ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfortunate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfortunate*, -unfortunate-

unfortunate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfortunate (adj.) โชคร้าย See also: ฤกษ์ไม่ด, เคราะห์ไม่ดี Syn. unlucky Ops. lucky
unfortunate (n.) คนโชคร้าย See also: คนเคราะห์ร้าย Syn. loser Ops. winner
unfortunately (adv.) น่าเสียดาย See also: น่าเสียดาย, โชคไม่ดี Syn. regrettably Ops. fortunately
English-Thai: HOPE Dictionary
unfortunate(อันฟอร์'ชะเนท) adj. โชคไม่ดี
English-Thai: Nontri Dictionary
unfortunate(adj) โชคร้าย,อัปมงคล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าเสียดาย (adj.) unfortunate See also: unlucky, unfavorable Syn. โชคร้าย Ops. น่าดีใจ, น่ายินดี
โชคร้าย (adj.) unfortunate See also: unlucky, unfavorable Ops. น่าดีใจ, น่ายินดี
ตกอับ (adv.) unfortunately See also: unluckily Syn. ตกต่ำ, อับจน Ops. เจริญก้าวหน้า
พอดีพอร้าย (adv.) unfortunately See also: not so good Syn. โชคร้าย
อับ (adv.) unfortunately See also: unluckily Syn. ตกต่ำ, ตกอับ, อับจน Ops. เจริญก้าวหน้า
เจ้ากรรม (int.) unfortunately See also: damn, unluckily Syn. โชคร้าย, เคราะห์ร้าย
โชคร้าย (adv.) unfortunately See also: not so good
โชคร้าย (int.) unfortunately See also: damn, unluckily Syn. เคราะห์ร้าย
ขัดลาภ (v.) make unfortunate See also: spoil one´s fortune
น่าเสียดาย (v.) be unfortunate See also: be bad luck, be unlucky, be unfavorable Syn. โชคไม่ดี, โชคร้าย Ops. น่าดีใจ, น่ายินดี
โชคร้าย (v.) be unfortunate See also: be bad luck, be unlucky, be unfavorable Syn. โชคไม่ดี Ops. น่าดีใจ, น่ายินดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Unfortunately, I've never met himน่าเสียดายที่ฉันไม่เคยพบเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The truck arrived moments after the unfortunate robbery.รถบรรทุกไปถึงหลังการปล้น.
Yeah, well, enough about the poor, unfortunate Mr. Floyd.ใช่ดีพอเกี่ยวกับคนยากจนที่โชคร้ายนายฟลอยด์
It's unfortunate what we find pleasing to the touch and pleasing to the eye... is seldom the same.มันโชคร้ายสิ่งที่เราพบที่ชื่นชอบที่จะสัมผัสและเจริญตา ... ไม่ค่อยเหมือนกัน
Yes, I heard about that unfortunate accident with the raccoon.ครับ ผมได้ยินแล้วเรื่องของแรคคูนนั่น
This unfortunate affair will, I fear, prevent my sister from having the pleasure of seeing you at Pemberley today.จากเรื่องโชคร้ายที่เกิดขึ้นนี้ ผมเกรงว่า... จะต้องป้องกันความพออกพอใจที่น้องสาวผม จะได้เจอกับคุณที่เพมเบอร์ลี่วันนี้
This is the most unfortunate affair, and will probably be much talked of.นี่เป็นเรื่องที่โชคร้ายที่สุด และบางทีมันไม่ควรจะถูกพูดถึง
The senator has been besieged here, outside his palatial estate... by a virtual army of media, waiting for... some comment on the unfortunate events of late.สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการปิดล้อมที่นี่นอกอสังหาริมทรัพย์หรูหราของเขา ... โดยกองทัพเสมือนจริงของสื่อรอ ... แสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์ที่โชคร้ายของปลายบาง
I would say the greatest golfer in the world today... were it not for that unfortunate incident last year when that profligate, Mr. Hagen, whupped you by 12 strokes on your very own course.ฉันอยากใช้คำว่ายิ่งใหญ่ที่สุด... ...ถ้าบังเอิญเมื่อปีกลายคุณไม่ถูก... ...คุณเฮเก้นถล่มยับ 12 สโตรค ในสนามของคุณเองซะ
Oh ? The South is in such an unfortunate place these days, and Savannah most of all.ขณะนี้ปักษ์ใต้เรา เคราะห์หามยามร้าย...
I was most unfortunate in my youth to come across a vomit-flavored one.ฉันโชคไม่ดีตอนยังเด็ก ที่ไปเจอเอารสอาเจียนเข้า
She could use some mascara and some serious highlights... but she's not completely unfortunate looking.ถ้าเธอปัดมาสคาร่ากับทำไฮไลท์เสียหน่อยนะ เธอก็ดูไม่เลวหรอก
A volunteer for unfortunate men.เธอสมัครใจทำเพื่อผู้ชายที่โชคร้ายนั้น

unfortunate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kě, ㄎㄜˇ, 坷] uneven (path); unfortunate (in life)
不幸[bù xìng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 不幸] misfortune; adversity; unfortunate; sad; unfortunately
不巧[bù qiǎo, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄠˇ, 不巧] unfortunately; as luck would have it
不幸的是[bù xìng de shì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, 不幸的是] unfortunately
很遗憾[hěn yí hàn, ㄏㄣˇ ㄧˊ ㄏㄢˋ, 很遗憾 / 很遺憾] unfortunately; regrettably

unfortunate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!")
係り合い[かかりあい, kakariai] (n) unfortunate relationship
悪縁[あくえん, akuen] (n,adj-no) evil destiny or connection; unfortunate love
惜しむらくは[おしむらくは, oshimurakuha] (exp,adv) I regret that; It's unfortunate but; It's too bad that
数奇[すうき;さっき, suuki ; sakki] (n) (1) misfortune; adverse fortune; hapless fate; (adj-na) (2) unfortunate (e.g. life); checkered; varied
先が見える[さきがみえる, sakigamieru] (exp,v1) to envision how things will turn out (usu. unfortunate)
憚り様[はばかりさま;はばかりさん, habakarisama ; habakarisan] (int,n) thank you for your trouble; unfortunately ...
折り悪く[おりわるく, oriwaruku] (adv) unfortunately
折り悪しく;折悪しく[おりあしく, oriashiku] (adv) unfortunately; at a bad time; at an infortunate moment
残念ながら[ざんねんながら, zannennagara] (exp) I'm afraid to say; I'm sorry to say; unfortunately
残念なことに;残念な事に[ざんねんなことに, zannennakotoni] (exp) (See 残念) unfortunately
気の毒[きのどく, kinodoku] (adj-na,n) pitiful; unfortunate; (a) pity; (P)
生憎(P);合憎(iK)[あいにく, ainiku] (adj-na,adv,n,adj-no) (uk) unfortunately; Sorry, but ...; (P)

unfortunate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อปมงคล ; อัปมงคล[adj.] (apamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious ; ill-omened ; sinister FR: sinistre ; lugubre
อับโชค[adj.] (ap chōk) EN: luckless ; unfortunate ; hapless FR:
อาภัพ[adj.] (āphap) EN: unfortunate ; luckless ; unlucky ; hapless ; ill-fated FR:
อัปมงคล[adj.] (appamongkho) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious ; ill-omened ; sinister FR: sinistre ; lugubre
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated FR: être malchanceux ; jouer de malchance ; avoir la scoumoune (pop.)
โชคไม่ดี[adj.] (chōk mai dī) EN: luckless ; unlucky ; unfortunate ; bad spell FR: malchanceux ; pas de bol
เจ้ากรรม[adj.] (jaokam) EN: unfortunate ; ill-starred FR: malchanceux
กาลกรรณี[n.] (kālakannī =) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
กาลกิณี[n.] (kālakinī = ) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
กัปนก[adj.] (kappanok) EN: unfortunate FR:
เคราะห์ร้าย[n.] (khrǿrāi) EN: misfortune ; unfortunate ; bad luck ; misadventure ; mischance FR:
เคราะห์ร้าย[adj.] (khrǿrāi) EN: unlucky ; unfortunate FR: malchanceux ; infortuné ; pas verni (fam.)
มือตก[v.] (meūtok) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch ; have bad luck FR: décliner
น่าเสียดาย[adj.] (nāsīa dāi) EN: unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable FR: regrettable ; déplorable
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย[X] (neūangjāk s) EN: owing to unfortunate circumstances ; owing to circumstances beyond our control FR:
เจ้ากรรม[X] (jaokam) EN: damm ; unfortunately FR: comble de malchance
พอดีพอร้าย[adv.] (phødīphørāi) EN: unfortunately ; not so good FR:

unfortunate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unglücklich; unglückselig; bedauerlich {adj} | unseliger | am unseligstenunfortunate | more unfortunate | most unfortunate
bedauerliche Angelegenheit {f}unfortunate matter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfortunate
Back to top