースト・フィッシュ;ダークゴーストフィッシュ[, da-ku . go-suto . fisshu ; da-kugo-sutofisshu] (n) dark ghost shark (Hydrolagus novaezealandiae, a shortnose chimaera endemic to New Zealand)
ダーク・スーツ;ダークスーツ[, da-ku . su-tsu ; da-kusu-tsu] (n) dark (menswear) suit (midnight blue, black, etc.)
ダークブルー[, da-kuburu-] (n,adj-no) dark blue
ダークホース[, da-kuho-su] (n) dark horse
ヤマンバ[, yamanba] (n) subculture of teenage girls ca. 1999 (blonde hair, dark make-up except eyes, platform boots)
三温糖[さんおんとう, san'ontou] (n) dark sweet liquid produced after the third heating in a thermal sugar-refining process
不幸中の幸い[ふこうちゅうのさいわい, fukouchuunosaiwai] (exp) small mercy (from some misfortune); silver lining of a dark cloud; consolation in sadness; blessing in disguise
利休鼠[りきゅうねずみ, rikyuunezumi] (n) grayish dark green; greyish dark green
夜目遠目笠の内[よめとおめかさのうち, yometoomekasanouchi] (exp) expression used to depict a woman who is attractive primarily when it's dark out, she's far away, or her face is partially hidden by a bamboo hat
大穴[おおあな, ooana] (n) (1) large hole; (2) great deficit; heavy losses; (3) big and unexpected winnings; a killing (e.g. on a race); (4) dark horse (horse racing)
幽冥;幽明[ゆうめい, yuumei] (n) semidarkness; deep and strange; hades; the present and the other world; dark and light
幽暗[ゆうあん, yuuan] (adj-na,n) dark and secluded
幽窓[ゆうそう, yuusou] (n) quiet window (poet.); dark window
怪雨[かいう, kaiu] (n) rainfall of a strange, dark color (colour); whirlwinds accompanied by rain which also drops strange objects such as fish
暁闇[ぎょうあん, gyouan] (n) dark before dawn
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P)
暗愚;闇愚[あんぐ, angu] (adj-na,n) (1) imbecility; feeblemindedness; (2) dark
暗愚な人人;暗愚な人々[あんぐなひとびと, angunahitobito] (n) dark souls
暗穴;闇穴[あんけつ, anketsu] (n) (1) dark hole; (2) idiot; fool; (3) (abbr) (See 闇穴道) historical road
暗雲低迷[あんうんていめい, an'unteimei] (n) gathering dark clouds; being under the shadow of
暗順応[あんじゅんのう, anjunnou] (n) (See 明順応) dark adaptation
暗黒面[あんこくめん, ankokumen] (n) the dark or seamy side
木暗がり[こくらがり, kokuragari] (n) (obsc) darkness under the trees; dark place under the trees
水明かり;水明り[みずあかり, mizuakari] (n) faint reflection of light upon the water in the dark
泥絵[どろえ;でいえ, doroe ; deie] (n) (1) (esp. どろえ) (See 泥絵の具) distemper painting; (2) (esp. でいえ) (See 金銀泥絵) painting made with gold or silver paint (usu. on a dark background)
浮かび上がる[うかびあがる, ukabiagaru] (v5r,vi) to rise to the surface; to emerge; to stand out (against a dark background); (P)
濃紺[のうこん, noukon] (n) dark blue; (P)
濃青色[のうせいしょく, nouseishoku] (adj-na) dark blue
眩む;暗む;晦む[くらむ, kuramu] (v5m,vi) (1) to be dazzled by; to be dizzied by; to be disoriented by; (2) to be lost in (greed, lust, etc.); (3) (arch) to become dark
穴馬[あなうま, anauma] (n) dark horse (candidate)
紺地[こんじ, konji] (n) (1) dark blue ground; (2) dark blue cloth
紺珠[かんじゅ, kanju] (n) dark blue gem allowing one to recall memories when stroked with one's hand (allegedly possessed by Zhang Yue)
紺絣;紺飛白[こんがすり, kongasuri] (n) dark blue cloth with white splash patterns
紺綬褒章[こんじゅほうしょう, konjuhoushou] (n) Medal with Dark Blue Ribbon
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アフターダーク[あふたーだーく, afuta-da-ku] After Dark

dark ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศมืดครึ้ม[n. exp.] (ākāt meūt k) EN: it's dark FR: il fait sombre
อากาศมืดสลัว[n. exp.] (ākāt meūt s) EN: it's dark FR: il fait sombre
อ่ำ[adj.] (am) EN: dark FR:
อำนาจมืด[n.] (amnātmeūt) EN: dark influence ; dark power FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อันธ-[pref.] (antha-) EN: dark FR: sombre
อับแสง[adj.] (ap saēng) EN: dark ; obscure ; poorly lit ; ill lit FR: opaque
เบียร์ลาวดำ[TM] (Bīa Lāo Dam) EN: Beerlao Dark FR:
ชอ่ำ[adj.] (cha-am) EN: dark ; gloomy FR:
ชรอ่ำ[adj.] (chara-am) EN: dark FR:
ชระมัว[adj.] (charamūa) EN: dark ; dim FR:
ชรงำ ; ชระงำ[adj.] (chara-ngam) EN: dark ; cloudy FR:
ช็อกโกแลตดำ[n. exp.] (chǿkkōlaet ) EN: dark chocolate FR: chocolat noir [m]
ดำ[adj.] (dam) EN: black ; dark ; dusky FR: noir ; obscur ; noirâtre
ดำแดง[adj.] (damdaēng) EN: reddish black ; brown ; dark red ; tan FR: mordoré
ดำมืด[adj.] (dam meūt) EN: dark FR: obscur ; noir
ดำปึ้ด[adj.] (dam peut) EN: very dark ; inky dark FR:
ด้านมืด[n. exp.] (dān meūt) EN: dark side FR: côté obscur [m] ; côté sombre [m]
เดือนมืด[n. exp.] (deūoen meūt) EN: waning moon ; moonless night ; dark night ; unlighted night FR: nuit sans lune [f] ; nuit noire [f]
ดงดึก[n. exp.] (dongdeuk) EN: deep forest ; dark jungle FR: forêt profonde [f] ; jungle épaisse [f]
เอกภพมืด[n. exp.] (ēkkaphop me) EN: Dark Universe FR:
ไฝ[n.] (fai) EN: mole ; dark spot FR: grain de beauté [m] ; mouche [f]
ฟ้าจะมืดแล้ว[xp] (fā ja meūt ) EN: It’s getting dark FR:
จระคลับ[adj.] (jarakhlap) EN: dark ; shady FR: sombre
จระคลุ่ม[adj.] (jarakhlum) EN: dark ; gloomy FR:
แก่[adj.] (kaē) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré
กาแล็กซีดำมืด[n. exp.] (kālaeksī da) EN: dark galaxy FR: galaxie noire [f]
กาลกรรณี[n.] (kālakannī =) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
กาลกิณี[n.] (kālakinī = ) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
กาฬทวีป[n. exp.] (kālathawīp) EN: Dark Continent FR:
กลียุค[n.] (kalīyuk) EN: Kali Yuga ; dark age ; age of decadence ; upheaval ; havoc ; turbulent days ; calamitous age ; wild times ; the age of havoc FR:
กาฬ[adj.] (kān) EN: black ; dark ; dark blue FR: noir
กัปปพินทุ[n.] (kappaphinth) EN: smudge that makes a new robe allowable ; dark mark or small black dot applied to a new robe to make it lawful FR:
ค่ำ[v.] (kham) EN: become dark ; darken FR:
ขมัว[adj.] (khamūa) EN: dark FR:
ขมุกขมัว[adj.] (khamukkhamū) EN: dim ; overcast ; dark ; hazy ; blurred ; indistinct ; dusky ; gloomy FR:
ขาบ[n.] (khāp) EN: dark blue colour FR: bleu foncé [m]
เข้ม[adj.] (khem) EN: intense ; strong ; concentrated ; deep ; dark FR: fort ; intense ; vif ; prononcé ; profond
เข้ม[adj.] (khem) EN: dark ; deep FR: foncé ; sombre
เขียวแก่[adj.] (khīo kaē) EN: dark green FR:
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre ; somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé

dark ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dunkelheit {f}darkness; dark
ocker {adj}ochre; ocher [Am.]; dark yellow
Dunkelfeld {m}dark field
dunkelblau; sattblau {adj}dark blue; deep blue
Graubürzel-Singhabicht {m} [ornith.]Dark Chanting-Goshawk
Dünnschnabelgimpel {m} [ornith.]Dark Rosefinch
dunkel; finster {adj} | dunkler | am dunkelsten; am finsterstendark; darksome | darker | darkest
Lichtverdunkelung {f}function room darkening
Finsternis {f}darkness; gloom; gloominess

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dark
Back to top